מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי קיום חובת תום הלב של הבנק

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

סוגיה דומה נדונה בע"א 4415/03 אהרנשטם נ' בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ, פ"ד נט(1) 799, 814 (2004) (להלן: "עניין אהרנשטם") שם נקבע כי: "אמנם, בהוראות המפקח על הבנקים לא נקבעה סנקציה לעניין הפרתה של הוראה זו, עם זאת לאור ההיגיון העומד ביסודה, אין לומר כי פועלה של הוראה זו מצטמצם אך למישור היחסים בין הבנק למפקח על הבנקים. כדי להגשים את תכליתה של ההוראה נכון לקבוע כי בתנאים מסוימים הפרתה עלולה להשליך על תוקף הערבות, ולעתים היא אף עלולה להביא לבטלותה, שכן על רקע נסיבותיו המיוחדות של מקרה נדון הפרתה של הוראה זו יכולה להצביע על חוסר תום-לב של הבנק כלפי הערב, הפרה של חובת הגלוי הנאות, וסטייה מסטנדרד הזהירות הנידרש מהבנק כלפי לקוח, לרבות ערב. קיומן של נסיבות אלו כרוך בשאלה עד כמה הפרתה של הוראה זו פגעה ביכולתו של הערב להבין את תנאי הערבות ולעמוד עליהם, ועד כמה פגע הדבר ברצונו החופשי להסכים לערוב". בנסיבות המקרה שלפנינו, המערער, כפי קביעתו העובדתית של בית משפט קמא לא ניתק קשר עם החברה, הוא ידע על ערבותו ואף חתם במספר הזדמנויות בין השנים 2001-2009 על כתבי קזוז באופן שעברו כספים המופקדים בחשבונותיו לחשבון החברה (ואף חתם בשנת 2004 על כתב ערבות לחובות החברה לבנק אחר).
היתה מוטלת על הבנק החובה להודיע לערב בדבר מצב החברה והעובדה שהחברה אינה מקיימת את חיובה וכי נקלעה למשבר שגרם לה "להחליף שיקים", וזאת מכוח חובת תום הלב.
...
מסקנה: לאור כל האמור לעיל, אציע לחבריי לקבל את הערעור באופן חלקי, כאמור בסעיף 79 לעיל, באופן שנזקו של המערער כתוצאה מהפרת חובת הגילוי יתבטא בסכומי הריבית ההסכמית (ריבית הפיגורים המוסכמת) החלים על סכום ההלוואה ויתרת החוב בחשבון החח"ד שנתבעו בכתב התביעה, וזאת עד ליום מתן פסק הדין.
נאסר ג'השאן, שופט הנשיא רון שפירא [אב"ד] אני מסכים עם דברי חברי והמסקנה אליה הגיע, לאחר שניתח בהרחבה את הראיות והסוגיות המשפטיות שהתעוררו בערעור שבפנינו.
ככל ששולמו ע"י המערער סכומים בהתאם לפסק דינו של בית משפט קמא, מעבר לסכומים שאנו מורים על תשלומם, על המשיב להשיב את הסכומים ששולמו ביתר לידי המערער, באמצעות בא כוחו, בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא החוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ששולמו הכספים ע"י המערער למשיב ועד מועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בפסק הדין בלפור נקבע כי אי קיומה של חובת תום הלב עשויה להוביל בנסיבות מתאימות, שהפעולה המשפטית לא תשתכלל.
על אלה יש להוסיף את היתנהלותה חסרת תום הלב של המועצה, אשר גם לאחר שב"כ התובעים שכנגד פנה אליה בדרישה לחדול מהדרישה הלא חוקית לתשלום ההיטל, לא שעתה לפניה זו, הגדילה לעשות והגישה בחוסר תום לב תביעה כספית.
בכתב התביעה שכנגד נטען כי בעקבות הגשת התביעה העיקרית ללישכת ההוצאה לפועל במסגרת תיק הוצל"פ מס' 522500-04-15, בהיותה תובענה לסכום כסף קצוב, התקבלה הודעה בסניף המרכזי בבאר שבע של בנק הפועלים(סניף 631) בו מנהלים התובעים שכנגד חשבון, בדבר נקיטת הליכי הוצל"פ כנגדם.
...
הנתבעים טוענים כטענה מקדמית, כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת התיישנות, שכן החיוב בהיטל הביוב התגבש למעלה מ- 7 שנים קודם הגשת התביעה.
אין בידי לקבל את טענת ב"כ הנתבעים בסיכומיו, כי בהיעדר מתן הודעה של הרמן למועצה לפרוס ההיטל ל-20 שנה, היה על המועצה לגבות את מלוא ההיטל בתשלום אחד במזומן.
לאור כל המפורט לעיל, התביעה בגין ראש נזק בעילה של פגיעה בשמם הטוב של התובעים שכנגד- נדחית.
לאור המפורט לעיל, בית המשפט הגיע למסקנה כי הנתבעים אינם חבים בתשלום היטל הביוב.
לפיכך, התביעה העיקרית נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

.גישה שכזו כלפי הסכם האשראי, לפיה יש להעדיף פרשנות המאפשרת ללקוח להתכונן לקראת הפסקת האשראי כאשר לא קיים סיכון מיידי לכספו של הבנק, מתיישבת גם עם חובת הבנק לקיים את ההסכם בתום-לב, עם חובת הזהירות המוטלת על הבנק, ועם חובת האמון הייחודית שהיא מנת חלקו (ריקרדו בן-אוליאל, דיני בנקאות חלק כללי 99-86 (1996); לחובת תום הלב במתן אשראי ראה נרקיס, 112-106).
...
אשר על כן, מכל החזקתו במניות חברת רוכוביץ שחר, מהווה שי בעל עניין בחברה, ולפיכך הוא אינו "ערב יחיד". על כן, כל טענות ההגנה של שי, המתבססות על היותו ערב יחיד, נדחות.
סוף דבר תביעת הבנק נגד החברה, הנתבעת 2, שלומי ושי מתקבלת במלואה, כל אחד לפי סכום התביעה נגדו, בקיזוז סכום הנזק שגרם הבנק לחברה.
התביעה נגד אנה נדחית, התובע ישלם לאנה הוצאות משפט בסך 50,000 ₪.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בהקשר לחובת הגילוי נקבע בע"א 8611/06 בנק הפועלים בע"מ נ' מרטין (2.3.11) כך: "הבנק כפוף לחובות גילוי מוגברות אשר נועדו לשקף את עוצמתו של הבנק אל מול הלקוח, כמו גם את עוצמת ההשפעה הנודעת להתנהלותו ביחס למשק כולו... הבנק מחויב לפעול בתום לב, לא להטעות את מקבל השרות, לגלות כל פרט בעל חשיבות לשירות הניתן ולא פחות חשוב - עליו לפרט את מכלול הסיכונים הכרוכים בשירות זה". לעניין זה ר' גם רע"א 356/12 מיסטר מאני ישראל בע"מ נ' סביחה (11.3.12).
הפרת חוזה והפרת חובת תום הלב בבקשת האישור נטען כי הבנק הפר חובות חוזיות וכן את חובת תום הלב אותה נידרש הבנק לקיים במסגרת מערכת היחסים החוזית (סעיף 97 לבקשת האישור).
כפי שצוין לעיל, המבקשים לא טענו לעילה חוזית של אי קיום התחייבות בעל פה, דהיינו לא מתקיימת עילה של הפרת חוזה - לא כל שכן, כאשר נחתם לאחר מכן הסכם בכתב, המסדיר באופן מלא את תנאי ההיתקשרות בין הצדדים.
...
ייצוג וניהול התביעה בדרך הולמת ובתום לב אני דוחה את טענות המשיב כאילו הסתירו המבקשים פרטים חשובים בבקשת האישור, שכן המבקשים לא הסתירו דבר.
כמו כן, אין קיימת עילת תביעה אישית של המבקשים נגד הבנק באשר לטענתם בדבר נזק הנגרם למי שפורע את ההלוואה פירעון מוקדם, שכן הבנק נעתר לבקשת המבקשים ופטר אותם מעמלת פירעון מוקדם לגבי 8,900 ₪ שהיו אמורים להיות מחויבים בעמלת פירעון מוקדם.
סיכום אני דוחה, אפוא, את בקשת האישור ואת תביעתם האישית של המבקשים.

בהליך שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

פועל יוצא הוא כי לא חלפה תקופת ההתיישנות גם לפי סעיף זה. רביעית, תום הלב של המבקשים בהעלאת טענת ההתיישנות.
פרישתו הרחבה של עיקרון תום הלב נסמכת, כאמור, על סעיף 61(ב) לחוק הקובע כי "הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לענין בשינויים המחוייבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה". ברע"א 305/80 שילה נ' רצקובסקי, פ"ד לה(3) 449, 461 (1981) (להלן: עניין שילה) החיל בית המשפט את החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת גם בשדה הדיוני וקבע כי על בעל דין מוטלת חובה "להפעיל את כוחותיו המשפטיים- דיוניים 'בדרך מקובלת ובתום לב'". עוד נקבע בעיניין שילה כי המבחן הראוי לבחינת היתנהלותו של בעל הדין הוא "זה, הלוקח בחשבון את נסיבותיו המיוחדות של המקרה, אך מעביר נסיבות אלה בכור ההיתוך של ההיתנהגות ההגונה והסבירה" וכי אי קיומה של החובה לנהוג בתום לב עשוי להביא בנסיבות המתאימות לכך שהפעולה המשפטית כלל לא תשתכלל.
בנסיבות הללו חלה גם "חזקת ידיעת החותם": "כלל מוכר הוא שחזקה על אדם החותם על מיסמך כי הוא קרא והסכים לתוכנו (ע"א 1513/99 חיים דטיאשוילי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נד (3) 591; ע"א 6645/00 שלמה ערד, עו"ד נ' ז'אק אבן, פ"ד נו (5) 365; ע"א 9136/02 מיסטר מאני ישראל בע"מ נ' שרה רייז, פ"ד נח (3) 934).
...
לטענת המשיבים, אף אם המבקש הינו יורש המנוח, התביעה הוגשה כ- 11 שנים לאחר שהמנוחים הלכו לעולמם וכ- 10 שנים לאחר שהמבקש ידע על פטירת המנוח, לכן יש לדחות את התביעה מכוח שיהוי כבד והתיישנות.
דיון והכרעה לאחר בחינת טענות הצדדים וראיותיהם, דין התביעה להידחות, כפי שיפורט להלן.
אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו