מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול מכרז לשירותים מקצועיים

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2011 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בעתירה הראשונה (להלן: עתירת אנגלסמן), מתבקש סעד של ביטול המיכרז, הנגוע-כך על פי הטענה-באי חוקיות, מן הטעם שאלו מהוראותיו עומדות בסתירה לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן: החוק) ולכללי לישכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986, שהותקנו על פיו (להלן: כללי האתיקה המקצועית).
לנוכח הביקורת על ההסדר הקיים, ניסח המשיב את המיכרז כך שניתן יהיה להגיש הצעות על ידי משרד עורך דין במשותף עם חברה מקצועית, ושניהם גם יחד הופכים ל"ספק" (ולחילופין, על ידי עורך דין שישכור את השירותים המקצועיים להם יזדקק, על פי חלופה ב').
...
המסקנה, אם כן, כי אין יסוד לטענה לפיה מפרות הוראות המכרז את כלל 11ב הנ"ל. כלל 10 לכללי האתיקה 40.
מאחר שהמסקנה אליה הגעתי היא שלא נפל פגם של אי חוקיות במכרז, וככל שהיה כזה, הוא תוקן כדין, הרי שנשמט היסוד מן העתירה.
סוף דבר, העתירות נדחות.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אמנם המשיבה הקהתה חלק ניכר מ"קושיות" וסוגיות אלו בכך שביטלה את ההגבלה על מספר הזוכים והסכימה שכל מי שיעמוד בסינון המקצועי (הראוי והכרחי) לגבי הכשרות לפרסם ואופן הפירסום יוכל לתת את השירותים הפרטיים (וטוב עשתה) אך עדיין נותרה הסוגיה של המימון והאם אפשר וראוי שהמכרז יקבע את מחיר הפירסום שמממן האזרח ולא העיריה.
...
אני סבור שלא בכדי רוב רובם של הרשויות לא עושות מכרז לגבי הפרסומים הפרטיים (וחזקה שהן לא עוברות על החוק שהמשיבה טוענת שמחייב אותה לעשות מכרז מכוח פקודת העיריות) ולא בכדי נסוגה עיריית ראשון לציון מהמכרז שעשתה לגבי הפרסומים הפרטיים בעקבות עתירת העותר בבית משפט מחוזי (מרכז) והחלטת כבוד השופטת ברק ארז בעניין עמירם בבית המשפט העליון.
מכל הטעמים האמורים אני מקבל את העתירה, באופן שאין לכלול במכרז את החלק של שירותי הפרסומים הפרטיים או לחילופין (לפי בחירת המשיבה) שהמכרז יכלול את החלק של שירותי הפרסומים הפרטיים אך רק לגבי קביעת זהות החברות הכשירות לתת את השירות מבחינה מקצועית אך לא מבחינת קביעת המחיר לגבי שירותי הפרסום הפרטיים שייקבעו בשוק החופשי במסגרת היחסים בין נותני השירות הפרטי למקבל השירות הפרטי.
המשיבה תשלם לעותרת הוצאות משפט בסך של 30,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

העתירה ביום 25.4.2022 הגישה העותרת את העתירה שבנידון, בה ביקשה להורות על ביטול המיכרז, בין היתר מאחר והוא מבקש להכשיר הוצאת עבודות בהקף משמעותי בלא מיכרז, בנגוד לחוק חובת המכרזים.
המשיבה טענה כי היא אינה מחוייבת לערוך מיכרז נפרד לקבלת שירותים מקצועיים הניתנים למשרדי עורכי הדין, ולטעמה אין במתכונת המיכרז כל פגיעה בחופש העיסוק של החברות המקצועיות, שכן לא מנעה מהן לעסוק במלאכתם אלא בחרה שלא לשכור את שירותיהן במסגרת מיכרז, ומכל מקום משהמכרז קובע מנגנון החזר הוצאות בגין השמוש בשירות החברות המקצועיות הרי שלא ניתן לטעון כי חברות אלה מודרות.
...
בהסברים שניתנו על ידי המשיבה ביחס לשינוי שנעשה נמצא טעם רב, ואין לקבוע כי החלטתה חורגת ממתחם הסבירות במידה המצדיקה התערבותו של בית המשפט, ודאי שאין בידי לקבוע כי מתכונת המכרז הקודמת בהכרח נכונה וסבירה יותר מזו הנוכחית.
בנוסף - אין בידי לקבל את טענת העותרת כי מתכונת המכרז פוגעת בחופש העיסוק שלה.
סוף דבר על יסוד כל האמור, דין העתירה להידחות.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הסעד שנתבקש הוא "להורות על ביטול המיכרז ועריכת מיכרז חדש, ללא מעורבות של חברת הניהול ומשרד עורכי הדין המלווה, בו יתוקנו כל הפגמים המהותיים שבמכרז נשוא העתירה ובכללם אלו המפורטים בעתירה, ועל קיום הליך שאלות הבהרה והגשת הצעות במועדים נדחים מתאימים לאחר קבלת מיסמכי המיכרז החדש". לחלופין ביקש העותר להורות על תיקון הפגמים המהותיים במיכרז וקיום הליך מחודש של משלוח שאלות הבהרה והגשת הצעות למכרז.
מכוח מיכרז 2012, בו זכו שלושה זוגות מציעים, נותן העותר שירותים למדינה מאז שנת 2014 (ואף לפני כן, בהתאם למכרז קודם), ביחד עם החברה המקצועית "עירונית". כאמור, המיכרז שבנידון הופנה אך ורק למציעים שהם משרדי עורכי דין (ואינו מאפשר הגשת הצעות על ידי חברות מקצועיות).
...
שיהוי ראשית טענה המשיבה כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת שיהוי.
כך, סעיף 45 למכרז קובע כי התמורה המפורטת בנספח ג' היא סופית, ובצד זה מבהיר כי "התמורה אינה כוללת הוצאות שעל-פי דין נאסר על עו"ד לממן עבור לקוחו בהתאם לכללי האתיקה המקצועית. כל הוצאה נוספת כאמור, תוחזר למשרד עו"ד, בכפוף לקבלת הזמנת רכש חתומה על ידי שני מורשי חתימה במשרד מראש". סעיף 45.1 מוסיף ומבהיר כי "כל דרישה במכרז תפורש בהתאם לדין ובהתאם לכללי האתיקה והמגבלות החלים על פי דין על עורכי דין, ובכל מקרה של סתירה בין האמור בדיני האתיקה לבין האמור במכרז – יגבר האמור בדיני האתיקה". לאור דברים אלה, דין הטענה להידחות.
סוף דבר כפי שנקבע לעיל (פסקה 20), המשרד המלווה לא ייקח חלק בבחינת ההצעות.
פרט לכך, העתירה נדחית.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בגדרי העתירה התבקש הסעד: "להורות על ביטול המיכרז ועריכת מיכרז חדש, ללא מעורבות של חברת הניהול ומשרד עורכי הדין המלווה, בו יתוקנו כל הפגמים המהותיים שבמכרז". עוד קודם לעתירת המערער (וקודם למועד האחרון להגשת הצעות) הוגשה נגד המיכרז עתירה מנהלית אחרת, וזאת ביום 25.4.2022, על-ידי חברה מקצועית שזכתה במיכרז הספקים משנת 2012 (בהצעה משותפת עם משרד עו"ד), אשר תקפה את מנגנון ההיתקשרות במיכרז דנן.
לעניין זה, הסתמך בית המשפט המחוזי על סעיף 45 למכרז, העוסק בתשלום התמורה לזוכה; ובפרט הפנה בית המשפט לתת-סעיף 45.1: "כל דרישה במיכרז תפורש בהתאם לדין ובהתאם לכללי האתיקה והמגבלות החלים על פי דין על עורכי דין, ובכל מקרה של סתירה בין האמור בדיני האתיקה לבין האמור במיכרז – יגבר האמור בדיני האתיקה." כמו כן, הסתמך בית המשפט קמא על המענה לשאלות ההבהרה (ובפרט שאלות 24, 27 ו-45), שם הובהר כי הזוכים במיכרז יהיו זכאים להחזר הוצאות עבור כלל השירותים המקצועיים החיצוניים בהם יעזרו, כל עוד ניתן לכך אישור מראש של הממונה; והפנה לקביעות המפורטות בהקשר זה בעיניין ריפאנד (בפסקות 35-38 לפסק הדין).
...
אינני מוצא מקום להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט קמא לעניין זה. סוף דבר אציע לחברותיי כי נדחה את הערעור על פסק הדין, בכפוף להסכמת המשיבה המפורטת לעיל בפסקה ‎38.
לנוכח הסכמת המשיבה לתיקון המכרז, כמפורט לעיל, אציע כי המערער יישא בהוצאות משפט מופחתות על סך של 15,000 ש"ח. השופטת ד' ברק-ארז: בפתח הדברים אציין כי אני מסכימה עם חברי, השופט י' כשר שבשלב הנוכחי, ובשים לב לשינויים שהוכנסו בהוראות המכרז, דין הערעור להידחות לגופו.
ת השופטת ג' כנפי-שטייניץ: אני מצטרפת לעמדת חבריי שלפיה דין הערעור להידחות לגופו, מעיקר טעמיו של בית המשפט המחוזי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו