מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אכיפה לקויה של צו עירוני

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

תחילה נקבע המועד לשמיעת העירעור ל-7/11/19, אולם לאור הודעת המשיבה כי היא כבר נערכה באמצעות קבלן מטעמה, עם כוחות מישטרה ויחידת הפיקוח העירוני לבצוע צו ההריסה לפני 7/11/19, נקבע הדיון להיום – 4/11/19.
לטענתו, לא הוציאו צוי הריסה לבנייה אחרת בלא היתר שבוצעה באיזור מגוריו, ולכן המדובר באכיפה בררנית.
סעיף זה קובע, כי בית-משפט לא יעכב ביצוע צו אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, ואם נוכח שהעבודה האסורה או השמוש האסור שלגביהם חל הצוו, אינם מסכנים את שלום הציבור או בטיחותו, וכן קובע הסעיף כי לא ניתן ליתן עיכוב ביצוע של צו הריסה שהוצא לפי סעיף 221 לחוק, אם העבודה האסורה אינה תואמת את התכנית החלה על המקרקעין.
שכן, אחרת, כל אדם רשאי היה להקים מבנים ככל העולה על רוחו, ללא קבלת היתר בניה, והרשות הממונה על קיום חוקי התיכנון והבניה לא הייתה רשאית לעשות דבר כנגד תופעה זו. יפים לעניין זה דברים שנקבעו על-ידי הנשיא מ' שמגר ברע"פ 5331/94 איוב יוסף שקיראת נ' עריית ירושלים, תק-על 94 (3) 1369 (לא פורסם)): "המבקש טוען כי בכפרו אין תוכנית מיתאר, ועל כן נאלץ לבנות ללא היתר. טענה זו אין בה כדי לפתוח פתח לבניה ללא רשיון לפי סעיף 145 לחוק התיכנון והבניה, התשכ"ה-1965. אין לגלות בחומר שבפנינו כי היה ליקוי כלשהוא בהליכים, כפי שנקבעו בסעיף 238 לחוק הנ"ל." דברים אלה נכתבו לפני שנים ספורות, והם מדברים בעדם.
...
בסופו של דבר, ולמרות שניתנה למערער ארכה של למעלה משנה, לא קיבל המערער היתר לבנייה שביצע, והצדדים הצהירו לפרוטוקול במעמד הדיון מ-6/5/19 כי טיעוני הצדדים יוגשו בכתב ולא יהיה צורך בדיון נוסף.
עם כל אי הנחת שבדבר מבחינת קצב התנהלותן של הרשויות, אין מנוס מן התוצאה אליה הגענו".
די בכך על-מנת לדחות טענתו בעניין זה. לאור האמור לעיל, הערעור נדחה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ראשית, הבקשה לצוו ביניים לוקה בשיהוי בלתי מוצדק.
למען שלמות התמונה, יוער כי יחידת האכיפה והבקרה של רשות התאגידים הוציאה לעותרת התראה לפני פירוק ביום 9.7.2018.
על-פני הדברים, היה על העותרת לדעת כי עמדת רשם העמותות שסרב ליתן לה אישור ניהול תקין לשנת 2018 לפי החלטותיו מימים 29.5.2018 ו- 17.6.2018 (החלטות שכללו גם הודעה על כוונה לפעול לפירוק העותרת), עלולים להערים קשיים על מצב קבוצת הכדורגל של העותרת – בין במישור אישור התקציב מול הרשות לבקרת תקציבים בהתאחדות לכדורגל בסמוך ליום 1.7.2018, ובין במישורים אחרים (עקב העידר יכולת לקבל כספים ממשלתיים או ערוניים).
נראה כי סדר הדברים ראוי שיהא הפוך, וזאת בשים לב לטענות רשם העמותות בדבר העוצמה, המהות וההיקף של הליקויים שלגישתו נפלו בהתנהלותה של העותרת.
...
באותה החלטה צוין כי מליאת הרשות לבקרת תקציבים הגיעה למסקנה כי אין מקום לאשר את תקציב קבוצת "הפועל חדרה", מאחר שטרם התקבל עבור הקבוצה אישור ניהול תקין לשנת 2018 מרשם העמותות.
אשר על כן, ונוכח מכלול הטעמים האמורים, הבקשה לצו ביניים נדחית.
בכל הנוגע להמשך הטיפול בעתירה, אני קובעת כדלקמן: (א) העתירה תידון לפניי בסמוך לאחר תום פגרת הקיץ וחגי חודש תשרי, ביום 3.10.2018 בשעה 09:00.

בהליך ביטול/עיכוב צו הריסה מינהלי (בצה"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

גם על פי תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) 30/1, המקום מיועד לשטח פיתוח ערוני.
לתשובה צורפו: חוות דעת תכנונית לגבי הקרקע; דו"ח פקוח ותמונות מיום 5.7.2018; השוואת תצלומי אויר בין 30.4.2018 ל-6.6.2018; תצהיר מפקח מיום 10.7.2018; מיסמך היתייעצות מיום 24.7.2018 עם היועץ המשפטי של היחידה הארצית לאכיפת דיני התיכנון והבנייה; מיסמכי היתייעצות עם מתכננת מחוז ירושלים מהימים 24-25.7.2018; דו"ח פקוח ותמונות מיום 31.7.2018; הודעה שנמסרה לראש הרשות המקומית (ראש העיר ירושלים, מר ניר ברקת) בעיניין הוצאת צו ההריסה המנהלי.
הוצאת צו הריסה כאמור לוקה בחוסר סבירות קצוני.
...
לפיכך אני דוחה את הטענה שהמקרקעין אינם מצויים בתחום שיפוט מדינת ישראל.
לפיכך נדחות טענות השיהוי וקיומה של עובדה מוגמרת.
סוף דבר הבקשה לביטול צו ההריסה המינהלי נדחית.

בהליך בקשות רישוי (בר"ש) שהוגש בשנת 2015 בעניינים מקומיים ראשון לציון נפסק כדקלמן:

מיד עם קבלת צו הניקיון, פנה המבקש אל המשיבה 1 והתריע בפניה, כי הוצאת צו ניקיון לוקה בחוסר סמכות, הואיל ובהוראות סעיף 13 ב(א)(1) לחוק שמירת הניקיון, נמצא כי לא ניתן לנקוט בפעולות אכיפה בדמות צו הניקיון, הואיל ונגד המבקש הוגשו שני כתבי אישום בגין חשד לעבירות אלו, הן על ידי המשיבה 1 והן על ידי המשרד להגנת הסביבה.
כמו כן, אף בנגוד לטענת המשיבה שלפיה אין בהוראות חוק בתי המשפט לרבות החקיקה שבתוספת השלישית לחוק הוראה כלשהיא שיש בה כדי להקנות לבית המשפט סמכות עניינית לידון בבקשה, הרי שסעיף 19 לחוק רשוי עסקים, תשכ"ח 1968 (להלן: "חוק רשוי עסקים"), אשר מופיע בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט קובע מפורשות: שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי פקודת בזיון בית המשפט, ובצווים של בית המשפט העירוני יהיו לבית משפט השלום כל הסמכויות לפי הפקודה האמורה כאילו ניתנו צוים אלה על ידי בית משפט השלום; אך לא ישא אדם באחריות גם לפי חוק זה וגם לפי פקודת בזיון בית המשפט.
...
עם זאת, ואף שכאמור לא מצאתי כי לבית משפט זה הסמכות למנוע מהמשיבים לנקוט בהליכי אכיפה כנגד המובילים – בעלי המשאיות, הרי שהמלצת בית המשפט היא לעכב פעולות אכיפה אלה למשך 15 יום מאת מתן החלטתי זאת ע"מ לתת סיפק למבקשת לפנות לבית המשפט המוסמך".
הוצאות לטובת המשיבה 2 נוכח כך שלא היה כל מקום להגיש הבקשות כנגד המשיבה 2 אני נעתר לבקשתה ומורה על פסיקת הוצאות לטובתה בסך 5,000 ₪.
סוף דבר הבקשה נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 1993 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 7.12.78, לבקשת המינהל, ניתן בבית המשפט העירוני צו הפסקת עבודה שיפוטי כנגד הקבלן, מן הטעם שהמערערים הפרו את סעיף 9 להסכם הפיתוח.
לנוכח היקף הליקויים הנ"ל והיעדר הפתרון בסכסוך בינם לבין הקבלן באשר לחלוקת השטחים, לא מילאו המערערים אחר התחייבותם בהסכם הפשרה החלקי מ-22.8.80 לטפל בנושא תשלום דמי החריגים למינהל.
הן הקבלן (בגין העיסקה עם הקונים) והן המערערים (בגין עיסקת הקומבינאציה) טרם שילמו את מס השבח החל על ההסכמים הנ"ל. בהתאם למכתבו מיום 7.2.88 ברור כי המינהל איננו מתנגד להעברת שני שלישים מהזכויות בקרקע על שם הקבלן ולחתימת חוזי חכירה עם הקונים, ובלבד שישולמו לו התשלומים הנדרשים על-ידיו במכתב זה. עיקרו של פסק הדין שניתן בערכאה הראשונה הוא אכיפת ההסכמים המחייבים בין הצדדים.
בנקודה זו יפים דבריו של המלומד האנגלי G. H. TREITEL בספרו THE LAW OF CONTRACT (LONDON, 4TH ED., 1975) 844 המצוטטים גם בע"א 846/75 הנ"ל, בעמ' 406: "'מגזימים יתר על המידה ביחס ל'קושי' זה של פקוח. ברוב המקרים, די בקיומו של צו מבית-המשפט למנוע הפרה מכוונת. כנראה ששום קושי מעשי לא נתעורר באותם המקרים שבהם ציוו בתי-המשפט על ביצוע בעין של חוזי בניה.
...
גם בראיות האחרות שמבקשים המערערים להגיש אין ראיה שתצדיק מסקנה שהעיזבון הינו חדל פירעון.
בנסיבות אלה לא ראינו להיעתר לבקשות המערערים להבאת ראיות נוספות.
התוצאה היא, שהן הערעור והן הערעור שכנגד נדחים בזה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו