מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בטלות צוואה שבעל פה לאחר חודש ימים

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

כחודש לאחר מכן, ביום 5.10.2020 הגישו ויקטור ואחיו, מערער 1, בקשה להורות על ביטול הליך פשיטת הרגל בעיניינו של המנוח, ביטול הליכי מימוש המשק והעברת הנאמנים מתפקידם (להלן: הבקשה לביטול ההליך).
כמו כן, נטען כי בהתאם לצוואה בעל פה שערך המנוח זמן קצר לפני פטירתו, ויקטור אינו נימנה על יורשיו, וכי לאישתו של המנוח לא היו זכויות במשק כלל.
...
בית המשפט הדגיש כי העיכובים החוזרים והנשנים להם גרמו היורשים בסופו של דבר יפגעו בהם.
דיון והכרעה לאחר עיון בכתב הערעור ובנספחיו, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות לפי תקנה 138(א)(1) לתקנות סדר האזרחי, התשע"ט-2018.
הערעור נדחה אפוא בלא צורך בתשובה, ועמו גם בקשת המערערים ל"ביטול" ההחלטה על פינוי המשק.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

פסק דיני זה ניתן בשלושה הליכים שונים בעיניין עזבונם של המנוחים XXX ז"ל ובעלה המנוח XXX ז"ל, הוריהם של כלל הצדדים בהליכים שבפני: תיק עז' 62900-08-19 בעיניין בקשה לביטול צו ירושה לנוכח טענה לקיומה של צוואת שכיב מרע של המנוח XXX ז"ל ותיק עז' 67740-12-18 ו- 67687-12-18 בעיניין בקשה לקיום ומנגד היתנגדות לצוואת המנוחה הגב' XXX ז"ל. לנוכח היות התיקים קשורים הן טכנית (במערכת נט המשפט) והן ברמה המהותית, מצאתי ליתן את פסק הדין בשלושת התיקים במאוחד והוא ייקשר לשלושת התיקים.
(ג) צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצוה עודנו בחיים".
סעיף 23 לחוק הירושה שעניינו צוואה בעל פה מונה חמישה תנאים מצטברים לקיומה: המצווה הנו 'שכיב מרע' או מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות; שהציווי יהיה בעל פה בפני שני עדים שמבינים את שפת המצווה; דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים; זכרון הדברים יופקד אצל הרשם לעינייני ירושה; הרישום, החתימה וההפקדה יעשו בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
...
המנוחה חזרה ואמרה לי כי בנותיהן קיבלו כל אחת דירה וכסף וכי הן לא תקבלנה כלום רק הילדים הבנים יקבלו, בהתאם לרצונה ולרצון בעלה, ובהתאם היא נתנה לי הוראות לערוך את הצוואה גפי שנכתב בה והוראותיה ניתנו לי בעברית על ידי המנוחה אשר ידעה לדבר ולהביע את עצמה טוב מאוד בעברית" עדותו וגרסתו של עוה"ד מוקשית עד מאוד בעיני, בחלקה מהטעמים המפורטים לעיל ביחס לגרסת התובע ויותר מכך אף נוכח היותו עורך דין.
בבחינת הנסיבות כולן, מצבה הרפואי הן הפיזי והן המנטלי של המנוחה, הספק הרב אם המנוחה הבינה את משמעות הצוואה, העובדה כי התובע היה המוציא והמביא בבית המנוחים וכי על פי יישק דבר, הגשת תצהירים בכתב יד בשמם של המנוחים שעה שהמנוחים לא ידעו כלל קרוא וכתוב וזאת מבלי שהדבר צוין בתצהיר, נוכחות התובע בזמן עריכת הצוואה בחדר הסמוך, הסיבה לעריכת הצוואה והחיפזון בו נערכה, העובדה כי התובע לקח את המנוחה לעוה"ד, חוסר סבירותה של גרסת התובע לעריכת הצוואה, התשלום לעוה"ד בגין עריכת הצוואה, העובדה שעוה"ד לא דאג לחוות דעת רפואית טרם החתימה על הצוואה וזאת על אף שידע שמתנהל באותה עת הליך אפוטרופסות בעניינה של המנוחה, מובילים כולם למסקנה כי הליך עריכת הצוואה אינו תקין ולוקה מאד וכי יש לקבל את ההתנגדות לצוואה.
סוף דבר ההתנגדות מתקבלת.
התובע ישלם הוצאות הנתבעות בהליך זה בסך של 45,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

(ב)  בסעיף זה "מרכיבי היסוד בצוואה" הם: (1)   בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה; (2)   בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצוה הביאה בפני שני עדים; (3)   בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו; (4)  בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות".
ודוק, מדובר בצוואה שנחתמה כחודש ימים לאחר שילדי המנוחה פנו לבית המשפט ובקשו כי תודר מעִיזבון אביהם המנוח, וגם פנו לגורמי הרווחה על-מנת לשלול מהמנוחה את מענק הפטירה וקִצבת השארים המשולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
ראו דנ"א 7818/00 יוסף אהרן נ' אמנון אהרוני מיום 22.03.2005 עמוד 661 ואילך: "נמצא כי ביטול צוואה יכול להעשות באחת הדרכים האלה: ביטולה במפורש, באחת הצורות לעשיית צוואה; ביטול הצוואה על-ידי השמדתה; ביטולה במשתמע בעריכת צוואה חדשה. הדיבר "באחת הצורות לעשיית צוואה" מתייחס לארבע הצורות המוכרות לעריכת צוואה, המנויות בסימן א' לפרק השלישי לחוק, הלוא הן צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל-פה. ביטול צוואה "באחת הצורות לעשיית צוואה" משמעו כי מעשה הביטול מקיים את כל הדרישות המהותיות והצורניות שנקבעו בחוק לעשיית צוואה באותה "צורה". פסה"ד מפנה בהסכמה לדברי השופט ברק בבע"א 719/97 אהרן נ' אהרוני, פ"ד נד(3) 469.
...
לאור האמור הרי שאני דוחה את טענות נתבעים 1-14 וניתן צו לקיום הצוואה.
על כן, אני מורה כי עו"ד גלבוע, מנהלת העִזבון הזמנית – תמונֵה כמנהלת עִזבון קבועה.
נפסק: בהליך ת"ע 33179-11-15 ההתנגדות נדחית.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לאור המפורט לעיל נטען מטעם הנתבע טען כי הצוואה מבוטלת ואין לה כל תוקף לאחר שבוטלה בעל פה בפני שני עדים.
(ג) צוואה בעל - פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצוה עודנו בחיים.
נוסף על כך, אם חלף חודש מאז חלפו הנסיבות בשלן היה המצווה "מול פני המוות", והמצוה החיים – ההוראות שניתנו בעל פה, בטלות.
...
א.נ. ת/ נפסק: ההתנגדות נדחית.
אני מורה על תיקון הפגם הצוואה כך שמועד עריכתה הוא ביום 05.07.2006 .
הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪, את האגרות ששילם על פי קבלות .

בהליך ת"ע שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

הסיכומים נקבעו תחילה לשמיעה בעל פה, אלא שעקב אילוצים בלתי צפויים, דיון שמיעת הסיכומים בוטל.
צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצוה עודנו בחיים.
גם מטעמים אלה, איפוא, לא ניתן לקבל את בקשתה, שבה ציינה מ' את עצמה כזוכה על פי הצוואה הנטענת שבעל פה. כך או אחרת, דומה שהערפל הפרשני שהודגם לעיל, אשר לא הוסר כל עיקר לאחר שמיעת הראיות, איננו מאפשר קביעה אופראטיבית בדבר זהות הזוכים בנכסיו של המנוח, גם לו אניח שמדובר בצוואה של ממש בעל פה. כפועל יוצא, ולו בשים לב להוראותיו של סעיף 33 לחוק הירושה, אין לקיים את דברי המנוח בהקלטה בבחינת צוואה, ודין בקשת מ' להדחות.
...
כפועל יוצא, דין הבקשה למתן צו ירושה על פי דין להתקבל.
סיכום אופרטיבי לאור מכלול קביעותיי לעיל אני מורה כדלקמן: ההתנגדות לבקשה לקיום צוואה בעל פה מתקבלת, והבקשה לקיום הצוואה בעל פה נדחית.
ההתנגדות לבקשה למתן צו ירושה נדחית, והבקשה למתן צו ירושה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו