מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול משרת סגן השר

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת התובעים, תניות ופרקטיקות אלו אינן חוקיות ודינן בטלות, וזאת על פי כל אחת משלוש מערכות הדינים החלות על חוזה העבודה בשירות המדינה - כללי המשפט המינהלי, דיני החוזים הכלליים ודיני משפט העבודה וכן מחמת השתק פלוגתא נוכח קביעת בית הדין בעיניין עזרא ופסק הדין שנתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בעיניין אברג'יל. לטענת התובעים, חוזה 87 וחוזה 587 נערכו ויושמו באופן המנוגד למשפט העבודה הקבוצי.
גם ביחס ל"משרות בלישכת שרים, סגני שרים ומנכ"לים" נקבע בהודעת הנציב (בסעיף 2ב(1)(א)) כי "יוצמדו להם רמות שכר מ-א' עד ז'" אך בהמשך ההודעה ונוסף על כך נקבעה חלוקה לקטיגוריות של משרות להן מתח רמות שכר משלהן, כדלקמן : "רמה א' בלבד ישובצו מינהלי לישכה בלישכת שר, סגן שר או מנכ"ל (רמה המקבילה לדרגה 18 בדרוג המנהלי).
...
סוף דבר בית הדין ניסה להביא את הצדדים לפשרה שכן סבר כי היה ראוי שתיק מעין זה ייפתר בהסכמה אולם למרבה הצער הדבר לא צלח.
התביעה מתקבלת בחלקה.
נוכח התנהלותה הדיונית של המדינה בתיק דנן ובכלל זה שבהתנהלותה הדיונית גרמה להתמשכות ההליכים ועינוי דין לתובעים אנו קובעים כי המדינה תישא בשכר טרחת ב"כ התובעים בסך של 3,000 ₪ שישולמו לכל תובע לחוד וכן 1,000 ₪ הוצאות משפט לכל תובע.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת התובעים, תניות ופרקטיקות אלו אינן חוקיות ודינן בטלות, וזאת על פי כל אחת משלוש מערכות הדינים החלות על חוזה העבודה בשירות המדינה - כללי המשפט המינהלי, דיני החוזים הכלליים ודיני משפט העבודה וכן מחמת השתק פלוגתא נוכח קביעת בית הדין בעיניין עזרא ופסק הדין שנתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בעיניין אברג'יל. לטענת התובעים, חוזה 87 וחוזה 587 נערכו ויושמו באופן המנוגד למשפט העבודה הקבוצי.
ב. ס"ק1(ח) להודעת הנציב מ-2/97, המצוי בפרק הנושא כותרת "משרות בלשכות שרים, סגני שרים ומנכ"לים", בו צוין כך: "כאמור, השכר שישולם לעובד הוא בהתאם לרמה שהוא זכאי לה וקידומו מרמת שכר לרמת שכר ייעשה בהתאם למתח הרמות שייקבע למישרה בה ישובץ, כאשר לרמה הבאה יהיה פז"מ של שנה ולרמת השיא במתח הרמות יהיה שנתיים (לא יחולו על העובד כללי קיצור פז"מ נוסף על האמור)" (ההדגשה הוספה).
...
משכך טענת המדינה כי התובעים עשו שימוש לרעה בהליכי משפט משהפנו לפרוטוקולים בתיקים המקבילים בכל הנוגע לפרוטוקולים כאמור, דינה להידחות.
] סוף דבר בית הדין ניסה להביא את הצדדים לפשרה שכן סבר כי היה ראוי שתיק מעין זה ייפתר בהסכמה אולם למרבה הצער הדבר לא צלח.
התביעה מתקבלת בחלקה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

יוגבל הרישום לבית הספר לשם צימצום שלושה תקנים של כיתות בחטיבת הביניים, באופן שיעמיד את כלל התקנים של בית הספר על תשעה לעומת שניים-עשר תקנים שהיו קיימים עד לעת הזו וכנגזרת תבוטל משרת סגנית מנהל בית הספר.
לעניין זה ראה סעיף 28 לחוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט – 1969 המסדיר דרכי הקמה, הפעלה ופקוח על בתי ספר : "(א) שר החינוך והתרבות רשאי לתת לבעל רישיון את ההוראות הדרושות לדעת השר כדי להבטיח כי החינוך הניתן בבית הספר יושתת על העקרונות המפורטים בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי תשי"ג 1953.
...
עם זאת, סבורני כי על העירייה לשקול כרלבנטיים מעמדם של אחים לתלמידי בית הספר הלומדים בו, ככל שהדבר יתאפשר ומבלי לפגוע בעקרון השוויון.
כפוף לסייג זה – אני מורה על דחיית העתירה – למעט עניין הצהרון.
באשר לצהרון – העתירה מתקבלת ואני מורה לעירייה לאפשר לעמותה להמשיך ולנהל את הצהרון תחת ניהולה של החברה העירונית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת התובעים, תניות ופרקטיקות אלו אינן חוקיות ודינן בטלות, וזאת על פי כל אחת משלוש מערכות הדינים החלות על חוזה העבודה בשירות המדינה - כללי המשפט המינהלי, דיני החוזים הכלליים ודיני משפט העבודה וכן מחמת השתק פלוגתא נוכח קביעת בית הדין בעיניין עזרא ופסק הדין שנתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בעיניין אברג'יל. לטענת התובעים, חוזה 87 וחוזה 587 נערכו ויושמו באופן המנוגד למשפט העבודה הקבוצי.
גם ביחס ל"משרות בלישכת שרים, סגני שרים ומנכ"לים" נקבע בהודעת הנציב (בסעיף 2ב(1)(א)) כי "יוצמדו להם רמות שכר מ-א' עד ז'" אך בהמשך ההודעה ונוסף על כך נקבעה חלוקה לקטיגוריות של משרות להן מתח רמות שכר משלהן, כדלקמן : "רמה א' בלבד ישובצו מינהלי לישכה בלישכת שר, סגן שר או מנכ"ל (רמה המקבילה לדרגה 18 בדרוג המנהלי).
...
סוף דבר בית הדין ניסה להביא את הצדדים לפשרה שכן סבר כי היה ראוי שתיק מעין זה ייפתר בהסכמה אולם למרבה הצער הדבר לא צלח.
התביעה מתקבלת בחלקה.
נוכח התנהלותה הדיונית של המדינה בתיק דנן ובכלל זה שבהתנהלותה הדיונית גרמה להתמשכות ההליכים ועינוי דין לתובעים אנו קובעים כי המדינה תישא בשכר טרחת ב"כ התובעים בסך של 3,000 ₪ שישולמו לכל תובע ותובעת לחוד וכן 1,000 ₪ הוצאות משפט לכל תובע ותובעת.

בהליך ע"ב (ע"ב) שהוגש בשנת 2006 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בתאריך 13/8/03 השיב מר פינחסי לפניה הזו, כי הנימוק לפיטורי התובע נובע מהעובדה שאיננו מבצע את תפקידו הלכה למעשה כסגן מהנדס מחוזי והמטלות מבוצעות על ידי עובדים אחרים ולכן חשיבותה של המשרה ירדה, ובמסגרת הקיצוצים הוחלט על ביטולה.
אשר על כן, לאור כל האמור לעיל, אנו מקבלים את התביעה למתן צו מניעה קבוע נגד פיטורי התובע וקובעים, כי החלטת הפיטורין של כב' שר הבריאות מיום 26.9.04 מבוטלת בזאת והתובע ימשיך לכהן בתפקידו כסגן מהנדס המחוז במשרד הבריאות במחוז הצפון.
...
לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: האם התובע פוטר בשל צמצומים או שהפיטורים נובעים בשל בעיות משמעת-68.
אשר על כן, לאור כל האמור לעיל, אנו מקבלים את התביעה למתן צו מניעה קבוע נגד פיטורי התובע וקובעים, כי החלטת הפיטורין של כב' שר הבריאות מיום 26.9.04 מבוטלת בזאת והתובע ימשיך לכהן בתפקידו כסגן מהנדס המחוז במשרד הבריאות במחוז הצפון.
הנתבעת תשלם לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 8,000 ₪ +מע"מ תוך 30 יום מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו