מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול כתב אישום מחמת שיהוי

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

במצב דברים זה, משהנחיית היועהמ"ש מס' 4.1202 קובעת פרק זמן של 18 חודשים לטפול התביעה בתיקים בהם מוגש כתב אישום בעבירות עוון, ופרק זמן זה אינו כולל תקופות של השלמת חקירה, המתנה לאישור שפיטה ממח"ש וכיו"ב, ומשתקופת השלמת החקירה לא חרגה גם היא מן המותר בהתאם לנהלי אח"מ – שנתיים מיום חקירת החשוד באזהרה בפעם הראשונה, מצאתי לדחות את בקשת ב"כ הנאשמים לביטול כתב האישום מחמת השהוי בהגשתו.
...
תגובת המאשימה בתגובתה לבקשה מיום 5.6.23, טענה המאשימה כי: דין הבקשה להידחות על הסף משום שככלל, לנאשם בפלילים אין זכות ערעור על החלטות ביניים והוא רשאי להעלות טענותיו לגביהן רק במסגרת ערעור על פסק הדין כולו.
ב"כ נאשם 3 שאין לי ספק כי מודעת להוראת חוק זו, וב"כ נאשם 1 גם כן, מבקשים עתה למעשה כי אשמש כערכאת ערעור על עצמי, תחת הכותרת "בקשה לעיון חוזר". בהחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בתפ"ח 22983-04-22 מדינת ישראל נ' פלוני נקבע כי "משך זמן החקירה" נחשב כתקופת זמן נפרדת מ"משך זמן הטיפול בתיק" (ללא זה שהועבר להשלמות חקירה), וכי "גם אם נפל שיהוי בתוך מסגרת זמן החקירה החוקי, כזה הפוגע בתחושת ההגינות והצדק, הרי עניין זה יבורר עד תום במסגרת פרשת ההוכחות, כך שטענת ההגנה מן הצדק תישמר לצוות ההגנה עד לבירורה כדבעי". למיטב הבנתי, באותה החלטה של בית המשפט המחוזי , לא נקבעה קביעה כלשהי הקשורה בשאלה העיקרית לה נדרשתי בהחלטתי מיום 13.9.22, דהיינו - "האם הדיבור "יום קליטת התיק בתביעה" מתייחס ליחידת התביעה המסוימת המטפלת בתיק בסופו של דבר או שמא ל"תביעה" בכללותה"?, ולכן לא נותר לי אלא לדחות את ה"בקשה לעיון חוזר" המונחת בפני עתה, ולהזכיר לב"כ הנאשמים כי יוכלו לערער עליה בבוא העת, היה ויידרשו לכך, במסגרת ערעור בזכות.
סוף דבר, הבקשה נדחית.
לנוכח הקושי שהעלתה ב"כ נאשם 3 בהתייצבותה לישיבת ההוכחות שנקבעה בשעתה (בתקופה בה היא עצמה טרם מונתה לייצגו) ליום 19.6.23, אני מורה כי ישיבת ההוכחות הראשונה שנקבעה למועד זה תבוטל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד טען הסנגור באריכות לגבי השהוי בהגשת כתב האישום, נטען כי שהוי כבד יכול להקים עילה לחרוג ממיתחם העונש ההולם, תוך שהוא מפנה לטענה המקדמית שנטענה על ידי הסניגורים בהתבסס על הוראות סעיף 57א לחסד"פ, בה עתרו הסניגורים כאחד, לביטול כתב האישום בשל חריגה מהוראות הנהלים הרלבאנטיים אודות משך הזמן בה יש להגיש כתב אישום בעבירות מסוג זה. בסיכומו של דבר טען הסנגור, כי מכלול זה חייב להשפיע על העונש שייגזר על הנאשם 1, ולהעמידו על עונש מתון, כשהדגש הוא על עונש צופה פני עתיד.
...
בית המשפט מצא טעם בטענה וביקש התייחסות מפורטת של הפרקליט המטפל, עוד נקבע, כי עניין זה יידון לאחר שמיעת עדותו של המתלונן.
סבורני, כי עונשים אלה, יאזנו נכונה בין שיקולי הענישה השונים, וישקפו, מחד, את חומרת המעשים, ואת הצורך בהשתת עונשי מאסר ממשיים בגינם, ומאידך, יתנו ביטוי לשיקולי הצדק, הנוגעים לזמן הרב שחלף עד שהועמדו לדין, לעינוי הדין, לקושי האינהרנטי שנוצר בניהול ההליכים הפליליים נגדם בחלוף זמן רב, וכן להיחלשות יעילות ואפקטיביות הענישה, שעה שהנאשמים נותנים את הדין היום, על מעשים שבוצעו לפני שנים רבות.
אשר על כן, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: הנאשם 1 – 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות שירוצו במרכז קהילתי "קולייר", ברח' צין 19, אילת.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

יחד עם האמור, אני סבורה שבעת שהוגש כתב האישום, בין אם היתה הנחיה בתוקף ובין אם לאו ספק אם היתה המאשימה מחויבת באישור היועמ"ש בהתאם להוראות החוק וזאת מהטעם שאכן לא היו בתוקף נהלי רשויות החקירה והנחיות כמפורט בסעיף 57א(א) ובהתאם לתיקון 87 לחסד"פ. לפיכך, אני דוחה את טענת ההגנה המתייחסת לסעיף 57א לחסד"פ. טענת הגנה מן הצדק הגם שדחיתי טענות הנאשמים לביטול כתב אישום בשל שהוי בהגשת כתב אישום ועל פי תיקון 87 לחסד"פ, הרי שהנני נידרשת לבחון טענות הנאשמים על פי דוקטרינת הגנה מן הצדק.
...
על פי עמדת המחלקה תוך שהפנתה לתיקון האחרון של ההנחיה מחודש אפריל 2023 הובהר כי היא חלה על כלל רשויות התביעה וכן הוסף סעיף תחולה הקובע : "למען הסר ספק נוכח עדכוני ההנחיה מעת לעת, יובהר כי נוסח ההנחיה המחייב הוא זה שבתוקף במועד הגשת כתב האישום". למעלה מן הצורך אציין כי עמדתה של המאשימה כי היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה ועל לא נקבעו נהלים לעניין יחידה זו איננה מקובלת עלי.
יחד עם האמור, אני סבורה שבעת שהוגש כתב האישום, בין אם היתה הנחיה בתוקף ובין אם לאו ספק אם היתה המאשימה מחויבת באישור היועמ"ש בהתאם להוראות החוק וזאת מהטעם שאכן לא היו בתוקף נהלי רשויות החקירה והנחיות כמפורט בסעיף 57א(א) ובהתאם לתיקון 87 לחסד"פ. לפיכך, אני דוחה את טענת ההגנה המתייחסת לסעיף 57א לחסד"פ. טענת הגנה מן הצדק הגם שדחיתי טענות הנאשמים לביטול כתב אישום בשל שיהוי בהגשת כתב אישום ועל פי תיקון 87 לחסד"פ, הרי שהנני נדרשת לבחון טענות הנאשמים על פי דוקטרינת הגנה מן הצדק.
בית משפט "אין בחלוף הזמן כדי לקפח את הגנתו של הנאשם ולפגום בהגינות ההליך כלפיו. הנאשם לא הראה כי נשללה ממנו, או נפגמה, בדרך כלשהי, יכולתו להתגונן, ובכלל זה האפשרות להציג ראיות, שיוכיחו שאינו מתגורר/עושה שימוש במבנה הלא חוקי, או שהוא מתגורר דרך קבע, כטענתו, בחיפה. לא נמצא כי נגרם לנאשמים נזק ממשי ומהותי ליכולתם להתגונן. לכן, אין נסיבות המצדיקות קבלת ההגנה מן הצדק בעוצמה המביאה לכדי ביטול האישומים." בנסיבות אלו, משלא מצאתי כי קופחה הגנתם של הנאשמים, הבקשה לביטול כתב האישום בשל שיהוי בהגשתו – נדחית.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

ביום 5.7.23 בדיון שהתקיים במעמד הצדדים טען ב"כ הנאשם כי יש להורות על ביטול כתב האישום וזאת מטעמי שהוי בהגשת כתב האישום והפנה לסעיף 149(3) לחסד"פ וכן לסעיף 57א לחסד"פ. כמו כן הפנה ב"כ הנאשם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בדבר מו7עדים בהגשת כתב אישום וטען כי המאשימה פעלה בנגוד לדין ולא עמדה במועדים שנקבעו בהנחיה והן בהוראות החוק.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי ושמעתי טענות הצדדים שוכנעתי שדין הבקשה להידחות.
אציין כי התיקון האחרון של ההנחיה הוא מחודש אפריל 2023 והובהר כי היא חלה על כלל רשויות התביעה וכן הוסף סעיף תחולה הקובע : "למען הסר ספק נוכח עדכוני ההנחיה מעת לעת, יובהר כי נוסח ההנחיה המחייב הוא זה שבתוקף במועד הגשת כתב האישום". יחד עם האמור, אני סבורה שבעת שהוגש כתב האישום, בין אם היתה הנחיה בתוקף ובין אם לאו ספק אם היתה המאשימה מחויבת באישור היועמ"ש בהתאם להוראות החוק וזאת מהטעם שאכן לא היו בתוקף נהלי רשויות החקירה והנחיות כמפורט בסעיף 57א(א) ובהתאם לתיקון 87 לחסד"פ. לפיכך, אני דוחה את טענת ההגנה המתייחסת לסעיף 57א לחסד"פ. הגם שדחיתי טענות הנאשם לביטול כתב אישום בשל שיהוי בהגשת כתב אישום ועל פי תיקון 87 לחסד"פ, הרי שהנני נדרשת לבחון טענות הנאשמים על פי דוקטרינת הגנה מן הצדק.
בית משפט "אין בחלוף הזמן כדי לקפח את הגנתו של הנאשם ולפגום בהגינות ההליך כלפיו. הנאשם לא הראה כי נשללה ממנו, או נפגמה, בדרך כלשהי, יכולתו להתגונן, ובכלל זה האפשרות להציג ראיות, שיוכיחו שאינו מתגורר/עושה שימוש במבנה הלא חוקי, או שהוא מתגורר דרך קבע, כטענתו, בחיפה. לא נמצא כי נגרם לנאשמים נזק ממשי ומהותי ליכולתם להתגונן. לכן, אין נסיבות המצדיקות קבלת ההגנה מן הצדק בעוצמה המביאה לכדי ביטול האישומים." בנסיבות אלו, משלא מצאתי כי קופחה הגנת הנאשם, הבקשה לביטול כתב האישום בשל שיהוי בהגשתו – נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

גדר המחלוקת המחלוקת שבין הצדדים ממוקדת איפוא בשאלות הבאות: האם הגשת כתב האישום בגין האישומים הראשון – הרביעי נעשתה בשיהוי ניכר בגינו נגרם נזק ראייתי לנאשם המצדיק את ביטולו של כתב האישום בגין אישומים אלה; האם מתקיימים יסודות העבירה בכל אחד מן האישומים המיוחסים לנאשם; בכל הנוגע לאישום החמשי עולה גם שאלת חוקיות החיפוש וקבילות הסרטונים שנתפסו.
...
הנאשם לא הצליח לסתור חזקה לכאורית זו. בחינת נסיבות הפרסום מובילה למסקנה כי הדברים נאמרו מתוך מטרה להסית לגזענות.
לנוכח כל האמור, אני קובעת כי המאשימה הוכיחה את יסודות העבירה ברף הנדרש בפלילים ומרשיעה את הנאשם בעבירה של הסתה לגזענות המיוחסת לו באישום הרביעי.
סוף דבר אני מזכה את הנאשם מן העבירות של הסתה לאלימות המיוחסות לו באישומים הראשון, השני והשלישי, וכן מן העבירה של הסתה לטרור המיוחסת לו באישום החמישי, ומרשיעה אותו בעבירה של הסתה לגזענות, המיוחסת לו באישום הרביעי, עבירה לפי סעיף 144 ב (א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו