מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול הסכם מכירת יחידת נופש

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

טיימינג קלאב בע"מ (ניתן פסק-דין) אנג'ל טורס בע"מ ח.פ. 513746651 נתבעים 1 ו-4 ע"י עו"ד אביבה רוזנצוויג (מקמל) אברהם בן ארויה ת.ז. 051819373 ע"י עו"ד נסים יחיא (במינוי מטעם הלישכה לסיוע משפטי) פסק - דין לפני תביעה כספית לתשלום 120,000 ₪; ברקע ההליך ניצב הסכם שנכרת בין התובעים לבין נתבעת 2 ואשר נסב על זכויות התובעים ביחידת נופש ב'קלאב אין' באילת.
בעדותה הצביעה התובעת על אותה חברה נטולת-שם כמי שהייתה מעורבת בהחלטה ליתן הודעה על ביטול ההסכם; בהמשך עדותה הצהירה כי הודעת הביטול נכתבה בידי בתה – אותה בת שביחס אליה טענה קודם לכן כי מכירת היחידה דוקא הוסתרה ממנה [עמ' 26 ש' 7-6].
...
אין בידי לקבל את טענת התובעים כי בהודעות שמסרו אנג'ל ובן ארויה במשטרה יש כדי לשנות באיזה שהוא אופן את התמונה העובדתית שהוכחה בהליך דנן – על-פיה אין התובעים זכאים לסעד כלפי הנתבעים.
סוף-דבר די באמור לעיל כדי להכריע בתביעה, ואין צורך להידרש לטענות נוספות שהועלו.
מעבר לכך נדחית התביעה במלואה.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בעיניין זה מבהיר פרופ' דויטש, כי במונח "עיסקאות מיוחדות" הכוונה לעיסקאות רוכלות, מכירת יחידות נופש או עסקת מכר מרחוק.
ראו גם: ע"ש (מחוזי ירושלים) 7053/99 כ.י.ד. ערוץ הקניות בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה, תשסא(1) 636 (2001)‏‏: "עילת הביטול שיצר המחוקק בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, אשר אינה מבוססת על פגם או אי-התאמה שנפלו במוצר או בשירות, היא עילת ביטול מיוחדת ל"מכר מרחוק". עילת ביטול זו אינה קשורה לעילות הביטול הרגילות הקבועות בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן – חוק החוזים (תרופות)), ובחוק המכר, תשכ"ח-1968, והיא מאפשרת לקונה לבטל את העיסקה גם במקום שבו לא נפלו במוצר או בשירות הנרכש פגם או אי-התאמה.
...
אשר על כן, אני סבורה כי הממונה שקל את השיקולים הנדרשים, פעל במקצועיות, ואיני מוצאת להחליף את שיקול דעתו ולקבוע כי עמדת המשיבה לוקה בחוסר סבירות המצדיקה התערבות בית המשפט, אפילו בבחינה רחבה מבחינת הסבירות הרגילה הנוהגת בערר מנהלי אחר.
אני מקבלת גם את טענת המשיבה לפיה שאלת תום הלב אינה רלבנטית, שכן ההחלטה נעשית על יסוד המסד העובדתי, ואין מקום לבחינת היסוד הנפשי בהקשר זה. בשולי הדברים אציין, כי לא מצאתי ממש בטענת המערערת לנזק או לחסר ראייתי.
סוף דבר מכל הנימוקים שלעיל, לא מצאתי כי יש מקום להתערב בהחלטת הממונה ואני מורה על דחיית הערעור.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

כן ביקשה להורות על ביטול הסכם המכר שנחתם בין המשיבים ובטול הערת האזהרה שנרשמה על סמכו בלישכת רישום המקרקעין.
לבסוף, נטען כי המבקשת פועלת בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים, שעה שהיא מפעילה בנכס עסק של יחידות נופש ללא רישיון עסק, בנגוד לדין ובנגוד להסכם השכירות שבין הצדדים.
...
לאור מסקנותיו אלה קבע, כי סיכויי הצלחת התובענה נמוכים ורבים סיכוייה להידחות.
דיון והכרעה לאחר עיון בהחלטת בית משפט קמא, בתיק בית המשפט וכן בבקשת רשות הערעור על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
אשר על כן – הבקשה למתן רשות ערעור נדחית.

בהליך תביעת פינוי מושכר (תפ"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

כן ביקשה להורות על ביטול הסכם מכר שנחתם בין התובעת לבין הצד השלישי (להלן: הסכם המכר) ובטול הערת האזהרה שנרשמה על בסיסו בלישכת רישום המקרקעין.
בעיניין זה, אין לי אלא להפנות לדברים שנאמרו על ידי בית המשפט המחוזי בהחלטתו בבקשת הנתבעת לצוו מניעה זמני (סעיף 72 להחלטה, ההדגשות במקור – ס.ח'): "עוד למעלה מן הצורך, במהלך הדיון אכן התברר כי בנכס נשוא השכירות לא ניתן להשכיר יחידות נופש כפי שנוהגת בו השוכרת. מוצג מש/2 שהוצג בפניי והנו מידע תיכנוני לגבי החלקה דנן מלמד כי ייעודו הוא למגורים. אמנם ניתן לבנות עליו צימרים, אך אין חולק כי צימרים אינם בנויים על החלקה, אלא בית מגורים המושכר ע"י השוכרת כיחידות נופש, זאת בנגוד לייעודו החוקי של הנכס ולענייננו, אף בנגוד למטרת השמוש המותרת לפי סעיף 6 להסכם השכירות ("מגורים או צימרים") וכן בנגוד לסעיף 47.4 הקובע: "47... המשכיר יהיה רשאי לבטל את הסכם זה ולפנות את השוכר:
...
בדיון שהתקיים לפני ביום 28.09.22, ניתן פסק דין חלקי ביחס לנכס בחלקה 15 ולפיו (עמוד 26 לפרוטוקול): "לאור הסכמת הצדדים, אני מורה לנתבעת לפנות את הנכס הידוע כגוש 15302 חלקה 15 ולמסור את החזקה לתובעת כשהוא פנוי מכל חפץ ואדם וזאת עד ולא יאוחר מיום 31.10.22 בשעה 15:00". משכך, נותרה להכרעה, אפוא, תביעת התובעת ביחס לנכס בחלקה 18.
משכך, אני מקבל ומאמץ את קביעותיו הנ"ל של בית המשפט המחוזי, כפי שהן.
מכל מקום, אפנה לדבריו הבאים של בית המשפט המחוזי (סעיף 68 להחלטה): "אבהיר, מבלי לנקוט עמדה ומבלי שהדבר יתפרש כקביעה שהשוכרת רשאית להמשיך ולהחזיק בנכס לפי תנאי השכירות המוארכת (עניין המצוי בסמכות בית משפט השלום כאמור ואינו חלק מן המסגרת הדיונית דנן), כי אין השוכרת מצויה כיום בפני תביעת פינוי, בכל אופן לא בהליך דנן...". סוף דבר על יסוד האמור לעיל, הריני מקבל את התביעה ומורה לנתבעת לפנות את הנכס המצוי ברחוב הבזלת 63 וידוע כגוש 15302 חלקה 18, ולמסור את החזקה בו לתובעת כשהוא ריק ופנוי מכל אדם וחפץ, וזאת עד לא יאוחר מיום 19.01.23 בשעה 15:00.
בנסיבות העניין ובהתחשב בכך שבנכס מתגוררים זוג וארבעת ילדיהם, סבורני כי פרק זמן של חודש ימים הוא פרק זמן סביר לצורך התארגנותה של משפחת רומנו להעתקת מקום מגוריה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מבוא בפני תביעה לביטול הסכמי מכר דירות נופש והשבה כספית של הסך של 3,500,000 ₪.
כפי שהיה ידוע היטב טרם חתימת הסכמי המכר שמדובר במלון יחידות נופש, הרי שגם במסגרת ההסכמים עצמם נכתב באופן גלוי ומפורש כי מדובר ביחידות נופש בבית מלון, ולא ביחידה לשימוש קבע, וכי השמוש של התובעת ביחידת הנופש תיעשה בהתאם למיגבלות ולהוראות האמורות בהסכם, מבלי שהיא תוכל לטעון כל טענה בעיניין זה. התובעת הצהירה מפורשות כי ידוע לה כי מדובר ביחידות מלונאיות אשר השמוש בהן כפוף להוראות האמורות.
...
מאידך גיסא, יש לקחת בחשבון את ההכנסות המתקבלות מדירת הסוויטה מתוך הכספים המתקבלים מהשכרת דירות הסוויטה מה שמעלה את ערכה של דירה זו. סוף דבר בדברי הסיכום כותב ב"כ הנתבעים: "ג. יש לדחות את הניסיונות לאנוס על ההסכמים פרשנות הפוכה ללשונם המפורשת.
" (עמ' 32) אני דוחה את התביעה.
אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעים את הוצאותיהם לרבות שכ"ט עו"ד, בסך כולל של 30,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו