מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול החלטת מעצר לא חוקית

בהליך ערר אחר (ע"ח) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נטען כי צו עיכוב היציאה מן הארץ שהוצא מכוח החלטת כב' השופטת אפרת בוסני מיום 10.4.2017 הנו בלתי חוקי, היות ובית המשפט לא קיים דיון בשאלת קיומן של ראיות לכאורה ועילות מעצר, דן בבקשה מבלי שהעורר היה מיוצג ומבלי שנקבעו תנאי שיחרור בערבות, ועל כן ההחלטה בנוגע להוצאת הצוו הנה void.
מכאן, אין כל בסיס לטענות שנשמעו מטעם העורר, לפיהן החלטה זו של בית משפט קמא הנה בלתי חוקית כך שדינה להתבטל מעיקרא (void).
...
בנסיבות אלה לא מצאתי לכפות הסדר זה על העורר, בניגוד לרצונו, במסגרת החלטה מחייבת, מהטעם שאין להעמיס על העורר נטל שאין בכוחו או ברצונו לעמוד בו, לבל יביא הדבר בסופו של דבר להכבדה נוספת על חירותו, גם כשהדבר אינו דרוש לצורך הבטחת התייצבותו במשפט.
במצב דברים שכזה, נוכח קביעתי כי בשלב זה יש מקום לקבוע מגבלות על יציאת העורר את הארץ, כדי למנוע הימלטותו מהדין ושיבוש ההליך המשפטי, מהנימוקים שפירטתי לעיל, ומשהעורר סירב לקבל על עצמו הסדר מקל ומידתי, שדורש ממנו הפקדת ערבויות והודעה מוקדמת לפרקליטות, בשעה שדרכונו מושב לו, אך בשל רצונו לצאת את הארץ בהתראה של שעות אחדות, הרי שנחה דעתי כי אין מנוס, אלא לדחות את הערר ולהותיר בשלב זה את ההסדר שקבע בית המשפט קמא על כנו.
מכל הטעמים שמניתי, הערר נדחה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הגנה מן הצדק כאמור אף על פי שהנאשמת תקפה את השוטר איטח, החלטתי לבטל את האישום בעיניין זה מחמת הגנה מן הצדק בשל כך שהנאשמת הייתה נתונה במעצר בלתי חוקי למשך לילה שלם בתחנת המישטרה.
...
גדר המחלוקת המחלוקת בין הצדדים ממוקדת אפוא בשאלות הבאות: האם תקפה הנאשמת את המתלונן? האם תקפה הנאשמת את השוטר? האם מעצרה של הנאשמת היה חוקי? ובהנחה שהייתה נתונה במעצר בלתי חוקי האם ישנה הצדקה לבטל את כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק? דיון והכרעה לאחר שבחנתי את הראיות שהובאו במשפט, מצאתי שיש לזכות את הנאשמת מתקיפת המתלונן, לאחר שלא הובאו ראיות שדי בהן להרשעתה ברף הנדרש בפלילים.
בהתייחס לאפשרות לריפוי פגמים אלה באמצעים מתונים יותר מאשר ביטול כתב האישום, סבורני שלא ראוי יהיה לנהוג כך במקרה זה. שרשרת המחדלים שהובילו לתוצאה העגומה של מעצרה הבלתי חוקי, איזוקה שלא במסגרת מעצרה, משך הזמן הארוך שבו הייתה נתונה במעצר בלתי חוקי, והתנאים הבלתי סבירים שבהם הוחזקה, מחייבים להמחיש את מידת הפגיעה בנאשמת באמצעות אקט נחרץ אשר יבהיר באופן בלתי מסויג את חשיבות השמירה על כבוד האדם; ואת חשיבות ההקפדה על הפעלת סמכויות אכיפה כחוק ובפרט סמכויות אכיפה אשר פוגעות בזכויות יסוד מובהקות כגון הזכות לחירות.
מכל הטעמים דלעיל, החלטתי שיש לבטל את האישום הנוגע לתקיפת שוטר.
סוף דבר כאמור החלטתי לזכות את הנאשמת מהאישום בעבירה של תקיפת בן זוג הגורמת חבלה ממש; ולבטל את האישום בעבירה של תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו מחמת הגנה מן הצדק .

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לעניין טענת המבקשת למעצר בלתי חוקי, הלכה היא ששהייתו של אדם במעצר לא חוקי אינה מאיינת את סמכותו של בית המשפט לשקול את שאלת מעצרו ולהחליט בה לגופו של עניין, תוך איזון בין זכויותיו של העצור מצד אחד ובין האנטרס הצבורי מצד שני (ראו למשל: בש"פ 8763/16 ניאזוב נ' מדינת ישראל, פסקה 16 (23.11.2016), והאסמכתאות המובאות שם).
בנסיבות המתוארות בבקשה, ובשים לב לכך שהערר שהגישה המשיבה הוגש לבית המשפט המחוזי בסד הזמנים המתאים והדיון היתקיים בשעה מאוחרת לפקיעת המעצר אך בשל תקלה – איני סבורה שיש במצב דברים זה כדי להוביל לביטול החלטת בית המשפט המחוזי.
...
עם זאת, מצא בית המשפט המחוזי כי התקלה כשלעצמה אינה מצדיקה להורות על שחרורה של המבקשת ממעצר, ודן בערר לגופו.
דין הבקשה להידחות.
סוף דבר, הבקשה למתן רשות ערר נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בהחלטתו ביטל בית המשפט המחוזי את שיחרורו של המבקש למעצר בית עד ליום 31.3.2020, והורה על הארכת מעצרו עד ליום 30.3.2020 שעה 12:00.
במסגרת בקשת הרשות לערור שב המבקש על טענתו לאפליה, ועל הטענה כי הערר הוגש לאחר השעה שעליה הורה בית משפט השלום – ולכן לשיטתו יש לקבוע כי הוא מוחזק במעצר לא חוקי וכי לא היה מקום לאפשר את הארכת מעצרו.
...
לאחר עיון בבקשת הרשות לערור על נספחיה, הגעתי לכלל דעה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתגובת המשיבה.
סוף דבר, נחה דעתי כי לא נפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי, ובקשת הרשות לערור נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כך, ההחלטה על עיכוב ביצוע שיחרורו של המבקש עד יום 27.11.2023 ניתנה לטענתו בחוסר סמכות, והמבקש נותר לכן במעצר לא חוקי.
לגישתו, אין בסמכות ערכאת הערר להאריך את עיכוב הבצוע שניתן, ועליה להכריע האם לבטל את החלטת השיחרור או להותירה על כנה.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, אף מבלי להידרש לתשובת המשיבה.
אני סבורה כי המקרה דנן אינו נופל בגדר אותם מקרים חריגים.
סוף הדבר; לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו