מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול מחיקה של בקשה לייצוגית

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 16.8.00 נעתר להם בית המשפט (כבוד הנשיא מ' לינדנשטראוס) והורה על מחיקתה של הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית.
פסק דינו של בית המשפט המחוזי בדבר מחיקת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בוטל.
...
החלטתי לידון בבקשות כאילו ניתנה רשות לערער והוגש ערעור על פיה.
לא מקובלת עליי טענת המבקשים לפיה עילות התביעה הנגזרת ועילות התביעה האישית שונות לחלוטין ומשכך אין לקשור בין כתב הגנה בתביעה האישית לבין כתב ההגנה בתביעה הנגזרת.
הגשת כתבי הגנה בתביעה הנגזרת תשרת אף מטרה זו. התוצאה היא שהערעור נדחה.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט ד"ר מ' רניאל) מיום 14.3.2016 ומיום 22.3.2016 בת"צ 29838-05-16 בהן הורה על ביטול החלטתו למחוק בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישו המשיבים 2-1 (להלן: המשיבים) נגד המבקשת (להלן: בזק) וקצב לבזק מועדים להשיב לבקשה זו. המשיבים הגישו ביום 18.5.2014 בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בזק והמשיבה 3 (להלן: נטויז'ן) בה נטען כי הן מחייבות את לקוחותיהן בתשלום חודשי קבוע בגין הצטרפות למסלול שיחות מוזל לחו"ל (להלן: המסלול) מבלי שבקשו זאת או נתנו לכך את הסכמתם.
טענה זו של בזק צריכה בירור, באם אכן אין בזק משמשת כסוכן של המשיבה, הן לגבייה והן להחזר, אפשר שמן הראוי לבטל את מחיקתה של חברת בזק מן הבקשה, כך שתהיה משיבה בגין הפעולה העצמאית שלה בעיניין זה. בעקבות החלטה זו הגישו הצדדים הודעה משותפת בה הבהירו כי ככל שיאושר הסדר הפשרה בין נטויז'ן והמשיבים בזק מוכנה לסייע בביצועו ולזכות את חשבונותיהם של חברי הקבוצה שבבעלותם קו טלפון של בזק בסכום הפצוי אותו מסכימה נטויז'ן להעביר להם.
...
בית המשפט קמא נעתר לבקשתה של נטויז'ן להורות לבזק להעביר לה את הנתונים המבוקשים על ידה והוסיף כי על בזק להתייצב לדיון הבא שיתקיים בבקשת הפשרה בציינו: מחיקתה של בזק בע"מ מן הבקשה התבססה בין היתר על טענת בזק בע"מ שהיא משמשת כסוכן גביה בלבד בעבור המשיבה [נטויז'ן].
לאחר שעיינתי בטענותיה של בזק ובהחלטותיו של בית המשפט קמא הגעתי למסקנה כי יש לקבל את בקשת רשות הערעור, לדון בה כבערעור ולקבל את הערעור.
העובדה שבמועד מאוחר יותר נטען על ידי נטויז'ן כי בזק אינה מסכימה לסייע לה להעביר לחברי הקבוצה את הפיצוי שהיא מוכנה לשלם להם, אין בה כדי לשנות ממסקנה זו. יתר על כן, כפי שפורט לעיל, בסופו של יום הסכימה בזק להעביר למרבית חברי הקבוצה את הפיצוי שאותו על נטויז'ן לשלם להם על פי הסכם הפשרה ועל כן לא ברור על יסוד מה קבע בית המשפט קמא כי לבזק היה אינטרס עצמאי לחייב את חברי הקבוצה בגין צירופם למסלול השיחות נושא בקשת האישור.
אשר על כן, הערעור מתקבל והחלטתו של בית המשפט קמא לבטל את ההחלטה למחוק את בזק מן ההליך מתבטלת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותה של המבקשת מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית נשוא תיק זה, כנגד המשיבה מס' 2 – ז'יטלני תעשיות בע"מ (להלן: "המשיבה"), על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006 (להלן: "החוק"), ועל דחיית תביעתה האישית של המבקשת, כולל קבלת גמול בסך 3,000 ₪ למבקשת ושכר טירחת בא כוחה בסך 20,000 ₪ בתוספת מע"מ, וללא צו להוצאות.
בנוסף, עתרו הצדדים למחיקת הבקשה והתובענה הייצוגית כנגד משיבה מס' 1 ללא צו להוצאות.
הדיון הקבוע ליום 26/05/2021 מבוטל.
...
נוכח האמור לעיל, ובהסכמת הצדדים, אני נעתר לבקשה ומורה על הסתלקות המבקשת מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועל דחיית תביעתה האישית של המבקשת כנגד המשיבה.
בנוסף, אני מורה על מחיקת הבקשה והתובענה הייצוגית כנגד משיבה מס' 1 ללא צו להוצאות.
בראי השיקולים שהותוו בת"צ (שלום חיפה) 19713-08-18 עמיאל נ' מוצצים ראשון לציון (2003) שותפות מוגבלת (28/01/2019), ובשים לב לעילת התביעה לכאורה שמגלה בקשת האישור כנגד המשיבה; מהות הפגיעה בחברי הקבוצה והיקפה; תיקון דרכיה של המשיבה בעקבות בקשת האישור (כאמור לעיל), וכן במידת התועלת שהוסבה לחברי הקבוצה בפרט ולציבור בכללותו ולשלב המקדמי בו הוגשה הבקשה, מצאתי כי מתקיימים בענייננו טעמים מיוחדים המצדיקים פטור מתשלום חלקה השני של האגרה וכך אני מורה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

מחיקת הבקשה לתובענה ייצוגית התבססה על הטעם כי בהתאם להלכה הפסוקה בבית המשפט העליון בפרשת א.ש.ת. (רע"א 3126/00 מדינת ישראל נ' א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכח אדם בע"מ, פד"י נז(3) 220) אין תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי יכולה לשמש בסיס להגשת תובענה ייצוגית.
(א) הבקשה הוגשה שלא לפי אחד ההסדרים המפורטים בסעיפים 32 עד 43 כנוסחם ערב ביטולם בחוק זה; (ב) עילתה אינה בגדר העילות שהיה ניתן לאשר בשלהן תובענה ייצוגית לפי אחד ההסדרים כאמור בפסקת מישנה (א); הסדר זה מניח כי, עובר לכניסתו לתוקף של חוק התובענות הייצוגיות, היו תלויות ועומדות בקשות שונות לאישור כתובענות ייצוגיות.
בהסדר מעבר זה ביקש החוק להגביל בהסדר היתיישנות מיוחד את משך חייהן של אותן בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שלא התבססו בשעתו על חיקוקים ספציפיים שהסדירו מנגנון לאישור תובענות ייצוגיות, שהיו תקפים עובר לחקיקת החוק החדש, ולהצר את "תוחלת חייהן" של בקשות כאלה, כדוגמת אלה שנשענו על תקנה 29, שההלכה הפסוקה קבעה כי לא נמצא להן בסיס מוכר בדין.
...
בנסיבות אלה, העילה הנובעת מהתובענה ומבקשת האישור קודמת ל-12.3.99, ומשכך יש לדחות את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית מחמת התיישנות.
לאור האמור, יש לדחות את הערעור, אך זאת בנתון לשני סייגים: האחד, מאחר שכאמור, תלויות ועומדות עתירות בפני בית המשפט הגבוה לצדק בשאלת חוקתיותו של הסדר ההתיישנות הייחודי שבסעיף 45(ג) לחוק, הרי באם יוחלט על בטלותו של הסדר זה, תהיה המערערת רשאית, בתוך 60 יום ממועד פרסום פסק הדין, לבקש את חידוש הדיון בערעור זה, ולכל צד תישמרנה טענותיו (השוו רע"א 8717/01 מדינת ישראל נ' יפעת מילר; ע"א 1525/98 מדינת ישראל נ' עודד דורון, תק-על 2007(1) 745).
הערעור נדחה, איפוא, בכפוף לאמור לעיל.
המערערת תשלם לכל אחת מן המשיבות שכר טרחת עורך-דין בשיעור 10,000 ש"ח. ת השופט י' אלון אני מסכים.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לפיכך, אני מורה על דחיית התובענה האישית של המבקש ועל מחיקת הבקשה לאישורה כייצוגית ללא צו להוצאות.
הישיבה הקבועה ליום 20.7.2016 – מבוטלת.
...
צוין בבקשת ההסתלקות, שבנסיבות אלה המבקש ובא כוחו הגיעו למסקנה, שהסוגיות העולות בבקשת האישור באו על פתרונן במסגרת פסק הדין בעניין חמו, ולפיכך מבקשים הם להסתלק מבקשת האישור, כשב"כ המשיבה נתן הסכמתו להסתלקות ללא צו להוצאות.
לאחר שעיינתי בדבר, אני מאשר את בקשת ההסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות.
לפיכך, אני מורה על דחיית התובענה האישית של המבקש ועל מחיקת הבקשה לאישורה כייצוגית ללא צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו