מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול הרשעה למניעת מאסר על תנאי

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בית המשפט העליון, הרכב בראשות כב' השופטת (כתוארה אז) א' חיות, הורה על ביטול ההרשעה על מנת למנוע פגיעה בסכויי שקומו של הנאשם, אשר היה בתהליך של לימודים למקצוע.
הנאשם מוזהר, כי אי התייצבות לריצוי עבודות השרות; אי שמיעה להוראות הממונים עליו במשרד הממונה על עבודות השרות או במקום ריצוי עבודות השרות; אי שתוף פעולה עם משרד הממונה על עבודות השרות בכל ענין שהוא, לרבות מסירת בדיקות - עלול להביא להפקעה מנהלית של צו ריצוי המאסר בדרך של עבודות שירות, על כל המשתמע מכך; 6 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מהיום, שלא יעבור עבירה לחוק העונשין התשל"ז- 1977, פרק ט' סימן ד'; קנס בסך 15,000 ₪ או 120 ימי מאסר תמורתו.
...
בית המשפט מצא לחרוג ממתחם הענישה, ביטל הרשעת הנאשם בדין והטיל עליו צו של"צ בהיקף 140 שעות, פיצוי למתלונן וקנס.
ברם, בסופו של דבר, מעשי הנאשם הסתכמו בכך ששאל מחברו מכשיר טלפון נייד ונתן לאביו לבצע שיחה ממנו.
סוף דבר לאחר עיון בטיעוני המאשימה בכתב; שמיעת טיעוני הצדדים על פה; עיון בתסקירי שירות המבחן למבוגרים; עיון בפסיקה שהוגשה; ולאחר שמיעת דברם האחרון של הנאשמים; גוזר על הנאשמים כדלקמן: נאשם 1 4 חדשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 17.7.19 הוצג לבית המשפט הסדר טעון בעיניינו של נאשם 2 הכולל תיקון כתב אישום ומסגרת עונשית מוסכמת של הרשעה ומאסר על תנאי.
בנוסף להמלצה שהובאה במסגרת התסקיר הראשון, עליה שב שרות המבחן גם כעת, ממליץ שרות המבחן לשקול את ביטול ההרשעה על מנת למנוע פגיעה באפשרויות תעסוקה ולימודים בעתיד.
...
באיזון בין השיקולים השונים סבורני כי ישנו מקום לגזור על הנאשם עונש הכולל צו של"צ בהיקף שעות רחב מזה עליו המליץ שרות המבחן, זאת לצד עונשים נלווים כפי שיפורט להלן.
אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: צו של"צ בהיקף 350 שעות בהתאם לתוכנית שתוגש על ידי שרות המבחן בתוך 60 יום.
אני דן את הנאשם למאסר למשך 3 חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים על העבירות שבכתב האישום המתוקן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בהנתן נסיבותיו האישיות של הנאשם, העדר הרשעות קודמות והמלצות שירות המבחן, עתרה לגזור על הנאשם מאסר בפועל בשליש התחתון של המתחמים, בצד מאסר על תנאי, קנס ופצוי למתלוננת.
מדובר בתא משפחתי אחד שעשה לשיטתה כל שניתן על מנת להמשיך ולתפקד כמשפחה, ומכאן שיש לבטל את ההרשעה באופן שימנע את גרושו של הנאשם מן הארץ.
ספק בעיניי האם היצטברות העבירות בהן הורשע הנאשם עונה על התנאי הראשון ומאפשרת ביטול הרשעתו, אך גם אם אניח לטובתו כי הדבר אפשרי, ממילא לא עמד בתנאי השני.
...
אין מקום לחרוג לקולה ממתחם הענישה שנקבע, ובהינתן השיקולים עליהם עמדתי לעיל החלטתי למקם את עונשו של הנאשם בתחתית המתחם.
שקלתי האם להעמידו בצו מבחן, אך סבורני כי בהינתן הקושי בריצוי עבודות שירות, לא יהיה זה נכון לחייבו גם בצו מבחן, בפרט על מנת לאפשר לו לנסות ולהתפרנס ולו באופן חלקי בזמן שייוותר לו. על רקע מצבם הכלכלי הדחוק של בני הזוג, והואיל והם ממשיכים לחיות ביחד, לא אשית על הנאשם רכיב עונשי כספי כלשהו.
אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טען, כי אין בבטול ההרשעה כדי למנוע מלשכת עורכי הדין לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד הנאשם.
לאור כל האמור עתר לבטל את הרשעת הנאשם, לחילופין להפנות את הנאשם לקבלת תסקיר שירות מבחן שיבחן את עתירת ההגנה לביטול ההרשעה ולחילופי חילופין עתר להסתפק בהטלת מאסר על תנאי וקנס לנאשם ובהטלת קנס על הנאשמת.
...
אני דוחה את עתירת ב"כ הנאשם החלופית לחרוג ממתחם העונש ההולם לקולא.
אני דוחה את טענת ב"כ הנאשמים כי יש להתחשב בכך שלאחר שמיעת ראיות נוהל מו"מ בין הצדדים כשעמדת המאשימה לעונש היתה שונה מעמדתה לעונש לאחר הכרעת הדין באופן מהותי.
לפיכך, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כשלנגד עיני תיקון 113 לחוק העונשין החלטתי לגזור על הנאשמים את העונשים הבאים: לנאשמת: קנס בסך 200,000 ₪ שישולם לא יאוחר מיום 1.3.18.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הסנגור ביקש כי שירות המבחן יבחן את שאלת ביטול ההרשעה, והוסכם בין הצדדים, כי ככל שההרשעה תיוותר על כנה, יעתרו במשותף למאסר על-תנאי, קנס והתחייבות לשיקול דעת בית המשפט.
שאלת ביטול ההרשעה מבחינת טיב העבירה, כאמור, בעיניין אבו זניד קבע בית המשפט העליון כי אין מניעה לבחון ביטול הרשעה גם בעבירה מסוג זה בהתאם לנסיבות ולהלכות הנוהגות.
...
לכן, אני סבור שבאופן מסתבר, יש סיכוי משמעותי שהנאשם ייפגע מבחינת עתידו המקצועי אם תיוותר ההרשעה על כנה, ולכן אני מבטלה.
גזירת הדין נוכח כל האמור, גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: של"ץ בהיקף 200 שעות שיבוצע בפיקוח שירות המבחן על-פי תוכנית שתוכן על-ידו ותוגש לבית המשפט עד ליום 1.3.2023.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו