מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול חוזה הלוואה מסיבות משפטיות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת הנתבעים אף אין מצב של פגיעה בציפיותיו הלגיטימיות של התובע כאשר הוא עצמו התפטר מתפקידו בדירקטוריון וסרב להמשיך ולהזרים כספים לחברה ובחר לנהל מספר שנים הליכים משפטיים כנגד החברה, כאשר הוכח לשיטתם שטענות התובע למידורו ממידע נטענו בחוסר תום לב ותוך הסתרת פרטים מהותיים לגבי המידע שהומצא לו, ביחס לסכום ההלוואה וכוונתו להמירה למניות.
לשיטת הנתבעים אין מחלוקת כי המשא ומתן בין הצדדים לרכישת מניות התובע החל בחודש מרץ 2018 וכי הוא התארך מסיבות שונות, לרבות מחויבויות אחרות של הנתבע 2.
אשר על כן, בשים לב לכך שזימון לאסיפה הכללית של החברה מיום 10.6.2020 נשלח אל התובע (נספח 22 לתצהיר עצמון) ובהנתן שהדוחות הכספיים של החברה לשנים 2018-2016 הועברו לידי התובע ביום 10.5.2020 (נספחים 19-18 לתצהיר עצמון), לא מצאתי כי יש מקום למתן סעד נוסף בהקשר זה. טענות התובע לגבי הסכם ההלוואה לטענת התובע אי העברת המידע הדרוש לצורך קבלת החלטה האם להמיר את סכום ההלוואה למניות מהוה הפרה של הסכם ההלוואה, אשר מנעה ממנו את מימוש זכויותיו לפי ההסכם ושמצדיקה את ביטול ההסכם תוך מתן סעד של השבה לתובע בגובה מלוא סכום ההלוואה.
...
סבורני כי לא ניתן ללמוד על גמירות דעת בין הצדדים להיקשר בהסכם מחייב בהעדר הסכם חתום ביניהם.
סוף דבר אני דוחה את תביעת התובע על כל רכיביה, למעט סוגיית התחשיב ("חישוב הריבית ומחיר מניות ההמרה") כפי שנקבע בסעיף 8 להסכם ההלוואה – אותו תספק החברה לתובע בתוך 20 ימים מיום מתן פסק הדין.
אני מחייב את התובע בתשלום הוצאות ושכר טרחה לנתבעים בסכום כולל של 40,000 ש"ח. ניתנה היום, כ"ח תמוז תשפ"א, 08 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר דיון ההוכחות ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, אני קובעת כי הנתבע הכיר בחוב שהיה לו כלפי התובע וכפר בחישוב החוב, בין אם זה מסיבות משפטיות ובין אם זה מסיבות מוסריות, כפי שפירט בהתכתבויות השונות, ואתייחס לכך בפרק "גובה החוב". תנאי החזר ההלוואה בהתאם להסכם: לחלופין ולמעלה מן הצורך אציין כי תנאי החזר ההלוואה, כפי שנוסחו בהסכם נוגדים את תקנת הצבור שכן הם קובעים ריבית ברמה של ריבית נשך.
סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי) , תשל"ג- 1973 קובע: "חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל". בתת (ת"א) 27953-03-14 נורברט פריאנה נ' מיסטר מאני ישראל בע"מ (פורסם בנבו ניתן ביום 16.12.14) נקבע האמור כדלקמן: "47. בהפ (ת"א) 1416/04 אורה שורץ נ' מיסטר מאני ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 07.01.2008) נקבע :
...
גובה החוב: לאור האמור לעיל אני קובעת כי ההצמדה והריבית יהיו לפי חישוב ריבית חוקית רגילה, כאשר הסכום שנותר לתשלום הינו 59,000 דולר בהתאם להודאת הנתבע מיום 1.5.12 , נספח ז' לכתב התביעה בו הוא כותב: "מרשך קיבל עד היום כ2/3 מחובו (קרן) דהיינו – 91,000 $ מתוך- 150,000 $ קרן. ברגע שיהיו בידי כספים נוספים אעבירם למרשך" .
סוף דבר: לאור האמור לעיל, אני קובעת, כי הנתבע ישלם לתובע סך של 228,882.27 ₪ תוך 60 יום.
שכ"ט עו"ד- הנתבע ישלם לתובע סך נוסף של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין שכ"ט עו"ד. כמו כן ישלם הנתבע לתובעים החזר אגרה בהתאם לסכום שנפסק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הלכה פסוקה היא, כי אדם מוחזק כיודע את תוכנו של מיסמך עליו הוא חותם, ולא תישמע מפיו הטענה שלא כך הם פני הדברים מן הטעם שאין הוא מסוגל לקרוא את המסמך מסיבה כלשהיא.
היתנהלות התובע מעלה חשש ממשי לניסיון לשימוש בהליך המשפטי ובמחדלי הנתבעות בכדי להיתנער מקיום התחייבויותיו על פי הסכמי ההלוואה, ולפיכך תוצאה של ביטול ההסכמים בכלל – איננה צודקת.
...
על כן, ובהתאם להוראות סעיף 13 לחוק, אני מקבלת את גרסת התובע בהקשר זה, והפגם שנפל בתניית סידור החלוף ילקח בחשבון כהפרה נוספת של הנתבעות.
במצב דברים זה, התנהלות הנתבעות אינה רחוקה מכך שבית המשפט יגיע למסקנה שיש להשיב את סכומי ההלוואה רק בהתייחס לסכומי הקרן כשהם מוצמדים.
משהגעתי למסקנה כי חיובים אלו בטלים, יש לקזז בהתאם את סכום ההלוואה השנייה.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

פרט לכתבי בי-דין אלה ומסיבה שאינה ברורה הגישו הצדדים כתבי בי-דין נוספים במסגרת תלה"מ 34769-06-21, שהנו התביעה למזונות שהגישה המבקשת.
בהמשך, היתעלמה המבקשת מהודעת ביטול הסכם ההלוואה ששלחה חברת א', הכוללת דרישה לפרעון מיידי של החוב והתראה טרם נקיטת הליך משפטי כנגד הנתבעים, כמו גם מאזהרות חוזרות ונישנות שלו עצמו, כי היתנהלותה זו תיפגע בהתנהלותה השוטפת של חברת ר', בתזרים שלה ואף עלולה להוביל לפרוקה.
...
מבלי לגרוע מהאמור לעיל והגם שכאמור לעיל לא נדרשת הסכמת כב' השופט יעקב שפסר ומכוח כלל כיבוד הערכאות הנני מורה לבאי כוח הצדדים להניח בפני כב' השופט יעקב שפסר את החלטתי זו לשם קבלת אישורו.
סיכום לאור כל האמור לעיל בקשת המבקשת לצירוף התובענה בת.א 12-21------ בבית המשפט המחוזי מרכז להליכים המתנהלים בפניי מתקבלת.
המזכירות תמציא החלטתי זו לבאי כוח הצדדים.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשתה של התובעת לבטל את הסכם ההלוואה ולהשיב לה את התשלומים ששילמה – לא נענו ואף היתרו בה הנתבעות כי ככל שתחדל מלשלם את תשלומי ההלוואה תתבע על כך בבית המשפט.
מסקנה זו מקבלת משנה תוקף כאשר, בנגוד לעדותה בחקירה ראשית, הודתה העדה כי בהיעדר קשר משפטי לזכויות ברכב, לא הייתה התובעת נשלחת לחתום על הסכם הלוואה חדש אלא, כדבריה: "אז היינו מבקשים רק הרשאה לחיוב חשבון, הייתי מבקש רק הרשאה,...אם היא רוצה לשלם מבלי הסכם שהיא לא היורשת," (עמ' 34 בפרוטוקול שורות 23-25) ותרצה את משלוח התובעת לחתום על הסכם הלוואה בטענה כי התובעת בקשה זאת.
התובעת, מסיבה כזו או אחרת, סברה כי תוכל לנכס לעצמה את הזכויות ברכב בדרך של תשלום ההלוואה או רק למנוע מימוש זכויות המנוח ברכב בדרך של מכירה כפויה עד אשר יתברר מי ירש את הרכב, והנתבעת 2 אף הטעיתה את התובעת בכך שלא ביררה עד תום את זכויותיה הפוטנציאליות של התובעת ברכב ושלחה אותה לחתום על הסכם הלוואה חדש – פעולה שעמדה בנגוד לנהלי הנתבעת 2 ואף אינה עולה בקנה אחד עם ההיגיון והסבירות במתן הוראה זו לתובעת.
...
לטענת התובעת פעלו הנתבעות בחוסר תום לב להחתימה על הסכם הלוואה למימון רכישת הרכב אשר בסופו של דבר לא הביא לרכישתו לפיכך, טענה כי דינו של הסכם ההלוואה להתבטל.
תמיכה נוספת למסקנה זו ניתן למצוא גם בעדותה של מנהלת הגבייה הנוכחית אצל הנתבעת 2, הגב' סטנקר אשר העידה כי היום אכן לא ניתן להחתים אדם על הסכם הלוואה חדש ללא הצגת ראיה על הזכויות ברכב כגון צו ירושה (עמ' 42 בפרוטוקול שורות 8-11).
לאור כל האמור לעיל, אין ספק כי למצער הוכחו הוראותיו של סעיף 14(א) בחוק החוזים.
כמו כן, תשלם הנתבעת 2 לתובעת הוצאות משפט בסך 510 ₪ אגרת בית משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו