מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול הבטחת מיגון בהסכם השכירות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

לאור עמדת ב"כ הצדדים כי אין הם עומדים על חקירת נציגת הפניקס (כפוף לכך שהמסמכים שהוגשו יהיו חלק מהראיות בתיק ביהמ"ש ותוך שמירת זכותם להתייחס בסיכומיהם למסמכים), ניתנה החלטה בהסכמה בדבר ביטול הדיון שנקבע ליום 19.11.18, תום שמיעת הראיות בתיק וצו להגשת סיכומים.
אוסיף אציין כי במסגרת כתב תביעתה (ס' 11) העלתה התובעת טענה נוספת כי לאחר חתימת חוזה השכירות היא פנתה אל סוכן הביטוח על מנת לערוך ביטוח תכולה למחסן במלוא שוויה, וזה קבע כי לצורך כך יש לערוך שיפורים במיגון המבנה שבו נמצא המחסן, ובהתאם לכך דרשה היא מהנתבעת לפעול לשינויים ושיפורים כאמור, אולם הנתבעת פעלה באופן חלקי בלבד ולא דאגה למיגונים הנדרשים, כפי שהתחייבה.
לכך יש להוסיף כי לו טענת התובעת הנ"ל הייתה נכונה ובהנתן שמדובר בשתי חברות ותיקות להן ניסיון בנושא השכרת מחסנים למטרה עסקית, ניתן היה לצפות שלצורך הבטחת אחריותה לתכולת המחסן כשומרת בשכר כנטען תטול הנתבעת (ולא התובעת) על עצמה את ההיתחייבות החוזית לביטוח תכולת המחסן (ולחלופין תתנה עם התובעת בחוזה השכירות שהנתבעת תצורף כמוטבת נוספת לפוליסת ביטוח תכולה של התובעת להבטחת אחריותה לסחורת התובעת במחסן מפני סכוני פריצה וגניבה, דבר שלא נעשה).
...
מכלול הנימוקים שפורטו בסוגיה א' לעיל, הביאו למסקנה כי התובעת לא הוכיחה כי הנתבעת הפרה את חובת הזהירות בכל הקשור לבחירת ספקי השמירה והמוקד שיספקו את שירותי השמירה לתובעת ו/או בנוגע לטענת התובעת בדבר ביצוע רשלני מצדם ו/או מצד הסייר של תפקידם כשומרי המתחם בו מצוי המחסן.
סוף דבר מכל האמור לעיל נחה דעתי לקבוע כי התובעת לא הוכיחה את עילת התביעה נגד הנתבעת, ולכן דין התביעה להידחות.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בסך 15,000 ₪, תוך 30 יום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בעקבות ביטול ההיתקשרות עם הנתבעת, ערכה התובעת תחשיב גמר חשבון לפיו היא מבקשת לחייב את הנתבעים בסכום התביעה, ואשר מורכב מכל אלה: · סך של 30,933 ₪ עבור פיצוי מוסכם בהתאם לס"ק 13.3.4 להסכם המסגרת.
לטענת נתבע 2 בתמצית, כתב הערבות מוגבל להבטחת תשלום דמי שכירות שוטפים בהתאם להסכם השכירות, ולפיכך, למעט יתרת פיגורים וריבית פיגורים בסך כולל של 4,043 ₪, אין לחייבו בתשלום נוסף כלשהוא במסגרת התביעה.
בסעיף 1 לכתב הערבות נקבע כי נתבעים 2-3 ערבים כלפי התובעת "לסילוקם המלא של כל הסכומים המובטחים שיגיעו או שעשויים להגיע לחברה מאת ירוק בעיר תעשיות מיגון בע"מ...". בסעיף 2 לכתב הערבות הוגדר המונח "סכומים מובטחים" כדלקמן: "כל הסכומים מכל סוג שהוא, ללא הגבלה בסכום, המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מאת החייב לרבות סכומים על חשבון, בגין, או בקשר עם הסכמי שכירות ו/או השכרה ו/או חכירה ו/או מימון של כלי רכב ו/או ציוד, אשר נחתמו ו/או יחתמו בעתיד בין החברה לבין החייב.... לרבות דמי שכירות, דמי חכירה, החזר קרן אשראי ו/או ריבית ו/או ריבית פיגורים ו/או חיובים חוזרים הנובעים עקב השמוש בכלי רכב, דמי ביטוח, ו/או נזקים ו/או דמי חריגת ק"מ ו/או דמי הישתתפות עצמית ו/או כל סכום נוסף אחר שיגיע לחברה מהלקוח בהתאם להסכמים אשר נחתמו ו/או יחתמו בין החייב לחברה...". הינה אם כן, עניין לנו בהגדרה רחבה הכוללת את כל אותם רכיבי התביעה, ולא רק החיובים השוטפים עבור דמי השכירות.
...
דא עקא, משנדחו טענות נתבעים 2-3 לעניין הפיצוי המוסכם, אזי ממילא מן הדין לדחות את טענתם כאילו מדובר בתנאי מקפח, וכך אני מורה.
בנסיבות העניין, דרישת התובעת לחייב את נתבעים 2-3 בעלות הנזקים הנטענים בחוו''ד השמאי כמו גם לעניין שכר טרחתו בסכום כולל של 8,375 ש''ח, נדחית בזאת.
לסיכום, התביעה מתקבלת באופן חלקי ובהתאם לכך אני מחייב את נתבעים 2-3, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת, באמצעות בא כוחה, סך של 42,596 ש''ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 27.7.17, ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

הטענה בדבר "הבטחות" כביכול שקבל אחיו של התובע לשכירת החנות לתקופות חדשות לא הוכחה בהעדר עדותו של האח שלא הגיש תצהיר מטעם התובע ולפיכך דינה להידחות.
לא הוכח בפניי כי מי מן הצדדים הודיע למישנהו על ביטול ההסכם, תקופת השכירות המוסכמת הסתיימה ומשעלות הבניה היתה מוטלת על התובע כחלק מתנאי ההסכם, לא עומדת לתובע כל עילת תביעה בגינה כנגד הנתבע להחזר אותה עלות.
מעיון בפס"ד בהליך הקודם עולה, כי הנתבע התחייב "לפנות את הנכס בתום התקופה הקבועה בהסכם, היינו בתאריך 30/11/2012, ולהחזיר את הנכס לתובע כשהוא פנוי וחופשי מכל אדם וחפץ כלשהוא, במצב טוב, תקין וראוי לשימוש, למעט בלאי סביר בנובע מתקופת השמוש ומטיב והנתבע מתחייב להשאיר את כל המערכות המפורטות להלן: מערכת החשמל הכללית, מערכת החשמל המקצועית, כולל לוחות פיקוד, תעלות המיזוג הכוללות למעט המזגנים והמנועים עצמם, מערכת המיגון, למעט מצלמות ומחשב, מערכות אינסטלאציה שונות, מים וביוב וכיבוי אש, מערכות להובלת גז ודלקים, כל סוגי האינסטלציות המחוברות לבניין, דלת האלומיניום והזכוכית שבחזית המבנה הישן במצב תקין (ולהסיר את דלת הברזל)" (ע' 2 ש' 29-33; ע' 3 ש' 1-2 לפרוטוקול).
...
טענות הנתבע לטענת הנתבע, במסגרת ההליך הקודם, נקבע כי בכפוף לביצוע האמור בפסה"ד, אין לצדדים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למערכת היחסים ביניהם, משכך, אין לתובע כל עילת תביעה כלפי הנתבע ודין התביעה להיות מסולקת על הסף.
לאור כל האמור אני מקבל את התביעה בחלקה.
על כן, הנני מחייב את הנתבע, לשלם לתובע סך של 41,600₪.
כמו כן אני מחייב את הנתבע בשכ"ט עו"ד, אגרות והוצאות משפט בסך כולל של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

החתימה על השטר נעשתה בהתאם לאמור בסעיף 5.6 להסכם שבין הצדדים לפיו: "להבטחת פרעון דמי השכירות וכל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה ונספחיו, ימציא השוכר ביטחונות לשביעות רצון המשכירה. השוכר יחתום על שטר/י חוב המצורפים להסכם זה. השוכר נותן בזאת למשכירה הרשאה בלתי חוזרת למלא את הפרטים החסרים בשטר/י החוב לשם הצגתם לפרעון בגובה יתרת חובו כפי שתהיה בעת הצגת השטר לפירעון בהתאם להוראות הסכם זה". סעיף 13 להסכם דן במצבים שונים בעת סיום תקופת השכירות ובחיובים הנובעים מכך.
הסכם השכירות מטיל חובה ברורה על הנתבע לדאוג למערכת המיגון, לתקינות הרכב במקרה של תקלה וכיו"ב ואף לשאת בעלות הנזקים ככל שלא יוענק כסוי בטוחי מלא או חלקי מסיבה כלשהי.
העד היתייחס להתנהלות הנתבע שקדמה לארוע הגניבה ולכך שהנתבע לא דאג לבצוע טיפולים תקופתיים כנדרש; ביטל הוראת הקבע לתשלומים החודשיים באופן חד צדדי; הוציא את הרכב מחוץ למוסך הראשון למקום שבו נפרץ הרכב והושחתה מערכת המיגון; הוציא את הרכב מחוץ למוסך השני למשך 5 ימים עד ארוע הגניבה ביודעו כי ניתן להתניע את הרכב ללא אמצעי המיגון.
...
בשים לב לנטל המוטל על הנתבע לסתור את החזקה הכפולה, ומשלא עמד בו הנתבע ונוכח הטענה הכללית בלבד ביחס לסוגיית ההרשאה - התביעה מתקבלת ביחס לסכום המקסימלי שיתקבל על פי מנגנון חישוב זה. הוראות לביצוע החישוב יינתנו בחלק האופרטיבי של פסק הדין ובכל מקרה יובהר כי הסכום הפסוק לא יעלה על סכום התביעה הנקוב בשטר (ביחס לשני הרכיבים יחד) למעט הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ואילך.
סוף דבר משלא עלה בידי הנתבע לעמוד בנטל המוטל עליו בנסיבות העניין כפי שפורטו לעיל - דין התביעה להתקבל עד לסכום התקרה שנקבע בהרשאת הצדדים ולא יותר מהסכום שננקב בשטר על ידי התובעת במועד הגשתו לביצוע.
בשים לב לתוצאה האמורה לעיל, העולה בהרבה על סכום ההפקדה, אני מורה כי הסכומים שהופקדו על ידי הנתבע בקופת בית המשפט בסך 60,000 ₪, על פירותיהם, יועברו לתובעת, באמצעות ב"כ, על חשבון הסכום הפסוק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

נטען כי בין הצדדים הוחלפו מכתבים שונים בעיניין תוך שהתובעים שבים על טענותיהם בעיניין הרעש במושכר ודורשים לשלם רק 50% מדמי השכירות וזאת עד לפיתרון המלא של הרעש ואילו הנתבעות מבהירות כי עליהם להחליט האם הם מעוניינים בהמשך שכירת הספא, תוך ידיעה ברורה כי החל"צ ו/או המועצה לא יתקינו מיגונים אקוסטיים מעבר לאלה שהותקנו על ידם, או שמא הם מבקשים לבטל את הסכם השכירות ולהחזיר את הספא לשימוש הנתבעות.
לפיכך אני דוחה את הטענה להפרת "הבטחה שלטונית" או התחייבות חוזית של מר כץ, לגבות רק מחצית מדמי השכירות לתקופה בלתי מוגבלת, וקובעת כי בהמשך לסיכום ראשוני זה היה סיכום נוסף עם מר כץ מנובמבר 2011, שתחם את תקופת תשלום מחצית דמי השכירות לחודשיים בלבד בהתאם למועד הנחת המיגונים לפי המלצת מר גרינבאום.
...
נטען כי טענת הנתבעות בגין הגשת התביעה תוך התיישנות דינה להידחות מאחר שהצדדים ניהלו כל העת, עד למועד עזיבת התובעים את המכרז, דיונים על המשך הישארותם במושכר.
לפיכך אני דוחה את הטענה להפרת "הבטחה שלטונית" או התחייבות חוזית של מר כץ, לגבות רק מחצית מדמי השכירות לתקופה בלתי מוגבלת, וקובעת כי בהמשך לסיכום ראשוני זה היה סיכום נוסף עם מר כץ מנובמבר 2011, שתחם את תקופת תשלום מחצית דמי השכירות לחודשיים בלבד בהתאם למועד הנחת המיגונים לפי המלצת מר גרינבאום.
גם אם המסקנה הנובעת מחוות הדעת היא שהמיגונים שהונחו ע"י גב' פז הושארו במכון הכושר, בניגוד למה שכתוב במכתבים שהוזכרו לעיל, הרי שהדבר מעיד שמספטמבר 2012 נפתרה הבעיה בהיבט של עמידה בתקנות, שכן התקן מתיר במבנים מסחריים עוצמה של עד 70 דציבל.
אין די במספר מכתבים שצורפו ע"י התובעים (נספח 14), שברובם נכתבו אחרי פינוי המושכר ולצורך המשפט, ובחלקם ע"י עובדי התובעים, ושלא התייצבו לחקירה נגדית, כדי להוכיח טענה זו. לפיכך אני דוחה את התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו