מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי הרשעה בהשפעה על שער מניה בתרמית

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

אם ההסבר החלופי מותיר ספק סביר באשר לנכונות המסקנה המרשיעה העולה מהראיות, הנאשם לא יורשע (ע"פ 9372/03 פון וייזל נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(1) 745, 753 (2004); ע"פ 2661/13 יחייב נ' מדינת ישראל, פס' 37 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ס' ג'ובראן (18.2.2014); ע"פ 2132/04 קייס נ' מדינת ישראל, פס' 7 לפסק דינה של השופטת א' פרוקציה (28.5.2007); ע"פ 6392/13 מדינת ישראל נ' קריאף, פס' 97 לפסק דינו של השופט נ' סולברג (21.1.2015) (להלן: קריאף)).
הבחינה המשולבת תלמד האם הוכח מעבר לספק סביר כי דנקנר קיים את יסודות העבירה, דהיינו השפיע בדרכי תרמית על שער מניית אי.די.בי. בשלב הרביעי נבחן את התקיימות שאר יסודות העבירות בהן הורשע דנקנר.
...
נאמר כבר עתה כי באות כוח המערערים טענו כל אחת מהן, בטוב טעם, בדבר הצגת תזה חלופית למסקנה שמרשיהם ביצעו את המעשים שלא מתוך כוונה פלילית.
יצוין בשולי הדברים, כי לא מצאתי כל עילה להתערב בגובה הקנס שהושת על שטרום, אשר לא ניתן לומר כי בהתחשב בכל האמור לעיל ובחומרת העבירות, מדובר בקנס אשר מחמיר עמו יתר על המידה.
למסקנה אפוא, דין ערעוריהם של דנקנר, שטרום ואי.די.בי על גזרי הדין, להידחות; ודין ערעור המדינה להתקבל באופן שעונש המאסר בפועל שיושת על דנקנר יעמוד על 36 חודשים ועונש המאסר בפועל שיושת על שטרום יעמוד על 24 חודשים.
סוף דבר של פסק הדין על כן הוחלט לדחות את ערעורו של דנקנר על הכרעת הדין בהתאם לחוות דעת השופט נ' הנדל; לדחות את ערעורו של שטרום על הכרעת הדין בהתאם לחוות דעת השופט ג' קרא; לדחות את ערעורי דנקנר, שטרום, ואי.די.בי על גזר הדין; ולקבל את ערעור המדינה על גזר דינם של דנקנר ושטרום באופן שעונש המאסר בפועל של דנקנר יעמוד על 36 חודש, ועונש המאסר בפועל של שטרום יעמוד על 24 חודש, כאשר יתר המרכיבים בגזר דינו של בית המשפט המחוזי יישארו על כנם, כאמור בחוות דעת השופט ד' מינץ.

בהליך מ"ח (מ"ח) שהוגש בשנת 2011 בעליון נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בתל אביב-יפו (כב' השופט ד"ר ע' בנימיני) הרשיע את המבקש בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על שעריהם של ארבעה ניירות ערך, במספר רב של מקרים, לפי סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך, ובעבירות של אי-מתן הודעה על שינוי באחזקות בעל עניין בכוונה להטעות משקיע סביר, במספר רב של מקרים, לפי סעיפים 37, 53(א)(4) ו-53(ד) לחוק ניירות ערך, ותקנות 30 ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
נקבע כי המבקש והנאשמים הנוספים השפיעו בדרכי תרמית על שערי המניות, הואיל וכוונתם בתקופת הקליטה לא הייתה לבצע פעילות כלכלית אמיתית של רכישת מניות לצורך הגדלת החזקותיהם, אלא למנוע את הירידה בשערי המניות.
תמצית טענותיו של המבקש, אותן פירט באריכות, הנה כי העבירות בהן הורשע אינן קיימות בספר החוקים של מדינת ישראל, כי הן תיאורטיות בלבד ולא ניתנות ליישום בפועל וכי הפירושים שיצק להן בית משפט השלום הנם "פרי המצאתו", כך בלשונו.
...
יפים לעניין זה דבריו של השופט לוי: "מסקנתי היא כי דין הבקשה להידחות הן על הסף והן לגופה. על הסף, הואיל ומתגובת היועץ המשפטי לממשלה עולה, כי המבקש לא התייצב לריצוי עונשו ומשטרת ישראל טרם הצליחה לאתרו. זו עובדה תמוהה ביחס למי שפונה לבית המשפט ומבקש סעד, שהרי משמעות התנהגותו היא שהמבקש אינו מציית להחלטות שיפוטיות, ודי בעובדה זו לעתים כדי לשלול את זכותו לסעד." (מ"ח 5208/03 סוקוסאן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פס' 6 (לא פורסם, 23.6.03)).
אוסיף, כי אין להיעתר לבקשה גם מן הטעם שהיועץ המשפטי לממשלה לא נתן את הסכמתו לזיכויו של המבקש, כדרישת סעיף 31(ד) לחוק בתי המשפט.
הבקשה אפוא נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית-המשפט הבהיר כי "מאחר שישנו קשר הדוק בין המחיר בבורסה באותם ימים לבין המחיר שנקבע בהנפקה – התמיכה המלאכותית בשער המניה בבורסה, פגעה גם באופן עקיף במשקיעים אשר הישתתפו בהנפקה. בפגיעה זו עוסקת עבירת ההנעה...". כפי שצוין, דנקנר הורשע גם בעבירת הדיווח – זאת מאחר שהוא לא דיווח בתשקיף כי הוא היה שותף לתכנית ההשפעה על שער המניה בתקופת ההנפקה, וכן משום שלא דיווח על תכנית ההשפעה בדווח מיידי.
מסקנה זו נובעת בין היתר מהאמור בס' 79 בפסק-הדין בעירעור (חוות-דעתו של השופט נ' הנדל) לפיו "המסקנה הסבירה היחידה העולה ממכלול הראיות שנבחנו לעיל, הנה כי דנקנר התכוון להשפיע על שער המניה, וכי פעל במסגרת תכנית משותפת עם שטרום לשם כך. מסקנה זו מעוגנת במכלול הראיות ובתמונה הכוללת שהן מציירות". במילים אחרות – בית-המשפט קבע כי דנקנר ושטרום התכוונו להשפיע על שער המניה, וכי התוכנית שהם הגו נועדה למטרה זו באמצעות תרמית.
...
אינני סבורה שהודעות הפרישה של חלק מחברי הקבוצה צריכות לשנות את המסקנה הזו.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני מאשרת את הבקשה כתביעה ייצוגית ביחס לשתי תת-הקבוצות הראשונות, בעילה מכוח סעיף 56 לפקודת הנזיקין; וכן בעילות מכוח סע' 52יא לחוק ניירות-ערך, וסע' 63 לפקודת הנזיקין בקשר עם פעולות המשיבים במסגרת העבירות הקבועות בסע' 54(א)(1) ו-54(א)(2).
אני דוחה את הבקשה ביחס לעילות התביעה מכוח סע' 254(א), 192 ו-193 לחוק החברות; סע' 31(א), 38ג לחוק ניירות-ערך; ס' 35 לפקודת הנזיקין; ומכוח סע' 52יא לחוק ניירות-ערך וס' 63 לפקודת הנזיקין בקשר עם פעולות המשיבים במסגרת העבירה הקבועה בסעיף 53(א)(2) לחוק ניירות-ערך, וחובות הדיווח בדיני ניירות-ערך.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המחלוקת המשפטית שהתגלעה בין הצדדים ביחס לאשמתה של הנאשמת כמי שנטלה חלק בהשפעה בדרכי תרמית על שעריהן של המניות, מחייבת הכרעה בדבר הדרך שבה יש להשקיף על מעשיה, הוראות ביצוע שהזרימה לבורסה בהנחיית הנאשם, נוכח מעמדה המיוחד ויוצא הדופן, וכן, נוכח העובדה שאין נגדה טענה כי יזמה פעילות כלשהיא, או, שהייתה שותפה פעילה לתכנית מרמתית יזומה מראש, או, שהפעילה שיקול דעת עצמאי בבצוע העיסקאות בבורסה, בין בצד האחד ובין בצד השני.
יוער, כי בעיניין סרוסי הורשעו מינהלי תיקי השקעות בבצוע עבירות לפי סעיף 54(א)(2) לאחר שקבע בית המשפט כי הנאשמים פעלו בשיתוף פעולה ובתאום ביניהם במסחר, במטרה להשפיע על שערה של מניה מסויימת בה היו להם אחזקות, וכי להשגת מטרתם הם ביצעו עיסקאות עצמיות ומתואמות שהעלו את שערה של המניה.
...
לסיכום פרק זה: בין אם נועץ הנאשם בעו"ד שפירא בדבר דרך הפעולה האפשרית ובין אם לאו, ואיני מתכוונת לקבוע מסמרות בסוגייה זו, עובדה היא שבתקופה הרלוונטית - בשנים 2002, 2003 ו-2004 - פעל הנאשם בניגוד לחוק ייעוץ השקעות ובניגוד לחוק השקעות משותפות בנאמנות וכלליו, וביצע עשרות עסקאות בבורסה ומחוצה לה לחשבונות של חברות הנתונות בשליטתו, בניגוד לקבוע בחוק, ומבלי שדיווח על כך בכתב מראש, כחובתו בהיותו דירקטור וחבר ועדת השקעות.
אני מרשיעה את הנאשם בעבירות הבאות: בגין פרט האישום הראשון ופרט האישום השני: תרמית בניירות ערך - לפי סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - 19 פרטי אישום.
אני מרשיעה את סימודן אחזקות בגין פרט האישום הראשון ופרט האישום השני בתרמית בניירות ערך - לפי סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - 19 פרטי אישום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הראשון, כי היה מידע קודם בשוק לגבי הפצה צפויה של מניות סלקום, כך שהנאשם יכול היה לפנות ישירות לדויטשה בנק ולכוש מהם את המניות במחיר מופחת כפי שעשה שאול מאור; השני, כי הנאשם מכר מניות סלקום בחשבונות אקסלנס קודם להפצה, מה שמעיד שידע על ההפצה העתידית; השלישי, פניה מוקדמת של הבנק הבנלאומי לנאשם, קודם להפצה לוודא כי הוא אכן מתעתד לרכוש מניות, והרביעי, השפעה בפועל באופן תרמיתי על שער נייר הערך.
דרכי תרמית הרכיב השני שיש להוכיח כדי להרשיע בעבירה זו הנו כי המעשה שתוצאתו היא השפעה על שער נייר הערך, צריך לשאת אופי של דרכי תרמית, מבלי שחוק ניירות ערך מיפרט או מגדיר מהם המקרים שיכללו במושג זה (ראו לעניין זה: עניין אדרי, פס' 13 לפסק דינו של כב' השופט, לימים המשנה לנשיאה, ע' פוגלמן).
...
נמצאנו למדים כי כאשר אישום לפי סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך מתבסס על עסקאות אמיתיות, אין בפעולה של העושה, כשלעצמה, סממן חיצוני אובייקטיבי המעיד על דרכי התרמית (בניגוד, כאמור, למצבים שבהם במוקד האישום נדונות למשל עסקאות מלאכותיות).
העד נשאל בחקירה ראשית האם זיהה פעילות לא אתית של הנאשם והשיב (עמ' 317 לפר' ש' 26-21): "זה לא עלה, היה נקודה אחת של, נקודה מקצועית יותר שהיא יותר הטרידה בנושא של נגזרים, שהוא ביצע פעם אחת איזושהי פעילות שלדעתי הוא לא הבין בעצמו מה הוא עשה. ועלה לנו בכל מערכות הבקרה, הוא הוזהר ובסופו של דבר הכול המשיך כרגיל. לגבי, לגבי התחום המנייתי לא עלו לי חששות כאלה." העד כהן הבהיר בהמשך כי בשאלת הנגזרים היה מדובר בעניין מקצועי בלבד (עמ' 341 לפר' ש' 8).
כיון שיש ספק האם הרכוש שקיבל הנאשם הושג במישרין או בעקיפין בעבירה, לא ניתן להרשיע את הנאשם גם בעבירה זו. סוף דבר המאשימה לא הצליחה להוכיח כי הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו