מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול מכרז על ידי מועצה מקומית

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

יצוין כי ההחלטה על פתיחת התקן התקבלה על ידי מפקדת פיקוד העורף וכי במסגרת ההחלטה נקבע כי הרבש"צ יועסק על ידי המועצה המקומית ולא על ידי משרד הבטחון.
] בהתאם להלכה הפסוקה, בית הדין לא יתערב בשקול דעתה של הרשות המוסמכת כל עוד החלטתה מצויה במיתחם הסבירות ולא נפל פגם מסוג הפגמים המצדיקים היתערבות בהחלטה מינהלית[footnoteRef:19] לא מצאנו כי במקרה זה קיימות הנסיבות החריגות המצדיקות היתערבות בהחלטת המועצה לבטל את המיכרז מושא הליך זה ולצאת במיכרז חדש על פי הקריטריונים החדשים לתפקיד שהוגדרו על ידי הצבא.
...
על יסוד כל האמור שוכנענו כי ההחלטות בנוגע לכשירותם של המועמדים במכרז וההמלצה למועצה לבטל את המכרז ולפרסם תחתיו מכרז חדש, ללא קריטריון הגיל לא נבעה משיקולים זרים ומקל וחומר היא לא נועדה לצורך הכשרת זכייתו של מר עאמר.
] בהתאם להלכה הפסוקה, בית הדין לא יתערב בשיקול דעתה של הרשות המוסמכת כל עוד החלטתה מצויה במתחם הסבירות ולא נפל פגם מסוג הפגמים המצדיקים התערבות בהחלטה מינהלית[footnoteRef:19] לא מצאנו כי במקרה זה קיימות הנסיבות החריגות המצדיקות התערבות בהחלטת המועצה לבטל את המכרז מושא הליך זה ולצאת במכרז חדש על פי הקריטריונים החדשים לתפקיד שהוגדרו על ידי הצבא.
] על יסוד כל האמור לעיל, התביעה נדחית.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

ב. לאור בטלות מיכרז 11/17, סודקי מרעי, הממלא כיום כמנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית חורפש יסיים תפקידו זה תוך 30 ימים, שהם תקופת ההודעה המוקדמת הנתנת לו על פי דין על ידי המועצה המקומית.
...
מכל מקום משקבענו כי התובע אינו עומד בתנאי הסף למכרז, דין התביעה להידחות.
זאת ונוסיף כי משהובהר על ידי המדינה כי אף אחד מהמועמדים אינו עומד בתנאי הסף למכרז ולנוכח העובדה שהמועמדים הנוספים הודיעו כי מושכים את מועמדתם במסגרת המכרז הנדון נשוא תביעה זו, אין מנוס מלהורות על ביטול המכרז ועל פרסום מכרז חדש לאיוש תפקיד מנהל מערכת חינוך במועצה ועל המועצה לפעול בהתאם לעריכת מכרז כאמור.
באשר לשאלת ההוצאות, בשים לב לתוצאה אליה הגענו ולטורח שנגרם לנתבעות בתיק זה, אני מחייב את התובע לשלם לכל אחת מהנתבעות הוצאות ההליך בסך 5,000 ₪ לכל נתבעת, אשר ישולם תוך 30 ימים מהיום.

בהליך תובענה מנהלית (ת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

טענה זו סותרת לא רק את כתב ההגנה, אלא גם את הטענה שטענה הנתבעת בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בעת"מ 50869-07-18, לפיה "אנו מצהירים בשם המועצה שאין נכון להיום תקציב לבצוע הפרויקט, על כן גם המיכרז החדש שפורסם בוטל". בהתאם לכך ניתן פסק הדין, לפיו קבע בית המשפט ביום 15.11.18 "לקחתי בחשבון את העתירה הקודמת שהוגשה בעניינינו 58642-06-18 וכן את נסיבות ביטול המיכרז על ידי המועצה המקומית, והנימוק שלא הוגש אומדן ושמהנדס המועצה המקומית לא עיין במיכרז קודם לפרסומו. למצער ברור שהאשמה לאי הכנת אומדן במועד אינה רובצת לפתחה של העותרת. הסכמת הצדדים לסיום ההליך בשלב הנוכחי מתבססת על כך שבפועל אין ברשות המועצה המקומית, בשלב הנוכחי, תקציב מתאים למימון הפרויקט מושא המיכרז". לא מובן כיצד מתיישבת הטענה שהמכרז לא בוטל ואפשר לקיים אותו עם הטענה שהמכרז הראשון בוטל עקב העדר אומדן, והמכרז השני בוטל עקב העדר תקציב.
...
איני מקבל את שיטת החישוב של המומחה.
הנתבעת לא הוכיחה טענה זו. על כן, אני דוחה את הטענה ששיעור הרווח לעבודות שנדרשו במסגרת המכרז שונה משיעור הרווח הכללי של התובעת.
על פי כל האמור לעיל, אני קובע שסכום הרווח שנמנע מהתובעת בשל כך שנמנע ממנה לזכות במכרז 02/2018 ולבצעו הוא 780,138 ₪ כולל מע"מ. סיכום על פי כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת 780,138 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 16.1.2019, ובתוספת אגרת המשפט, הוצאות המומחים כפי שיוכחו על ידי התובעת בתוך 7 ימים, ושכר טרחת עורך דין לפי תקנה 512 בסך 45,534 ₪.

בהליך תובענה מנהלית (ת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

משקולי העדר תקציב, אושר ביטול המיכרז על ידי בית המשפט, והעתירה נדחתה.
טענות הנתבעת לטענת הנתבעת, לאחר שהונחה בפני ראש המועצה המלצת ועדת המכרזים מיום 23.6.16 וחוות דעת היועץ המשפטי, שלא התקבלה על ידי ועדת המכרזים, החליט למנות את היועץ המשפטי, גזבר המועצה ומהנדס המועצה כדי לקיים בירור עם הקבלן אגל – ראף לגבי הצעתו.
הטענה שמפעל הפיס מאשר לרוב את המימון הנוסף, נתמכה בעדות מנהל התובעת, שדרך פעולה זו נהוגה על ידי רשויות מקומיות אחרות.
...
עוד טענה הנתבעת, שדין התובענה להידחות מחמת שיהוי ניכר ומשמעותי, בשל כך שהתובענה הוגשה לבית המשפט רק ביום 25.9.17, למרות שההודעה על ביטול המכרז נשלחה לתובעת ביום 9.8.16, ופסק דין בעתירה המנהלית ניתן ביום 10.3.17.
על פי כל האמור, אני דוחה את חוות דעתו של המומחה מסאלחה, וקובע שהתובעת לא הוכיחה את אובדן הרווח.
על פי כל האמור לעיל, אני דוחה את עיקר תביעתה של התובעת, ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת 9,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 15.4.16.
בהתחשב בסכום התביעה ובהליכים שהתקיימו, ועל פי הוראות תקנה 512, אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 60,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

נטען כי מתקבל הרושם שהרצון של חברי הוועדה הוא למנות את המשיבה 4 לתפקיד, אך היות והמשיבה 4 חסרת ניסיון כתובעת של ועדה מקומית בתחום אכיפת התיכנון והבניה ובעלת ניסיון רק כיועמ"ש - הדבר השליך על דרוגה הנמוך יחסית על ידי ועדת האיתור.
בעע"מ 5158/20 מילגם בע"מ נ' מועצה מקומית טובא זנגריה (3.6.2021), סוכמה ההלכה: "ביטול מיכרז, ולבטח פירסום מיכרז חדש תחתיו, יכול שייעשה רק במקרים יוצאי דופן (ראו: עומר דקל מכרזים כרך שני 187-186 (2004) (להלן: דקל)). הטעמים לכך ברורים ואף מובנים מאליהם: ביטול מיכרז, משמעותו היא שטרחת המציעים בהכנת ההצעות תרד לטמיון, ופירסום מיכרז חדש בסמוך לביטול עלול אף לפגוע בעקרון השויון ובתחרות הוגנת (ראו שם; וכן ע"א 5035/98 משה"ב חברה לשיכון ביניין ופיתוח בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל, פ"ד נו(4) 11, 27 (2002)). ואולם, כאשר נופלות טעויות במיכרז, כאשר קיימות סתירות בתנאי המיכרז, או כאשר מוגשות הצעות גרעוניות בהשוואה לאומדן שעשה מפרסם המיכרז – הצעד החריג של ביטול המיכרז יכול שיהא מוצדק". וכן ראו ספרו של עומר דקל, מכרזים, כרך שני (2006) עמ' 181, לאמור: "לעתים, ההחלטה על ביטול המיכרז אינה נובעת מהתייתרות ההיתקשרות בכללותה אלא מההכרה בעובדה שהמכרז הנוכחי, בשל נסוחו או בשל נסיבות פירסומו, אינו משרת עוד את מטרות ההיתקשרות. עובדה זו עשויה לנבוע משינוי בצורכי הרשות או באלה של הציבור, משינוי בנסיבות האופפות את המיכרז, מטעות בנסוח המיכרז, מהגשת הצעות לא מספקות ועוד. בנסיבות מעין אלה, לאחר קבלת ההחלטה לבטל את המיכרז תבוא בדרך כלל החלטה נוספת – פירסום מיכרז חדש. האם ראוי לאפשר לועדת המכרזים לפרסם מיכרז חדש, הזהה במרכיביו העקריים למכרז שבוטל, מבלי שחל שינוי מהותי בנסיבות בין מועדי עריכת שני המכרזים?
בהנחה שהמכרז החדש אכן אינו שונה במרכיביו המהותיים מהמכרז המקורי, ניתן לראות בהחלטה מעין זו פגיעה לכאורה בעקרונות המיכרז; שלישית, החלטה מעין זו יוצרת פתח לשחיתות ולהעדפת מקורבים, שכן על ידי ביטול המיכרז יכולה ועדת המכרזים למנוע זכייה במיכרז מגורם "לא רצוי", ועל ידי פירסום מיכרז חדש תחתיו היא יכולה לאפשר לגורם מקורב לשפר את סיכויו לזכות במיכרז.
...
מכאן, שבהיבט הזה – דין העתירה להתקבל, במובן שההחלטה על ביטול המכרז כפי שנוסחה מבוטלת, ויש לקיים דיון חוזר לגבי נושא זה ולהגיע להחלטה מנומקת – תהא אשר תהא.
לו היה נקבע בהחלטה כי המשיבה 4 תמשיך בתפקידה למשך X שבועות או חודשים, וכי התובע ששימש עד כה ימשיך בתפקידו למשך X שבועות או חודשים, עד בחירת זוכה חדש במכרז שיפורסם ביום נקוב ספציפי, ניתן היה לבחון את הסבירות של החלטה זו, ויכול להיות שהמסקנה הייתה שהחלטה סבירה נוכח הרצון שלא לשתק את עבודת הועדה והצרכים השוטפים.
סיכום – נוכח האמור, אני מורה על קבלת העתירה באופן חלקי, כך שעל הועדה המרחבית לקיים שוב דיון בתוך 14 יום מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו