מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

איסור קיום אירועים בחוף דור

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המדינה הגישה תביעה כנגד המבקשים ואחרים, למצן מניעה קבוע האוסר לקיים כל ארוע בחוף , צו הריסה וסלוק יד. בד בבד עם הגשת התביעה הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המבקשים לקיים כל ארוע בחוף דור.
...
הנני דוחה את טענת המבקשים לשיהוי.
סיכומו של דבר מכל האמור לעיל, עולה כי לא התקיימה במקרה זה עילה להתערבות בית משפט של ערעור בהחלטת בית המשפט קמא , ולפיכך אני דוחה את בקשת רשות הערעור של המבקשת וצו המניעה הזמני שהוצא על ידי בית המשפט קמא יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת .
אני מחייב את המבקשים לשאת בהוצאות המשיב בסך של 5,000 ₪, ואני מורה כי כספי העירבון שהפקידו המבקשים יועברו לב"כ המשיבה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לפני בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לקיים אירועים בחוף "דור" וכן הקמת מבנים או מתקנים ללא היתר.
...
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים אני סבור שאין מקום לחסום את דרכה של המבקשת להביא עובדות חדשות שאירעו לאחר קיום הדיון ביום 8/7/2018.
התוצאה לאור האמור לעיל אני מקבל את הבקשה כנגד משיבים 2, 4 כאשר ניתן כנגדם צו מניעה זמני לפיו אני אוסר עליהם או על כל הפועל מטעמם לקיים אירועים בשטח החוף.
אני מחייב את המשיבים 2 ו- 4 בהוצאות הבקשה בסך של 3,000 ₪.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"צ 68353-10-18 דור נ' חוף שלוותה (2002) בע"מ ואח' מספר בקשה:33 לפני כבוד השופטת מיכל עמית - אניסמן המבקש מתן דור ע"י ב"כ עו"ד אייל אבידן המשיבה 1.חוף שלוותה (2002) בע"מ 2.ההנאה המושלמת יזמות והפקות בע"מ 3.ראל נדל 4.זיו שני ע"י ב"כ עו"ד עידן איידן ועו"ד אורן בן יאיר פסק דין
כל קבוצת יח"צ אחראית על סיגנון ייחודי שמתאים לקהל שלה ואחראית על כל מערך היח"צ המקיף לארוע שמתקיים על בסיס שבועי על ידי אותה קבוצה ומכונה בשם "ליין". בין היתר, טענו המשיבים, אנשי היח"צ עושים שימוש במערך שליחת הודעות ממוחשב על קיום אירועים.
הצדדים מדגישים, כי בעמוד הפייסבוק של המשיבה 1, נכון למועד הגשת הבקשה לאיסור הסדר הפשרה, חברים כ-40,000 חברים, אשר רובם ככולם מנויים על הקבוצה המיוצגת בהליך דנא.
...
הצדדים לא מפרטים כל טעם או נימוק לבקשה זו. בהתאם להוראות תקנה 7א(א)(3) לתקנות האגרות, מקום בו אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, על המשיב לשאת בתשלום חלקה השני של אגרת המשפט, אלא אם בית המשפט מצא לנכון לפטור את המשיב מהתשלום האמור, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל אני מאשרת את הסדר הפשרה, סאת בכפוף לתיקונים להם הסכימו הצדדים בהתייחסותם לעמדת הגורמים המקצועיים, ונותנת לו תוקף של פסק דין.
בהתאם להוראות סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות אני מורה על פרסום הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה (בכפוף לתיקונים האמורים לעיל), בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, בשפה העברית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

חברי הקבוצה הוגדרו על ידי המבקש כדלקמן: "כל מי שנחשף לזיהום האויר, הים והסביבה החופית בשל פליטות אסורות מאסדת הגז שמפעילה המשיבה בים, הממוקמת מול חוף דור, ומטפלת במאגר הגז הטבעי 'לוויתן', בתקופה שממועד התחלת פעילות האסדה בחודש דצמבר 2019 ועד למתן פסק הדין בתביעה". סכום התובענה הוערך בסך של 50,000,0000 ₪.
(-) בקשת האישור אינה מבססת כל תשתית עובדתית לקיומו של זהום אסור באיזור המיושב.
כך, בין היתר שאלות כגון תנאי ההיתר על פיהם פועלת המשיבה ונסיבות האירועים שגרמו לזיהום, הן שאלות שהמענה להן משותף לכל הקבוצה והיתרון בבירורן במסגרת קולקטיבית ברור (השוו: ת"צ (מחוזי חיפה) 36568-07-19 עמותת אזרחים למען הסביבה נגד אלקון מרכז מיחזור (2003) בע"מ (4.2.2021) (להלן: עניין עמותת אזרחים)).
...
זאת אין לאפשר.
לפיכך, אני מקבל את הבקשה בקשר למקבץ המסמכים שפורטו בסעיפים 8.6, 9.6 ו- 8.8 ו- 9.8 לבקשה, בכפוף להסתייגות שצוינה לעיל) ודוחה את הבקשה לגבי יתר המסמכים.
עם זאת, לאור טענת המשיבה בדבר חיסיון שחל על המסמכים שהותרו לעיון כולם או חלקם (סעיף 23 לתגובת המשיבה), אני מורה כלהלן: א) המשיבה תעביר לעיון המבקש את המסמכים שפורטו בסעיפים 8.6, 9.6 ו- 8.8 ו- 9.8 לבקשה (למעט המסמכים שצוינו בסיפא של פסקה 25) , תוך 30 ימים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

ניסיונות העותר לקדם קבלת הסכם הפעלה לא הועילו, אך ביום 27.4.23 היתקיימה, לבקשת העותר, פגישה אצל ראש הערייה בנוכחות מנכ"ל הערייה ועוזרו של ראש הערייה, ונאמר בה כי כל המכשולים לבצוע ההבטחה/ההיתחייבות שניתנו לעותר הוסרו, וייחתם עמו הסכם להפעלת המזנון בחוף הנפרד בהקדם, לרבות קיום אירועים בחוף הנפרד.
קרי, פרק ג' לתמ"א 13 משלב את הוראותיה בתכניות הקיימות, לא רק בתכניות עתידיות, במטרה ליצור הרמוניה תכנונית ומאחר ואין מחלוקת כי תמ"א 13 מתירה הפעלת קיוסק, הרי שאין ממש בטיעון המשיבים לפיו קיים איסור להפעלת הקיוסק בחוף הנפרד.
במהלך תקופת הבחירות על הרשות המקומית להקפיד הקפדה יתרה על השמוש הנעשה במקרקעין של הרשות המקומית ובנכסיה זאת בין היתר על רקע היותם משאב מוגבל ויקר המציאות שנועד לשמש את הרשות המקומית ואשר הנו משמעותי לדורות הבאים וליכולתה של הרשות המקומית לבצע את הנידרש ממנה בעתיד.
...
עוד סוכם, בתחילת שנת 2023, בין העותר למשיבים, כי העותר ישלם דמי שכירות בסך של 3,000 ₪ לחודש.
על פי קביעה זו, אני מורה כי אדריכל או מהנדס העירייה הוא שיקבע את אחוזי הבנייה בחוף הנפרד, מבלי צורך לתקן את התב"ע התקפה בעניין זה והם יכללו הקמת קיוסק.
לאור כל האמור לעיל, ובקבלי את העתירה, אני מורה למשיבים לקיים את התחייבותם השלטונית לעותר ולנקוט בכל הפעולות למימוש התחייבותם: ליתן לעותר את הזכות להפעלת המזנון בחוף הנפרד, לרבות, להעביר לעותר את הסכם ההתקשרות עמו בהתאם לתנאים שסוכמו עמו וביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת, לרבות קביעת אחוזי הבניה בחוף הנפרד כאמור בסעיף 61 לעיל, כדי לאפשר לעותר הפעלת המזנון בהקדם האפשרי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו