מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אישור תובענה ייצוגית כנגד בזק

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מונחת בפני בקשה מוסכמת להסתלקותו של המבקש 1, חולי מרדכי (להלן: "המבקש ") וכן של המבקשת 2, טקלינק גלובל בע"מ (להלן: "המבקשת ") (אשר יכונו יחד בהתאמה "המבקשים") מבקשתם לאישור תובענה ייצוגית כנגד "בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ" (להלן: "בקשת האישור" ו-"המשיבה" בהתאמה) וזאת בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").
...
בנסיבות העניין ומבלי לקבוע מסמרות, סבורני כי טוב עשו הצדדים משבאו ביניהם בדברים והגיעו להסכמה המדוברת.
סוף דבר בקשת ההסתלקות המוסכמת מתקבלת.
הנני מורה על דחיית תביעתם האישית של המבקשים ועל מחיקת בקשת האישור.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך 10,000,000 ₪ שהוגשה כנגד בזק מכוח חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: חוק תובענות ייצוגיות), ועניינה בחיובים שגבתה בזק בגין הפרישי הצמדה למדד, מכוח אותו תנאי.
...
בבית המשפט העליון הושארה שאלה זו בצרחך עיון ברע"א 9169/16 עו"ד יוגב חלפון נ' שמן משאבי גז ונפט בע"מ (פורסם בנבו, 26.03.2017), שם קבעה כב' השופטת, לימים הנשיאה, אסתר חיות, כי: "לא נמצא לקבוע מסמרות בשאלה האם תובע מייצג רשאי לשמש גם כבא כוח מייצג. סוגיה זו טרם הוכרעה בבימ"ש זה, אך בפסיקת בתי המשפט המחוזיים ניתן ביטוי מובהק לגישה התואמת את גישת בימ"ש קמא בענייננו. ע"פ גישה זו אין לאפשר לתובע מייצג שהוא גם עורך דין לשמש כבא כוח מייצג וזאת, בין היתר, בשל חשש לניגוד עניינים ובשל קשיים אתיים המתעוררים בעקבות כפל התפקידים האמור. גישה זו טעמיה עמה, אף שחוק תובענות ייצוגיות אינו אוסר על כך." על זהות האינטרסים ביחסי התובע המייצג ובא כוחו, ועל הדרכים לפתרונן ראו גם: רועי פדל, "אחריותם של שני אדונים מודלים לחלוקת אחריות אופקית בין התובע הייצוגי לבין עורך הדין המייצג, ככלי לצמצום חוסר האיזון הכפול בתמריצים להגשת תובענות ייצוגיות", המשפט כג', 263, 266 (2017).
על כן אני מאשרת את התובענה ובלבד שהמבקשת תחליף את באי כוחה למשרד עצמאי ונפרד, שאינו קשור עם המבקשת, ותצרף תצהיר בו תפרט מדוע באי הכוח עונים לדרישות סעיף 8 לחוק תובענות ייצוגיות.
סוף דבר אני מאשרת את התובענה הייצוגית בעילה של היות תניית ההצמדה החד כיוונית תנאי מקפח בחוזה אחיד.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עניינן של שתי הבקשות ידון במאוחד בהחלטה זו. רקע עובדתי בתמצית ביום 28.3.17 הגיש מר שחר מודן, המבקש בת.צ. 61523-03-17, בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד 4 משיבות: וואלה תיקשורת בע"מ, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, קואנדרו מדיה בע"מ ויד2פיי בע"מ (להלן: "המשיבות 4-1" בהתאמה).
...
המנגנון להחלפת תובע מייצג הקבוע בסעיף 8(ג) לחוק תובענות ייצוגיות נועד לשמר בקשה העומדת בכל התנאים הקבועים בסעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות , ויש להפעילו רק בסוף הדיון בבקשה לאישור – ולא מלכתחילה בטרם נדונה הבקשה, עת לא ניתן היה לדעת מראש כי אין בידי התובע המייצג עילת תביעה אישית: "המנגנון להחלפת תובע ייצוגי הקבוע בסעיף 8(ג) לחוק תובענות ייצוגיות נועד בעיקרו כדי לשמר בקשה אשר עומדת בכל התנאים הקבועים בסעיף 8(א) וזאת על מנת לייעל את המשך הדיון בתובענה הייצוגית שנמצאה ראויה לבירור, כאמור. ואולם, השימוש במנגנון זה ייעשה רק במקרים שבהם לא ניתן היה לצפות מראש כי אין בידי התובע המקורי עילת תביעה אישית (ראו והשוו, בג"ץ 62/13 תורג'מן נ' בית הדין הארצי לעבודה, בפסקה 9 (‏28.1.2013); ועניין שופרסל, בפסקה 9(א)). לעומת זאת, אין מקום להפעלתו באופן הנותן יד להתנהלות בלתי הולמת של מי אשר היה מודע כבר בעת הגשת בקשת האישור כי הוא אינו כשיר להגישה על פי תנאי החוק, וכזה הוא המקרה בענייננו. זאת ועוד – הפעלתו של מנגנון החלפת התובע המייצג על פי סעיף 8(ג)(2) הנוגע לענייננו מותנית בכך שבית המשפט מצא כי מתקיימים כל התנאים הנדרשים לאישור הבקשה הקבועים בסעיף 8(א) לחוק. למסקנה כזו יכול בית המשפט להגיע רק בסוף הדיון בבקשה לאישור, ואילו בענייננו נענה בית המשפט לבקשה להחלפת התובע המייצג בטרם החל כלל הדיון וממילא בטרם בחן והכריע בשאלת התקיימותם של התנאים האמורים." (ר': רע"א 3431/15 יוטרייד פרמיום בע"מ נ' יושרה – עמותה לקידום היושרה בשוק ההון (פורסם בנבו, 16.7.15) פסקה 5 לפסה"ד).
אכן, סעד של סילוק על הסף של בקשת אישור הוא סעד דרסטי, ויש להיעתר לו בזהירות ובמקרים קיצוניים בלבד.
אלא שסבורני כי המקרה דנן נכנס בגדרי חריגים אלו.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

התקיימות התנאים שבסעיפים 8(א)(3) ו-(4) בחוק תובענות ייצוגיות לא הוכח כי עניינם של חברי הקבוצה לא ייוצג וינוהל בדרך הולמת או בחוסר תום לב. סוף דבר אני מאשרת את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד בזק בנלאומי.
...
אני מאשרת את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד סמייל.
אני קובעת כי לאייל אין עילת תביעה אישית נגד סמייל, מאחר שבעת ההתקשרות נושא בקשת האישור לא היה לקוח קיים של סמייל, ועל כן הוא איננו יכול לשמש תובע ייצוגי.
בקשת האישור בת.צ. 41549-05-16 כנגד סלקום / נטוויז'ן נדחית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

רקע ביום 18.1.2015 הגישו התובעים בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בזק בנלאומי וסייפליינס, בטענה להפרות של התחייבויות שונות הקשורות לשירות סינון תכנים באנטרנט המסופק על ידי בזק בנלאומי ללקוחותיה.
...
אין בידי לקבל טענה זו. בעניין מיתב נקבע כי עם מתן פסק הדין בתובענה הייצוגית נקצב סכום הודעת הצד השלישי, וכי די באפיון זה כדי להצדיק חיוב באגרה בגין ההודעה כדין תביעה כספית.
מסקנתנו היא, אפוא, כי בהליכים ייצוגיים אשר תקנה 7א לתקנות האגרות חלה עליהם והוגשה בהם הודעת צד שלישי יש לשלם אגרה עם הגשת ההודעה בהתאם לתקנה 7א(ג) לתקנות, ושיעור האגרה אינו משתנה גם אם ניתן פסק דין בתובענה הייצוגית לפני שהוכרעה הודעת הצד השלישי.
כאמור לעיל, אין לקבל טענה זו. הבקשה נדחית, אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו