מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול ההיתר שניתן להמצאה לחו"ל

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפני בקשת הנתבעת 1 (להלן: "המבקשת") לביטול היתר המצאה לחו"ל שניתן לתובע (להלן גם: "המשיב") בתאריך 11.7.2017 ו/או לדחיית התביעה כנגדה על הסף.
...
המסקנה המתבקשת היא כי נכון לשלב הזה של ההליך ולו לכאורה, הגיעו אנשי הנתבעת 1 לטפל במכבש שהיה מעורב בתאונה דנא, ולפיכך בהחלט ייתכן שהתאונה מתרחשת בשל מעשה ומחדל שהתבצע בישראל ע"י מי מאנשי המבקשת ומכאן שתקנה 500(7) חלה.
סוף דבר הבקשה נדחית מחמת קיומה של עילת תביעה טובה לשלב זה של ההליך כלפי הנתבעת 1 בהיותה מי שטיפלה גם במכבש בו עסקינן בהיותה בארץ באמצעות אנשי מקצוע מטעמה.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

נקבע כי כתב התביעה ונספחיו מבססים עילת תביעה ברמה הנדרשת בשלב זה לצורך מתן היתר המצאה לחו"ל. בית המשפט סבר כי לצורך היתר ההמצאה ניתן להסתפק, בין היתר, בתשקיף ובתרשים האחזקות שצורפו לתביעה, המבססים את זיקתה של המבקשת לחברה ולחברות רלוואנטיות נוספות.
טענה מרכזית בבקשה היא כי היה על המשיב להגיש תצהיר לתמיכה בבקשת היתר ההמצאה בהתאם להוראות תקנה 501(א), וכי משלא עשה כן, היה על בית המשפט לקבל את הבקשה לביטול היתר ההמצאה.
...
ביום 26.6.2017 נעתר רשם בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט נ' שילה) לבקשה, משמצא כי מדובר בתביעה ראויה לטיעון; כי מתקיימות חלופות המנויות בתקנה 500; וכי ישראל היא הפורום הנאות לכאורה לבירור התביעה.
לאחר שעיינתי בבקשת הרשות לערער ובנספחיה, הגעתי לכלל מסקנה שדינה להידחות.
טענתה המרכזית של המבקשת היא כי היה על המשיב להגיש תצהיר לתמיכה בבקשת היתר ההמצאה, חרף היותו "בעל תפקיד"; וכי משלא עשה כן, היה דינה של בקשת היתר ההמצאה להידחות.
סוף דבר, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהמשך ומטעמים שאינם רלוואנטיים להכרעה הנדרשת כאן, ויתרה הנתבעת על בקשתה לביטול היתר ההמצאה לחו"ל וביקשה הכרעה בשתי הבקשות שנותרו: בקשת התובעת למתן סעדים זמניים ובקשת הנתבעת לעיכוב הליכים לפי חוק הבוררות.
...
מעמד בכורה זה מתחזק בענייננו כאשר בסופו של דבר, מי שיכריע בסכסוך שבין הצדדים לא יהיה בית המשפט אלא הבוררות כאמור לעיל, וכן משום שההכרעה בטענות הצדדים ביחס לעניינים האמורים (ההפרות הנטענות וצדקת או אי צדקת הודעת הביטול) כרוכה בבירור עובדתי ובשמיעת הוכחות, שאינם יכולים להיעשות במסגרת המצומצמת של הבקשה למתן סעדים זמניים.
לאחר ששקלתי את הדברים זאת אני קובע כי הצו הארעי שניתן יישאר בתוקפו עד יום 2.4.2020.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בקשה זו בסך 5,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מפאת חשיבות הדברים נביא את עקרם להלן: "המשיבה הגישה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תובענה כנגד המבקשת, חברת-חוץ שמושבה בארצות-הברית, וכן עתרה למתן היתר המצאה לחו"ל. רשם בית-המשפט המחוזי נענה לבקשה, והורה כי ההמצאה תתבצע בדואר-רשום. או-אז הגישה המבקשת – שקבלה לידיה את כתב-התביעה – בקשה לביטול היתר ההמצאה, בטענה כי המצאה בדואר אינה נמנית עם דרכי ההמצאה המותרות באמנה בדבר המצאתם בחוץ-לארץ של כתבי בי-דין
...
חוסר שיתוף פעולה שכזה מאיין את הסתייגותה של אוקראינה מהוראות סעיף 10 לאמנה ומכשיר את ביצוע המסירה על פי סעיף 10(א) לאמנה, קרי - "אפשרות לשלוח במישרין, באמצעות הדואר, כתבי בי דין לבני אדם הנמצאים בחוץ לארץ". לפיכך, אני קובע כי המסירה שבוצעה למר גרנובסקי באמצעות דואר שליחים תחשב כמסירה על פי האמנה ויש בה להביא להשתכללותה כדי המצאה כדין.
סוף דבר – לנוכח חוסר שיתוף הפעולה של אוקראינה בביצוע המסירה, אני קובע שהתובעת ביצעה מסירה כדין למר גרנובסקי.
עוד אני קובע, כי מר גרנובסקי מנוע ומושתק מלטעון כנגד אי-ביצוע מסירה על פי האמנה והסתייגותה של אוקראינה ממנה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לאחר שהוגשה בקשה להמצאת כתבי בי דין לחו"ל, ואלו הומצאו כדין, הוגשו בסוף שנת 2016 בקשות המשיבות לביטול היתר ההמצאה לחו"ל. הדיון בבקשות אלו עוכב עד מתן פסק דין ברע"א 925/17 הצלחה נ' AU בע"מ (31.7.2017).
...
ברי שהסכם בין המשיבה 4 לבין המבקשים אינו מחייב מי שאינו צד לו. לא בקשתי התיחסות הצדדים למצב שנוצר בעקבות חקיקת תקנה 500(7א) בתקנות סדר הדין האזרחי, שאיש מהם לא בקש להתייחס אליה, כיוון שגם ללא תיקון זה החלטתי לדחות את הבקשה לאישור הסדר פשרה עם המשיבה 4.
סיכום מכל הסיבות שלעיל אני סבורה כי הסדר הפשרה המוצע עם המשיבה 4 אינו מביא תועלת מספקת לקבוצה, ומשום כך החלטתי לדחותו.
אני מאשרת את ההסדר הדיוני מיום 23.4.2018 בין המבקשים לבין המשיבה מס' 1, ובהתאם להצהרות הצדדים בו מאשרת את מסירת כתבי בי דין למשיבה מס' 1.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו