מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול מכרז לאספקת שירותי רפואה

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2016 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

ביום 20.3.11 הגיש המשיב את מועמדותו למכרז לאספקת שירותי ייעוץ רפואי שפירסם המוסד, ובהמשך נחתם עימו חוזה חדש לאספקת שירותי ייעוץ רפואי בהקף של 20 שעות שבועיות על פני 5 ימי עבודה.
לטענת המוסד, הסכום הפסוק - אשר עומד על סך כולל של כ- 259,203 ₪, הנו סכום לא מבוטל וקיים חשש כי אם יבוצע פסק הדין באופן מיידי ולאחר מכן יתקבל העירעור, לא יוכל המשיב להחזירו, נוכח טענותיו לחיסרון כיס.
...
כל זאת מן הטעמים המפורטים להלן.
לאור האמור ובשים לב לצורך בקיום דיון קרוב, החלטתי לעכב את ביצוע פסק הדין.
סוף דבר: הבקשה מתקבלת.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2017 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

העירעור נתקבל חלקית, ובית המשפט העליון הורה על ביטול זכייתה של חברת נטלי במיכרז, דחה את ערעור האגודה נגד פסילתה מן המיכרז, והחזיר את הדיון בעיניין עמידתה של חברת מתן בתנאי הסף של המיכרז לבירור בבית המשפט לעניינים מנהליים [עע"מ 8823/10 מתן שירותי בריאות בע"מ – משרד הבריאות (28.2.2011)].
בסופו של יום, עת האגודה לא זכתה במיכרז לאספקת שירותי בריאות לתלמיד, פוטרו המערערות וכל האחיות שהועסקו במתן שירותי בריאות לתלמיד, והן הועברו להעסקה על ידי החברה שזכתה במיכרז – נטלי, שבהתאם לתנאי המיכרז אף חויבה לקלוט לעבודה 95% מהאחיות המוסמכות ו- 50% מהאחיות המעשיות [השוו לעניין משמעות עובדה זו פסיקתו של בית דין האיזורי בתל אביב בעיניין קלדניות בתי המשפט: ע"ב (ת"א) 911583/99 חני אבני – כהן – מדינת ישראל ( 29.7.2001)].
...
לבסוף, אדון בשאלת זהות המעסיקה של המערערות: תחילה תיבחן פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין מתן שירותי בריאות לתלמיד והשלכותיה; ובהמשך ייערך דיון ביישומה של המסגרת הנורמטיבית בנסיבות המקרה תוך התייחסות לטענות הצדדים, והמסקנה העולה ממנה לעניין זהות המעסיקה של המערערות.
סוף דבר – אני מצטרפת ,כאמור, לדעתו של חברי הנשיא יגאל פליטמן כי דין הערעור להידחות.
נציגת ציבור גב' דיתי שרון: אני מצטרפת לדעתם של הנשיא יגאל פליטמן וסגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה כי דין הערעור להידחות.
סוף דבר: על דעת רוב חברי המותב, הנשיא, סגנית הנשיא ונציגת הציבור גב' דיתי שרון, כנגד דעתם החולקת של השופטת לאה גליקסמן ונציג הציבור מר ויסאם עזאם, הערעור נדחה, כאמור בחוות דעתם.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

חיוב המל"ל לשלם לו פיצוי בסך של 100,000 ₪ בגין הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים שנגרמו לו. במקביל נאמר כהאי לישנא "לחילופין יטען התובע כי הפרת ההסכם מטעם הנתבע מהוים אקט של פיטורין וסיום יחסי עובד ומעביד שלא כדין". להלן תמצית טענות הנתבע בכתב ההגנה שהגיש – ההיתקשרות בין הצדדים נעשתה במסגרת מיכרז לאספקת שירותי ייעוץ רפואי על בסיס היתקשרות חוזית לפיה היועץ יהיה במעמד של קבלן עצמאי, ובין הצדדים לא נכרתו ולא היתקיימו יחסי עובד מעסיק.
12.2 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הנתנת על פי חוזה זה למוסד לפקח, להדריך, או להורות לרופא, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות חוזה זה במלואו, ולרופא לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם חוזה זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום חוזה זה, או הפסקת מתן השירותים על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא.
...
לא מצאנו כי הנתבע פעל מול התובע בחוסר תום לב בשלב קיומו של המכרז, או במהלך קיומה של ההתקשרות בין הצדדים, וגם לא בקבלת ההחלטה לסיים את ההתקשרות מהבחינה הטכנית או המהותית.
גם דין הטענה לפיה התובע הופלה בשל גילו ובשל נימוקים נוספים שמפאת כבודו של התובע נימנע מלפרטם (ראו סיפת סעיף 18 לסיכומי ב"כ התובע) – להידחות, מה גם עסקינן בטענה שהופיעה לראשונה ככזו בשלב הסיכומים).
חרף דחיית התביעה – ולאחר שהתלבטנו בדבר, החלטנו שנוכח העובדה שהקביעה בדבר היעדר קיומם של יחסי עובד ומעביד – לא הייתה נקייה מספקות, כמו גם העובדה שהתנהלות הנתבע בקשר למכרז וקבלת הזוכים מכוחו והכשרתם לא הייתה נטולת פגמים – לא נעשה צו להוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 26/12/2010 חתמו הצדדים על תוספת להסכם שהאריך, לראשונה, את תוקף ההסכם עד ליום 30/6/2011 או עד למועד תום המיכרז לאספקת שירותי ייעוץ רפואי שפירסם הנתבע בשנת 2010 לצורך היתקשרות עם רופאים כנותני שירות עצמאיים.
12.2 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הנתנת על פי חוזה זה למוסד לפקח, להדריך, או להורות לרופא, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות חוזה זה במלואו, ולרופא לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והוא לא יהיה זכאי לשל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם חוזה זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום חוזה זה, או הפסקת מתן השירותים על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא.
...
תביעת התובע לקבלת פיצויי בגין פיטורים שלא כדין, נדחית.
תביעת התובע לקבלת פיצויי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נדחית.
כמו כן, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 20,000 ₪ אשר ישולם תוך 30 ימים מהיום.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

עניינה של העתירה במיכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם 12/2022 לאספקת שירותי בריאות התלמיד עבור משרד הבריאות (להלן – המיכרז).
בה בעת, ככל שהעתירה הייתה מתקבלת, וההחלטה על פסילת הצעת העותרת ובטול המיכרז הייתה מבוטלת, היה צפוי כי ועדת המשנה תיתכנס במועד קרוב.
...
לפיכך, לא שוכנעתי מן הטענה כי הופר סעיף 43.627 האמור.
נוכח המסקנה אליה הגעתי, לפיה אין עילה להתערב בהחלטה על פסילת הצעתה של העותרת, לא מצאתי עילה להתערבות בהחלטה על ביטול המכרז.
סוף דבר, העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו