מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אישור צוואה בשל צילום בווידאו

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המשיב טען בתביעתו שהוגשה לבית משפט קמא, כי נטל את שירותי המבקש לצורך טפול בעריכת הצוואה, וכי בפסק הדין שניתן "נקבעו ממצאים עובדתיים המוכיחים את רשלנותו של הנתבע [המבקש] שהביאה לפסילת הצוואה". כן טען שהמבקש לא הדריכו כראוי, לא הזהירו מכל צעד העלול להחשב כהשפעה בלתי הוגנת על המנוחה, לא תיעד את מעמד החתימה על הצוואה בצלום ווידאו לנוכח הנסיבות המיוחדות של עריכת הצוואה, ועוד.
נטען, בין היתר, כי גם על פי פסיקת בית המשפט העליון, יחל מירוץ ההתיישנות מעת מתן פסק הדין בערכאה הדיונית, אף אם הוגש עליו ערעור שטרם הוכרע.
...
לסיכום נקבע כי "המועד הקובע לכאורה לתחילת מועד ההתיישנות הוא ה-26.3.09, המועד בו ניתן פסק הדין שלערעור" ולפיכך אין עילה לסילוק התביעה על הסף.
דיון והכרעה לאחר העיון בבקשה באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, וזאת מבלי להביע עמדה לעניין טענות המבקש לגופן.
לסיכום, בשים לב לכך שטענותיו של המבקש שמורות לו לשלב הערעור על פסק הדין, ככל שיידרש, ומשלא נטען ע"י המבקש כי ניהול ההליך עלול לגרום לו נזק שאינו ניתן לתיקון כתוצאה מכך שבקשתו לא תידון בשלב זה, לא מצאתי להיעתר לבקשה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

למרות שנזכרים בהם מילים כגון "אדמת???", "גושים, וגודל שטחים???", השיח אינו ברור ואינו כולל אמירות התומכות בתזת ההגנה, ובמקביל נזכר נושא אחר של "צוואה ראשונה" אותה, כך אומר אסחאק, הוא מעוניין לבטל, ואמירת מי מבני שיחו "נעשה אחת חדשה אל תפחד". על רקע זה, אין בסרטונים לסייע לנאשמים.
כמפורט לעיל, שעבאן ידע כי החתים ואישר חתימה של אדם שאינו צלול, על מספר מסמכים המזכים את ענאני בביתו של אסחאק ובזכויות בשורת נכסים שלו, וכל זאת בנסיבות שפורטו לעיל של חתימת המסמכים באופן חריג בעיצומו של אישפוז, בידי קשיש שאינו מיוצג ואשר העביר את כלל רכושו לאחר, ושחתימתו הרועדת "גובתה" בטביעת אצבע לבקשתו של ענאני, ללא סיבה נראית לעין וכן באמצעי נוסף של צלום וידאו.
...
אציין שמקובלת עלי טענת ההגנה כי אדם מבוגר עשוי לחתום כך ללא קשר למצבו הקוגנטיבי.
על רקע זה אני קובע, כי לצורך הרשעה בעבירה לפי סעיף 47 לחוק הנוטריונים יש לבסס יסוד נפשי מיוחד, של מטרה לסייע.
יישום סבורני כי היסוד הנפשי הדורש מודעות של שעבאן לנסיבה, לפיה המסמך אותו אישר נועד לביצוע עבירה או שבעריכתו הייתה עבירה, הוכח בדרגה הנדרשת.
הכרעה הנאשם 1 מורשע בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

הגדלתי וצילמתי בוידאו כדי שכולם יוכלו לראות שהצוואה 19 נקייה מכל השפעה ושהמורישה מבינה מה שהיא עושה" (עו"ד כהן, עמ' 5, ש' 3- 6); למרות, שלטענתו, הוא לא נוהג בדרך כלל לתעד בצלום את מעמד החתימה "ממש
( אותה, שהיא אמרה לי שהוא רימה אותה" (עמ' 10 , ש' 23-29 מהאמור לעיל עולה, כי המנוחה לא ביטאה את רצונה בצורה מפורשת בפני עו"ד כהן, ולו במעמד החתימה שתועדה בצלום וידאו, אלא אך אישרה את דברי עדי הקיום, שהם כאמור עובדי בית האבות תחת נהולו של התובע.
בהקשר לכך, יצוין, כי קיימת חשיבות רבה של מעמד החתימה על הצוואה כדי לוודא שהמנוח מבין אל נכון את משמעות צוואתו ושזו אכן מבטאת את כוונתו האמיתית דוקא משום שבצוואה לצד שלישי זר עסקינן; "מידת ההקפדה הנדרשת מעורך-דין,
...
תשובה הוגשה ביום 29.7.2020 ותגובה הוגשה ביום 4.8.2020 לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בעניין זה ובחנתי את הסיכומים, לא מצאתי כי יש ממש בטענות התובע.
לאור האמור לעיל, אני מקבלת את טענת הנתבע בדבר השפעה בלתי הוגנת, כאמור בסעיף 30 לחוק הירושה.
סוף דבר לפיכך, אני קובעת כדלקמן: ההתנגדות לקיום הצוואה מיום 4.6.2015 (ת"ע 20875-04-18 ) – מתקבלת; והתובענה לקיום צוואה זו (ת"ע 20892-04-18 ) – נדחית.
התובע ישלם לנתבע הוצאות בסך של 35,000 ₪.

בהליך רמ"ש (רמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לעינייני מישפחה בקריות (כב' השופטת מאיה לוי) בתיק ת"ע 21258-02-20 מיום 11.3.22, במסגרתה הורה על מינוי מומחה פסיכיאטרי חלופי, תוך השתת שכר טירחתו על הצדדים בחלקים שוים, וכן הורה כי סירטון וידאו בו מופיע המנוח, שצולם כשנה ושלושה חודשים לאחר חתימת צוואת המנוח, יוצג למומחה החלופי (להלן: "ההחלטה קמא"), והכל כפי שיפורט להלן.
לכתב ההיתנגדות צורף תצהיר מאת מר מ. מ (בן זוגה של גב' א. מ, אחייניתו של המנוח, להלן: "מ' ") במסגרתו הצהיר, כי המנוח ביקש מ-מ' לדאוג לו לרופא פסיכיאטר שיאשר לו שהוא יכול לערוך צוואה.
...
לכן כל הטענה ברמ"ש זה לעניין "פסילת המומחה והוצאת חוות דעתו" מיותרת, ודינה להידחות.
משכך אם קיימים מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות שנערכו למנוח הסמוכים למועד עריכת הצוואה, מדוע בכלל להציג את הסרטון למומחה החלופי טרם הכנת חוות דעתו, שכלל לא ברורה תרומתו לבירור המחלוקת! במצב כזה עלולה חשיפת המומחה לסרטון טרם הכנת חוות דעתו לפגוע באובייקטיביות המסקנה האבחנתית שבחוות הדעת הרפואית, שנשענת בעיקר על מסמכים רפואיים.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור בנקודות המפורטות לעיל בסעיפים 25 ו- 27, ועל קבלת הערעור בנקודה המפורטת לעיל בסעיף 31.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע לעתירה לאשר ביצוע של צוואה מצולמת במיתקן הכליאה טוען העותר כי לאור מצבו הרפואי ההולך ומתדרדר וכן לאור העובדה כי כל בני משפחתו ניתקו עמו קשר והוא נותר מבודד מהעולם כתוצאה מכך, פרט לאנשים בודדים המסייעים לו, ומאחר שימיו ספורים, יש לאפשר לו אישור חריג לבצוע צוואה מצולמת כדי לוודא שבני משפחתו וחבריו יוכלו לחזות במו עיניהם בעותר מדבר במו פיו כאשר הוא מצוה לכל אחד מהם את שיצווה.
נטען כי גם חוק הירושה המפרט את הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה אינו קובע כי יש לערוך צוואה על דרך של צלום בוידאו.
...
כפי שטען המשיב, אין בסיס חוקי מכוחו רשאי הגורם המוסמך להיעתר לבקשת העותר והדבר מנוגד לנהלי הביטחון אצל המשיב.
מובן כי אם הערכת המצב המודיעינית העדכנית תוביל למסקנה כי ניתן להקל בסדרי הבטחון הננקטים בעניינו של העותר ממילא יבוצעו ההקלות בהתאם לשיקול דעתו של הגורם הפיקודי המוסמך.
אשר על כן, לאור המפורט לעיל, העתירות שבנדון נדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו