מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול מכרז ביטחוני

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לא ברור לי מתגובה זו, האם הסיבה לביטול המיכרז השתנתה, שכן בתחילה נאמר על ידי משרד הבטחון, כי המיכרז בוטל רק בגלל שהזוכה חזר בו, ומהתשובה הנ"ל עולה, כי יתכן וגם בנוסח המיכרז הקודם היו ליקויים ופגמים ובשל כך הוחלט לצאת למכרז חדש, וזאת במסגרת מיכרז סגור.
...
בנסיבות העניין משהמכרז בוטל, אין מנוס אלא לדחות את העתירה, שכן לא ניתן להמשיך ולהכשיר את הליך המכרז הפגום, כפי שפורט לעיל.
בדרך כלל, יש רגליים לטענה, לפיה מקום בו נדחית העתירה, יישא מגיש ההליך בהוצאות להן גרם לבעל הדין שכנגד.
בהתחשב בכל האמור לעיל, אני מחייב את משהב"ט - המשיב 1, לשלם לעותר הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 18,000 ₪ ומחייב את מי שהוכרז כ"זוכה" במכרז - המשיב 2 לשלם לעותר הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 9,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

העתירה שלפני היא בסיפורו של מיכרז פומבי שפירסם המשיב 1 (להלן גם: "משרד הביטחון" או "הרשות") לייצור ולאספקת חגורות לצה"ל. העותרת, האגודה לבריאות הציבור, היא עמותה רשומה שהשתתפה במיכרז, והיתה מועמדת לזכייה בו. בקליפת אגוז אומר כי עניינה של העתירה הוא בהחלטות משרד הביטחון לפסול את הצעת העותרת; לבטל את המיכרז; להיתקשר עם המשיבה 2 בהליך של פטור ממכרז; לא לאפשר לעותרת לעיין במסמכי ההצעה של המשיבה 2.
...
בנסיבות אלו, הגם שהמכרז בוטל והמשיבה 2 לא הוגדרה כ"זוכה במכרז", שוכנעתי כי הזמנת החגורות מהמשיבה 2 בהליך פטור ממכרז נבעה למעשה מהמכרז ומהעובדה כי הצעתה התאימה כלכלית ומקצועית לדרישות משרד הבטחון.
שבעתיים אומר כי לא השתכנעתי שמדובר בסוד מסחרי, שהרי כפי שטוענת העותרת לא מדובר בפריט ייחודי וניתן להשיג בנקל את החגורה שמספקת המשיבה 2 למשרד הבטחון, שכן חגורות אלה בהמוניהן כבר סופקו למשרד (בהליך הפטור) ומצויות כדרך שבשגרהובשימוש רחב בידי חיילי צה"ל. על כן, בהעדר נימוק של ממש ובהעדר התנגדות של משרד הבטחון שכאמור השאיר את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, אני סבורה כי יש מקום להיעתר לבקשת העותרת לעיין בהצעת המשיבה 2 למכרז דבר שיתרום לשקיפות הליך המכרז העתיד להתפרסם ולתקינותו המנהלית.
כאמור, אני מקבלת את בקשת העותרת בעניין העיון.
אני מורה כי משרד הבטחון יפרסם מכרז חדש בהקדם, כפי שהכריז שהוא פועל לעשות, וזאת לא יאוחר מה- 15 ביולי 2019.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

היתנהלות הצדדים עובר להגשת העתירות עם פירסום המיכרז ובטרם החליט משרד הבטחון מי הזוכה בו, פנתה טיירק למשרד הבטחון בבקשה לבטל את המיכרז בשל העידר התנאי המקדמי שהיה חלק מתנאי המיכרז הקודם – הוא התנאי שחייב את הספק הזוכה להגיש הסכמים חתומים עם מיפעל מיחזור מורשה למשך כל תקופת ההיתקשרות.
...
בחינת ההחלטה בהתאם לאמות מידה אלה, מביאות למסקנה כי לא נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים לשנות את תנאי המכרז, החלטה המצויה במתחם הסבירות של הרשות ועומדת במבחן הביקורת השיפוטית.
בהתאם לכך לא ראיתי כי נפל פגם באי פסילת גלאם רק בגלל אישור יועץ המס שצורף למסמכי ההצעה שלו, בנסיבות שתוארו וזאת בהתאם לרוח הפסיקה ולהעדפת "פרשנות מקיימת" על פני "פרשנות פוסלת". כן לציין כי משקבעתי כי שני הפירושים לתפקיד החותם על סהאישורים סבירים נחה דעתי כי תוספת אישור רואה החשבון אינו מהווה פגיעה בשוויון בין המציעים, שכן "אותו הנוסח של המכרז הוא שעמד לעיני המצעים הפוטנציאלים כולם; ולפיכך גם אם היה פגם בנוסח התנאי הנדון, הוא לא העניק למי מהמצעים יתרון על פני אחרים." (עע"מ 4282/16 ראמי סאיג נ' נאיל חטיב, (7.8.2017)).
לאור כל האמור, ומשמצאתי כי שתי העתירות אינן מגלות עילה להתערבותי בהחלטת ועדת המכרזים אני דוחה את העתירות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בקיץ האחרון בהמשך לזכייה במיכרז בבית שמש היה המבקש זקוק לקרוסלה לכן היתקשר עם הזוכה, שאל לעלות שכירות למיתקן ל-28 יום ונענה כי המחיר הוא 35 טלף ₪ אך כיון שמדובר בחברים העלות תהא 25 אלף ₪ במזומן בכפוף לשיק ביטחון ופצוי אם המיכרז יבוטל.
...
כשנשאל מדוע לא פירט בתצהירו סיכויי הגנה ענה, כי הגיעו לסיכום עם עורך הדין שלו שהוא יגיע עם האמת הנכונה שלו לדיון ושם יפרסו ויגידו את הדברים בצורה מאוד ברורה.
סעיף 16 קובע את "סיכומו של דבר" לפיו למבקש טענות הגנה טובות.
לא יופקד הסכום, תראה ההתנגדות והבקשה להארכתה כנדחות.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התוצאה ותקופת הביניים: לכן, בסופו של יום, לאור הפגמים הרבים שנפלו בהליך המכרזי , "זיהומו" , היתנהלות הצדדים והפגיעה המהותית בשויון ובתחרות ,אין מנוס מביטול המיכרז במקרה זה. לאור התוצאה הנ"ל ,יש לבחון מה ההסדר שיחול בתקופת הביניים עד לפירסום מיכרז חדש וקביעת זוכים במיכרז זה באופן שניתן יהיה להתחיל ,באמצעות הזוכות החדשות במיכרז, לספק את התשורות נשוא המיכרז החדש לחיילים ולאנשי הבטחון.
...
ואכן, כפי שציין משרד הביטחון ,בהחלטתו ,יש כאן אחריות משותפת להתנהלות הלא תקינה בהליך המכרזי , ואני אוסיף שיש אחריות משותפת ל"זיהום" המכרז , ברם בעוד ועדת המכרזים של משרד הביטחון סברה שזה מביא רק להסרת מחירונים מסויימים שלא ניתן להם גיבוי יבואן בדיעבד ,אני סבור שועדת המכרזים הקלה מידי עם הפגיעה בהליך המכרזי בשוויון ובתחרות וביצעה גם פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם עקרונות אלו והיה עליה לבטל את המכרז לאחר שגילתה את ההתנהלות הבעייתית והלא ראויה שהייתה והכשלים והפגמים שהיו ולא להסתפק ,כפי שנקבע בהחלטתה, בהסרת מחירונים בודדים.
התוצאה ותקופת הביניים: לכן, בסופו של יום, לאור הפגמים הרבים שנפלו בהליך המכרזי , "זיהומו" , התנהלות הצדדים והפגיעה המהותית בשוויון ובתחרות ,אין מנוס מביטול המכרז במקרה זה. לאור התוצאה הנ"ל ,יש לבחון מה ההסדר שיחול בתקופת הביניים עד לפרסום מכרז חדש וקביעת זוכים במכרז זה באופן שניתן יהיה להתחיל ,באמצעות הזוכות החדשות במכרז, לספק את התשורות נשוא המכרז החדש לחיילים ולאנשי הביטחון.
לא ניתן להתעלם מכך שלמעשה כבר במשך כ-8 חודשים אין התקשרויות לפי המכרז החדש ונמצאו מספר פתרונות חלופיים , גם אם אינם מטיבים, שלפיו השוק מתנהל בפועל ואני סבור שבמקרה זה מדובר ברע במיעוטו ויש להמשיך בכך עד לבחירת זוכים חדשים במכרז החדש שניתן יהיה להתקשר עמם על פי המכרז החדש ,כשבכל מקרה ,כאמור ,לאור קביעתי שמדובר בתקופת ביניים של שנה מהיום ולאור עמדות הצדדים ,לא קיימת גם חלופה מעשית אחרת לפי הזכיה במכרז הנוכחי, שהיא כאמור גם לא ראויה לטעמי במקרה זה. לכן, בתקופת הביניים ,שאני קובע אותה למשך שנה מהיום, על משרד הביטחון לכלכל ולתכננן מראש את צעדיו ואת לוח הזמנים לתהליך המכרזי החדש שיתבצע בתקופת הביניים ,ולבצע הליך זה כך שבתום תקופת ביניים זו , בעוד שנה מהיום, יהיו זוכים במכרז החדש עימם ניתן יהיה לבצע התקשרויות מכוח המכרז החדש ,כשעד אז ימשיך לחול המצב הנוכחי כיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו