מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אמינות עדות שמיעה הלכה פסוקה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

הלכה פסוקה היא שסימני אלימות על קורבן עבירת אלימות יכולים לשמש חזוק לעדות של הקורבן (ע"פ 6164/10 פלוני נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (20.2.12) פסקה 20 לפסק דינו של כבוד השופט עמית; בש"פ 6989/93 מדינת ישראל נ' סוויסה [פורסם בנבו] (30.1.94); בש"פ 10194/03 קריאף נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (20.11.03) פסקה 5 להחלטתה של כבוד השופטת פרוקצ'יה)).
לאחר שמיעת עדותם של מוסטפא ומוחמד, עֶמְדַתִּי בדבר העידר אמינות גירסתו של הנאשם לגבי השתלשלות הדברים בארוע המתואר בכתב האישום נותרה בעינה.
...
תוכן עניינים נושא פסקאות כתב האישום 1 - 6 גרסת המתלונן 7 גרסת הנאשם 8 - 11 העדפת גרסת המתלונן על גרסת הנאשם 12 - 110 ד.1 החיזוק הראשון: הסרטון שמספרו 6530 15 - 35 ד.2 החיזוק השני: עדותו של המומחה מטעם ההגנה 36 - 64 ד.3 החיזוק השלישי: שקרי נאשם 65 - 78 ד.4 החיזוק הרביעי: אמרות המתלונן בסרטונים 6531 ו-6532 79 - 98 ד.5 החיזוק החמישי: תיעוד לחבלות שנותרו בפניו של המתלונן 99 - 100 ד.6 החיזוק השישי: המידיות בהגשת התלונה למשטרה 101 - 102 ד.7 החיזוק השביעי: מעדותו של מאיר כהן 103 - 108 ד.8 החיזוק השמיני: מעדותו של משה זרדב 109 - 110 עדי ההגנה 111 - 126 ה.1 עד ההגנה: מוסטפא אלבאז 113 - 123 ה.2 עד ההגנה: מוחמד אבו שריקי 124 - 126 דחיית הטענה של אכיפה בררנית 127 - 137 עבירת האיומים 138 - 141 עבירת הפציעה תוך שימוש בנשק קר 142 - 154 שאלת סוג הנזק שנגרם למתלונן בעין ימין 155 - 167 סוף דבר 168 כתב האישום על פי עובדות כתב האישום, עו"ד חנן חדד (להלן: המתלונן) ייצג במועדים הרלוונטיים לכתב האישום את אביו ואת דודו המנוח בהליך משפטי שעניינו סכסוך אזרחי הנוגע לקרקע הממוקמת בשכונת "ס.ח" שבתחומי העיר לוד (להלן: המקום).
חשוב להדגיש שהמסקנה שלא ניתן לקבוע בהליך הפלילי שבפנַי מעל לכל ספק סביר שנגרם למתלונן שיתוק בעצב 6 של עין ימין, איננה גורעת כהוא זה מהקביעה בדבר מהימנות עדותו של המתלונן לגבי השתלשלות הדברים באירוע המתואר בכתב האישום.
בנוסף, אין במסקנה האמורה כדי לחסום את המתלונן מלהוכיח את סוג והיקף הנזק שנגרם לו בעין בשל הטחת האבן בפניו על ידי הנאשם בהליך אזרחי-נזיקי, וזאת ככל שיחפוץ בהגשת הליך כזה לבית המשפט נגד הנאשם.
סוף דבר לאור כל האמור, הנני מרשיע את הנאשם בביצוען של העבירות הבאות: איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין ופציעה כשהעבריין נושא נשק קר לפי סעיפים 334 ו-335(א)(1) לחוק העונשין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בע"א 119/05 אמין מחמוד חליפה נ' מדינת ישראל (10.9.2006) (להלן: "עניין חליפה"), עמד בית המשפט העליון על כך שהכלל הפוסל עדות שמיעה מקורו בהלכה הפסוקה ולא בהוראת חוק.
...
אשר למסמכים אשר לא צורפו במסגרת הליכי גילוי המסמכים, המבקש לא פרט מהם המסמכים, ולא הגיש בקשה מסודרת בעניין חרף החלטתי מתאריך 8.9.2020.
הטענה אינה מקובלת עלי, וממילא אין באפשרותי לבחון אותה שכן המבקש לא צרף לבקשתו את תצהיר גילוי המסמכים של התובעים ולא הצביע על פערים בין המסמכים שצורפו לבין מסמכים אותם הוא מבקש להסיר, אפילו היו אלה כל המסמכים.
לנוכח האמור, הבקשה נדחית אף בעניין זה. המורם מן האמור, כי דין הבקשה כולה להידחות, והיא נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

זאת, בייחוד נוכח מגמת הפסיקה להקל בדיני הקבילות ולקבל ראיות גם כאלו שאולי הן בבחינת עדות שמיעה, בקובעה: "הכלל הפוסל עדות שמיעה מקורו בהלכה הפסוקה ולא בהוראת חוק. פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, שהיא החיקוק הרלוואנטי, אינה אוסר על קבלתה. הפסיקה, במקביל ליצירת הכלל, הכירה ברשימת חריגים, לא סגורה, המתירה את קבלתה. טעם משותף לרבים מהחריגים הוא, כי בהיתחשב בנסיבות בהם נאמרו או נכתבו הדברים, יש להניח כי הם אינם שיקריים.  ...
(ראו ע"א 119/05 אמין מחמוד חליפה נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (10.9.06) פיסקה 31, עמ' 13 לפסק הדין).
...
סיכום הנזק לסיכום, להלן הפיצוי שנפסק לתובע בראשי הנזק השונים: כאב וסבל- 15,000 ₪.
סוף דבר בהתאם לתוצאה אליה הגעתי, תביעת התובע מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכום של 68,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

אמרת המנוח – ב"כ הנתבעים תהה בסיכומים, כיצד ניתן להסתמך על דברי המנוח לאלמנה מגי לגבי גובה הסכום שנתקבל, שכן מדובר בעדות שמיעה.
ההלכה הפסוקה קבעה כי אמרה ספונטנית שנאמרת בסמוך לארוע מרגש, מעידה על עצמה אמינות, ולכן ניתן לקבלה מכוח הכלל הפסיקתי של "רס גסטא". לא אחת נסמך בית המשפט על אימרה של אדם בסמוך לארוע, בקבעו כי נסיבות מסירת הגרסה הראשונית על ידי המערער תומכות באמינותה, בדומה לרציונאל העומד ביסוד כלל הרס גסטא, המהוה חריג לכלל הפוסל עדות מן השמועה.
...
נוכח כל האמור לעיל, אני קובע עובדתית כי התובע נתן למנוח בשנת 2019 לפחות 200,000 ₪, שהמנוח התחייב להשיב לתובע.
סיכומו של דבר כיוון שהצדדים עדיין מנהלים הליכים בבית המשפט לענייני משפחה בנוגע לעזבון, שטרם חולק, הרי שבהתאם להוראות ס' 126 לחוק הירושה, התובע זכאי להשבת הסכום האמור לא מן הנתבעים, אלא מנכסי העזבון שטרם חולק.
הנתבעים ישלמו לתובע שכר טרחה והוצאות משפט בסכום כולל של 9,360 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לעניין זה ראה : עא 119/05‏ ‏ אמין מחמוד חליפה נ' מדינת ישראל (מיום 10.9.06 פורסם בנבו) הכלל הפוסל עדות שמיעה מקורו בהלכה הפסוקה ולא בהוראת חוק.
...
אין מחלוקת על כי סכום זה הועבר לעו"ד אלעזר לחשבון הנאמנות עבור הנתבע וקולבר בגין עסקה זו. עו"ד אלעזר אמנם לא הגיש את מסמכי הבנק שהתחייב לבדוק אם ניתן לאתר, אך אני מקבלת את טענת התובעת, שאין זה צריך לפגוע בה, שכן אין מחלוקת שהסכום הועבר בהתאם לזיכרון הדברים ולא הושב.
סוף דבר: לאור האמור לעיל אני מקבלת את התביעה וקובעת כי על הנתבע לשלם לתובעת תוך 30 יום את הסכומים שפורטו לעיל בהתאם לעקרונות החישוב שפורטו לעיל.
בנוסף ישלם הנתבע לתובעת סך של 100,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, החזר אגרה בהתאם לקבלה ובחישוב הפרשי הצמדה וריבית ממועד הקבלה ועד התשלום בפועל, וכן החזר שכר עדותו של עו"ד אלעזר בסך 1,000 ₪ , כפי שפורט בפרוטוקול, וגם סכום זה כנגד הצגת קבלה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו