מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אכיפת פסק חוץ הליך משפטי מורכב

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בנוסף העלתה המשיבה טענות סף על פיהן לא ניתן לאכוף פסק זר אלא במסלול של בקשת אכיפה לפי הוראות חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958 (להלן: חוק אכיפת פסקי חוץ) ומדובר בתביעה מורכבת אשר אינה מתאימה לבירור במסגרת הליך של בקשה למתן הוראות.
הוראות החוק אמצו חלק מהוראות החוק לדוגמה להסדרת הליכי חידלות פרעון בין-לאומיים (UNCITRAL Model Law on Cross-Broder Insolvency) (להלן: חוק המודל), אשר פותח על ידי ועדת ארגון האומות המאוחדות למשפט מסחרי בין-לאומי (UNCITRAL) במטרה ליצור מנגנונים משפטיים יעילים להתמודדות עם הליכי חידלות פרעון חוצי גבולות ולקדם שתוף פעולה משפטי בין הרשויות האמונות על התחום במדינות שונות (ראו: פסקת הפתיחה של חוק המודל, שכותרתה "PREAMBLE"; וראו גם: דברי ההסבר להצעת חוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, התשע"ו-2016 (ה"ח הממשלה 1027), עמ' 743 (להלן: הצעת החוק)).
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בהחלטת בית המשפט המחוזי ובטיעוני הצדדים, מצאתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה.
בית המשפט הגיע אפוא בעבר למסקנה כי השאלה מהו הדין החל על שאלות הנוגעות לסוגיות המצויות בעומק תחום חדלות הפירעון (כגון, שאלות של ביטול הענקות, סדרי הנשיה, הכרה בקיומו של שעבוד וכיו"ב) – "אינה פשוטה" (והשוו: סיליה וסרשטיין פסברג משפט בין לאומי פרטי, 1377 (2013) הסוברת כי גם בעניינים מהותיים הנוגעים לחדלות פירעון חל "דין הפורום").
סוף דבר, אם דעתי תישמע, הערעור יידחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 6.8.2020 היתקיים בפני דיון קדם משפט, אשר בסיומו נקבע כי דומה כי אין מקום לכרוך הסעד של אכיפת פסק חוץ יחד עם העילות שנטענו כלפי המבקשים, אלא יש מקום לידון תחילה במשוכה של אכיפת פסק החוץ, ולאחר מכן, ככל שתימצא המשיבה לנכון להמשיך בהליכים כנגד המבקשים על אף הקשיים העולים מכתב ההגנה ומהבקשה לסילוק על הסף, כמו גם מעדות המבקש 4 שנשמעה במסגרת הדיון, תוכל לנקוט בהליך נוסף.
זאת ועוד, מקובלת עלי טענת המבקשת שלפיה בתצהיר מטעם המשיבה כלל לא נטען כי לתדיראן חוב כלשהוא כלפי המשיבה כמו גם טענת המבקשים שלפיה אף לו היה קיים חוב כאמור, כדי לגבותו יהיה עליהם לנהל הליכים משפטיים כנגד תדיראן, באופן המסכל את תכליתה של הערובה- להבטיח כי יוכלו לפרוע את ההוצאות שתיפסקנה לזכותם, ככל שתיפסקנה.
אשר לשאלת גובה הערובה, בהיתחשב בסכום התביעה ומורכבותה; בהיתחשב במהות התביעה והסעד המתבקש במסגרתה, לרבות טענות המבקשים אשר לצורך בהעדת עדים מחו"ל ובהגשת חוות דעת; בהיתחשב בהוצאות שכבר נדרשו הצדדים להוציא במסגרת ניהול ההליך; בהיתחשב בפיצול ההליך לשני שלבים ובטענת המשיבה שלפיה בקשות הצדדים חופפות, וכן באיזון הנידרש בין זכות המשיבה לפנות לערכאות לבין זכות המבקשת והמבקשים להפרע את הוצאות המשפט שתיפסקנה לטובתם, ככל שתיפסקנה, מצאתי להעמיד הערובה להוצאות המבקשת על סך של 150,000 ₪ כמו גם את הערובה להוצאות המבקשים על סך של 150,000 ₪.
...
שעה שזה הסעד הנתבע במסגרת התביעה, אין בידי לקבוע כי הקביעות שבמסגרת פסק החוץ מעידות על סיכויי התביעה להתקבל, שעה ששאלת אכיפתן בישראל של הקביעות שבפסק החוץ היא השאלה שיש להכריע בה. אף טענות המשיבה בכל הנוגע למימון הליכי הבוררות על ידי המבקשים, וכפועל יוצא מכך קיומן של עילות תביעה כנגד המבקשים, הן טענות עובדתיות הטעונות הכרעה, ואיני סבורה כי ישי בהן, בשלב זה, כדי לבסס את טענת המשיבה אשר לסיכויי התביעה להתקבל.
נוכח כל האמור לעיל, דין הבקשות לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להוצאות המבקשת והמבקשים להתקבל.
סוף דבר הבקשות לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להוצאות המבקשת והמבקשים מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

במסגרת ההסכם נקבע כי התובע יעניק לנתבע שירותים משפטיים במסגרת הליכי נזקקות בבית המשפט לנוער וכן בהליכים לאישור פסק חוץ בנושא משמורת.
הטענה השנייה היא, כי במסגרת ההסכם נקבעה תמורה לטפול הן בהליכי נזקקות והן בהליכים לאכיפת פסק חוץ בנושא משמורת אשר כלל לא בוצעו על ידי התובע.
בהתאמה, פסקו בתי המשפט, בשורה ארוכה של מקרים, כי בחינת השכר הראוי נעשית, בכל מקרה לגופו, תוך מתן הדעת לנתונים כגון הזמן שהקדיש נותן השרות, מהותו של השרות, הקפו ומידת מורכבותו, שווי העניין מושא השרות, מוניטין, והדרך המקובלת בעניינים כגון דא, לחישוב שכרו של נותן השרות (ראו תא (מר') 37934-11-15 יעקב דישראלי נ' ישראל זיו (5.11.2018), על הפסיקה הנזכרת והנסקרת שם, בסעיפים 81-86 לפסק הדין).
...
אין בידי לקבל טענת התובע בתצהירו לפיה ההליך של אישור פסק חוץ נכתב בהסכם כתוספת על מנת להפעיל לחץ על הצד השני להתפשר.
כאמור, התחייבות כפי הנטען לא הוכחה, כמו גם גובה השכר הראוי לטיפול בהליך מסוג זה. לסיכום מכל האמור לעיל עולה, כי התובע זכאי לתשלום יתרת התמורה בגין הטיפול בהליכי הנזקקות בלבד.
אשר על כן, ובהתאם לכל האמור לעיל אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע יתרת התמורה על פי ההסכם בסך כולל של 6,550 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה על פי ההסכם ועד לתשלום המלא בפועל, אשר ישולם בתוך 30 ימים מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לעניין זה הפניתי בהחלטתי מיום 22.6.22 בבקשת המבקשת לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה, לפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 1948/15 JSC VTB BANK נ' ד"ר יבגני מרגוליס (פורסם בנבו, 6.3.17), שאמנם עוסק בסוגיית אכיפת פסקי חוץ (ולא פסקי בוררות), מכוח חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958, שם נקבע שאין מקום לבחינה מקומית מחודשת של ההליך המשפטי שהתנהל בערכאה הזרה, תוצאותיו והנמקתו, ואף אם נפלו בפסק טעויות קשות ובולטות, בין של חוק ובין של עובדה, לא יהיה בכך כדי למנוע את הכרזת פסק החוץ כאכיף.
לשם המחשה, אפנה להוראת תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 שקובעת כי "בקביעת שיעור ההוצאות יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש". כך, גם בשיטת המשפט בישראל, השיקולים הנזכרים היו עשויים להצדיק הטלת הוצאות בשיעור שהטיל בית הדין לבוררות הגרמני, גם בהליך אזרחי בבית משפט בישראל.
...
על כן, אני דוחה את הטענה לפיה שיעור הריבית שנפסק בהליך הבוררות לטובת המבקשת נוגד את תקנת הציבור.
לנוכח כל האמור לעיל, אני מוצא כי אין הצדקה לפסיקת הוצאות ריאליות לטובת המבקשת, כעתירתה בסיכומיה, אם כי בהחלט יש לפסוק את הוצאותיה בשיעור לא מבוטל, באופן יחסי.
לנוכח כל זאת, מצאתי להעמיד את הוצאות המבקשת (כולל שכ"ט עו"ד) על סך של 60,000 ₪ בתוספת מע"מ. סיכומו של דבר מאחר שאין חולק שהבקשה שלפניי הוגשה בהתאם להוראות הדין, ומאחר שדחיתי את טענות המשיבה, הבקשה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

למשיב עומדת ההגנה לפי סעיף 6(א)(2) לחוק אכיפת פסקי חוץ מאחר ולא ניתנה לו היזדמנות ניאותה ואמיתית להיתגונן בפני התביעה, וזאת עקב מצבו הרפואי שפגע בכשירותו להתייצב בבית המשפט בנבאדה להמשך ההליך המשפטי; חוסר היכולת הכלכלית של המשיב לממן הגנה משפטית נאותה; והמרחק הגאוגרפי.
אוסיף שאין מחלוקת כי לעת הזו מצבו הבריאותי של המשיב מורכב.
...
לפיכך, אני קובעת כי לא עלה בידי המשיב להוכיח כי לא ניתנה לו הזדמנות סבירה להתגונן מפני התביעה שהמבקשת הגישה נגדו במדינת נבאדה, ולא עומדת לו ההגנה המנויה בסעיף 6(א)(2) לחוק אכיפת פסק חוץ.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל – דין הבקשה לאכיפת פסק החוץ - להתקבל.
אני קובעת אפוא כי פסק החוץ, מושא הבקשה לאכיפת פסק החוץ, שניתן על ידי בית המשפט בנבאדה, ארצות הברית, הינו אכיף במדינת ישראל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו