מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אלימות חמורה 6 חודשי עבודות שרות

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בנוגע למיתחם הענישה טען שיש לאבחן את הפסיקה שהגישה המאשימה בהיותה חמורה בנסיבותיה, ועתר לקביעת מיתחם שנע בין 8 חודשי מאסר שיכול שירוצו בעבודות שירות ועד 24 חודשים.
בעירעור על קולת העונש שהגישה המאשימה הוחמר עונשו והועמד על 6 חודשי עבודות שירות לאחר היתחשבות בנסיבותיו האישיות ומשהתקבל בעיניינו תסקיר חיובי.
נוכח עבר פלילי קודם של הנאשם בעבירות אלימות זוגית, לצד מאסר מותנה בר הפעלה ותסקיר שלילי מאת שירות המבחן, נגזר דינו ל- 6 חודשי מאסר בפועל ולהפעלת מאסר מותנה למשך 12 חודשים, חציו במצטבר וחציו בחופף, כך שסה"כ נדון ל- 12 חודשי מאסר בפועל.
...
לאחר שעיינתי בפסיקה הנוהגת, בשים לב לחומרת המעשים שביצע הנאשם כלפי המתלוננת, ולריבוי החבלות שנגרמו לה, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין 12 חודשי מאסר בפועל ועד 24 חודשים.
אשר על כן, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 14 חודשים (בקיזוז ימי מעצרו מיום 21.6.2021 ועד 24.8.2021, בהתאם לרישומי שב"ס).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

בא כוח הנאשם מסכים כי החמורה מבין העבירות היא עבירת ההתפרצות בתיק העקרי ומבלי להרחיב אודות נסיבות ביצועה עתר לקבוע את מיתחם הענישה 15-4 חודשים וזאת בהתבסס על פסקי דין מהם ביקש ללמוד על מדיניות הענישה הנהוגה, חלק הוגשו לתיק בית המשפט לאחר שנשמעו הטיעונים לעונש.
מיתחם הענישה בגין כתב האישום הראשון נקבע החל ממאסר מותנה ועד 6 חודשי מאסר בפועל וביחס לכתב האישום השני בין 6 חודשי עבודות שירות ועד 12 חודשי מאסר בפועל.
6 חודשי מאסר אותם לא ירצה הנאשם, אלא אם יעבור בתוך שלוש שנים עבירות רכוש ואלימות מסוג פשע; אני מורה על הפעלת פסילה מותנית בת 12 חודשים מ.ת 49176-03-13 מיום 3.4.2014.
...
בגין התיק המצורף אני גוזרת על הנאשם 16 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת מאסר מותנה בן 4 חודשים מת.פ 56487-03-17 מיום 15.9.2020 וכן על הפעלת מאסר מותנה בן 6 חודשים מת.פ 49176-03-13 מיום 3.4.2014.
6 חודשי מאסר אותם לא ירצה הנאשם, אלא אם יעבור בתוך שלוש שנים עבירות רכוש ואלימות מסוג פשע; אני מורה על הפעלת פסילה מותנית בת 12 חודשים מ.ת 49176-03-13 מיום 3.4.2014.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

נקבע מיתחם ענישה הנע בין שישה חודשי עבודות שירות לבין 50 חודשי מאסר.
בית המשפט העליון קיבל את העירעור והחמיר בעונשם, כך שמשיב 1 ירצה עונש מאסר בן 48 חודשים כולל הפעלה במצטבר של מאסר על תנאי בן 6 חודשים, ומשיבים 2-3 ירצו עונש מאסר בן 42 חודשים.
נקבע מיתחם הנע בין 60-30 חודשי מאסר; בת"פ (מח-י-ם) מדינת ישראל נ' אלשיך (4.4.2016, 16.3.17) הנאשמים, אב ובנו, הורשעו בעבירות שוד בחבורה תוך שימוש באלימות, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ועבירות נילוות.
...
המערערים צעירים (19, 22, 28), 2-3 ללא עבר פלילי, נדונו למאסר בן 33 חודשים; בע"פ 5368/14 ציון אברהם נ' מדינת ישראל (08.09.2014) נדחה ערעורו של נאשם שקשר קשר עם אחר והשניים שדדו תחנת דלק כשהם חבושים בקסדות מגן תוך שהנאשם איים על עובד המקום באמצעות חפץ שנחזה לאקדח והכה אותו באמצעות תיק בראשו והותיר על כנו עונש של 42 חודשי מאסר.
אשר לרכיבים הכלכליים- אשית על הנאשם פיצוי למתלונן נוכח עוגמת הנפש והנזק הנפשי שנגרם לו. אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 38 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו החל מיום 16.1.22 ועד 14.3.22, והחל מיום 5.1.23 ועד היום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

בית המשפט השלום העמיד את מיתחם הענישה על מאסר מותנה ועד 6 חודשי מאסר בפועל ביחס לכתב האישום הראשון; ועל 6 חודשי עבודות שירות ועד 12 חודשי מאסר בפועל ביחס לאישום השני.
בעוד שלאישום הששי שעניינו אלימות נגד בת זוג נקבע מיתחם ענישה בין מאסר קצר שיכול וירוצה בעבודת שירות ועד ל- 8 חודשי מאסר בפועל.
לא איחזור על הדברים ונתמקד בהליך הטיפולי בו החל הנאשם, ביוזמתו ומיד לאחר מעצרו בגין תיק זה. הנאשם פנה לטפול פסיכולוגי פרטי למשך מספר חודשים, בהמשך פנה לטפול במרכז "דולב". תואר כי במסגרת הטיפול לומר הנאשם להכיר בחומרת מעשיו ובהתנהגותו האלימה, לומר לווסת את רגשותיו והתנהגותו ומעמיק בטריגרים הרגשיים אשר עמדו בבסיס העבירות, ביניהם אכזבה וחרדה מעזיבתה של המתלוננת.
...
לאור כל האמור ובהתחשב בנסיבות ביצוע העבירות, במידת הפגיעה בערכים המוגנים שהיא בינונית – גבוהה ובמדיניות הענישה הנהוגה, מצאתי לקבוע את מתחם העונש ההולם בין 18-8 חודשי מאסר ורכיבי ענישה נוספים.
בסופו של דבר, סבורני כי תוצאה של סיום ההליך בעונש חינוכי שיקומי אינו עולה בקנה אחד עם עיקרון ההלימה המחייב ענישה ממשית ואלמלא הנאשם היה משתלב בהליך טיפולי בעל פוטנציאל שיקומי העונש היה חמור ובהרבה.
תוצאה לאור כל האמור אני גוזרת על הנאשם את העונשים שלהלן: 5 חודשי מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות בהתאם לחוות דעת הממונה על עבודות שירות מיום 14.3.2023 הנאשם יתייצב ביום 3.7.2023 בשעה 8:00 במשרדי הממונה במפקדת מחוז מרכז של שב"ס. הנאשם מוזהר כי עליו לעמוד בתנאי ההעסקה ובדרישות הממונה, לרבות בדבר איסור צריכת אלכוהול או שימוש בסמים, וכי כל חריגה מהכללים עלולה להביא להפסקת עבודות השירות וריצוי יתרת עונש המאסר מאחורי סורג ובריח.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

לטענת התביעה, הערכים המוגנים שנפגעו עומדים "בתכלית לב ליבו של ההליך הפלילי....מעשים אלו יש להוקיעם בחומרה יתרה ולקבוע ענישה הולמת ומרתיעה...". המאשימה הפניתה לפסיקה שקבעה כי יש למגר את התופעה של יישוב סכסוכים בדרכים אלימות.
כבר בתסקיר שירות המבחן הראשון שהוגש ביום 27.2.2022 בעיניינו של הנאשם, בצד המלצה לדחות את הדיון על מנת לאפשר לצדדים להישתלב בהליך של צדק מאחה – גישור בין פוגע לבין נפגע, העריך שירות המבחן כי הסיכון הנשקף מן הנאשם לבצוע עבירה נוספת בתחום האלימות הוא נמוך.
בשולי הדברים מצאתי להדרש לעונש אשר הוטל על המתלונן, בן שטרית, הכולל בין היתר 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, וזאת לכאורה בגין אותו ארוע; גזר דינו של בן שטרית הוצג בפני על ידי המאשימה במסגרת טיעוניה לעונש.
...
אני מקבל את התרשמות שירות המבחן, שלפיה הנאשם הפנים את חומרת מעשיו, הביע עליהם חרטה כנה, ואירוע חד פעמי זה לא שיקף את מיהות התנהלותו.
שוכנעתי גם אני, כמו שירות המבחן, כי יש להשית על הנאשם ענישה חינוכית, החורגת לקולא ממתחם העונש ההולם, ועניינו הולם בהחלט את תנאי סעיף 40ד לחוק העונשין.
אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: שירות לציבור - הנאשם יבצע של"צ בהיקף של 250 שעות במסגרת מעון אקי"ם – מעון רב תכליתי באילת בתפקיד סיוע בעבודות תחזוקה כלליות, וזאת בתיאום עם שירות המבחן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו