מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

איסור העברת זכות הרישיון במקרקעין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

אשר לטענת התובעת כי היא בת רשות בלתי הדירה, הרי על רקע האמור - ובפרט העובדה כי בזמן שנחתמו הסכמי ההרשאה, הנתבעת כלל לא ידעה שהתובעת מחזיקה במקרקעין, וממילא אף בזמן שהסכמי ההרשאה נחתמו, נאסר על המנוח להעביר זכותו לאחר - ברי כי אין לכך יסוד.
בע"א 6757/13 מרים אביטסם נחום נ' מדינת ישראל, נקבע בהקשר זה כי אף אם במקרים חריגים ונדירים ביותר, יקבע ביהמ"ש כי הפולש הפך לבר רשות במקרקעין, נוכח שתיקת הרשויות, הרי "רשות שכזו לא תיתגבש לכדי רשות בלתי הדירה, וזאת נוכח האנטרס הצבורי בדבר השמירה על רכוש הציבור והרצון שלא לתמרץ פולשים על ידי הקניית רישיון שאינו ניתן לביטול ויצירת זכות מעין צמיתה בנכס..." (ס' 22 לפסק דינו של כב' השופט זילברטל, אליו הצטרפו כב' השופטת חיות וכב' השופט הנדל).
...
לדידי, מסקנה זו תקפה ביתר שאת במקרה דנא.
ככל שהתובעת סברה כי הנתבעת אינה בעלת הזכויות במקרקעין, כי אם העירייה (ס' 29 וס' 42 לסיכומי התשובה) ייפלא על שום מה ביקשה מהנתבעת שתסדיר זכויותיה במקרקעין, ותמיהה רבה יותר תימצא בכך שהגישה תביעה זו נגד הנתבעת ולא נגד העירייה סיכום בהגיענו הלום, באנו לכלל מסקנה כי התובעת נעדרת זכויות במקרקעין.
הגם שכך, אציין בקליפת אגוז כי טענה זו מקובלת עליי, שכן, ככל שהמנוח סבר כי קיימת לו זכות לדרוש מהנתבעת כי תחתום עמו על חוזה חכירה ביחס למקרקעין, היה מקום כי יפעל לעשות כן החל מהמועד בו הסתיימו הרשאות השימוש הזמניות במקרקעין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

יוער, כי על אף שבתכתובות הצדדים דובר לא פעם ב"דמי שכירות", מן ההסכמים עולה כי מדובר בדמי שימוש, שכן הסכמי ההרשאה מסדירים את זכות השמוש החוזית בין הצדדים במזנון ובפטיו (ראו: נינה זלצמן, רישיון במקרקעין הפרקליט מב' (תשנ"ה – תשנ"ו), עמ' 27 לעניין ההבחנה בין רשות חוזית לרשות גרידא).
גם בסעיף 12 להסכם הנוסף נקבע איסור העברת זכות השמוש או שימוש המשנה, אלא אם תיתקבל הסכמת בית החולים מראש ובכתב.
...
התביעה נגד כפיר והודעת צד ג' ביחס אליו – נדחות.
הודעת צד ג' של הנתבעים נגד הנרי - נדחית.
בסוגיית ההוצאות, ובשים לב להחלטה מיום 14/8/16 ולדחיית התביעה נגד כפיר - אני מורה כדלקמן: חנה ומיקי, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 20,000 ₪, ולהנרי הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 12,000 ₪.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 01.07.2020 הוגש כתב ההגנה ע"י הנתבע ממנו עולה, כי טענת ההגנה העיקרית שלו היא שניתן לו ע"י המנוח רישיון לעשות שימוש בדירה למשך כל ימי חייו, ובכפוף לזכות האמורה העביר המנוח מלוא זכויותיו בדירה לתובע.
(תמ"ש 10811-08-20 ) ובמסגרתה עתר לקבלת צו מניעה שיאסור עליו להכנס אל הדירה ו/או להתגורר בה ו/או להכניס אליה חפצים.
הינה כי כן, ככל שאכן ניתן לנתבע, כטענתו, רישיון בלתי הדיר לעשות שימוש במקרקעין, הרי שהוא ניתן לו בעל-פה. מטבע הדברים ומשעסקינן בטענה כבדת משקל שעניינה הוא זכות מרחיקת לכת אשר משמעותה היא, בין היתר, פגיעה בזכות הקניין של מעניק הזכות, לכאורה, ברי כי בהיעדר כל מיסמך בכתב ו/או ראיה חפצית אחרת התומכים בה, הנטל להוכיחה מונח על כתפי הטוען לה והוא מוגבר.
...
שוכנעתי, כי ניתנה אמנם לנתבע הרשות להמשך מגוריו בדירה, אך כמחווה של רצון טוב מצד התובע, אשר במשך תקופה ארוכה סייע לו כלכלית ולבד ממתן הרשות הנדונה גם סייע במימון צרכיו השונים, אך בלא כל התחייבות מצדו כי רשות זו תהא בלתי הדירה.
זאת, בהינתן שווי זכויותיו בדירה אלמלא הסתלק מחלקו בעיזבון ומששוכנעתי, כי לאורך השנים סייע לו התובע כאחיו, בין במתן זכות מגורים בדירה לאחר פטירת המנוחים ללא תמורה ובין אם במימון צרכיו או איזה מהם.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

התובעת נאלצה בעבר לפתוח בהליך למניעת הטרדה מאיימת במסגרת ה"ט 1532-12-17 ביום 3.12.17 ניתן צו האוסר על הכנסת צדדי ג' לנכס , אך לא מונע ביקור בני מישפחה אחרים כדי לטפל בנתבעת 1.
ד' החליט להעביר את זכותו לפי הצוואה משנת 2002 לנתבעת 2 בהיותה האחות הגדולה , כאשר רצונו הוא כי כאשר בית ההורים יימכר , הכסף יתחלק בין כלל הילדים בחלקים שוים .
מכאן הדיון מצטמצם לרשות שניתנה ע"י התובעת לנתבעת רישיון במקרקעין, או זכות בר רשות, היא הזכות היחידה לשימוש במקרקעין אשר אינה נמנית עם חמשת סוגי הזכויות המנויות בחוק המקרקעין (בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה, זכות קדימה).
...
שיקול זה מחזק את המסקנה כי יש לבטל את הרישיון.
אולם, מאחר שציינתי לעיל כי ביטול רשות זו כפוף לעקרונות צדק ותום לב, בהתחשב במצבה הרפואי של הנתבעת 1 אני דוחה את מועד הפינוי ולא מורה על סילוק ידה לאלתר .
תוצאה נוכח מסקנתי כי למעשה מדובר ברישיון חינם, אין מנוס מקביעה כי בכוחה של התובעת לבטלו.

בהליך תמ"ש שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

עם זאת, לכלל זה חריגים על פיהם ניתן להפריד מיגרש מנחלה מכוח החלטה 1523 של מועצת מקרקעי ישראל או לפי הוראה 62 הנ"ל. ובאשר למקרה דנא נטען, כי בהתאם לדו"ח הפיקוח שנערך בחודש ינואר 2018 בעיניין המשק, קיימות בו 3 יחידות דיור ומבנה בשימוש שאינו תואם התכנית, ולכן לא ניתן לקדם העברת הזכויות במשק לנתבעת 3 ולכך מתווספת גם התחייבות ההורים שניתנה לתובעת 2 אגב מתן ההסכמה על ידם לבניית בית מגורים על ידה בשטח המשק.
בתי המשפט עיצבו את ה'רישיון הישראלי', על ענפיו השונים, על־פי המודל האנגלי: "(הרשות) אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין (להלן: "רשות חוזית"), ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תילמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס (להלן: "רשות גרידא")" ראו: נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", הפרקליט מב 24(תשנ"ה), 24.
הנתבעת שבה וטוענת, כי אין רגליים לטענה לפיה הדירה נרשמה על שמה בנאמנות, שהיא בבחינת גרסה כבושה של התובעת, וכי גם עדותו של עו"ד ח., אשר זומן להעיד מטעמה תומכת בגירסתה לפיה מדובר בעסקת מתנה, כעולה גם ממסמכי העברת הזכויות בדירה שנערכו על ידו; בתוך כך, כתב ההיתחייבות הבלתי חוזר אוסר מכירת הדירה הראשונה בלבד ואינו אוסר ביצוע עיסקאות אחרות הקשורות בה. הנתבעת מטעימה, כי במקרה דנא עניין לנו במתנה בחיוב כמעוגן בסעיף 4 בחוק המתנה.
...
הנה כי כן, בנסיבות המקרה דנא, באיזון בין כלל האינטרסים והזכויות, לרבות זכות הגישה לערכאות שהוכרה כזכות יסוד, באתי לכלל מסקנה, כי דחיית התביעה על יסוד הכלל בדבר השתק שיפוטי לא זו בלבד שאינה עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה, היא בוודאי גם אינה מידתית בנסיבות העניין.
לפיכך, טענת הנתבעת בעניין זה נדחית.
סוף דבר העולה מן המקובץ, כי דין התביעה להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו