מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אישור הסדר נושים בתאגיד

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כללי האם יעניק בית המשפט צו החוסם הגשת הליך של בקשה לתביעה נגזרת כאשר התביעה מוגשת נגד חברת בת של תאגיד שאושר בעניינינו הסדר נושים? זו הבקשה שמונחת לפתחי.
...
בהקשר זה חברת פיתוח היא זו שקיבלה בסופו של דבר את הרווחים הנטענים שלעמדת המשיבים היו שלא כדין, ולכאורה עומדת למשיבים הנוספים עילה ראויה לחזור אל חברת פיתוח מכוח עשיית עושר ועילות חוזיות נוספות.
אמנם בעמדת המשיבים הנוספים בהקשר זה נטען אחרת, קרי, שבכל מקרה קיימת למשיבים הנוספים זכות חזרה לחברת פיתוח לרבות על יסוד כתבי שיפוי שהעניקה האחרונה ובניגוד לטענת המבקשים והמשיבים, אך סבורני שאין מקום שבית משפט זה יידרש למחלוקת שבין המבקשים לבין המשיבים הנוספים.
סוף דבר ממכלול השיקולים שמניתי לעיל הגעתי לידי מסקנה שדין הבקשה להתקבל ואני נעתר לסעד א' שבבקשה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 38455-04-19 שפע ימים בע"מ נ' כונס הנכסים הרישמי - מחלקת תאגידים ואח' לפני כבוד השופטת מיכל רוזן עוזר מבקש עו"ד אריק קאופמן-נאמן לבצוע הסדר הנושים משרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' משיבים 1. שפע ימים בע"מ (בשמה הנוכחי: נלה דיגיטל קומרס בע"מ) באמצעות עוה"ד בועז נוימן משרד פישר ושות' 2. כונס הנכסים הרישמי-מחלקת תאגידים באמצעות עוה"ד אייל כהן החלטה
חלף תגובה הגישו הנאמן והחברה בקשה לאישור הסכמות ביניהם, לפיהן שכר טירחתו של הנאמן יופחת ב 25% והוא, כמו גם אגרת ההשגחה, ישולמו מתוך כספים שהופקדו בחשבון הנאמנות לצורך הבטחת פרעונם של נושים בלתי ידועים והוצאות נוספות בקשר עם הסדר הנושים (להלן, בהתאמה: הכספים שבחשבון הנאמנות ו-חשבון הנאמנות).
...
למען הסר ספק אציין, כי מקובלת עלי ההסכמה לפיה לטובת תשלום שכר הטרחה תהיה החברה רשאית לעשות שימוש בכל סכום מתוך יתרת הכספים המצויה בחשבון הנאמנות העולה על כרית הנושים הבלתי ידועים.
בענייננו, כאמור לעיל, מקובלת עלי עמדת הכנ"ר בכל הנוגע לאופן חישוב שכר טרחת הנאמן, גובהו, וזהות הגורם המשלם.
עם זאת, כאמור לעיל, אני סבורה שהגבלת שכר הטרחה העתידי, מראש, שעה שהיקף העבודה הדרוש אינו ידוע, לסכום של 5,000 ש"ח, עלולה לגרור קשיים בעתיד, מהם ראוי לנסות להימנע.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כך עולה במפורש, לטענתו, מהוראות סעיף 89 לחוק חידלות פרעון הקובע כי "תכנית לשקום כלכלי שאושרה לפי סימן זה מחייבת את התאגיד, את חברי התאגיד ואת הנושים". כן מוסיף הממונה כי טענת המבקשים לפיה החברה הפרה את הסדר הנושים בכך שלא שילמה להם את דמי השכירות היא שגויה.
...
נוסף על כל האמור לעיל, יש לציין גם כי ישנה חפיפה חלקית בין החודשים בגינם דורשים המבקשים את תשלום דמי השכירות בבקשה דנן – החל מחודש מרץ 2022 (מועד אישור הסדר הנושים) ועד למסירת החזקה בדירות; לבין החודשים שבגינם הוגשה תביעת החוב על ידי המבקשים (חודשים ינואר 2022 עד יוני 2022).
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אין מקום להתערב בהחלטתו של בית משפט קמא.
כמו כן, סעיפים 73(א) ו-78(א) לחוק חדלות פירעון, עליהם ביקשו המבקשים להסתמך, אינם רלוונטיים לעניין הסכם המכר, משאין אנו נמצאים עוד בשלב של "הפעלת התאגיד". משכך, בקשת רשות הערעור נדחית.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

טענה זו מבוססת על האמור בסעיף 87 לחוק חידלות פרעון, הקובע כך: "87.על אף האמור בסעיפים 85 ו-86(א), בית המשפט רשאי לאשר הצעה לתכנית לשקום כלכלי גם אם לא אושרה בכל אחת מאספות הסוג ברוב הדרוש לפי סעיף 85, אם שוכנע, במידת הצורך על יסוד הערכת שווי של התאגיד שהגיש מומחה מטעמו או מטעם הצדדים הנוגעים לעניין, כי ההצעה הוגנת וצודקת ביחס לכל נושה או חבר התאגיד באספת סוג שלא אישרה אותה (בסעיף זה – אסיפה מיתנגדת), ובכלל זה שוכנע כי מיתקיים המפורט להלן:
לטענת ב"כ הממונה, הייתה חובה, על פי תקנה 39 לתקנות חידלות פרעון ושקום כלכלי, תשע"ט-2019, להגיש טופס 5 חתום על ידי רעיית בעל המניות, על מנת שהנושים (לרבות מנהל ההסדר, הממונה ובית המשפט) יוכלו לתת דעתם לגבי הערך הכלכלי של פטור זה. הגורמים שנדרשים לתת דעתם לפטור זה הנם שני הנושים המחזיקים בערבות אישית של רעיית בעל המניות ואותם נושים הצביעו בעד אישור ההסדר.
...
הואיל ומס הכנסה ומע"מ יזכו לדיבידנד בשיעור 100%, איני מקבל את הטענה כי לא הושג הרוב הנדרש באסיפת הנושים בדין קדימה.
משום כך, סבורני כי חב' BTB היא בדרגת נשייה מובטחת יותר וסביר כי תקבל במסגרת ההסדר דיבידנד בשיעור גבוה יותר, מבלי לפגוע בעקרון השוויון, החל רק ביחס לנושים בעלי אותה דרגת נשייה.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, ומכל הטעמים שפורטו לעיל, אני מאשר בזאת את הסדר החוב של החברה, בכפוף להחרגת ההוראה הנוגעת לתשלום קנסות.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לטענתו מהליך חידלות הפרעון של בעלת המניות עולים מספר נתונים שדוקא סותרים את הטענה בדבר העדר יכולת כלכלית לתשלום האגרה: כך הליך חידלות הפרעון ניפתח לבקשת החייבת במסגרת בקשה להסדר נושים לפי חלק י' לחוק ולא במסגרת צו לפתיחת הליכים, דבר שיש בו להעיד על יכולת כלכלית וביום 28.6.21 אושר הסדר נושים לפיה על בעלת המניות להוסיף לקופת ההסדר סך של 150,164 ₪ באופן שבו שילמה סך של 6,776 ₪ בתשלום אחד ו-32 תשלומים נוספים בסך 4,600 ₪ כל תשלום.
לטענת הממונה, מהאמור ניתן לראות שאין בסיס לטענת התאגיד שאינו מסוגל לשלם את האגרה הנדרשת כאשר הנתונים מראים דוקא שבעלת המניות יכולה לשלם את האגרה שכן לא יעלה על הדעת שבעלת המניות אשר ביכולה לשלם סך 4,600 ₪ בחודש בהליך הסדר נושים, לא תשלם אגרה בסך 1,505 ₪.
...
לשון אחר, סבורני כי עיקרו של הכלל הקבוע בתקנות האגרות אינו בדבר קרוב המשפחה הפלוני אליו יש לפנות בסיוע לתשלום האגרה – כי אם בבדיקה היסודית שיש לבצע ביחס ליכולתו של בעל הדין לשלם.
   לאור כל האמור, הבקשה נדחית.
המבקשת תשלם את האגרה לא יאוחר מיום 26.1.24 שאם לא כן תימחק הבקשה וייסגר התיק ללא צורך בהחלטה נוספת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו