מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אי פירעון חשבון שהשיק חולל ונסגר

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לטענת ב"כ התובעות הנתבע איים על הבורר והכריח אותו לחתום על הצהרה, מכל מקום, איש לא הגיש פסק בוררות זה לאישור והוא נושא לתביעה תלויה ועומדת אחרת בת.א. 25523-01-14 בפני כב' הש' מיכל שרביט – שם אמור להנתן פסק דין בשאלה האם שיק על סך 200,000 ₪ הופקד בנאמנות אצל הבורר והיה עליו להחזירו לידי פאיק, או שהוא נועד לפירעון על חשבון חובו של פאיק למוחמד.
מוחמד טען כי משהסכים הנתבע לפסק בוררות נוסף בטל הראשון וכי לפי חישוביו העדכניים, בהיתחשב בכך שהשיקים שבידיו ייפרעו, פאיק חייב לו עוד 80,000 ₪ (פרו' עמ' 18 ו-19).
התיק השני על סך 105,000 ₪ ( 03-07777-13-7 )לגבי התיק הוצל"פ זה, הצהיר הנתבע כי הוא סגור ואם לא – הוא מתחייב להודיע על סגירתו.
היות שהשיק חולל ע"י מוחמד (שהוא מושך השיק לצורך הענין), אין מחלוקת כי הנתבע לא סילק את חובו כלפי עוואד והחברה שלו – התובעת 2.
...
היות שמכל ההליכים שבין הצדדים אחד מהם הוא חלוט וסופי – וזה פסק הבוררות הראשון, והיות שהחברות התובעות לא הצליחו להוכיח באמצעות עד יחיד מטעמן, כי הסכומים שנתבעו על ידם לפני אותו פסק לא נכללו בפסק הבוררות, בניגוד להצהרה כי הבוררות חלה "בנושא התחשבנות סביב עסק שהתנהל ביניהם", והרי שום עסק חדש או פעילות עסקית נוספת התקיימה בין הצדדים ממועד הגשת תביעה זו ועד היום, המסקנה היא שיש לדחות תביעה זו, באשר עילות התביעה נדונו והוכרעו בפסק הבוררות הראשון.
סוף דבר אני דוחה את התביעה, אולם לא מחייבת בהוצאות משפט, באשר תחילתה של התביעה היתה מוצדקת, במהלכה ננקטו הליכים משפטיים שונים, שאחד מהם מהווה פסק דין חלוט והשתק פלוגתא, התובעות לא הוכיחו שעניינן לא נדון באותו פסק בוררות, בנוסף, לא התרשמתי ממהימנות איש מבין הצדדים, ולכן כל צד ישא בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

שתי תביעות מאוחדות אלו עניינן שני שיקים על סך של 5,000 ₪ כל אחד, משוכים מחשבונו של הנתבע, האחד למועד פירעון 30.1.18 והשני למועד פירעון 28.2.18, אשר נימסרו על ידיו לידי התובעת וחוללו במתן הודעת ביטול.
לטענתו, בעבר עבד כשכיר של הנתבע בעתון שבבעלותו, וכשזה ניסגר החל לעבוד עמו אצל התובעת כעוזר שלו, אך לאחר כשלושה שבועות הבין כי הנתבע לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפיו והגיע להסכמה עם התובעת לעבוד עבורה באופן ישיר כיועץ נדל"ן. עוד טען שובייב, כי אכן היה מצוי בקשיים כלכליים והנתבע הציע ביוזמתו לסייע לו, אולם הם לא שבו לשוחח על כך מעולם והבטחת הסיוע מעולם לא יצאה אל הפועל.
מה זאת אומרת? מבחינתך, מבחינת הסיכומים עם התובעת? נפרע השיק הראשון בחשבון שלך, מה עשית? מה זאת אומרת? אתה טוען שהשיק לא היה אמור להפרע בחשבון שלך, נכון? נכון.
השניים הראשונים, זה של חודש נובמבר 2017 וזה של חודש דצמבר 2017, ניפרעו ללא בעיה; אלא שהשניים האחרונים, נשוא התביעה, חוללו על ידי הנתבע, לאחר שההתקשרות בינו ובין התובעת באה לידי סיום בתחילת חודש ינואר 2018.
...
סיכומו של דבר מכל האמור לעיל עולה, כי הנתבע לא עמד בנטל להוכיח את שתי טענות ההגנה שלו: הן זו כי לא קיבל תמורה בעד השיקים נשוא התביעה והן זו כי שילם לתובעת את תמורתם במזומן.
המסקנה המתבקשת מכך היא, כי דין התביעה להתקבל במלואה.
אשר על כן, אני מורה על קבלת התביעה במלואה ועל חידוש הליכי ההוצאה לפועל בתיקים שבנדון.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בפניי היתנגדות לבצוע שיק על סך של 5,365 ₪, שנמשך ע"י המבקשת לפקודת המשיבה וחולל באי פירעון מחמת אי התאמה בין הסכום במילים לבין הסכום בספרות.
הוא הותיר את שני הארגזים האחרים סגורים, ואלו ניפתחו בנוכחותו של אביאל, ואז התברר כי גם בהם חסרים כלי עבודה שהוזמנו.
לטענתה, רק לאחר ביטול השיק פנתה אליה המשיבה והודיעה, כי תפעל לבירור התלונה רק לאחר שהשיק יכובד.
בחקירה אישר, כי הגם שבתצהירו טען כי הורה לבטל את השיק, בפועל לא נתן הוראת ביטול לשיק, אלא זה חולל בשל אי התאמה בסכומים, וכי לולא אי ההתאמה, היה השיק נפרע בחשבון המבקשת.
...
גם אם נראה את טענת המבקשת לפגם בארגזי העגלות כטענה לפגם במימכר או באי התאמה של המימכר למוסכם, קרי, טענת כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב, אזי סבורתני, כי לאור מגמה זו בפסיקה, המקובלת עליי בכל הכבוד, יש לקבוע גם כאן, כי טענה זו יפה כטענת הגנה גם בתביעה שטרית, בהיות הצדדים צדדים קרובים לשטר, ולאור הקביעה כי "בין צדדים קרובים דינו של שטר כדין חוזה" (עניין צמח נ' שלשבסקי לעיל); לחלופין ניתן לראות בטענתה משום טענת קיזוז, אשר לגביה נפסק במפורש כי ניתן להעלותה גם בתביעה שטרית בין צדדים קרובים (עניין Norland הנ"ל).
סוף דבר: ההתנגדות מתקבלת.
התובעת תשלם את הפרשי האגרה הנובעים מהעברת התיק לבית המשפט, ככל שקיימים.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2021 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

הנתבעת נישאלה באשר לתשלומי החובות וליכולתה לראות בחשבון הבנק אם מצויים שיקים חוזרים ועל כך השיבה " אני התכוונתי חובות של הבנק עצמו, של ההלוואות וכל מה שידוע לי באותו הרגע, הכל היה סגור" ( עמוד 2 שורות 1-2 לפרוטוקול).
מר שרון פלצ'י נישאל כיצד הוא אוחז בשטר לאחר שהשיק חולל בחשבון חברת פנינסולה ועל כך הוא השיב" שלמתי את הכסף לפנינסולה ופנינסולה החזירה לי את השיק ואני רשאי לתבוע את השיק" (עמוד 6 שורה 26 לפרוטוקול).
התובעת גם אחזה בשיק הנתבעת אך מסרה את השיק במסגרת היתנהלות עסקית למנכה משנית - חברת "פנינסולה" מתוך כוונה שתפרע ותעביר לידה תמורה בנכוי עמלה, אך השיק לא נפרע ובעקבות כך רכשה את השיק חזרה בעבור תמורה.
...
בהינתן האמור אני קובע כי התובעת אינה אוחזת כשורה בשטר ולא מתגברת על טענות מושכת השטר ועל כן דין התביעה להידחות .
התובעת תשלם את התשלומים תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שכן אחרת הסכומים יישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

התובע אוחז בשיק מספר 10903 בסך 60,000 ₪, זמן פרעון 3.7.18, משוך מחשבון הנתבעת לפקודת "גרנד מוטורס בע"מ" (להלן "השיק") שאותו קיבל התובע במסגרת עסקת ניכיון ומבקש להפרע ממושכת השיק- הנתבעת לאחר שהשיק חולל מחמת "נתקבלה הוראת ביטול" .
טענת התובע כי השיק החלופי לא נפרע בחשבון גרנד מוטורס אלא נמשך לפקודת צד ג' בשם שלמה בטיטו לא נסתרה ואף נתמכה במסמכים בדמות דף חשבון ממנו עולה כי לא הייתה כל הפקדה של השיק לעיל בחשבון וכן, בצלום השיק סומן 8, לפקודת בטיטו שלמה.
" בהתנהגותה לעיל, הנתבעת פעלה בחוסר זהירות תוך היסתכנות מרצון ובנוסף, לא הוכיחה כי השיק החלופי נפרע בחשבון גרנד מוטורס בבנק התובע ומשכך לא הוכיחה כי שילמה את סכום השיק נשוא התביעה (להבדיל מסכום השיק של 17,000 ₪ אשר נטען לגביו כי נפרע באמצעות העברת זה"ב וזאת נוכח דף חשבון, נספח 11 לתצהיר התובע, ממנו עולה "תקבול מזה"ב ומסיבה זו התובע הסכים לסגור את תיק ההוצאה לפועל בגין שיק זה).
...
סוף דבר: התביעה מתקבלה.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכום של 60,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע אגרות בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ששולמו ועד התשלום המלא וכן, שכר טרחת עורך דין בסכום של 6,000 ₪ , אשר ישולם בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין אצל הנתבעת באמצעות בא כוחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו