מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

איסור השימוש בסוד מסחרי

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

מבין שני איסורים אלה – איסור השמוש בסודות מסחריים ואיסור התחרות – נבחן האיסור המגביל את התחרות במשקפיים קפדניות יותר, שכן יש בו משום הגבלת חופש העיסוק של העובד, ומניעה משימוש בכישוריו במקום עבודה אחר.
...
אין בידנו לקבל את הסברי המבקשת לשיהוי זה בהגשת הבקשה משך למעלה מחודשיים מהיום שבו נודע לה כי המשיב מפר את סודותיה המסחריים, ועל כן, בנסיבות העניין, ואף רק מפאת שיקול זה - יש לדחות את הבקשה משום שלא לא ניתן הסבר מניח את הדעת לשיהוי הממושך.
לסיום פרק זה יצוין כי בבוא בית הדין להחליט בבקשה לסעד זמני בכלל, ובבקשה לצו-מניעה בפרט, עליו לתת את דעתו למכלול הנסיבות שנפרשו בפניו, ומבלי לקבוע מסמרות ביחס להליך העיקרי, דומה כי אין מנוס מהקביעה כי המבקשת לא הניחה תשתית מספקת לקבלת צו המניעה המבוקש על-ידה, וכי אין זה המקרה שבו בית הדין יוציא תחת ידיו צו מניעה אשר ימנע מהמשיב להמשיך בעבודתו עם מפעלי ים המלח.
סיכומו של דבר: לאור כל האמור לעיל, דין הבקשה למתן צו מניעה זמני נגד המשיב להידחות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

] בין הצדדים הוסכם, בין השאר, כי בקיש לא יוכל להתחרות בסלומון באיזור העיסוק משך תשעה חודשים מתום ההיתקשרות - הגבלת עיסוק גאוגרפי, עוד נאסר על הנתבע לפנות ללקוח או ביחס לנכס שהיה קשור לסוכנות (כהגדרתם בהסכם) משך 24 חודשים מתום ההיתקשרות - איסור פנייה ללקוחות, וכן הגבלה ללא זמן משימוש או העברת מידע הקשור לסוכנות – איסור שימוש בסוד מסחרי.
...
פיצוי בגין התנהלות שלא בתום לב אין אנו סבורים, בנסיבות העניין, כי סלומון התנהל באופן שראוי לפסוק בגינו פיצוי בגין התנהלות שלא בתום לב. התובע התנהל כפי שמקובל בענף התיווך.
לסיכום סלומון ישלם לבקיש, סך של 9,261 ₪ בגין רכיב השעות נוספות.
לאור תוצאת ההליך ובשים לב לפערים בין הסכומים שנפסקו אל מול הסכומים שנתבעו בפועל בשתי התביעות, מצאנו כי אין מקום לפסוק הוצאות למי מהצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בעוד המבקשות טענו כי מטרת הצוים הנה מניעת השמוש בסודות מסחריים בלבד, נטען על ידי וואווי כי היה מקום להקדים ולדחות את הבקשה האוסרת עליה שימוש בפריטי המידע, נוכח האופן הרחב של ניסוח צו המניעה, בהיותו בלתי מוגדר וכוללני יתר על המידה.
...
בבקשה זו, משנתתי דעתי לכלל הנתונים והטענות, לרבות היקף ומשמעות פרטי המידע, שאלת משך התקופה בה תהא לאלו משמעות, סימני השאלה באשר לצורך בשימוש בהם (אף על ידי המבקשת), שאלת השימוש בפועל על ידי המשיבה, מהות התביעה, תכנה, הסעדים אשר התבקשו במסגרתה, והיקף הנזק הצפוי לצדדים מקום בו תתקבל/תדחה הבקשה לסעד זמני, באתי לכלל מסקנה כי אותה נקודת איזון אינה מצויה על דרך של קבלת הבקשה למתן סעדים זמניים.
הבקשה נדחית.
המזכירות תמציא העתק החלטתי זו לצדדים.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 1999 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

(ב) גזל סוד מסחרי הוא אחד מאלה: (1) נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים, או שימוש בסוד על ידי הנוטל; לעניין זה אין נפקא מינה אם הסוד ניטל מבעליו או מאדם אחר אשר הסוד המסחרי נמצא בידיעתו; (2) שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השמוש הוא בנגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד; (3) קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו, כאשר המקבל או המשתמש יודע או שהדבר גלוי על פניו, בעת הקבלה או השמוש, כי הסוד הועבר אליו באופן האסור על פי פסקות (1) או (2) או כי הסוד הועבר אל אדם אחר כלשהוא באופן אסור כאמור לפני שהגיע אליו.
...
אולם, המסקנה המשפטית המשתמעת מן האמור - איננה קביעת כלל גורף, "שאין לתת תוקף לתניות בחוזה עבודה המגבילות את חופש העיסוק"; אלא - שיש לפרש תניית הגבלת חופש העיסוק בחוזה העבודה על דרך הצימצום.
לסיכום סבורים אנו, כי ראוי בנסיבות המקרה, ליתן תוקף לתניית הגבלת חופש העיסוק שבחוזה העסקת המערער, ולאור טיבה של תעשיית ההיי-טק וקצב פיתוחה המהיר, ראוי גם כי תקופת הגבלת עבודתו של המערער בצ'ק פוינט תהא למשך שנה בלבד מאז הפסקת עבודתו ברדגארד ולא לתקופה בת 9 וחצי חודשים דווקא.
סוף דבר: השופטת א. ברק: אני מסכימה לדעתו של הנשיא.

בהליך ע"ב (ע"ב) שהוגש בשנת 2008 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף לכך הפרה התובעת חבויות מכוח חוק עוולות מסחריות, לפיהן נאסר שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו.
...
משכך, נדחית התובענה הנגדית.
משקבענו כי התובעת לא הפרה את חוק עוולות מסחריות כאמור נדחית התובענה אף כנגד הנתבעת 2 בתביעה זו. טרם חתימה ברצוננו לאמר את הדברים הבאים.
סוף דבר התביעה והתביעה הנגדית, נדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו