מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול חיסיון משטרתי על מקום תצפית

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

נטען כי המשיב הישתתף בתצפית ובמעקב גם אחר שתי מטרות נוספות של האירגון: אחד מהאירועים סוכל על ידי המישטרה, והשני ניגמר ברציחתו של מושא ההתנקשות ושל אשה שהייתה ברכבו.
עמדה זו היא כידוע 'דרך המלך', ואולם ככל שההליכים המקדמיים בתיק זה יתמשכו, ובמיוחד אם המבקשת לא תעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לה על ידי המותב הדן בתיק העקרי לעניין הוצאת תעודת החיסיון והעברת חומר החקירה (מועדים אשר באי-כוחה הבהירו במהלך הדיון כי להערכתם יעמדו בהם), הרי שיהיה מקום לשקול האם אין זה המקרה לסטות מ'דרך המלך', ולשלוח לתסקיר אף בטרם הוכרעה שאלת הראיות לכאורה, וזאת ביחס לאותם נאשמים אשר מצויים בצד ה'קל' יחסית של החומרה" (בש"פ 9015/18 מדינת ישראל נ' עודה (25.12.2018)).
בהנתן מספר הנאשמים בכתב האישום (22 נאשמים), בהנתן מספר האישומים בכתב האישום (30 אישומים); בהנתן מספר עדי התביעה בתיק (596 עדים הרשומים בכתב האישום); ובהנתן הכמות המשמעותית של חומרי החקירה בתיק – אין חולק כי ענייננו במגה-תיק שניהולו צפוי לארוך פרק זמן בלתי מבוטל.
...
באי כוחו של המשיב הסכימו בשעתו לקיומו של ניצוץ ראייתי, אך למעשה, לאור הכמות האדירה של חומרי חקירה, לא נערך דיון בשאלת קיומן של ראיות לכאורה, ולא ניתנה החלטה לגופה בשאלה זו. על מצב עניינים זה עמד השופט ע' גרוסקופף בהחלטה שניתנה בעניינם של נאשמים אחרים בפרשה שלפנינו: "אכן, ההליכים בתיק בו עסקינן, כפי שכבר ציינתי לעיל, מתקדמים בקצב איטי, ואולם עניין זה איננו חריג בתיקים מורכבים וקשים המתאפיינים בריבוי נאשמים ואישומים כדוגמת התיק בו עסקינן. בית משפט זה כבר העיר לא פעם כי מצב הדברים בו עליו להחליט בבקשה על פי [סעיף 62](http://www.nevo.co.il/law/74903/62) ל[חוק סדר הדין הפלילי](http://www.nevo.co.il/law/74903) בטרם ניתנה החלטה בשאלת הראיות לכאורה הוא מצב בלתי רצוי, ואולם לעיתים אין מנוס מתוצאה עגומה זו (ראו לעניין זה [בש"פ 1281/18](http://www.nevo.co.il/case/23750533) מדינת ישראל נ' כחלון (11.3.2018), בו מבהירה כב' השופטת יעל וילנר כי במצב דברים זה אין לבית המשפט אלא לבחון את אמות המידה להארכת מעצר בהתאם לכתב האישום, וזאת תחת ההנחה כי בידי המבקשת מצויות ראיות לכאורה).
אשר על כן, אני מורה על עריכת תסקיר מעצר בעניינו של המשיב.
בשלב זה, ומאחר שיש להניח כי הכנת התסקיר והדיון בבית המשפט קמא לא יסתיימו תוך הזמן הקרוב, אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב למשך 45 ימים החל מיום 21.2.2019, או עד להחלטה אחרת של בית המשפט המחוזי או עד למתן פסק דין בתפ"ח 27442-01-18 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם.

בהליך רע"פ (רע"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

לענייננו די אם נציין, כי במסגרתה של התעודה, הוטל חיסיון על: "כל פרט או מידע שיש בו כדי לגלות זהות אנשי המישטרה אשר ביצעו פעולות עיקוב במהלך החקירה בתיק זה, לרבות מספרם, שמה של היחידה אליה הם משתייכים ומקום מושבה, ולרבות השיטה, האמצעים והעזרים הטכניים ששמשו את אנשי היחידה לצורך ביצוע פעולות העיקוב..." (ההדגשות לא במקור- א.ש.).
בבקשתו, חזר המבקש והפנה להחלטה שניתנה בב"ש 3920/06, כאשר לדידו, בית משפט השלום פעל בנגוד להחלטה זו. לשיטתו של המבקש, נקבע באותה החלטה כי אין להחיל חיסיון על מיקומן של תצפיות, מקום בו לא נאמר במפורש בתעודה שהחיסיון חל על מידע מעין זה. עוד קובל המבקש על כי שגו הערכאות הקודמות בעיניין אי הסרת החיסיון לגבי מיקומו של עוקב 8620, חרף חשיבותה של ראיה זו להוכחת חפותו.
לאור האמור, צו עיכוב ביצוע עונש המאסר, עליו הוריתי ביום 23.1.2014, מבוטל בזאת, והמבקש יתייצב לריצוי עונשו ביום 10.3.2014 עד לשעה 10:00, בימ"ר ניצן, כשברשותו תעודת זהות ועותק מהחלטה זו. על המבקש לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף איבחון ומיון של שירות בתי הסוהר, בטלפונים: 08-9787377 או 08-9787336.
...
לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטים: ד' ברלינר – נשיאה; מ' סוקולוב; ח' כבוב), בע"פ 33114-08-13, מיום 9.1.2014, בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו (כב' השופט ע' דרויאן), בת"פ 8655-8-11, מיום 14.7.2013.
בית המשפט המחוזי התייחס בהרחבה לתחולתה של תעודת החיסיון לעניין מיקומו של עוקב 8620, וקבע כי נסיבותיו הקונקרטיות של המקרה מובילות למסקנה ברורה, לפיה "לא יכול להיות ספק בכך שהמיקום, במקרה זה, הוא חלק מהשיטה". בנוסף, בית המשפט המחוזי דחה, באופן מנומק, את ההיקש שביקש המבקש לעשות בהסתמך על ההחלטה שניתנה בב"ש 3920/06.
בדומה, לא מצאתי ממש בטענותיו של המבקש לגבי היעדר הנמקה מצידו של בית משפט השלום, אשר ציין בהחלטתו מיום 12.2.2012: "לאחר שמיעת איש מודיעין ושניים מבכירי יחידת העוקבים, מצאתי כי אכן מדובר באינטרסים של ממש, עליהם מגינה תעודת החיסיון. השתכנעתי כי חשיפת מקום עומדו של העוקב, תוביל לחשיפה מיותרת ומזיקה מאוד של שיטות הפעולה של יחידת העיקוב, וקרוב לודאי שתוביל גם לסיכון חיים, לעתיד לבוא." בסופו של יום, הגעתי למסקנה ברורה כי קיים בסיס איתן לקביעותיהן של הערכאות הקודמות, באשר לתחולתה של תעודת החיסיון על מיקומו של עוקב 8620, שכן מסירת מידע לגבי המיקום עלולה להביא לחשיפת שיטות הפעולה של יחידת העוקבים המשטרתית.
משלא מצאתי מקום להורות על עריכתו של דיון ב"גלגול שלישי", דינה של בקשת רשות הערעור להידחות.

בהליך תיק תעבורה (תת"ע) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנאשם טען כי התביעה הגישה ראיות שאינן קבילות בדיון לפי סעיף 108 לחסד"פ שנערך בפני ולא הוצאה תעודת חסיון בגין הראיה הנדונה.
על כן, ביקש הנאשם, למעשה, לבטל האישום מכוח טענה זו. הבקשה נדחתה בשלב ההוכחות וקבעתי כי את נימוקי אתן בהכרעת הדין.
פנה לשוטר שעמד עימה שהיה בתצפית והוא אמר לנאשם שלא ראה את הנאשם מבצע עבירה.
הינה המישטרה היתה ערה לדבר, בטופס שעליו נרשמים הדו"חות ונימסר ביד לעבריין התעבורתי, טופס 4241 יש מקום המיועד לרשום את פרטיהם של העדים, אי רישום העדים יוצר באופן מובנה פגם שיכול להביא לעיוות דין, כאמור.
...
בין לבין, הגיש הנאשם בקשה לפי סעיף 108 לחסד"פ, שנדונה בפני, במעמד הצדדים, ונדחתה (ראו החלטתי מיום 12.9.14, בתיק זה).
(ראו החלטתי מיום 12.9.13, בתיק זה).
מכלל האמור, הטענה המקדמית, שנטענה כאמור בפתח פרשת ההגנה, נדחית בזאת.
יחד עם זאת, לאחר ששמעתי הראיות בתיק זה, האזנתי בקשב רב לשוטרת ולנאשם, קראתי דפי פרוטוקול ועיינתי במוצגים, התעורר בליבי ספק באשר לאשמתו של הנאשם בעבירה המיוחסת לו, וזאת מכמה היבטים: א. מחיקת עבירת הפלאפון בדו"ח (ת/1) – כאמור בתיאור העובדות בדו"ח רשמה השוטרת תחילה עובדות של שימוש בטלפון.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בכתב התביעה נטען כי ביום 05.02.21 הודיע הנתבע לתובע על ביטול הסכם המכר, זאת לאור טענה של הנתבע שלפיה מאז מועד חתימת ההסכם התובע ואימו הציקו לנתבע והטרידו אותו פעמים רבות.
בכתב ההגנה שהגיש הנתבע, לא הוכחשו התשלומים ששולמו על ידי התובע על חשבון רכישת הנכס, ונטען כי התובע ואמו "היו מציקים לו פוגעים בהתנהלות שלו בביתו, מתצפתים עליו ועל בני משפחתו וחבריו ואף יותר גרוע מזמינים מישטרה כל פעם שמתחשק להם, מעירים הערות, מקללים במילות גנאי, מאיימים כי יבואו רומנים (חברים של התובע ואימו) לטפל בו" (סעיף 7 לכתב ההגנה).
כמו כן הדגישו הנתבע ובאת כוחו את עובדת הזמנת המישטרה על ידי התובע ואמו לנכס ובאת כח הנתבע טענה כי "מתנהלים כאילו יש שם מעבדת סמים, מביאים כלבים להוכיח. יש פה הצקה הדדית" ((עמ' 4 לפרוטוקול ש' 15).
מכל מקום בבקשה שהוגשה על ידי התובע, נטען כי הגיע לתובע מידע שלפיו נערכה פשיטה משטרתית בנכס ומפרסומים בעיתונות נלמד כי הנתבע נעצר בחשד להפעלת מעבדת סמים בנכס.
באשר להסכם השכירות – כאמור לעיל הנתבע היתחמק מהגשת ההסכם וטען לחיסיון עו"ד לקוח, אלא שהנתבע עצמו צירף לתגובתו מיום 4.7.21 את סיכום הביקור שלו במיון רמב"ם שבמסגרתו הוא הציג את עניינו בפני הפסיכיאטר ד"ר הרלב דניאל אשר רשם את הדברים שנמסרו לו מפי הנתבע ובין היתר צוין כי הנתבע "... אומר שהציג את כל החוזים והראה שהוא בפועל לא מתגורר בבית..." (עמ' 2 למסמך).
...
אלא שכל האמור לעיל, אין די בו לכל הפחות בשלב זה, כדי לשלול מהנתבע את האפשרות להביא באופן סדור ומלא את טיעוניו וראיותיו בפני בית המשפט בישיבת ההוכחות שנקבעה כאמור ליום 9.8.21 ובהתאם אין מקום למתן סעד בינים המורה על מסירת החזקה לתובע, סעד שמשמעותו בפועל היא קבלת התביעה, ולא כל שכן שאין מקום למתן פסק דין כנגד הנתבע כבר כיום, עוד בטרם הלה הביא ראיותיו.
לפיכך הנתבע ימלא אחר הוראתי האמורה בסעיף 19 לעיל, ואני דוחה את יתר בקשות התובע.
יודגש פעם נוספת כי ישיבת ההוכחות הקבועה ליום 9.8.21 בשעה 9:00, תתקיים במועדה ובהתאם להוראות תקנה 74(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018, אני מורה לבאי כוח הצדדים להיות ערוכים לסיכומים בעל פה שיישמעו מיד לאחר גמר העדויות, אלא אם כן אשתכנע לבקשת מי מהצדדים לאפשר הגשת סיכומים בכתב .

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

מאחר והדברים – עם כל חשיבותם לתיקים אחרים – אינם רלבאנטיים לבקשה זו, לא ראיתי לנכון לפרט את כל נימוקי בית המשפט העליון, שניתנו על ידי כב' השופט – כתוארו אז – אליקים רובינשטיין – שלדבריו הסכימו כב' השופט יצחק עמית וכב' השופט אורי שהם בע"פ 351/14 מדינת ישראל נ' מראד פקיה, ביום טז באדר א תשע"ד (16.2.14), בפסקות יב-יז, לחוות דעתו של כב' השופט רובינשטיין, ודי לצורך הבנת החלטה זו, בציטוט הפסקה המסכמת של פסק הדין – פסקה יח: "העירעור מתקבל אפוא במובן זה שזיכויו של המשיב – מבוטל, והתיק מוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שישמע את גורמי המדינה במעמד צד אחד. לאחר מכן יכריע בית המשפט בעתירתו של המשיב לגילוי ראיה לפי שיקול דעתו, ואיננו מביעים כל דיעה. פרוטוקול הדיון בבית המשפט המחוזי מיום 26.11.13 יפורסם, באופן שיושמטו ממנו הפרטים לגביהם ניתנה תעודת החיסיון, ובכלל זאת פרטים כלשהם הנוגעים למדובר, לרישום הפלילי שלו ולעונשים שהוטלו עליו. בנסיבות העניין, ובהתאם לאמור, הננו מורים על ביטול פסיקת ההוצאות בהן חוייבה המדינה". ה.3 ה"סיבוב" השני – עד 22.5.14 בעקבות החלטת בית המשפט העליון בע"פ 351/14 הנ"ל, נקבעו מועדי דיון, המדינה הוציאה תעודת חיסיון נוספת והמדובב העיד במשך מספר ישיבות.
הסברתי באולם כי שאלה זו אינה חותרת תחת חיסיון המדובב ונועדה להבטיח את חקר האמת, שכן ממה נפשך: אם אכן המדובב לא העליל על אדם אחר, כפי שמאמינה כנראה המדינה, כי אז הדבר מוסיף לאמינות העד המדובב; אם מאידך גיסא, תשובת העד תהיה כי הוא אכן העליל במישטרה על אדם אחר, הדבר חשוב מאד לביה"מ כדי לדעת האם להאמין למדובב, או שמא, כטענת עו"ד סודרי, אם הוא העליל פעם אחת על אדם אחר, יכול להיות שהוא מעליל גם על מרשו של עו"ד סודרי.
אשר לטענה כי אין אינדיקאציה לכך שהנאשם עשה סימנים למדובב, לאור העובדה שהשוטרים בעמדת התצפית לא העידו על כך, תשובת המדינה (בסעיף 15 לתגובה) היא כי השוטרים לא הבחינו בכך אך אין בכך כדי להביא למסקנה כי מדובר בסיטואציה שבה לא היה מקום להגיש כתב אישום.
בתשובה לטענת המדינה כי חלק מהישיבות נועדו לדיון בהסרת החיסיון ואינם קשורים לזיכוי בשל עדות המדובב, כבר השבתי לעיל כי הסנגור לא יכל לצפות מראש כי הזיכוי יהיה עקב נימוק זה או אחר של בית המשפט וחובתו הייתה לייצג את מרשו באופן שכל טענה של המדינה תבחן על ידו ואם הגיע למסקנה כי יש מקום לתקוף את תעודת החיסיון, פעל כדין, גם אם טענתו לא התקבלה במלואה והוא זכאי להוצאות משפט בגין פעולות אלה.
...
התנהלות ההליך מסקנתי היא כי התקיים התנאי הראשון האמור בסעיף 80 וכי תובע סביר לא היה מגיש כתב אישום על בסיס חומר הראיות שהיה בפניו.
בתשובה לטענת המדינה כי חלק מהישיבות נועדו לדיון בהסרת החיסיון ואינם קשורים לזיכוי בשל עדות המדובב, כבר השבתי לעיל כי הסניגור לא יכל לצפות מראש כי הזיכוי יהיה עקב נימוק זה או אחר של בית המשפט וחובתו הייתה לייצג את מרשו באופן שכל טענה של המדינה תיבחן על ידו ואם הגיע למסקנה כי יש מקום לתקוף את תעודת החיסיון, פעל כדין, גם אם טענתו לא התקבלה במלואה והוא זכאי להוצאות משפט בגין פעולות אלה.
לפיכך, אני מחייב את המדינה לשלם לנאשם באמצעות בא כוחו עו"ד קובי סודרי, סך של 214,330 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, על פי סעיף 3א סיפא לחוק ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, וזאת מיום הגשת הבקשה (16.3.15), על אף, שלכאורה, ניתן על פי סעיף 5(א) רישא לחוק הנ"ל, לקבוע כי תקופת הריבית תהיה מיום "היווצרות עילת התביעה", שיכולה להיות כל אחד מימי המעצר או כל אחת מישיבות בית המשפט.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו