מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי מסירת צ'קים נדרשים ע"פ הסכם שכירות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעים טוענים כי מיופה הכוח מר מזליאן, נתן בפגישה שנערכה במספרה הסכמתו לסיום הסכם השכירות בלא שתידרש הנתבעת השוכרת למצוא שוכר חלופי במקומה וזאת כנגד תשלום מזומן שנימסר לו באותה פגישה ע"ס 2,000 ₪.
במקרה דנא הגיש התובע תביעה שטרית במסגרת תיק הוצל"פ מס' 502963-06-15, לבצוע 6 שיקים שנמסרו ע"פ הסכם השכירות לתשלום דמי השכירות וחוללו בהוראת ביטול שנתנה הנתבעת.
...
אשר על כן, התביעה לפסיקת סכום הפיצוי המוסכם – נדחית.
אשר על כן, התביעה לתשלום פיצוי והשבת הוצאות שהוצאו לתיקון הנזקים למושכר - נדחית.
בנסיבות העניין בשים לב לתוצאה, אני מחייב את הנתבעת 1 בלבד בהוצאות אגרה בסך 846 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מעיון במכתבי הפניה האמורים שהוגשו כראיה וסומנו מש/3 ו- מש/4 ( מיום 3.9.09, 19.10.09), נמצא בסמוך לאחר קבלת החזקה ובטרם הושכרה הדירה לנתבעים פנתה התובעת לקבלן בדרישה לתיקון ליקויי שנת בדק שנתגלו בדירה.
חוב דמי שכירות הנתבעים מודים כי ביטלו שיקים שמסרו לתובעת לתשלום דמי שכירות, ונותרו חבים ע"פ חוזה השכירות דמי שכירות לתקופה של 8 חודשים, החל מ- 08/11 ועד למועד הפינוי ביום 1.4.12, ע"פ תחשיב שערך רו"ח נחום חרדון מטעמם, הנו בסך 56,353 ₪.
כמו כן, בהתאם להוראת ס' 18 (ב) לחוזה השכירות, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת פיצוי מוסכם בגין עלות המתווך בסך 5,850 ש"ח. אי מסירת ערבות בנקאית ע"פ ס' 17(א) לחוזה השכירות היה על הנתבעים למסור במעמד חתימת חוזה השכירות לתובעת כבטוחה להבטחת ביצוע התשלומים ופינוי הדירה, בין היתר כתב ערבות בנקאית ע"ס 40,000 ₪.
...
אני מחייב את הנתבעים 1-4, יחד ולחוד, לשלם לתובעת בהתאם להוראת ס' 18(ב) לחוזה השכירות : פיצוי מוסכם של 3 חודשי שכירות, בסך 22,200 ₪.
אני מחייב את הנתבעים 1-4, יחד ולחוד, לשלם לתובעת בגין חוב דמי ניהול בסך 7,025 ₪ אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
אני מחייב את הנתבעים 1-4, יחד ולחוד, לשלם לתובעת אגרת בימ"ש בסך 1,147 ₪, שכר העד רו"ח טראונר בסך 300 ₪, ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 7,000 ₪ בצירוף מע"מ (סכום הכולל בתוכו את סכום ההוצאות בסך 2,000 ₪ שנקבעו בבקשת ההתנגדות בהתאם להחלטה מיום 6.11.12).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

השוכרים לא מסרו שיקים ולא שילמו במועד כמתחייב ע"פ חוזה השכירות דמי שכירות עבור חודשים מרץ ואפריל 2013.
הנתבעים מודים בסעיף 23 לתצהירי עדותם הראשית, כי קיבלו ביום 3.6.13 את מכתבו של ב"כ התובעת עו"ד ליאור קליין מיום 22.5.13 ( המכתב סומן כנספח 9 לתצהיר התובעת), בו מודיע לנתבעים בשמה של התובעת על ביטול חוזה השכירות עקב הפרות יסודיות של ההסכם, לרבות בשל אי תשלום דמי שכירות לתקופה שבין 1.3.13 ועד 1.5.13 (סעיף 3(א) למכתב), תוך דרישה לפינוי דירה לאלתר.
...
על כן, התביעה לתשלום נזקים לדירה נדחית.
לאור המפורט לעיל, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך כולל של 10,166 ₪ בצירוף הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל, כמפורט להלן: ע"פ ס' 58 לפסק הדין, פיצוי מוסכם ע"פ ס'12(ד) לחוזה השכירות, עבור 36 ימים בגין איחור במסירת החזקה בדירה ובניכוי דמי השכירות ששולמו עבור תקופה זו, סך של 7,080 ₪.
בנוסף אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5000 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

כמו כן נקבע בפסק הדין, כי מעבר לסכום האמור, הצדדים יפעלו ע"פ הסכם השכירות שביניהם (להלן: "פסק הדין בגין דמי השכירות").
מהפרוטוקול עולה, כי המחלוקת עלתה מפני שהנתבע שכר דירה אחרת שמר קסלסי מנהל עבור משכיר, ולטענת הנתבע, נגבו ממנו כספים בגין אותה שכירות באמצעות שיקים שהחזיק מר קסלסי, על אף שלא היה חוב בגין אותה שכירות.
ביום 20.11.13 הוגש תצהיר של שלום קסלסי שהוא תצהיר מפנה אך לכאורה הוא מגדיר שהמחלוקת בתיק הנוכחי הוא בגין מספר חודשים של דמי שכירות, תשלומי ארנונה לעירית באר שבע, מי שבע, ועד הבית, חשמל וגז כולל תשלום עבור צביעה וניקיון לבית, החלפת צילינדר לדלת עקב אי מסירת מפתח הדירה.
הנתבע לא הוכיח שעמד בדרישה זו, על אף שאמר שהיה לו לכך עד, אך הוא לא הוועד, והוצגה אסמכתא לתמיכה בתביעה (מוצג ת/2).
...
סוף דבר א. הנתבע ישלם לתובע באמצעות נציגו מר שלום קסלסי כדלקמן: - חוב גז – 389.55 ₪ נכון ליום 8.9.13; - חוב ארנונה 517.40 ₪, נכון ליום 19.11.13 (מועד הגשת התצהיר); - עלות ניקוי וצביעה – 2,200 ₪ נכון ליום 16.6.1.
ב. למען הסר ספק, התביעה לדמי שכירות חודשים יוני ויולי 2013 נדחית.
ג. התביעה להשלמת פסק הדין בגין דמי שכירות – נדחית בהעדר סמכות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

הנתבעת 2 חתומה כערבה על כתב ערבות ואחריות למילוי כל אחת ואחת מהתחייבויות הנתבעת 1 ע"פ הסכם השכירות.
הנתבעת 1 טוענת, כי עם כניסתה למושכר נדרשה ע"י הבעלים לשלם סך של 25,000 ₪ לדיירים הקודמים וזאת עבור הגלריה שבנו אותם דיירים במושכר.
בנוסף, באפריל 2013 היא חויבה לשלם פקדון ע"ס 11719 ₪ להבטחת תשלום השכירות והיא מסרה לתובעת שיק בנקאי שעדיין מוחזק בידה, ואותו יש לקזז מול כל חוב שייפסק נגדה, אם ייפסק.
...
שלישית, אינני מקבל את הטענה כי היות החתימה על מסמך נפרד, הדבר מעיד כי הנתבעת2 לא הבינה על מה היא חותמת מאחר והאמנתי לעדות מטעם התובעת כי לא הוצג בפני הנתבעת 2 אך ורק עמ' 2 לכתב הערבות אלא כל המסמך; כך העידה מיכל זילברמן בעמ' 6 שורות 24-29: "ש: תסכימי איתי שלהבדיל מכתבי הערבות הקודמים ואחד מהם חתומה עליו הנתבעת, היא יכלה בצורה חד משמעית לדעת על מה היא חותמת, אם אני מסתכל על הדף הזה תסכימי איתי שעל הדף הזה העמוד השני של כתב הערבות אך אחד לא ידע על מה הוא חותם? יכולת להחתים אותה על משכנתא ועל חובות אחרים. הדף הזה לא מראה לנו כלום, דבר וחצי דבר על מה חותם האדם. אני צודק או לא?
סוף דבר; לאור האמור לעיל, אני קובע כי כתב הערבות תקף וכי הנתבעת 2 חתמה עליו תוך ידיעה על מה היא חותמת, ומכאן, שהיא חבה בחובה של הנתבעת 1 ביחד ולחוד עימה.
בנוסף, תשלם הנתבעת 2 לתובעת סך של 2,500₪ שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו