מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול הרשעה בהיזק לבעל חיים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

מכאן, שנאשם 2 הואשם גם בבצוע עבירה של היזק לבעל חיים.
מכאן, שנוכח מהותה של העבירה וסיום ההליכים בעיניינו של נאשם 2 בהסדר מותנה, נסיבותיו האישיות של הנאשם וסכוי בלתי מבוטל לפגיעה קונקרטית במקום עבודתו – גם אם לא ודאית - מתקיימות נסיבות חריגות לסיים ההליך ללא הרשעתו של הנאשם מטעמים של הגנה מן הצדק.
...
מהטעמים המפורטים להלן, לא מצאתי מקום לביטול כתב האישום, אלא להורות על סעד מידתי יותר של סיום התיק בעניינו של נאשם 1 באי הרשעה.
כך למשל, נאשם 2 הוא שלא נעתר לבקשת נאשם 1 לחדול מלנסר פלטות מעץ ביום שבת בצהריים.
לפיכך, אני קובעת כי הנאשם ביצע עבירה של תגרה, כמיוחס בכתב האישום, אולם ההליך יסתיים ללא הרשעתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לעומתה, המתלונן הודה בעבירות תקיפה סתם והיזק לרכוש במזיד שביצע כלפי הנאשמת, ובמסגרת הסדר מותנה נגזר עליו עונש התחייבות להימנע מעבירה למשך שישה חודשים, תשלום קנס על-סך 400 ש"ח ופצוי לנאשמת על-סך 800 ₪ (אשר שולם לה).
על הנאשם נגזר מאסר מותנה, של"צ, פיצוי וצו מבחן, לאחר שהשתלב בקבוצה טיפולית והוגש בעיניינו תסקיר שירות מבחן בעל המלצה חיובית לביטול ההרשעה.
נסיבות שאינן קשורות בעבירה בין השיקולים לקולה נתתי דעתי לנסיבותיה האישיות של הנאשמת, בהיותה בת 41, נעדרת עבר פלילי מכל סוג, אשר כאמור עובדת מספר שנים כמנהלת פרויקטים בעריית תל-אביב ומתנדבת בעמותות סיוע לבעלי חיים.
...
טיעוני הצדדים בשאלת ההרשעה והעונש באות כוח המאשימה, עוה"ד חן שפירא והמתמחה קורל ויזל, טענו כי יש לדחות את בקשת הנאשמת לבטל את הרשעתה היות שהיא אינה עומדת במבחני הפסיקה שנקבעו בע"פ 2083/96 כתב נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(3) 337 (1997)) (להלן: "הלכת כתב") בהעדר הוכחה לנזק קונקרטי והיות שהנאשמת לא נטלה אחריות על מעשיה, ואף לא עתרה לקבלת תסקיר מאת שירות המבחן.
אשר על כן אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין מאסר מותנה קצר ועד עונש מאסר קצר לריצוי בעבודות שירות.
סוף דבר הגעתי למסקנה כי האינטרס הציבורי מחייב את הרתעת הנאשמת מביצוע עבירות אלימות, וזאת על-ידי מאסר מותנה קצר לצד רכיב כספי מתון, כך שהעונש ייגזר בחלקו התחתון של מתחם העונש ההולם.
אשר על כן החלטתי לגזור על הנאשמת את העונשים הבאים: מאסר מותנה למשך חודשיים, והתנאי הוא שלא תעבור הנאשמת כל עבירת אלימות, לרבות עבירת איומים, במשך שנתיים.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה להורות על מעצרם של המשיבים עד תום ההליך המשפטי בעיניינם, בגין כתב אישום המייחס להם עבירות של חבלה חמורה בכוונה מחמירה בצוותא; פציעה בנסיבות מחמירות בצוותא; החזקת סכין; איומים; הדחה בחקירה וכן ביחס למשיב 1 – נשיאת נשק, ירי מנזק חם, והיזק לבעל חיים.
דיון לאחר שעיינתי היטב בחומר הראיות הגולמי כמו גם בטיעוני הצדדים, מצאתי כי בידי התביעה ראיות המקימות פוטנציאל להרשעת המשיבים בסופו של ההליך העקרי.
על רקע זה הדגיש ב"כ המשיבים את הפער שבין מועד הארוע העקרי – 13.5.22, לבין מועד הודעות המתלוננים במישטרה, בסוף חודש יוני, כמו גם את דבריו של מ' בהודעתו מיום 2.8.22, כי למחרת הם יושבים לעשות סולחה, ואם זו תיעשה, הוא רוצה לבטל את התלונה.
...
דיון לאחר שעיינתי היטב בחומר הראיות הגולמי כמו גם בטיעוני הצדדים, מצאתי כי בידי התביעה ראיות המקימות פוטנציאל להרשעת המשיבים בסופו של ההליך העיקרי.
כמו כן, כפי שציינה ב"כ המבקשת, ניתן לגרוס שמן ההודעות השונות לא עולה ניסיון להעצים את הטענות כנגד המשיבים, ואף עולה מהם פחד, המחזק את אמינות הדברים שנאמרו בסופו של דבר.
עם זאת, בטרם אכריע בבקשה, ולמען שלמות התמונה, מורה אני לשירות המבחן להכין תסקירים בעניינם של המשיבים.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המבקש הורשע בבימ"ש קמא לאחר שמיעת ראיות בבצוע עבירה של חבלה ברשלנות לפי סעיף 341 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"), ובביצוע עבירה של ניסיון הריגה או היזק לבעל חיים לפי סעיפים 451 + 25 לחוק העונשין.
בנסיבות אלו, וכאשר המבקש אינו מצביע על סיבה ממשית המצדיקה ביטול פסק הדין שניתן לבקשתו, אין מקום להעתר לבקשה כאשר המבקש עצמו זנח את העירעור ולא היה מוכן ליישם את זכות העירעור הנתונה לו ולקיים את הליכי העירעור כסדרם [ראו: רע"פ 2449/07 עפרוני נ' מדינת ישראל (25.03.2007); רע"פ 2016/11 קדוש נ' מדינת ישראל (14.03.2011)].
...
טענות ב"כ הצדדים: המבקש טוען כי בסמכותו של ביהמ"ש להיעתר לבקשה ואין צורך בטעמים מיוחדים.
בנסיבות אלו, וכאשר המבקש אינו מצביע על סיבה ממשית המצדיקה ביטול פסק הדין שניתן לבקשתו, אין מקום להיעתר לבקשה כאשר המבקש עצמו זנח את הערעור ולא היה מוכן ליישם את זכות הערעור הנתונה לו ולקיים את הליכי הערעור כסדרם [ראו: רע"פ 2449/07 עפרוני נ' מדינת ישראל (25.03.2007); רע"פ 2016/11 קדוש נ' מדינת ישראל (14.03.2011)].
ויודגש כי בבית משפט קמא טען ב"כ הקודם של המערער טענות בסוגיות שונות שנדונו בהרחבה ע"י בית משפט קמא, כפי שפורט בהכרעת הדין ובפתיח להחלטה זו. לא מצאתי מקום להעתר, מטעם זה, לבקשה.
אשר על כן, בסיכומו של דבר ולאור הנימוקים המפורטים לעיל, ומאחר שהמבקש לא הצביע על טעם של ממש לביטול פסק הדין אשר ניתן על פי בקשתו, או על סמכות ועילה לבטל את פסק הדין ולהאריך מועד להגשת נימוקים בהעדר טעם מיוחד וחריג, אני מורה על דחיית הבקשה.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, הורשע המערער בעבירות נוספות – שלילת כושר היתנגדות לשם ביצוע עבירה, שבוש הליכי משפט, והיזק לבעלי חיים (עבירות לפי סעיפים 327, 244 ו-451 לחוק העונשין).
הנאשם הורשע בבצוע מספר לא מבוטל של עבירות, חלקן אלימות באופיין, וביניהן תקיפה סתם, גניבה, וכן בבתי משפט צבאיים, בעבירות ביטחוניות.
...
לאור כל האמור לעיל, בשים לב לערכים החברתיים המוגנים ולעוצמת הפגיעה בהם, תוך מתן משקל למכלול נסיבות האירוע, ובהתאם לעקרון אחידות הענישה, אציע לחבריי לקבוע כי מתחם העונש ההולם בעניינו של הנאשם נע בין 10 ל-15 שנות מאסר בפועל.
סיכום לאור כל האמור, אציע לחבריי להשית על הנאשם את העונשים הבאים: 13 שנות מאסר לריצוי בפועל, שמניינם מיום מעצרו 31.5.2022.
מעין בן ארי, שופטת סוף דבר לאור כל האמור, אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: 13 שנות מאסר לריצוי בפועל, שמניינם מיום מעצרו 31.5.2022.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו