מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול הרשעה בהטרדה מינית מילולית

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

המערער (בעפ"ג 9135-06-17), טוען בערעורו כי יש לבטל הוראת בית משפט קמא לעניין ההרשעה; עוד נטען, כי גם אם ההרשעה תעמוד על כנה, יש להתערב בעונשים שהוטלו, בדרך של ביטול המאסר המותנה, צימצום משמעותי של שעות השל"צ שנקבעו, ביטול הפצוי שהוטל, או למצער, צימצומו המשמעותי.
בהקשר זה אציין, כי עבירת ההטרדה המינית בה הורשע המערער, ככל כיעורה, מתייחסת רק לאחת מהמתלוננות, ועניינה בהטרדות מיניות מילוליות במסגרת יחסי עבודה, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, ואין ביטוי בסעיפי העבירה שיוחסו, למגע הפיזי של המערער באותה מתלוננת.
...
בחינת נסיבות ביצוע העבירות ע"י המערער מביאה למסקנה כי מתחם העונש ההולם לשורת מעשיו הינו בין 6 ל- 18 חודשי מאסר בפועל, וברף התחתון, יכול והמאסר ירוצה בדרך של עבודות שירות.
מכאן, שקיים קושי ללמוד על הענישה הראויה, מהפסיקה עד כה. סבור אני, כי המענה העונשי הראוי, מחייב מתן דגש על שיקולי ההרתעה, ובהינתן הניצול האמור של נסיבותיהן האישיות של המתלוננות, ובפרט נסיבותיה האישיות של המתלוננת באישום הראשון, גם משקל לשיקול הגמול.
מובן כי יש לדחות את ערעורו של המערער על עצם הרשעתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

אשר לשאלת הרשעתו של הנאשם בדין, חרף כך שהנאשם ציין בפני שירות המבחן, כי הרשעה עלולה לפגוע קשות בדימויו הצבורי והחברתי ותמנע ממנו להמשך בעשיה ובתרומה לחברה, לא מצא שירות המבחן בסיס להמליץ על ביטול ההרשעה.
אשר למיתחם הענישה בגין האירועים נושא האישומים השני והשלישי בכתב האישום, קרי: הטרדות, מילוליות בעיקרן, לרבות נסיונות להניע את הנפגעות להפגש עם הנאשם ולקיים עמו מערכת יחסים אינטימית: בענינו של שוטר סיור, שהורשע בעבירה של הטרדה מינית כנגד ארבע מתלוננות שונות, כשעיקר המעשים היו בגדר הטרדות מילוליות ובאחד המקרים אף חיבק את אחת מנפגעות העבירה – הושת עונש מאסר צופה פני עתיד, ביחד עם פיצוי לנפגעת העבירה.
...
אשר לשאלת ביטול הרשעתו של הנאשם בדין: ככלל, מי שנקבע לגביו, כי עבר עבירה, דינו להיות מורשע בגינה כאשר ביטול ההרשעה בנסיבות כאלה הוגדר בפסיקה כ"חריג שבחריג".
לאור כל האמור, אין בית המשפט מוצא, כי המדובר במקרה המאפשר ביטול הרשעתו של הנאשם בדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בתצהירו של ששר נטען שדר' קהת טענה באוזני ששר שהתובע "הואשם והורשע בהטרדה מינית וכי עלי לבטל לאלתר את הרצאותיו באולפנה". ההרצאה לא בוטלה לאחר שששר סבר שלא ראוי לעשות כן ובלתי אפשרי לעשות כן בשים לב לכך שהשיחה היתנהלה כשעתיים לפני החג, לאחר מכן פגש ששר את הרב אריאל וזה אמר לו שהתובע לא הטריד מינית ואין מניעה להעסיקו כמרצה ועל כן הוזמן התובע להרצאות באולפנה בחג השבועות תשס"ז (2007).
הגנה זו עומדת לנתבעת 2 אף באשר לפירסום הראשון- דבריה של הנתבעת 2 בכתבה בעתון מקור ראשון לפיה וועדת בוררות קבעה שהתובע הטריד מינית באופן מילולי, אך עדיין מופיע בימי עיון כמרצה וכדמות חינוכית.
...
לאחר ששמעתי את הנתבעות והתרשמתי מהן הגעתי לכלל מסקנה לפיה יש להעדיף עדותן בנדון וכי אכן היו תלונות לקולך בעניין התובע.
מכאן ,מתבקשת המסקנה וכך אני קובע כי בנוגע לפרסום הראשון,השלישי, הרביעי ולפרסומים הנוספים קמה לנתבעות הגנת תום הלב מסוג חובה מוסרית או חברתית.
סוף דבר לנתבעות קמות הגנות אמת הפרסום באשר לפרסום הרביעי והגנת תום הלב באשר לפרסומים הראשון, השלישי, הרביעי והפרסומים והנוספים ועל כן דין התביעה באשר לפרסומים אלה להידחות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תמונות החבלה (ת/1) מצביעות על חבלה של ממש ולא כענין של הגדרה בחוק אלא במובן הפשוט והמילולי.
המניע בו האמין הנאשם בעת ביצוע האלימות היה כי לפניו אשה אשר מוטרדת מינית ורצונו לסייע לה. הבחירה אינה חיובית אבל הרצון הבסיסי מקורו בערכים של עזרה לזולת.
באותם מקרים נעתר כב' ביהמ"ש העליון לביטול הרשעת הנאשמים, הגם שמדובר היה בעבירות מגוונות, שחומרתן אינה מועטה: סיוע לאחר מעשה לשניים ששדדו נהג מונית, בכוונה למלטם מעונש; עבירה של החזקת אגרופן ברכב; עבירה של סיוע לסרסרות למעשי זנות; עבירות של הפרת אמונים, היתחזות כעובד ציבור ופגיעה בפרטיות).
...
נוכח זאת פסק בית המשפט כך: "אף אם מעשה המערער נכנס לתוך תחום האיסורים הפליליים, סבורני כי בחינת רף החומרה בו בוצע המעשה, על מאפייניו, מציב אותו במקום בו אין סוג העבירה לכשעצמו מחייב הטבעת כתם פלילי בל יימחה על מצחו של המערער (השוו: ע"פ (מחוזי חיפה) 15379-09-19 בנעיון נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו]. באותה פרשה נקבע כי ניתן לבטל הרשעת המערער, שהורשע על פי הודאתו בעבירה של פציעה לפי סעיף 334 לחוק העונשין, עת נגח בראשו של עובד סניף "רמי לוי" וכתוצאה מן התקיפה נגרם לעובד חתך במצחו; כן ראו האסמכתאות שצוטטו על ידי ביהמ"ש באותה פרשה בסעיפים כ"ח-ל"א לפסק הדין.
באותם מקרים נעתר כב' ביהמ"ש העליון לביטול הרשעת הנאשמים, הגם שמדובר היה בעבירות מגוונות, שחומרתן אינה מועטה: סיוע לאחר מעשה לשניים ששדדו נהג מונית, בכוונה למלטם מעונש; עבירה של החזקת אגרופן ברכב; עבירה של סיוע לסרסרות למעשי זנות; עבירות של הפרת אמונים, התחזות כעובד ציבור ופגיעה בפרטיות).
סוף דבר אני מחליטה כדלקמן: אני מורה על ביטול הרשעת הנאשם לצד הקביעה כי ביצע עובדות המקימות עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2005 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ב"כ המאשימה מתנגדת לביטול ההרשעה וטוענת כי רק בנסיבות יוצאות דופן ובמקרים נדירים יבטל ביהמ"ש הרשעה והדבר אינו מתאים למקרה נשוא תיק זה. לטענתה, ישנו אינטרס ציבורי שלא לבטל את ההרשעה בתיק זה, מאחר והעבירה אותה עבר הנאשם והורשע בה היא על חוק חדש אשר בתי המשפט טרם גיבשו רמת ענישה אחידה בו (חוק למניעת הטרדה מינית), ועל ביהמ"ש זה לעזור בגיבוש מסר צבורי חד משמעי אשר ירתיע אחרים מלבצע מעשים דומים.
לעניין ההרשעה או אי ההרשעה, כב' השופט לוין בע"פ 2083/96, תמר כתב נ' מ"י, פסק כי: "הכלל הוא שיש להרשיע נאשם שעבר עבירה ומי שטוען את ההיפך שומה עליו לשכנע את ביהמ"ש ששיקולי השקום גוברים במקרה האינדיווידואלי על השיקולים שבאינטרס הציבור". במקרה שבדיונינו, הנאשם הורשע בשלוש עבירות של הטרדה מינית מילולית, אולם כתב האישום אשר הוגש כנגד הנאשם היה גם בגין מעשים מגונים-עבירות מהן זוכה הנאשם.
...
לכן, לאור זאת, לאחר שנתתי דעתי לנסיבות האירועים בכללותן, לרבות האמור בתסקיר שירות המבחן, ובהן ללקיחת האחריות של הנאשם על מעשיו וחרטתו הכנה, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים שיש להביא בעת גזירת עונשו של הנאשם ואיזנתי ביניהם, הגעתי לכלל מסקנה כי המקרה שלפנינו על כל נסיבותיו מצדיק ביטול הרשעה ואין בבטול ההרשעה כדי לפגוע באותו אינטרס המחייב בדרך כלל ענישה מחמירה ומרתיעה בעבירות של הטרדה מינית.
על כן, אני מורה על ביטול הרשעת הנאשם וזאת בהתאם לסע' 192א' לחוק סדר הדין הפלילי.
כמו כן, אני קובעת כי הנאשם יבצע עבודות של"צ בהקף של 600 שעות בתקופה של שנה עפ"י תוכנית שתותווה על ידי שירות המבחן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו