מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי התאמה בין סכום במכרז במילים ובמספרים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

השינוי מצא ביטוי בתימחור החריג מס' 4, האמור ("יישום פונדרמקס, קלינגר, וטיח בתמורה להפחתת הדפסות והצללות כולל שלב ג'"), אשר מפורט בכתב מנהל הפרויקט מיום 17.9.14, במסגרתו הופחתה עלות של 706,000 ₪ בגין סעיף האבן המקורי לשלבים א'+ב' ולא 895,000 ₪, שהנה העלות שהיה על מנהל הפרויקט להפחית (שווי עבודות האבן על פי המפרט המקורי של המיכרז.
" בעדותו בבית המשפט הוסיף המומחה: "ת: על פי נספח א' סעיף 4 לחוות דעתי מגיע לקן-התור בגין ציפוי הבניין 252,948 ₪. ... השאלה שלכם, שחכ"ל חויבה פעמיים בסכום של 189 אלף בנספח א' הנ"ל וכן בנספח ב' שינוי סוג האבן. בהסבר שלי לסעיף שבנספח ב', ואני פותח כאן את נספח ב' שינוי סוג האבן, הובהר שלא אשרתי את הדרישה להפחתה נוספת כי זה הובא בחשבון בתחשיב בנספח א'. בתחשיב בנספח א' שהתייחסו בכל העניין של שינוי הפאסאדים של הבניין הבאתי בחשבון את כל הדברים האלה והגעתי למסקנות שאני הגעתי. לכן בנספח ב', שכתוב שינוי סוג האבן שקן-התור דרשה, לא קן-התור, סליחה, חכ"ל דרשה הורדה של 189 אלף, ואני לא אשרתי את ההפחתה הזאת. במכתב המפקח מ-17.9.2014 הופחתה עלות של 706 אלף שקל לחיפוי האבן. סעיף זה לא הושמט, הוא בא לידי ביטוי בתחשיב חריג מספר 4. במילים אחרות, אני הבאתי את התחשיב הזה כבר בחשבון. לא הורדתי שום דבר פעמיים." (עמ' 15) ללמדך, שגם טענה זו, קיבלה מענה והסבר - והיא נדחית.
לטענת הנתבעת: "ב.4. אי ההתאמה בין האמור בחוות הדעת לבין הנתונים שהועברו על ידי החברה לגבי 2 סעיפים הנוגעים למערכת המיזוג בגינה יש לבצע הפחתה של 195,229 ₪
לטענת הנתבעת: "ב.2. הקף ההפחתות שביצעה החברה המופיע בחוות הדעת אינו תואם את הקף ההפחתה שבוצעה בפועל ולפיכך, יש לקזז סכום של 172,000 ₪ מכל סכום אותו קבע המומחה כי התובעת תשלם לנתבעת
...
סוף דבר אני מאמץ במלואן, את קביעותיו ומסקנותיו של מומחה בית המשפט אינג' נתן גרשוני.
אני מחייב את הנתבעת – החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ - לשלם לתובעת – קן התור הנדסה ובניו בע"מ – את הסך של 3,168,983 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
אני מחייב את הנתבעת, לשלם לתובעת את הוצאותיה על ניהול הליך זה. כדי שניתן יהיה לאמוד את שיעור ההוצאות, על התובעת להגיש לבית המשפט תוך 30 יום מהיום, פרטת הוצאות מפורטת נתמכת במסמכים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

המחלוקת בין הצדדים היא אם עומדת לתובעת הזכות לפרוע את השיק השלישי ולקבל למעשה את מלוא סכום העסקה.
על-פי בדיקתו והשוואה בין פלט המערכת לבין ממצאים באתר ה- FBO (אתר המכרזים של ממשלת ארה"ב) לאחר שהוזנו מילות המפתח הנדרשות, נמצאה אי התאמה משמעותית בין הגדרת צרכי המערכת לבין התוצאות שהפיקה בפועל.
מעבר לכך, התובעת טענה שהמערכת פותחה עד אבן הדרך השנייה שהוגדרה – יכולת איתור מידע באתר אחד בלבד (ראו לדוגמה נ/1), ולא הובאה בפניי כל ראייה מצידה בדבר המשך פיתוח לאבן הדרך השלישית – היכולת של המערכת לאתר תוצאות במספר רחב של מקורות (אתרים) על-פי מספר נרחב של מילות חפוש – המזכה אותה ביתרת התשלום.
...
לאור המסקנה האמורה, אין משמעות לשאלה אם המערכת סופקה בפועל לנתבעת אם לאו, הגם שנדמה כי זו לא סופקה אלא לכל היותר סופקה גירסת ה'דמו' כ'קונספט'.
לעניין זה אני מקבל גירסת מר יהושע אייל כי שם המשתמש והסיסמה שניתנו לו מאת התובעת היו לצורך בדיקת המערכת ולא לאחר שזו הושלמה (עמ' 7, ש' 17), ואין בכך כדי להעיד על השלמת פיתוח המערכת וכי זו מפיקה תוצאות מהימנות.
התוצאה: התביעה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, המשיבה העניקה את האפשרות להגיש לועדה באופן וולונטרי העתק של נוסח כתב הערבות שבכוונתן לצרף להצעתן לבדיקה ובמידת הצורך מתן הערות מהועדה בשם המשיבה 1, עד 21 יום לפני המועד האחרון להגשת ההצעות לפי סעיף 3.14.14 למכרז; להלן: "הליך פרה-רולינג". אפשרות ההליך הוולונטרי והערות ועדת המכרזים לא גורעים מחובותיה ואחריותה הבלעדית של כל מציעה להגיש במיכרז ערבות בהתאם לנוסח המחייב והעדכני של טופס 1, מטרת ההליך לספק למציעים היזדמנות להפחית סיכול של פסילת הערבות במקרה של אי התאמה בין כתב הערבות לבין הטופס 1 (סעיפים 3.14.4 ,3.14.7 למכרז).
חבר הועדה ומנהל אגף ייעוץ משפטי לווי התקשרויות ומכרזים טען, כי גם אם אורבניקס הייתה חוזרת מהצעתה או היה מתגלה פגם בהצעה שמצדיק חילוט ערבות, ניתן היה לחלט את הערבות כי הרי סכום הערבות הוא אחיד ומתייחס לשני הקוים, והתנהלות המחייבת את פסילת המציע בקשר לקו הסגול, מהוה הפרה של תנאי המיכרז גם ביחס לקו הירוק.
באשר להחסרת המילים "הקו הסגול" אף זו טעות הנלמדת מהערבות עצמה, שכן מספר המיכרז נכתב בכתב הערבות בבירור והטעות היא בכותרת תאור המיכרז בלבד.
...
סיבה נוספת ולפיה ניתן להגיע למסקנה ולפיה במקרה חריג ניתן היה להכשיר את הפגמים היא העובדה שבתיקון מספר 40 נכתב (כאמור בסעיף 5 ו' לפסק הדין) נוסח שניתן לפרשנות, וחברי הועדה הגב' הלן מאור ועו"ד ניר כהן בפרוטוקול מיום 21/9/20 התייחסו לכך.
לפיכך, אני סבורה כי בנסיבות צדקה הועדה, כאשר סברה כי זהו מקרה חריג שבו ניתן להכשיר את הפגמים.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, נדחות העתירות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בפתח הדיון הודיעה באת-כוח המדינה על היתנגדותה לחוות הדעת של השמאי סגל בעיקר מן הטעם שמדובר בחוות דעת שניתנה באותו תחום בדיוק בו ניתנה חוות הדעת של השמאי קול מטעם התובעת, לאותו צורך ובאותו עניין, אך ללא התאמה בין הסכומים בהם נוקבות חוות הדעת.
לבסוף, לאחר שבית המשפט נאלץ להדרש לעניין במספר החלטות, זנחה התובעת את כוונתה לבקש תיקון סכום התביעה ובהמשך לכך נקבע דיון הוכחות.
התובעת מיקדה טענותיה בשלושה עניינים: האחד, אי הגשת בקשת רשות ערעור על ההחלטה המורה על הוצאת חוות הדעת של השמאי סגל מהתיק; השני, אי הגשת בקשת רשות ערעור על דחיית בקשת התובעת להגיש חוות דעת משלימה של השמאי יוסף קול; השלישי, אי הגשת בקשה לשיחזור תיק ה"פ 554/95, בו נדונה תביעה שהוגשה בגין סיכסוך בין שתי חברות בקשר למכרז מקב"ת דרך חברון.
בכל הנוגע לחובת הזהירות אין צורך להכביר מילים.
...
התובעת טענה גם להפרת חובה חקוקה, אך לא פרטה דבר בנוגע ליסודותיה של עוולה זו, וממילא נוכח מסקנותיי שלעיל לעניין התנהלות הנתבע והיעדר קשר סיבתי לנזק הנטען, דין טענה זו להידחות.
אשר על כן, הבקשה לפיצול סעדים נדחית.
נוכח כל האמור, התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

המומחה סבור כי הגיון הדברים והפרקטיקה הנהוגה מלמדים שכל מה שבוצע בשטח על ידי התובעת בוצע תחת עיניה הפקוחות ובהסכמתה ובאישורה של הנתבעת, אף אם יימצאו אי אלו אי-התאמות בין הרָשוּם במסמכי ההיתקשרות ובמפרט לבין הבצוע בפועל.
כך, המומחה לא לקח בחשבון הנחה כללית בשיעור 13.26% אשר ניתנה בהצעת המחיר של התובעת כפי שהוגשה במסגרת המיכרז, ושעליה אין מחלוקת, לטענתה.
מלים אחרות - מכל עבודה חוזית, ינוכה שיעור 13.26%, ומהיתרה ינוכה שיעור נוסף של 1.75%; ואילו מהעבודות החריגות, אשר יחושבו לפי מחירון 'דקל', ינוכה שיעור של 15%, ומהיתרה ינוכה שיעור נוסף של 1.75%.
(הערה- המספרים אליהם אתייחס להלן הם לפי המספרים בחוות דעת המומחה, שהם גם לפי מיספור החשבון שהגישה התובעת לנתבעת).
וכשהוטח בפניו, כי במסמך נ/3 אין תאור של עבודות הגבס, כך שלא ניתן להווכח אם אלה נילקחו בחשבון אם לאו, השיב כי הוא למד על כך ששני המשולשים אינם מופיעים ב-נ/3, משום שדרך החישוב של כל האלמנטים המופיעים ב- נ/3 אינה מתאימה לחישוב כמות מ"ר של משולש.
על כך העיד גם מכתב המפקח מטעם הנתבעת שהוצא ב-16.10.16 (נספח 14 לתצהיר אגבריה), בו צויין כי חשבונות קודמים שאושרו, אושרו בתנאי שבחשבון הסופי יבוצעו "תיקונים ושינויים לפי מה שבוצע בפועל". תעלות פח מגולוון - כולל עטיפה קרמית (סעיף 15.3.040 לחוות הדעת המשלימה) המומחה קבע כי יתרת התשלום בגין סעיף זה היא 6,143 ₪, סכום שהנתבעת הפחיתה מהתמורה המגיעה, ושלדעתו לא היה מקום להפחיתו.
...
אותו נספח ב' אליו מפנה התובעת אינו אלא "חוזה הגדלה", כפי שהוכתר, אשר נערך ונחתם בתאריך 18 לאפריל 2016, ובו הוסכם בין הצדדים על הגדלת ההיקף הכספי של החוזה המקורי וכן הארכת "מועד סיום העבודה הנקוב בחוזה או בצו התחלת העבודה". אמנם 'חוזה ההגדלה' לא התייחס לתקופת ההארכה המוסכמת, אך די בכך שחוזה זה נערך ונחתם בתאריך 18 לאפריל 2016 כדי ללמד שהנתבעת הסכימה להארכת מועד סיום העבודה לפחות עד למועד זה. די באמור כדי להביא אותי למסקנה שדין טענת הקיזוז של הנתבעת בגין האיחור במסירת העבודה להידחות.
למיותר לציין כי באשר לטענת הנתבעת בדבר הרחבת חזית וכי היה על התובעת להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה במענה לטענות הקיזוז, אומר כי דינה להידחות, ולו מן הטעם שההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים, כאמור לעיל, פתח את החזית גם לדיון והכרעה בשאלה זו, על בסיס חוות דעת המומחה שמונה על ידי בית המשפט הדיון במטרה להכריע גם בטענת הקיזוז, וזאת מכוח ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים.
סוף דבר אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של -.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו