מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול היתר בנייה לתחנת תדלוק

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לשון סעיף 97(ב) קובע את הדברים במפורש כך: "הפקידה הוועדה המחוזית תכנית שבסמכותה כאמור בסעיף 61א ועוד לא ניתן לה תוקף, לא יינתן כל היתר..". בעע"מ 3683/05, אוריה השקעות חדרה בע"מ נ' הועדה המחוזית לתיכנון והבניה חיפה ואח', מיום 11.12.2006 (פורסם בנבו) (להלן:"עע"מ אוריה השקעות"), נדון מקרה בו הועדה המחוזית ביטלה היתר בניה להקמת תחנת תידלוק שניתן למערערת על ידי הועדה המקומית, וזאת משום שהבקשה לא תיאמה תכנית מופקדת, מכוח סעיף 97 בחוק.
...
מכל האמור לעיל אני מסיקה כי כך יש לקרוא את הדברים וכך יש לפרש את סעיפים, 146 ו- 97, ואת דברי ההסבר לחוק: ככל שמדובר בתכנית מקומית (קיימת או מופקדת), הועדה המקומית היא המוסמכת לאשר שימוש חורג ממנה, והיא אינה זקוקה עוד לאישור הועדה המחוזית לכך.
יחד עם זאת ראוי, וכך אני מורה, כי ההליכים בעניין הבקשה דנן, ייעשו ביעילות וללא שיהוי, זאת נוכח ההליכים הרבים להן נדרשה העותרת עד כה, והימשכותם.
סוף דבר: העתירה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

רקע בשנת 2000 הגישו התובעות, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ (להלן: דור אלון) ואוריה השקעות חדרה בע"מ (להלן: אוריה), בקשה לועדה המקומית לתיכנון ולבניה חדרה (להלן: הועדה המקומית), לקבלת היתר להקמת תחנת תידלוק במקרקעין המצויים בגוש 10009 חלקות 20, 21, 475, 476 (להלן: המקרקעין).
מימוש מוגדר בסעיף 1(1) לחוק וכולל בין היתר "קבלת היתר לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתתו אילמלא אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיהם חל היטל השבחה". משנקבע כי ההיתר שניתן בטל מחמת שאינו תואם את תכנית המתאר החלה על המקרקעין, ברי שאין השבחה ואין מימוש.
...
בית המשפט העליון ציין: הפרשנות הנכונה של תכנית חד/35 מובילה למסקנה שלא ניתן להקים תחנות דלק בתחומה.
דין טענת הוועדה להידחות.
סוף דבר בשים לב לכל האמור, אני מורה כי הוועדה תשיב לדור אלון את מלוא ההיטלים והאגרות ששולמו על ידה כמפורט בסעיף 11 לעיל.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בפס"ד אוריה השקעות נבחן ביטולו של היתר בניה שהוצא למערערות שם להקמת תחנת תידלוק, משום שהייעוד האמור אינו תואם את התכנית המופקדת.
...
עם זאת, דינה של העתירה להידחות גם לגופה.
סוף דבר לאור כל המפורט לעיל – העתירה נדחית הן על הסף, בשל היותה עתירה מוקדמת אותה הגישה העותרת בטרם מוצו ההליכים בפני גופי התכנון והן לגופה, בהיותה של הבקשה להיתר מנוגדת לתכנית המתאר החלה על השטח.
העותרת תשלם לוועדה המקומית הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט דחה את עתירת המערערות נגד החלטת המשיבה 1 (להלן - הועדה המחוזית) לבטל היתר בניה להקמת תחנת תידלוק, שהוצא למערערות על ידי המשיבה 3 (להלן - הועדה המקומית).
...
הטעמים האמורים מובילים למסקנה כי לא יהא זה נכון וראוי לקבוע שכבר עתה אין כל נפקות ומשמעות תכנונית לתכנית המופקדת.
נראה לנו כי הדרך הנכונה שיש לילך בה היא להורות שהיה ולא יחול שינוי בתשתית החוקית הנוגעת למקרקעין תוך 18 חודשים מיום מתן פסק דין זה, תהא חובה על מוסדות התכנון ליתן את ההיתר, בהנחה שאכן תואם הוא את התכנית המאושרת ואת תמ"א 18.
אשר על כן הננו מחליטים לדחות את הערעור, בכפוף לאמור לעיל בעניין מתן היתר תוך 18 חודשים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ועדת הערר ביטלה את את ההיתר וקבעה (בין השאר) כי ההיתר ניתן בסטיה מהוראות תמ"א 2/18 כיוון שהמרחק בין תחנת התידלוק הקיימת ובין מקבץ הדיור ואגף המגורים שעתיד להיבנות בהתאם להיתר הבניה שניתן, קטן מהמרחק הנידרש בתמ"א 2/18.
...
לאור האמור טענת המשיבות כי הארכת ההחלטה לאשר את הבקשה להיתר נעשתה כדין דינה להידחות.
סוף דבר הההיתר שהוצא על ידי ועדה המקומית ביום 10.5.21, בטל.
המשיבים ישלמו לעותרת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו