מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

איחוד וחלוקה של חלקה ללא הסכמת בעלים

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

מטרת התכנית, כפי שעולה מתקנון התכנית- נספח 1 לעתירה, היא לשנות ייעוד שטחים מחקלאי לבנייה למגורים, מסחר ואתרים למבני ציבור, איחוד וחלוקת חלקות ללא הסכמת בעלים וקביעת כבישים חדשים.
...
אף המכתב שהוציא מהנדס העיר ביום 08.01.2017 (נספח 24 לעתירה), מוכיח כי ההחלטה לבחון את קידום פיתוח שטח התכנית תהיה "כפופה לאישור כל המוסדות המוסמכים של העירייה" ואותה מסקנה ניתן להסיק מן המכתב מיום 08.06.2017 (נספח 25 לעתירה) בו כתב מהנדס העיר כי "הסכם פיתוח יקודם רק במידה והפרויקט כלכלי". אין בדעתי להכנס לשאלה אם מצגי העירייה הכניסו את העותרת להוצאות מיותרות ואותיר נושא זה ללא הכרעה.
החלטתי שלא לדון בטענות אלה, לאור המסקנה לעיל (בסיכום הביניים) אין צורך להכריע בשאלה זו, מה גם שכאמור, יינתן צו לעירייה להכין תכנית אסטרטגית ואין מקום להגביל שיקול דעתה של הרשות בשלב זה. מסקנה: אני קובע בזאת כי מסמך המדיניות אינו מקיים אחר הוראות פסק הדין בעתירה הקודמת.
סוף דבר, מאחר והעירייה הצהירה, כי היא שוקדת על הכנת תכנית אסטרטגית, ככל שטרם עשתה כן אני מורה לה להשלים את התכנית האסטרטגית וזאת תוך 6 חודשים מהיום כאשר תכנית זו תכלול צפי ביצוע פיתוח לגבי תכניות ישנות (שהתכנית מושא העתירה נמנית עליהם).

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כחלק מיישום התוכנית נעשה מהלך של איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים, ובעלי החלקות 28 ו- 3, וביניהם המשיבים, קיבלו חלף חלקיהם בחלקות הקודמות חלקים שונים בשתי חלקות אחרות: חלקה 374 (שהייתה ידועה כמגרש מס' 105) וחלקה 381 (שהייתה ידועה כמגרש מס' 112) ("החלקות החדשות").
בחודש אוקטובר 2014 הבעלים של החלקות החדשות התקשרו עם שתי חברות יזמיות (לשם הקיצור, "היזם"): לגבי מירב הזכויות נכרת הסכם קומבינאציה, לפיו חלק מן הבעלים מכרו 50.5% מזכויותיהם בחלקות החדשות תמורת ביצוע שירותי בנייה על החלק הנותר בידיהם.
...
[2: אשר לאמירה בדנ"א 6298/15 הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה נ' דיבון ואח', ניתן ביום 29.6.2017, לפיה "... מסקנתי היא כי סעיף הפטור מאפשר ליתן פטור לכל אחד מהמחזיקים במשותף בקרקע העומד בתנאיו, והוא אינו קובע מגבלה שלפיה ניתן יהיה להקנות פטור אחד לכל היותר בגין חלקת מקרקעין אחת" (סעיף 30 לחוות דעתה של כבוד הנשיאה נאור), הרי היא מכוונת אך למחזיק במשותף "העומד בתנאיו" של סעיף הפטור ואין בה מענה למקרה בו החלק היחסי איננו מזכה בדירה שלמה.
מבט מזווית שונה יסייע להסביר את המסקנה האמורה: כאמור, המשיבים מדגישים את הפיצול הכפוי שהיה תולדה של האיחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים.
. סבורני כי עסקת המכירה הצולבת התרחשה לפני המועד הקובע, וזאת בכריתת הסכמי השיתוף.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

התכנית כוללת בין היתר שינוי ייעוד קרקע קיים, הקמת מיתחם מגורים חדש בסמוך לשכונות הקיימות בזיכרון יעקב וכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש של חלקות, ללא הסכמת הבעלים.
...
לא הונח כל בסיס לסברה כי שיטת השומה שגויה, או כי יש עדיפות לעקרונות הנטענים לגבי היטלי השבחה, לא הודגם מה השוני, לא הוסבר מדוע שיטת השומה לגבי היטלי השבחה מתיישבת עם תקן 15 בהקשר של תכנית איחוד וחלוקה – והטענה נדחית.
מהאמור מתחייבת גם המסקנה כי לא היה מקום לקבל את טענת בעלי המקרקעין כי נוכח המחלוקות בין השמאים, היה על הועדה המחוזית לשקול לפנות לבורר בטרם מתן החלטתה.
סיכום – אשר על כן, העתירות נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

גם בהודעתה מיום 27.2.2017 (נספח 27 לתצהיר עו"ד ערי גץ) הסכימה הערייה להצעתו של בר-ישראל, לפיה תבוצע חלוקה מחדש של החלקות 3, 100 ו-123, כך שהחלקים המוחזקים על ידי התובעים כיום, יירשמו על שמם בלישכת רישום המקרקעין, ללא צורך בתשלומי איזון, למעט רישום השטח הצבורי שבחלקה 3 בבעלות קק"ל. למעשה, גם כיום הערייה אינה מכחישה את עצם קיום הסכם חילופי השטחים, אלא נמנעת מהבעת עמדה ברורה בנושא, לחיוב או לשלילה.
בישיבה מיום 16.3.1987 (נספח 43 לתצהיר עו"ד מורה) בעיניין איחוד וחלוקה של חלקות 3 ו- 28 בגוש 6325 שהתקיימה בהישתתפות נציגי המינהל, סוכם כי: "העיריה תמציא למינהל הצעות מחיר לבצוע מפה מעודכנת (מצבית). והמינהל יביא ההצעה בפני הוועדה לרכישה למימון העבודה.". במכתב העיריה מיום 20.3.1987 למינהל בעקבות אותה ישיבה התבקש המינהל לבדוק: "אפשרות שהעיריה תזמין העבודה [הכוונה לתכנית איחוד וחלוקה – י.ש.] והמנהל ישלם לעיריה את הוצאות השמאי לפי ההצעה." (נספח 44 לתצהיר עו"ד מורה).
במכתב המינהל מיום 27.7.1989 לעו"ד אביד בעיניין חלקות 28 ו-209 בגוש 6325 (נספח 56 לתצהיר עו"ד מורה) הביע המינהל תקווה כי בתוך שנה ממועד המכתב "תוכן תכנית לאחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים שתסדיר את ענין הבעלות במגרשים בכל האתר". כפי שהעיד לפני אבי דרעי, נציג הערייה, בסופו של דבר, הערייה היא זו שלא פעלה לקידום התכנית באמצעות הכנת טבלת הקצאה, כעולה מחקירתו הנגדית: "ש. נכון שאין שום הסכם בין הערייה לבין קק"ל על החלפת הקרקעות?
...
סוף דבר דין התביעה נגד הנתבעת 1 (העירייה) להתקבל.
דין התביעה נגד הנתבעות 3-2 (רמ"י וקק"ל) להידחות.
התובעים זכאים לסעד החלופי לו עתרו (בסעיף 14.2 לכתב התביעה) ואני מורה לעירייה לרכוש מאת רמ"י וקק"ל עבור התובעים זכויות חכירה מהוונות בחלקות 100 וכן ב- 509 חלקים בחלקה 123, בין על יסוד הצעת רמ"י מיום 11.7.17 (נסח 25 לתביעה) ובין על יסוד הסכמה אחרת אליה תגיע העיריה עם רמ"י וקק"ל. העירייה תישא בתשלום המגיע לרמ"י ולקק"ל בגין הרכישה כאמור.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כ-1,495 דונם כלולים במיתחם לאיחוד וחלוקה בתכנית (ללא הסכמת בעלים).
בכל הנוגע לאי הכללת השטחים הכלולים בדרכים 1, 3 ו-8 על פי התכנית בתכנית האיחוד והחלוקה, כפי שקבע גם כב' השופט ג'השאן בעתירות שצוינו לעיל, מנגנון האיחוד והחלוקה הקבוע בסעיפים 120 – 128 לחוק התיכנון והבניה מטרתו לשרת צרכים תיכנוניים במצבים בהם נידרש לבצע חלוקה יעילה יותר של החלקות בתוך מרחב מסוים, על מנת להתאים את החלוקה לצרכים תיכנוניים וכן לצורך חלוקה צודקת של הנזק וההשבחה בין בעלי מקרקעין בתחומיה של תכנית.
...
לאור המפורט לעיל ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים, גם לגופו של עניין לא מצאתי כי יש בטענות העותרים כדי להצדיק התערבות בהחלטת המוסד התכנוני הבכיר ובתכנית שאושרה ופורסמה.
סיכום וסעדים: לאור כל המפורט לעיל אני סבור כי גם לגופו של עניין העותרים לא הניחו בסיס לטענתם כי נפל בהליך או בהחלטה פגם המצדיק את התערבותו של בית משפט לעניינים מנהליים.
אשר על כן העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו