מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אי הרשעה לנאשמת בתיווך בסמים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

* ע"פ 2423/08 – מחוזי ירושלים – נדחה ערעור המדינה בעיניינו של נאשם שסחר בסמים בארבע הזדמנויות, לא הורשע בדין והוטל עליו של"צ. פסק דינו של בימ"ש השלום אושר לנוכח אורח חייו הנורמאטיבי של המשיב, נתוניו החיוביים והחשש כי הרשעה עלולה לחבל בעתידו התעסוקתי.
* ע"פ 39813-07-11 – ברק נ' מ"י – מחוזי ת"א – הוחלט לבטל הרשעה ומאסר על תנאי שהוטלו על נאשם, שהורשע בתיווך בעסקת סמים.
...
בנסיבות אלה, כאשר האירוע העברייני אינו ברף הגבוה ביותר (מבלי להקל ראש), לנוכח סוג הסם וכאשר הנזק העלול להיגרם לנאשם צעיר – המורשע בדין בתחילת דרכו הינו משמעותי - הכף נוטה לאי הרשעה, שתאפשר המשך חיים יצרניים ונורמטיביים.
אני מורה לנאשם לחתום על התחייבות להימנע מלעבור עבירת סמים מסוג פשע, על פי סעיף 72 (ב) לחוק העונשין.
*ע"פ 2477/02 – מ"י נ' פלוני – מחוזי חיפה – נדחה ערעורה של המדינה והושארה על כנה החלטת בימ"ש לנוער שלא להרשיע את המשיב.
בנסיבות אלה, לנוכח כל האמור, החלטתי שלא להרשיע הנאשם בביצוע העבירה המיוחסת לו ולהטיל עליו מבחן פיקוחי, של"צ והתחייבות, כמפורט בסעיף 5 לפסק הדין.
אני סבורה כי שילוב אמצעים אלה עשוי, בנסיבות העניין, להוות מענה סביר ומאוזן למכלול האינטרסים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע בגין כך בעבירות של תיווך לסחר בסמים מסוכנים, לפי סעיף 13+19א וכן החזקת סם לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית לפי סעיפים 7(א) ו-(ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן: "הפקודה").
בעבירות אלה, לשיקולי הגמול וההרתעה חשיבות רבה נוכח הצורך להרתיע מפני ביצוען, ואולם בהיתחשב בנסיבות ביצוע העבירה במקרה זה, בכמות, בעובדה שמדובר בעבירה תיווך בודדה שבוצעה על רקע היתמכרות והתדרדרות, אשר יחד עמה עבירות של החזקת סם (המיוחסות לו ולחבריו לכתב האישום) ולא מיצבור עבירות קשות יותר בתחום הסמים, הרי שמדובר במקרה שבו סוג העבירה בנסיבותיה המיוחדות מאפשר לוותר על ההרשעה מבלי לפגוע בשיקולי הענישה האחרים באופן מהותי.
...
סיכומו של דבר, בחינת ביצוע העבירה ונסיבותיה, אשר אינן מן החמורות בעבירות הסמים, לצד הפגיעה הקשה תיגרם לשיקום הנאשם, שיקום שהושקעו בו משאבים ומאמצים רבים, מצד גורמי הטיפול כולם, ובמיוחד מצד הנאשם, אשר על אף גילו הצעיר, הפגיעה שחווה בנעוריו, ההתדרדרות להתמכרות בסמים, והעובדה שכעת, לראשונה בחייו, הוא בראשית קיום חיים בוגרים כאדם נורמטיבי ועובד, הפגיעה בשיקומו תהא הרסנית, והוא למעשה, אינו אותו נאשם אשר ביצע את המיוחס לו- ומשום כך אני מבטל את הרשעתו.
נוכח כל האמור, אני קובע כי הרשעת הנאשם תבוטל, וגוזר עליו את העונשים הבאים: צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 350 שעות, על פי תוכנית שיערוך שירות המבחן ויגישה לאישורי עד יום 11.10.19.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

בגין מעשה זה הורשע הנאשם בתיווך בסם.
בהתאם להילכת כתב, ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל, בבוא בית המשפט לבחון המנעות מהרשעה, יש להיתחשב בשני גורמים מצטברים: האחד, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם, והשני - סוג העבירה מאפשר ביטול ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי באנטרס הצבורי.
...
סעיף 40ד(א) בחוק קובע כי במקרה בו מצא בית המשפט כי הנאשם השתקם או קיים סיכוי כי ישתקם, רשאי הוא לסטות ממתחם העונש ההולם ולגזור עליו עונש החורג לקולא מאותו מתחם.
נוכח דברים אלו, אני סבורה כי מקרה זה נמנה על אותם חריגים בהם יש מקום לסטות ממתחם העונש ההולם בשל השיקול השיקומי, ולהימנע מהרשעת הנאשם חרף חומרת מעשיו – הן כאשר נבחנות נסיבות העבירה היחודיות, והן כאשר נבחנת משמעות ההרשעה על עתידו המקצועי ועל המשך חייו.
אשר על כן, אני מורה על ביטול הרשעת הנאשם בדין, ומחייבת אותו בעמידה בצו מבחן למשך שנה מהיום ובביצוע 300 שעות של"צ בהתאם לתכנית שגובשה על ידי שירות המבחן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

מהתסקיר הראשון עולה שהנאשם ניהל אורח חיים נורמאטיבי למעט אירועים אלה עד כשנה עובר לאירועים אלה, אז היתחבר לאותה חברה שולית, ידע כל חייו ועבד על כך במהלך כל התקופה הזאת שברצונו להיות רופא במדינת ישראל, הוא אף נרשם והתקבל ללימודי רפואה אבל גם בעקבות המעצר והתיק הזה וגם אם ביהמ"ש בסופו של יום היה מקבל את עתירתנו לביטול ההרשעה הוא הבין שהתיק הזה וגם אי הרשעה בעבירות סמים, יכול לעמוד כמכשול בפניו ולכן שינה כיוון בהמשך חייו ולאחר מאמצים ולאחר ראיונות, מבחנים, היתקבל למסלול ייחודי ביותר במכללה הבניתחומי על שם רייכמן, שרק מצטיינים מתקבלים אליו, שם יש 25 סטודנטים מתוך אלפים שניסו, מעבר למלגות שהוא קיבל בעיין זה לאותו מסלול.
באישום הראשון הורשע הנאשם בעבירה של תיווך בסם מסוכן, בכך שביום 7.5.15 תיווך במסגרת עסקת סמים בה רכשה הסוכנת המשטרתית סם מסוכן מסוג קוקאין, במשקל נטו של 1.6189 גרם וזאת בתמורה ל-500 ש"ח. באישום השני הורשע בעבירה של סחר בסם מסוכן, בכך שביום 1.6.15 מכר לסוכנת 1.6638 גרם קוקאין בתמורה ל-1,000 ש"ח. במסגרת האישום האחרון הורשע בעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית בכך שביום 20.7.15 החזיק בביתו סם מסוכן מסוג קאנבוס, במשקל כולל של 1.38 גרם.
...
תוכנית השל"צ היא במסגרת הדרכה לנוער בסיכון ואנו סבורים שלאור הניסיון של הנאשם הוא יכול לתרום הרבה מאוד גם במקרה הזה.
לאור כל האמור לעיל אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 6 חודשים, אשר ירוצה בעבודות שירות במסגרת "פתחון לב" בראשון לציון החל מיום 19.10.17.
אני מורה בהסכמה על חילוט מכשיר הטלפון שנתפס מידי הנאשם.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

רקע הנאשם בפני הורשע, לאחר שמיעת ראיות, בארבע עבירות של תיווך בסם מסוכן, לפי סעיף 14 לפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג-1973.
חומרת העבירות, בנסיבות אלה, איננה מאפשרת את סיום ההליך ללא הרשעה, כפי שנקבע במקרה בו מדובר היה בשני מקרים של סיוע לסחר בסם בהיקפים דומים למקרה הנידון, עבירה לגביה קבע המחוקק מחצית העונש: "בית משפט זה עמד פעמים רבות על החומרה הכרוכה בהפצת סמים מסוכנים ועל "הצורך להכות בכל אחת מחוליות הפצת הסם", גם כאשר מדובר בשותף זוטר בלבד (ע"פ 4484/05 גונן נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] בפיסקה 6 (8.8.2006).
...
לאור כל האמור לעיל, העתירה לביטול הרשעת הנאשם - נדחית.
לאחר ששקלתי את כל האמור לעיל, אני קובע כי מתחם הענישה באירוע זה, נע בין שלושה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שרות, ועד 15 חודשי מאסר בפועל.
לאחר ששקלתי את כל האמור לעיל החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 3 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, זאת בהתאם לחוות דעת הממונה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו