מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אי הרשעה בעבירת הסעת שב"ח

בהליך רע"פ (רע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

ביחס לתנאי לפיו סוג העבירה מאפשר ויתור על הרשעה "מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים", עמד בית משפט השלום על החומרה היתרה הנודעת לעבירת הסעת שב"ח. עוד הוסיף בית משפט השלום וקבע, כי לא נימצאו נסיבות מקילות לבצוע העבירה על ידי המבקש, אשר הסיע שני שוהים בלתי חוקיים, שאינם מוכרים לו מבלי לערוך בדיקה כלשהיא לגביהם.
בנוסף, ציין בית משפט השלום, כי המבקש עובד גם בתחום השיפוצים, עיסוק "שלא עתיד להפגע כתוצאה מהרשעה". אשר לעבודתו של המבקש כעובד סוצאלי, ציין בית משפט השלום, כי המבקש אינו מועסק עתה בתחום העבודה הסוציאלית, "והקושי האפשרי בחיפוש עבודה בתחום זה אינו יכול להחשב כפגיעה קשה וממשית". בית משפט השלום, היתייחס למקרים בפסיקה, בהם לא הורשעו נאשמים שבצעו את אותה העבירה בציינו, כי בעיניינו של המבקש לא מתקיימות נסיבות מיוחדות אשר הצדיקו המנעות מהרשעה במקרים האחרים.
...
בגדרו של פסק הדין, נדחה ערעורו של המבקש על גזר דינו של בית משפט השלום בכפר סבא (כב' השופט ד' קלייטמן), בת"פ 518-01-16, מיום 25.9.2017.
לאחר עיון בבקשת רשות הערעור על נספחיה, סבורני כי הבקשה אינה עומדת באמות המידה האמורות, שכן עניינה נסב על המקרה הפרטי של המבקש, הא ותו לא, ואין מתעורר חשש לעיוות דין או לחוסר צדק שנגרם לו. עוד יצוין, כי טענות המבקש, רובן ככולן, כבר הועלו בפני בית המשפט המחוזי, אשר התייחס אליהן בפסק דינו המנומק, ומשכך, נראה כי הבקשה מהווה ניסיון לערוך מעין "מקצה שיפורים" לתוצאת הערעור, ניסיון שאין להיעתר לו (רע"פ 1739/18 בן ששון נ' מדינת ישראל (28.3.2018); רע"פ 460/17 אבו הדואן נ' מדינת ישראל (20.03.2017)).
ביחס לתנאי, שלפיו יש לבחון את השאלה האם סוג העבירה מאפשר הימנעות מהרשעתו של הנאשם, סבורני כי לא ניתן לסיים את ההליך בעניינו של המבקש ללא הרשעה.
סוף דבר, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עמדה זו ראיתי לדחות מהטעמים הבאים: ראשית, לנאשם קיימת הרשעה משנת 2015 בעבירה של הסעת שב"ח, בגינה נדון למאסר על דרך עבודות השרות ומאסר על תנאי.
במקרים האמורים יחולו הוראות סעיף 71א(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 לפיו: "מצא בית המשפט שנאשם ביצע עבירה, רשאי הוא לתת צו שירות גם ללא הרשעה, בנוסף למבחן או בלעדיו, ומשעשה כן יהיה דינו של צו השרות, לעניין סעיף 9 לפקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, כדין צו מבחן". עוד נקבע בפרשת כתב- כי מטרת השמוש בסעיף זה לחוק היא שיקומית, והיא תובא במכלול השיקולים לפטור את הנאשם מהרשעה.
...
במקרים האמורים יחולו הוראות סעיף 71א(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 לפיו: "מצא בית המשפט שנאשם ביצע עבירה, רשאי הוא לתת צו שירות גם ללא הרשעה, בנוסף למבחן או בלעדיו, ומשעשה כן יהיה דינו של צו השירות, לעניין סעיף 9 לפקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, כדין צו מבחן". עוד נקבע בפרשת כתב- כי מטרת השימוש בסעיף זה לחוק היא שיקומית, והיא תובא במכלול השיקולים לפטור את הנאשם מהרשעה.
הנאשם טען אומנם בשרות המבחן כי לא ידע שהרכב גנוב, אך היה עליו להסיק מסקנה זו, ובבחינה זו עצם את עיניו, נוכח העובדה כי הוא קיבל תמורה בעד העברת הרכב ממקום אחד לאחר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

כך או אחרת, וגם ככל שיעמוד הנאשם בעתיד בפני ועדה כזו או אחרת שתשקול את הרשעתו בפלילים הרי שהלכה היא כי : "הרשעה אינה יוצרת "מסך ברזל" חומה בלתי עבירה, אלא מהוה נתון שאותו תצטרך הועדה לשקלל" ראו ע"פ (מחוזי ת"א) 71377/06 יחזקאל נ' מדינת ישראל , ולפיכך הרשעה במקרים מסוג זה אינה עולה לכדי פגיעה קונקרטית.
בכל הנוגע לתנאי השני, הרי שעל פניו עבירת הסעת שב"ח בנסיבות בהן מדובר בשב"ח שאין לנאשם הכרות מוקדמת עימו, ובנסיבות בהן הנאשם אסף את השב"ח בסמוך למחסום, הנה מסוג העבירות בהן ככלל אין לבטל הרשעה.
...
לאחר שבחנתי את הערכים המוגנים שנפגעו מביצוע העבירה על ידי הנאשם, מידת הפגיעה בערכים אלו, בנסיבות ביצוע העבירה, הרי שאני קובע כי מתחם העונש במקרה זה, נע בין חודש מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות, לבין 6 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, זאת לצד רכיבי ענישה אחרים.
אשר על כן, אני דוחה את בקשת הנאשם לבטל את הרשעתו.
סוף דבר לאחר ששקלתי את כלל השיקולים לעיל, לקולה ולחומרה, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: חודש מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות במטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה ערד, בכתובת אשד 1 ערד.
לאור כל האמור אני מטיל על הנאשם קנס בסך 5,000 ₪, שישולם ביום 1.1.23 או 10 ימי מאסר תמורתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

השני הוא כי סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים.
בכל הנוגע לתנאי השני, הרי שעל פני הדברים עבירת הסעת שב"ח בנסיבות בהן מדובר בשב"ח שאין לנאשם הכרות מוקדמת עמו, הנה מסוג העבירות בהן ככלל אין לבטל הרשעה.
...
אשר על כן, אני דוחה את בקשת הנאשם לבטל את הרשעתו.
לאחר שבחנתי את הערכים המוגנים שנפגעו מביצוע העבירה על ידי הנאשם, מידת הפגיעה בערכים אלו, בנסיבות ביצוע העבירה, ובמצב הביטחוני המעורער הקיים כיום, הרי שאני קובע כי מתחם העונש במקרה זה, נע בין חודשיים מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות, לבין 7 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, זאת לצד רכיבי ענישה אחרים.
גזירת העונש לאחר ששקלתי את כלל השיקולים לעיל, לקולה ולחומרה, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 160 שעות של"צ שיבוצעו בהתאם לתכנית שיכין שירות המבחן בתוך 30 יום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

כך או אחרת, וגם ככל שיעמוד הנאשם בעתיד בפני ועדה כזו או אחרת שתשקול את הרשעתו בפלילים הרי שהלכה היא כי: "הרשעה אינה יוצרת "מסך ברזל" חומה בלתי עבירה, אלא מהוה נתון שאותו תצטרך הועדה לשקלל" ראו ע"פ (מחוזי ת"א) 71377/06 יחזקאל נ' מדינת ישראל , ולפיכך הרשעה במקרים מסוג זה אינה עולה לכדי פגיעה קונקרטית.
בכל הנוגע לתנאי השני, הרי שעל פניו עבירת הסעת שב"ח בנסיבות בהן מדובר בשב"ח שאין לנאשם הכרות מוקדמת עמו, ובנסיבות בהן הנאשם אסף את השב"ח בסמוך למחסום, ובנסיבות בהן מדובר בהסעה בתשלום, הנה מסוג העבירות בהן ככלל אין לבטל הרשעה.
...
אם כן, הנאשם לא עמד בתנאים המצטברים הנחוצים לביטול הרשעתו, ואני דוחה את בקשתו לבטל את הרשעתו.
לאחר שבחנתי את הערכים המוגנים שנפגעו מביצוע העבירה על ידי הנאשם, מידת הפגיעה בערכים אלו, בנסיבות ביצוע העבירה, הרי שאני קובע כי מתחם העונש במקרה זה, נע בין מאסר קצר שיכול וירוצו בעבודות שירות, לבין 7 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, זאת לצד רכיבי ענישה אחרים.
גזירת העונש לאחר ששקלתי את כלל השיקולים לעיל, לקולה ולחומרה, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 45 ימי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות באולם הקונכיה ומגרשי ספורט – חברת כיוונים ברחוב האצ"ל 2 באר שבע, או לפי קביעה אחרת של הממונה על עבודות השירות.
לאור כל האמור אני מטיל על הנאשם קנס בסך 5,000 ₪, שישולם בעשרה תשלומים חודשיים שווים החל מיום 1.9.23 ובכל ראשון לחודש שלאחריו, או 10 ימי מאסר תמורתו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו