מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול מכרז שפרסם משרד התחבורה

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

העתירה לפניי עתירה מינהלית בעיניין מיכרז שפירסם משרד התחבורה (להלן גם – המשיב) להקמת תחנות בדיקה לרשוי רכב.
בפסיקה נקבע, כי לעצם הגשת ערבות מיכרז מטרה כפולה: הראשונה – לאפשר לעורך המיכרז לעמוד על רצינותו של המציע במיכרז ועל חוסנו הכלכלי, כפועל יוצא מנכונותו להעמיד סכום כספי לא מבוטל כערבות, ומנכונות הבנק להעמיד לרשותו ערבות כזו; והשנייה – לתת בידי עורך המיכרז אמצעי יעיל לגביית פיצויים, ככל שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר זכייה במיכרז (עע"ם 1966/02 בעיניין המועצה המקומית מג'אר, לעיל, בפִסקה 7; ועע"ם 10785/02 בעיניין חברת י.ת.ב בע"מ, לעיל, בפִסקה 6).
...
ככלל, נקבע בפסיקה, כפי שפורט בהרחבה בסקירת הרקע המשפטי לעיל, כי פגם בערבות – בין מרֵעה ובין מטיבה – מוביל לפסילת ההצעה, ואין בכך שהפגם שנפל בערבות אינו צפוי להקנות למציע יתרון בלתי הוגן במכרז, או שהמציע פעל בתום לב ולא נהג בתכסיסנות, כדי לשנות ממסקנה זו. סטייה מהכלל האמור, תתאפשר רק במקרים חריגים ונדירים, בהתאם לאמות המידה שצוינו בפסיקה שהובאה לעיל.
החלטת ועדת המכרזים בדבר פסילת ההצעה, התקבלה כדין על-יסוד העקרונות שנקבעו בהלכה הפסוקה בסוגיה זו, ולא קמה עילה להתערב בה. אשר על כל האמור לעיל, העתירה נדחית.
העותרת תשלם, לכל אחד משני המשיבים, הוצאות משפט בסכום כולל של 70,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בהמשך לתוכנית התחרות השנייה, פירסם משרד התחבורה בשנת 2010 מיכרז למיון מוקדם PQ (Pre-Qualification), לבחירת מציעים אשר יתמודדו במכרזים לקבלת רישיונות להפעלת אשכולות קוי השרות בתחבורה הציבורית באוטובוסים, באזורים מסוימים אשר נימנו במסגרת מיכרז המיון המוקדם, בהתאם לעקרונות שנקבעו בתוכנית התחרות השנייה (להלן – מיכרז המיון המוקדם).
בסעיף 3.8 אף נקבע, למעלה מכך, כי "הממשלה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, שלא לפרסם במסגרת הליך מיכרזי זה מיכרזי RFP לגבי האשכולות הנזכרים בסעיף 1.4 לעיל, כולם או חלקם". סעיף 20.9 אף מוסיף: "מובהר בזאת כי למפקח על התעבורה שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לשנות קוי שירות קיימים, ולבטל או להוסיף קווים, ובכלל זה ביחס לאשכולות המפורטים בסעיף 1.4 לעיל". הינה כי כן, סמכות המשיבה לבצע שינויים באשכולות אינה מוגבלת לאשכולות שפורטו במסגרת סעיף 1.4 בלבד.
...
לנוכח המסקנה שאליה הגעתי לגופה של ההחלטה נושא העתירה, מתייתר הצורך לדון ולהכריע בטענות נוספות שהועלו על-ידי המשיבים.
התוצאה על-יסוד האמור לעיל, לא קמה עילה להתערבות בהחלטת המשיבה, ודין העתירה להידחות.
העותרת תשלם הוצאות בסך 50,000 ₪ למשיבה 1, ובסך 30,000 ₪ לכל אחת מהמשיבות 2 ו-3.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

העתירה עניינה של העתירה בשתי החלטות שניתנו בגדריו של הפרויקט לתעוד לאומי ממוחשב "תל"ם", אשר במסגרתו היתקשרה המדינה עם משיבה 5, חברת היולט-פקרד (ישראל) בע"מ (להלן גם – HP), לצורך הנפקת "תעודות זהות חכמות" לתושבי מדינת ישראל, המבוססות על טכנולוגית "הכרטיס החכם". משרד הפנים היתקשר בשנת 2008 עם HP, בעקבות פטור ממכרז, לצורך מתן השירותים בפרויקט תעודות הזהות החכמות בישראל (לאחר ביטול מיכרז שפורסם בשנת 2005).
העותרת טענה, בין-השאר, כי המדינה יכלה להשוות את העניין לאומדן ולתנאים שנקבעו במיכרז שפירסם משרד התחבורה למתן "שירותי ייצור, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות נהיגה הכוללים תמונה ותעודות שונות במדינת ישראל". משיבים 4-1 הבהירו, כי אין כל בסיס להשוואה בין שני סוגי התעוד בעיניין עלויותיהם; זאת בשל הבדלים ניכרים בהיבט הטכנולוגי ומבחינת התהליכים הכרוכים בכל אחד מהם, ואין יסוד להתערב בעמדה מקצועית זו. הם הציגו מסמכים רבים המעידים על בחינת הכדאיות שבשתי ההחלטות, ואין עילה להתערב בסבירות החלטתם.
...
משכך, אין עילה להתערבות שיפוטית בעניין החלטות אלו; ודין העתירה, אפוא, להידחות לגופה.
דין העתירה אף להידחות מטעם דיוני של שיהוי סטטוטורי ושיהוי מהותי.
אשר על כל האמור לעיל, העתירה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בשם המבקש: עו"ד ד"ר יובל קרניאל; עו"ד יורם מושקט; עו"ד מנחם אברהם ][]החלטה המבקש הוא עתונאי שפירסם באתר האנטרנט "News1" (להלן: האתר) כתב טענות המכונה "השלמת טיעון" (להלן גם: המסמך) שהוגש במסגרת עתירה מינהלית בה נתקפה זכייתה של האוניברסיטה הפתוחה, היא המשיבה 1 בעניינינו (להלן: המשיבה), במיכרז שפירסם משרד התחבורה (להלן: העתירה).
לפיכך נטען כי יש לבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, או למצער להשיב את הדיון לבית משפט השלום לשם השלמת הבירור העובדתי הנידרש.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, מצאתי כי דינה להידחות.
הבקשה נדחית אפוא.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

טענתה של העותרת נסמכה על כך שבמכרז שפירסם משרד התחבורה, להקמה, הפעלה, ניהול ותחזוקת מרכזי שירות לנוסעים בתחבורה הציבורית באמצעות כרטיס חכם, זכתה חברת טופ קארד ישראל בע"מ (להלן: טופ קארד), שהיא חברה שבה שולטת מילגם.
הדיון שנקבע ל-12.12.2023 מבוטל.
...
דיון והכרעה לאחר בחינת טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לסלק את העתירה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית, וכי על העותרת לפנות, ככל שתמצא לנכון, לבית המשפט המוסמך.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו