מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי התאמה בין מסמכים חוזיים

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

טענת הנתבע בדבר אי ההתאמה בין העתק למקור בשני מסמכים אלה עלתה באופן ברור בכתב ההגנה, כך שמצופה היה שהתובעת תסביר זאת אגב דבריה בפתח הדיון, אך לא עשתה כן, אלא בסופו, לאחר שהנתבע חזר על טענתו זו בעדותו.
ראשית יש להדרש בעיניין זה לחובות שנטל על עצמו הנתבע בהתקשרות החוזית עם התובעת, ולאחר מכן לאופן שבו קיים אותן אם לאו.
...
מהנימוקים שיפורטו להלן, אין בידי לקבל טענה זו. ראשית, התובעת עצמה, עוד בכתב התביעה, טענה כי במסגרת התנהגותם האגרסיבית הנתבע וגואטה דרשו ממנה תשלום של 25,000 ₪, אך לאחר ויכוח, הגיעה עימם להסכמה אודות המחיר ששילמה כאמור קודם לכן.
מטעם זה אף יש לדחות את בקשתה להוצאות משפט.
סוף דבר, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 8,754 ₪, אשר יישאו ריבית והצמדה מיום 20/12/17 ועד יום התשלום בפועל.
בנוסף, אני מחייב את הנתבע לשלם לאוצר המדינה הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪, אשר יישאו ריבית והצמדה מיום 1/4/19 ועד יום התשלום בפועל.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לצד עקרונות אלה, אזכיר את הכלל לפיו בית משפט יעשה מאמץ לפרש מסמכים חוזיים באופן שימנע סתירה בין הוראותיהם, תוך הנחה כי בין הוראות אלה יש יחס של התאמה והרמוניה (ראו ע"א 8325/12 מינהל מקרקעי ישראל נ' מהדרין בע"מ (28.2.2011), בפיסקה לא לפסק דינו של כב' השופט א' רובינשטיין).
במבט ראשון, נראה כי בין ההוראות יש אי התאמה, באשר בסעיף 19.1 נקבע כי תקופת ההיתקשרות תסתיים בתום שנה אחת, ובסעיף 19.3 נקבע כי המדובר בתקופה שתסתיים בתום חמש שנים.
...
[2: על רקע זה, אין בידי לקבל את טענת העותרת (פסקה 42.3 לעתירה), כאילו מדובר בטענות שהועלו לראשונה בדיעבד במכתב של רחל אלניר, ראש מינהלת ניהול עצמי, מיום 29.9.20.
התוצאה של כל האמור היא, כי העתירה מתקבלת בחלקה.
אני מורה, אפוא, על השבת העניין לוועדה, על מנת שתפעל בהתאם לאמור בפסקה 20 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בהמשך – ותוך מתן הדעת לפסיקתו של כב' בית המשפט העליון והוראות דיני החוזים, להוסיף ולבחון גם את ההצדקה במתן הדעת לקשר בין ההסכם האחרון משנת 2015 להסכמים הקודמים בין הצדדים, לקיומם של מסמכים נוספים אשר יש בהם כדי להשליך על הקף ההסכמות החוזיות, לראיות, לרבות עדויות המלמדות על מהות והקף ההסכמות החוזיות בין הצדדים – ככל והוצגו כאלה, כמו גם היתנהלות הצדדים בפועל לאורך השנים.
בבואי לבחון את חוות הדעת, נתתי דעתי לרכיבים רבים כגון בסיס המידע, הקפו, ניסיון המומחה בתחום חוות הדעת, סתירות או אי התאמות שנמצאו, ככל שנמצאו, בין המסמכים לבין חוות הדעת או בין חוות הדעת לחקירתו של המומחה, תאימותה של חוות הדעת להוראות הדין, וכיוצא באלו.
...
אין מחלוקת בין הצדדים, כי בסופו של דבר, הצעתה של התובעת הייתה זו אשר התקבלה, על אף שמההתכתבויות אשר הוחלפו בין גב' שושי לייבוביץ, מנהלת הרכש של הנתבעת (להלן: "שושי" או "גב' לייבוביץ"), לבין מר אלי זכר, מבקר הנתבעת (נספח 4 לתצהיר גב' לייבוביץ), עלה כי המחירים אשר הוצעו ע"י התובעת, היו קרובים לאלה אשר הוצעו ע"י חב' "סילקו". מר אורי האן העיד, כי על אף זכייתה של התובעת בהתמחרות, היא נדרשה, ע"י הנתבעת, לעמוד בשני תנאים נוספים, על מנת לממש את זכייתה ולהבטיח את המשך הרכישות ממנה לתקופה של 3 שנים נוספות: המשך מתן ההנחה של 5% ממחירי המוצרים כפי שנקבעו בהצעתה, וכן מתן מענק לתובעת, בסכום שרירותי של 392,940 ₪ (כולל מע"מ) (ר' ס' 3 לתצהירו).
באשר למשאבות לחיטוי הפירות והירקות ומתקני המגבונים של קימברלי (חוגלה) – אני מורה כי אלה יושבו לתובעת.
לפיכך אני מורה כי הצדדים יודיעו, בתוך 7 ימים, אם הם מעוניינים להשיב את הסוגיה לבחינה באמצעות המומחה, כאשר הנתבעת היא זו אשר תישא בעלות השלמת חוות הדעת; או שמא, בשים לב בין היתר לעלות המוצרים, גילם ומשך השימוש בהם, הם מסמיכים את בית המשפט להכריע בסוגייה זו על דרך של פשרה, בהתאם לס' 79א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט"), בסכום שבין 20,000 ₪ - 70,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
סוף דבר: הנתבעת תשלם לתובעת את הסך של 4,340,197 ₪ (בתוספת מע"מ כדין).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לכל היותר יש ליהוד זכות חוזית בהתאם לאמור במסמך ההוון.
וכן ראו ע"א זיסו נ' משרד הבינוי והשיכון (נבו, מיום 16.2.08) "חוק רישום שיכונים צבוריים (הוראת שעה), תשכ"ד - 1964 בא לעולם על מנת ליפתור בעיה תכנונית - אי התאמה בין שיכונים, בנייני מגורים, שניבנו בפועל בתקופה של עליה גדולה וצורך בפתרונות דיור, לבין היחידות התכנוניות בלשכות המירשם. מסיבה זו נוצר צורך לשנות את התכניות במירשם המקרקעין, כך שיתאימו למציאות ויאפשרו את רישום הבעלות בדירות שניבנו.
...
אני דוחה את הטענה.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, מששוכנעתי כי נפלה טעות ברישום זכויות יהוד, אני מקבלת את תביעת רמ"י ומורה על תיקון הסכם החכירה עם יהוד באופן שישקף את זכויותיו הקנייניות בחלק מחלקה 172 ובחלק מחלקה 170 ותיקון רישום זכויותיו במרשם המקרקעין בהתאם.
אני דוחה את תביעות יהוד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

המומחה סבור כי הגיון הדברים והפרקטיקה הנהוגה מלמדים שכל מה שבוצע בשטח על ידי התובעת בוצע תחת עיניה הפקוחות ובהסכמתה ובאישורה של הנתבעת, אף אם יימצאו אי אלו אי-התאמות בין הרָשוּם במסמכי ההיתקשרות ובמפרט לבין הבצוע בפועל.
אם-כן, לטענת הנתבעת, לאחר הפחתת השיעורים הנ"ל, ובהתאם לחוות הדעת המשלימה, מגיעים לתובעת הסכומים כדלקמן: 53,995.80 ₪ (יתרת התמורה החוזית), בנכוי 13.26% = 46,836 ₪, ובנכוי 1.75% = 46,016 ₪ (ולא 45,891 ₪).
וכשהוטח בפניו, כי במסמך נ/3 אין תאור של עבודות הגבס, כך שלא ניתן להווכח אם אלה נילקחו בחשבון אם לאו, השיב כי הוא למד על כך ששני המשולשים אינם מופיעים ב-נ/3, משום שדרך החישוב של כל האלמנטים המופיעים ב- נ/3 אינה מתאימה לחישוב כמות מ"ר של משולש.
...
אותו נספח ב' אליו מפנה התובעת אינו אלא "חוזה הגדלה", כפי שהוכתר, אשר נערך ונחתם בתאריך 18 לאפריל 2016, ובו הוסכם בין הצדדים על הגדלת ההיקף הכספי של החוזה המקורי וכן הארכת "מועד סיום העבודה הנקוב בחוזה או בצו התחלת העבודה". אמנם 'חוזה ההגדלה' לא התייחס לתקופת ההארכה המוסכמת, אך די בכך שחוזה זה נערך ונחתם בתאריך 18 לאפריל 2016 כדי ללמד שהנתבעת הסכימה להארכת מועד סיום העבודה לפחות עד למועד זה. די באמור כדי להביא אותי למסקנה שדין טענת הקיזוז של הנתבעת בגין האיחור במסירת העבודה להידחות.
למיותר לציין כי באשר לטענת הנתבעת בדבר הרחבת חזית וכי היה על התובעת להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה במענה לטענות הקיזוז, אומר כי דינה להידחות, ולו מן הטעם שההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים, כאמור לעיל, פתח את החזית גם לדיון והכרעה בשאלה זו, על בסיס חוות דעת המומחה שמונה על ידי בית המשפט הדיון במטרה להכריע גם בטענת הקיזוז, וזאת מכוח ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים.
סוף דבר אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של -.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו