מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול או הפחתת מזונות לקטין מרדן

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

.(1995) 215 ( לאיתן"); ע"א 1880/94 קטן נ' קטן, פ"ד מט( נהוג לידרוש התקיימות שני תנאים מצטברים לשם ביטול חובת המזונות מפאת מרידת קטינים, כדלקמן: קיומה של הוראת בית משפט המחייבת את הקטינים בקיום הקשר; הסיבה לסרבנות הקשר היא בשל היתנהגות הקטינים ולא בשל נסיבות אחרות, המצדיקות לכאורה את הסרבנות.
ביטול או הפחתת מזונות 36 לתצהיר 4 - הילדים, בעודם קטינים, עלול לפגוע ממשית בסיפוק צרכיהם ההכרחיים (סעיפים האשה).
...
סוף דבר .
₪ הנני מחייב איפוא את האישה לפצות את האיש בסך 250,000 14 .
₪ הנני מחייב את מ.ק. לפצות את האיש בסך 10,000 חיוב האיש במזונות הילדים ע.ק. ונ.ק. מבוטל עם הגיעם לגיל שמונה עשרה או סיום לימודיהם התיכוניים, לפי המאוחר, כאשר תחולת הוראה זו מהיום ואילך.

בהליך תיק רבני (רבני) שהוגש בשנת 2021 ברבני נתניה נפסק כדקלמן:

מדינת ישראל בתי הדין הרבניים תיק 960583/20 בבית הדין הרבני האיזורי נתניה לפני כבוד הדיין: הרב פנחס מונדשיין התובע: פלוני (ע"י ב"כ עו"ד רביב תירם) הנתבעת: פלונית (ע"י ב"כ טו"ר אלעד אמסלם) הנידון: דחיית בקשה לביטול או הפחתת מזונות שנקבעו בהסכם גירושין נימוקים
לשון הקטע הרלבנטי בהסכם היא: "הואיל והצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה את כל השאלות והעניינים השנויים במחלוקת ביניהם והמצריכים הסדר לרבות מזונות הקטינות ומדורן וכו", ושם לשון סעיף 5 (ב) הנה "החל מחודש 9/15 ישלם האב עבור מזונות הקטינות ומדורן את הסך של 3000 ₪ לחודש". ובהמשך ההסכם ישנה קצבה לסוף תקופת התשלום, בסעיף ה' בא חיוב מחציות בשווה בנוסף לדמי המזונות.
הערה מקדמית - הגדרת תביעת האיש הגדרת התביעה ותוכנה, כפי שהוגדרה ע"י התובע, הנה "לבטל את החיוב במזונות". טענת "ביטול" חובת המזונות ראוי לה שתתבסס על טיעון עיקרוני-הלכתי לפיו השתת דמי המזונות על האב בטעות יסודה, כגון: במקרה בו האב כלל אינו אבי הבנות, או אם הבן מרדן (לפי חלק מהשיטות בהבנת דין זה) וכדו'.
...
טענת האיש כי האשה הרויחה בסופו של דבר שהרי לא נטלה חצי מחובות האיש בעסק, איננה מתקבלת שכן: בשום שלב לא הוכיח האיש כי אכן חובותיו היו בסכום שכזה, הראינו לעיל שאף בכתב התביעה שנכתב תחילה בכת"י האיש (לפני כתב התביעה המתוקן שהוצג ע"י ב"כ) רשם האיש סכום נמוך משמעותית בקשר לחובו היום, כמו"כ בכתב התביעה שהגיש לגרושין לפני שנה (הליך שלא המשיך) שם כתב האיש סכום חובות, לטענתו, שהוא יותר מכפול, מהסכום לו טען שנה מאוחר יותר, מעל מליון ₪, כך שתהיות אלו מספקות מהו באמת הסכום לו האיש חייב ואף בלא תהיות אלו אין לנו סיבה לקבל כתורה מסיני את הסכום בו נקב האיש, גם בהסכם הגירושין נכתב כי סכום זה הינו לפי טענת האיש בלבד (והאשה מעולם לא הודתה בו).
משהגענו למסקנה כי ההסכם ביניהם אינו כמתנה אלא כנתינה עבור תמורה, כמובן שיקשה מאד להוציא ממנו סעיף בודד ולבטלו, וכפי שהארכנו לברר לעיל.
בנוסף, סבור אני כי שאלת הכנסתה של האשה אינה משנה למקרה שלפנינו.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

האפשרות לבטל או להפחית מזונות של קטין מרדן, במקרים מסוימים, הוכרה בפסיקה (ראו: ע"א 574/83 ;331 ( חגג נ' חגג, פ"ד לח( ע"א 4322/90 אדלשטיין נ' אדלשטיין, פ"ד ;289 ( מו( ע"א 1880/94 215 ).
...
למחירון לוי יצחק נכון למועד הקרע 28.2.2017 התביעה למזונות ומדור קטינים בתלה"מ - 03- 17- מתקבלת באופן חלקי.
הנתבע ישלם לידי התובעת מזונות הקטין א. בסך של 800 ₪ לחודש, ומזונות הקטין נ.י. בסך של 500 ₪ לחודש, ובסה"כ 1,300 ₪ לחודש עבור שני הקטינים כולל הוצאות מדור ואחזקתו.
בנסיבות המקרה, ועל מנת לא להסלים את הסכסוך בין הצדדים, אני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה הפסיקה הכירה באפשרות להפחתת מזונות קטין ואף לביטולם כאשר מדובר ב"בן מרדן" המסרב לקיים קשר עם הורהו (ראו לענין זה ע"א 425/68 משכיל לאיתן נ' משכיל לאיתן, 757 , ע"א 66/84 למברג נ' למברג , 24 ( 309 , ע"א 723/72 יהלומי נ' יהלומי פ"ד כז ( 2 ( פ"ד כ"ג ( 331 ע"א 1880/94 קטן נ' קטן פ"ד מט 25 ( 315 , ע"א 574/83 חג'ג נ' חג'ג, פ"ד לח ( 3 ( פ"ד לח( 215 ).
(ההדגשות במקור - ר.ק.ע) מעבר משיח של "בן מרדן" לשיח של "סרבנות קשר בשל ניכור הורי" במקרים של תביעה לביטול או הפחתת מזונות על רקע נתק של הורה מילדיו בעקבות ניכור הורי, מצטרפת אני לעמדת חברי סגן הנשיא )כתוארו אז) כבוד השופט אסף זגורי כי יש לעבור משיח בהמשגה של "בן מרדן" לשיח של "סרבנות קשר בשל ניכור הורי" והבנייתו לקטיגוריות מתאימות, באופן שיאפשר הרחבת ארגז הכלים של שופט המשפחה לטפול בסרבנות קשר והצמדת תג של אחריות להורה מנכר.
...
שוכנעתי כי האם בחרה שלא לומר אמת בעדותה בנוגע למקורות מימון לרכישת הנכס.
לאור כל האמור נפסק כדלקמן: תביעת האב מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע הוצאות ההליך בסך 20,000 שקלים אשר ישולמו בתוך 30 ימים כשהסכום נושא הפרשי הצמדה וריבית עד מועד התשלום בפועל.

בהליך עמ"ש (עמ"ש) שהוגש בשנת 2018 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

במסגרת בירור התובענה להפחתת מזונות התבררו נתונים נוספים, אותם סיכם השופט בסעיף 5 לפסק הדין קמא כדלקמן: "בישיבת קדם המשפט מיום 11/12/16 התברר כי חלוקת הזמן ההורי מתקיימת באופן שבו נמצאים הקטינים אצל האב בימים ראשון [כולל לינה], רביעי [עד 21:00], ומחצית החופשות והחגים.
השיקולים שעל בית המשפט לבחון, בדונו בשאלה האם יש מקום להפחית או לשלול מזונות לבן מרדן הם כדלקמן: • ביטול המזונות ייעשה במקרים קיצונים ונדירים ויש לשקול תמיד חלופה מתונה יותר כגון הקטנת מזונות.
...
אינני מקבל את טענות התובע בעניין הקשר עם הבת X ראשית, לא התרשמתי כי מדובר בסרבנות קשר, כי אם במשבר אמון בין הבת לאביה, אשר ניתן לתקנו באמצעות טיפול מתאים.
בנסיבות שנוצרו, סבורני כי טוב יעשה המערער, אם "יעבוד" נמרצות לשיפור הקשר עם הילדים וחיזוקו, אפילו תוך קבלת עזרה מגורם טיפולי כלשהו.
סבורני כי עמדה זו של השופט קמא נכונה, ואין בה טעות.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אמליץ לחברותיי לדחות את הערעור, ולחייב המערער לשאת בהוצאות המשפט של המשיבה בערעור זה בשיעור של 6000 ₪, שישולמו באמצעות הערבון שהפקיד המערער במסגרת ערעור זה. השופטת אספרנצה אלון: אני מסכימה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו