מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול מינוי מומחה בשל קשרים עם בית חולים

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בתגובתה השאירה המשיבה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, ואילו המומחה ד"ר ישראלי השיב כי אינו מיתנגד לבקשה ובלשונו - "אם יש למי מהצדדים ספקות לגבי מינויי אין לי כל היתנגדות לכך שאוחלף במומחה אחר". בהחלטתו מיום 5.8.22 הורה בית משפט קמא על ביטול מינויו של ד"ר ישראלי והורה על מינויו של ד"ר איתמר בוצר.
המומחית שמונתה ערכה חוות דעת מטעם המשיבה, עובדת בבית חולים בבעלות המשיבה ובאותה יחידה עם המומחה מטעם המשיבה בשעה שהיא שלא הצהירה על קשריה בטופס ההצהרה.
...
דין הערעור להידחות.
" כעולה מהפסיקה הנזכרת הרי שבנסיבות הנדון לא שוכנעתי בקיומו של חשש ממשי לניגוד עניינים מצידה של ד"ר הורוביץ.
סוף דבר הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הינה כי-כן, המבקשת פעלה כדין כאשר דיווחה על קיומם של קשרי עבודה בינה לבין המומחה מטעם בית המשפט והנתון הנוגע למתן חוות דעת בשנתיים שקדמו למינוי עבור בעל הדין או עבור בא כוחו הוא נתון רלוואנטי ונידרש.
אלא שאין משמעות הדבר כי בכל מקרה שבו נתן המומחה חוות דעת עבור מי מבעלי הדין או מי מבאי כוחם בשנתיים שקדמו למינוי – המינוי יבוטל, ויש לבחון בכל מקרה ומקרה האם הזיקה בין המומחה לבין בעל הדין או בא כוחו סותרת את חזקת המקצועיות וההגינות שהמומחה מטעם בית המשפט נהנה ממנה.
בעוד שהגישה כלפי בקשה להחלפתו של מומחה שטרם החל בעבודתו מקילה יותר, הרי שהעלאת הטענה לאחר מתן חוות הדעת מקשה על קבלתה (עניין פלוני, פסקה 7, רע"א 6264/15 פלונית נ' משרד הבריאות, פסקה 12 (ב) (10.11.2015), רע"א 1867/20 פלונית נ' בית חולים העמק, פסקות 12-13 (3.5.2020)).
...
המומחה שב על עמדתו כפי שהועלתה לפני בית משפט קמא וציין כי מטרתו של בא-כוח המבקשת "הינה אך ורק לפגוע בשמי הטוב ובמוניטין הרב שצברתי במהלך עשרות שנותיי כרופא בקרב קהילת הרופאים כמו גם בקרב קהילת עורכי הדין". דיון והכרעה לאחר עיון בטענות הצדדים החלטתי לתת רשות ערעור, לדון בבקשה כבערעור ולקבל את הערעור.
נראה אפוא על יסוד כל האמור כי אין מנוס מהחלפת המומחה במומחה אחר.
סיכום על יסוד האמור, הערעור מתקבל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

עוד ציין כי בהחלטת המינוי נרשם ברורות כי הנתבעים הם "משרד הבריאות/המשרד הראשי ובית חולים וולפסון". לטענת המומחה, לא הגיוני שכל מומחה שקשור בקשרי עבודה עם גורם ממשלתי כלשהוא לרבות משרד ממשלתי, חברה ממשלתית או רשות ממשלתית או ממלכתית ייחשב כמצוי בנגוד עניינים אוטומאטי לטפל בענין של גורם ממשלתי אחר, למשל אם מהנדס שמעניק שירותים לרשות חרום לאומית של משרד הביטחון יתמנה כמומחה מטעם בית המשפט כאשר אחד מהצדדים הוא כפר הנוער שפיה שהוא חברה ממשלתית.
אף נטען כי בוטלו מינויים של מומחים מטעם בית המשפט במקרים פחות חמורים, כגון ב-רע"א 1834/18 כללית נ' פלונית (3.5.2018) (בה נפסל מומחה מטעם בית המשפט כי לא עיין לפני מתן חוות דעתו בחומר ובחוות דעת מטעם אחד מהצדדים, למרות שנתן חוות דעת מתוקנת לאחר עיון בהם); אף הפניתה התובעת למצב שבו נפסל מומחה של צד בשל מצב של ניגוד עניינים, כאשר בעניינינו, לטענתה, מדובר במצב של קל וחומר.
לא שוכנעתי מטענת התובעת לפיה אישור שכר חברתו של המומחה בגין ייעוץ לפרויקט השגרירות בידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר מציב את המומחה במצב של חשש לניגוד עניינים.
...
אולם על-פני הדברים, ובין אם עמדת המומחה בהן תתקבל בין אם לאו, כל אחת מהמחלוקות הללו עניינית (כאשר המומחה חפץ לקיים פגישה עם נציגים מקצועיים וללא עורכי הדין מטעם שני הצדדים, מעוניין לקיים פגישה בבית החולים כי שם בוצעו העבודות, וסבור כי אין לאפשר לצדדים להעביר לו מסמכים למעט כתבי טענות על נספחיהם).
לאור כל האמור, מצאתי כי לא מתקיים חשש לניגוד עניינים המצדיק את פסילת המומחה מטעם בית המשפט.
בקשת התובעת לפסול את המומחה מטעם בית המשפט נדחית.
התובעת תשלם לנתבעים יחד ולחוד שכר טרחת עורך דין בסך של 1000 ₪.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הרקע לבקשה המשיב הגיש כנגד המבקשת תביעה בעילת רשלנות רפואית בדרישה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו כתוצאה משורה של ניתוחים שנערכו לו בבית חולים העמק בין השנים 2015-2014 בעקבות ניתוח מעקף קיבה שבוצע למשיב ביום 17/06/14.
בית משפט קמא אפשר למשיב להגיש שאלות הבהרה למומחה בשל טענותיו לקשרי חברות בין המומחה לבין הרופא שניתח את המשיב, פרופ' קופלמן.
תמצית טענות המבקשת לטענת המבקשת ולאחר שבית משפט קמא הגיע למסקנה שקיים חשש בנוגע לחוות דעת המומחה המצדיק מינוי של מומחה נוסף, היה בית משפט קמא לאפשר לצדדים לטעון בעיניין לפני המינוי החדש, ומשלא עשה כן יש להורות על ביטול החלטתו.
אמנם, בית משפט קמא בחר לכתוב את הנימוק להחלטתו בלשון זהירה לפיה "יש חשש בליבי כי לקשריו המקצועיים עם הנתבעת ולהיכרותו ארוכת השנים עם פרופ' קופלמן היתה עשויה להיות השפעה שאף המומחה אינו מודע לה". עם זאת, הצורך במינוי מומחה נוסף נקבע לאחר דיון ארוך שהתמקד כולו במומחה וחוות דעתו.
...
תמצית טענות המבקשת לטענת המבקשת ולאחר שבית משפט קמא הגיע למסקנה שקיים חשש בנוגע לחוות דעת המומחה המצדיק מינוי של מומחה נוסף, היה בית משפט קמא לאפשר לצדדים לטעון בעניין לפני המינוי החדש, ומשלא עשה כן יש להורות על ביטול החלטתו.
אף לגוף העניין סבורני כי לא נפלה כל שגגה בהחלטת בית משפט קמא להורות על מינויו של מומחה נוסף וזאת בנסיבות המיוחדות של המקרה.
בנסיבות אלו, אני סבורה כי ניתן לקבוע שהנימוק להחלטה מלמד על כך שבית משפט קמא חש צורך אמיתי במינוי מומחה נוסף, ואין להלין על כך שנקט בלשון זהירה ומכבדת כלפי המומחה ופרופ' קופלמן.
סוף דבר לאור כל האמור, אין מקום להתערב בהחלטת בית משפט קמא ודין בקשת רשות הערעור להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

כמו כן מתשובות המומחה עולה כי גם כיום יש קשר בינו לבין הנתבעת, משום שהמומחה רשום אצל הנתבעת "כרופא מומחה", ולכן מקבל תמורה מידי הנתבעת, דבר שעלול להוביל לניגוד עניינים ולחוסר אובייקטיביות.
אשר על כן, בית המשפט התבקש לבטל את מינוי המומחה שמונה ולמנות מומחה רפואי אחר תחתיו.
כך למשל, נפסק לא אחת כי העובדה שבעבר הגיש המומחה חוות דעת עבור חברת הביטוח הנתבעת, אין בה כשלעצמה כדי לפגוע באמינותו ובמקצועיותו של המומחה (ר' למשל רע"א 8869/13 נעמה פאור נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (19.01.2014)‏ ; רע"א 1867/20 פלונית נ' בית חולים העמק (03.05.2020) ועוד).
יש ממש בטענת הנתבעת כי ניתן היה לדעת על הקשרים שהיוו בסיס לבקשה מאתרי המרשתת עוד לפני מתן חוות הדעת.
...
נוכח האמור לעיל, אין עילה לפסילת המומחה ואני דוחה את הבקשה לפסילת המומחה ולמינוי מומחה אחר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו