מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי ידיעת הדין במשפט האזרחי

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 7839-11-21 יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ נ' שחאדה לפני כב' השופטת אביגיל כהן, סגנית נשיא המבקשת - המערערת יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ ע"י ב"כ עו"ד רחל בן שלוש המשיב אנטאנס שחאדה ע"י ב"כ עו"ד חאלד תיתי פסק דין
טענות של "אי ידיעת הדין" אין בהן כדי להצדיק היתערבות בהחלטות בית משפט שלום ואין לאפשר לעשות "מקצה שיפורים" בעירעור.
...
על כן, בקשת הרשות לערער הוגשה באיחור, והיא נדחית מטעם זה. המבקשת הגישה בקשה לעיון מחדש ובקשה להארכת מועד ולחלופין – למחוק בקשת רשות הערעור במקום לדחותה.
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה יש ליתן רשות ערעור ולדחות הערעור לגופו מהנימוקים כדלקמן: א) כיוון שלא יהיה מועד עתידי להגשת ערעור בזכות על ההחלטות מצאתי לנכון ליתן רשות ערעור.
דין הערעור להידחות לגופו.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, ניתנת רשות ערעור והערעור נדחה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר עזיבת הנתבע התברר כי הועברו לחשבונה כספים וניתנו שיקים של העסק ללא ידיעת התובעים וללא הסכמתם, בסך כולל של 76,000 ₪; ועוד 154,300 ₪ משכורת ששולמה לה באמצעות תלושי שכר פקטביים (בסך הכל - 230,300 ₪).
עתה אפנה לתיאור ההליך בבד"ע. תחילה אעיר כי על אף קיומו של ההליך בבד"ע, בחרו התובעים לציין בכותרת התביעה שהוגשה כאן, כי "לא קיים הליך נוסף בבית המשפט". זאת, בנגוד לחובתם המעוגנת בתקנה 10(11) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018 (התקנות) לפרט בפתח התביעה "דבר קיומו של הליך נוסף בבית המשפט או בבית הדין, בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו או היה צד לו". לא ניתן לכך הסבר מניח את הדעת (ראו פרוטוקול הדיון).
בתביעה נטען כי הנתבעת "אחראית ביחד ולחוד עם הנתבע 1 להשבת כל הכספים שנלקחו ע"י הנתבע והועברו על ידו לתשלום הוצאות המחייה המשותפת וקיום משק הבית שלה ושל בעלה. אין ספק כי הנתבעת 2 ידעה מהו המקור הבלתי חוקי של הכספים, לא נימנעה לקבלם למרות הידיעה בדבר אי חוקיות מקורם, כאשר חלק מכספי ההונאה אף הועברו ישירות לחשבונה". הנתבעים טענו כי אין עילת תביעה כנגד הנתבעת וכי אף היא שורבבה לתביעה בניסיון לשוות לבית משפט זה סמכות עניינית.
...
עם זאת, אני סבורה כי יש להורות על עיכוב התביעה כנגדה עד לאחר תום בירור ההליך בבית הדין לעבודה.
סוף דבר התביעה תועבר לבית הדין לעבודה בתל אביב לצורך בירורה בכל הנוגע לנתבע 1.
בכל הקשור לתביעה כנגד הנתבעת 2, אני מורה על עיכוב ההליכים.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

תקנה 41 (א) (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 קובעת, כי: "בית המשפט רשאי להורות על מחיקת התביעה בכל עת מנימוקים אלה: (1) כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה". אמת המידה לבחינת העידר עילה היא מקרים בהם מעבר לכל ספק, גם אם יוכיח התובע את כל העובדות שטען בכתב התביעה הוא לא יהיה זכאי לסעד המבוקש (ראו : ט. חבקין וי נמרודי, התביעה הקטנה, 2017 בעמוד 225).
על כך נאמר: "הוצאות משפט הן כלי חשוב להרתעה מפני הגשת תביעות לא ראויות ומפני ניהול תביעות שלא כראוי. אי ידיעת הדין אינה תרוץ ליגרור נתבעים להליכים מיותרים ולבזבז את משאבי ציבור. לשם כך יש לגרום לתובעים כאלה להפנים את העלויות על ידי פסיקת הוצאות מרתיעות. במקרים מתאימים יש מקום לפסוק הוצאות משפט לדוגמה גם לתובע שניהל ברישול תביעה שנועדה לקדם עניין צבורי"( ראו: ט. חבקין י. נמרודי, התביעה הקטנה, (2017) עמ' 297).
...
התביעה נדחתה ונקבע בפסק-הדין, כי: "כי כל עתירה בהסתמך על חופש המידע, הרי שהמסלול הדיוני המתאים הינו בית המשפט לעניינים מנהליים וברי כי לא בפני בית המשפט לתביעות קטנות לפיכך ובנסיבות האמורות הנני מורה על דחיית התובענה." התובע לא ערער על פסק הדין בהליך בבית המשפט לתביעות קטנות והוא מנוע מלהגיש תביעה נוספת בגין אותה עילה ממש, אין נפקא מינה שמדובר עתה באגרה אחרת ששולמה.
בית המשפט יורה לחייב את הנתבעים בתשלום האגרה ששילם התובע רק אם קיבל את תביעתו בפסק דין והוא אינו יכול לעתור להשבת אגרה בהליך הנוכחי כסעד עצמאי כאמור ולכן אני מורה על מחיקת עילת תביעה משום שהיא אינה מגלה עילת תביעה.
למעלה מכך, במקרה דנן מדובר בערכאה עליונה שעליה לא ניתן לערער ומדובר בעילת תביעה שאינה ברת הכרעה ולכן אני דוחה עילה זו בשל חוסר סמכות עניינית לדון בה. לכן, דין התביעה שלפניי על כלל רכיביה להידחות על הסף.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

המסלול השני, הוא ביטול שבשיקול דעת בית המשפט, כקבוע בתקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: התקנות): " נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; " בבקשה לביטול פסק דין מטעמים שבשיקול דעת בית המשפט בוחן בית המשפט מהם הטעמים בגינם לא התייצב או לא התגונן הצד המבקש את ביטול ההחלטה, האם מדובר בטעמים מוצדקים, בטעות אנוש, אי ידיעה משפטית וכיוב' או האם מדובר בהתעלמות או חלילה זילזול בהליך ובבית המשפט.
...
נטל זה מוטל על התובעים, שכאמור לעיל, בחרו שלא להגיש תצהיר ולא להעיד, ובהעדר אמירה ברורה מצדם כי כל האמור בכתבי טענותיהם אמת, ובהעדר ראיות פוזיטיביות שיש בהן כדי לרפא מחדל שכזה, הרי שדין התביעה להידחות.
התביעה נדחית.
בהינתן זה שהנתבעת לא התייצבה להליך אין מקום לפסיקת הוצאות משפט, אלא רק שכ"ט עו"ד. בשים לב למספר הדיונים שהתקיימו ולהיקף הראיות שהגיש ב"כ הנתבעת, אני קובעת כי התובעים ישלמו לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך של 11,700 ₪, וזאת בתך 30 יום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

תביעה אזרחית נגררת לפלילים (להלן: "תביעה נגררת") להרשעה בפלילים הנה תביעה בה הממצאים והמסקנות שנקבעו במשפט פלילי נחשבים כאילו נקבעו במשפט אזרחי וכראיה חלוטה (סעיף 42ד לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 [וראו הסבר בת.א (מחוזי י-ם) 19833-09-15 פלוני נ' אחמד מונה [פורסם בנבו] (09.12.18) וכן בע"א 8195/09 פלוני ז"ל נ' פלונית [פורסם בנבו] (20.09.15) ] כך שבהליך זה נידון עניין הנזק לבדו ואין בית המשפט נידרש לשאלת האחריות.
אי ידיעת החוק אינה בגדר נימוק, ignorantia juris non excusat" " לא כל שכן שאין מדובר בכלל משפטי מורכב. זהו כלל עתיק טבעי ופשוט אשר קדם אף למשפט הפלילי. כל אדם יודע כי החובל בחברו צפוי לתשלומי נזק על כך, וכל אדם יודע כי דבריו בבית המשפט אשר נרשמים – עלולים לשמש ראיה חלוטה נגדו.
...
התנהלות בעלי הדין לרבות הארכת ההליך שלא לצורך – לעניין זה מצא בית המשפט, כי הצדדים לא האריכו את ההליך שלא לצורך.
הבטחת זכות הגישה לערכאות - לעניין זה מצא בית המשפט כי אין בסכום ההוצאות הנפסק כדי להרתיע תובעים בפוטנציה מלהיזקק לערכאות שיפוטיות או כדי להרתיע נתבעים בפוטנציה מלהתגונן.
בית המשפט מצא, כי לעניין הליך זה,  אין מקום לחרוג מהתעריף המינימלי המומלץ באופן שסכום ההוצאות אשר יפסק לנתבע יעמוד על האמור בכללי לשכת עורכי הדין לעניין התעריף המינימלי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו