מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אחריות פלילית של שותף לעבירה נוספת

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תוכן עניינים מבוא 9 תמצית כתב האישום – המעורבים בכל אישום והעבירות המיוחסות להם 10 תמצית תשובת הנאשמים 12 העבירות בכתב האישום 12 עבירת השוחד - הערות משפטיות 12 על סוגי טובת ההנאה המבססים מתת 13 המרכיב האובייקטיבי והמרכיב הסובייקטיבי בטובת ההנאה 14 נבחר ציבור – סוגי טובות הנאה 15 טובת הנאה אחרת – מעורבות בכלי התיקשורת 16 החלת העקרונות המשפטיים על הטענות בכתב האישום 19 עבירת הפרת האמונים - היבטים משפטיים 20 הבחנה בין שוחד לבין הפרת אמונים ובין עבירות אלה לבין מעשה שאינו פלילי 20 ביצוע בצוותא של עבירות שוחד והפרת אמונים המותנות בעושה מיוחד 22 עבירה המותנית בעושה מיוחד - ההבחנה בין לקיחת שוחד בצוותא לבין תיווך לשוחד 22 עבירה המותנית בעושה מיוחד –נסיבות המצדיקות אחריות בצוותא בהפרת אמונים 23 הערות מבוא ראייתיות 25 תוצרי האזנות הסתר ותוצרים מתיבות המיילים 25 עדי תביעה מקורבים 26 היתנהלות הנאשמים בחקירותיהם 26 בחינת הראיות - כללי 30 התשלומים במסגרת הסכמי הפצוי 30 גיוס הכספים בהקשר של הסכמי הפצוי ותשלומם 30 העמדת כספים באופן פרטי על ידי איתמר שמעוני 32 פוטנציאל גיוס כספים מהוריו של שמעוני ושאלת הגיוס בפועל מההורים 36 פניית שמעוני לעופר ופונטה – הבנתו שיגייסו כספים ממקורות חצוניים 38 המצב הכלכלי והמקורות הכספיים של עופר 38 המצב הכלכלי והמקורות הכספיים של פונטה 40 גיוס ותשלום כספים על ידי עופר 41 גיוס ותשלום כספים על ידי פונטה 43 סכום שנטען שמימן סופר 45 סיכום ביניים – מקורות מימון ידועים ועלומים 47 מודעות איתמר שמעוני ומעורבותו בגיוס הכספים 48 הערות מקדמיות 48 ידיעת שמעוני בזמן אמת שמקור הכספים שנותן עופר הוא מתשלומים מדוידי 49 הידיעה על פתיחת משרד התיווך בסמוך לפתיחתו 49 שמעוני היה מודע להכנסות של עופר מעיסוקו בתיווך 50 מודעות שמעוני למורכבות הפוטנציאלית הנובעת מעיסוקו של עופר בתיווך 51 המועד בו ידע שמעוני על קשריו העיסקיים של עופר עם דוידי 51 ידיעת שמעוני על היחסים העיסקיים בין דוידי לעופר עובר לתשלום שכה"ט על ידי עופר 59 טענת שמעוני שכשידע על הקשר העיסקי נתן לעופר הנחיות בנוגע להכנסות מדוידי 60 מיסמכי ניגודי העניינים - הערות 62 סיכום ביניים 64 פניית איתמר שמעוני לעופר ופונטה שיגייסו כספים מצדדים שלישיים 65 עתוי הפנייה לפונטה 65 עתוי הפניה לעופר 66 נתונים המשפיעים על השיח בין שמעוני לפונטה ועופר בנושא גיוס הכספים 69 היתנהלות שמעוני מתאפיינת בשליטה מעורבות ומעקב 70 נתונים בהקשרם של פונטה ועופר להם היה שמעוני מודע 72 הטענה שסוכם ששמעוני לא יהיה מעורב 73 טענת שמעוני שנתן הנחיות ברורות בקשר לגיוס הכספים בתחילת התהליך 74 הטענה שלאחר מתן ההנחיות שמעוני לא עקב ולא עודכן 77 עידכון שמעוני באופן כללי בקשר לסכומי הכספים שגוייסו ומקורותיהם 80 עידכון שמעוני ומעורבותו בחודש מאי 2015 עובר לתשלום 300,000 ש"ח 81 הפגישה במסעדת ציפורה 85 פעילות העיקוב החסויה, העתירה לגילוי ראיה וההחלטות בהקשרה 85 תוכן השיחה בין שמעוני לפונטה 86 הפתק שנתפס ותוכן הרישומים בפתק 88 מודעות שמעוני לרישומים בפתק 91 איסוף גזרי הנייר על ידי העוקבת, הדבקתם ושמירת הפתק 95 טענות ההגנה – אין שרשרת מוצג לפתק המקורי 95 טענות ההגנה – הימנעות מכוונת מאיסוף מצלמות האבטחה 96 טענות ההגנה - הטענה הכבושה לגבי איסוף נייר על ידי המאבטח אנדריי 97 טענותיו הכבושות של פונטה ביחס לפתק שהציג לשמעוני במסעדה 99 סיכום ביניים 99 החשש מפני עריכת חקירה לגבי מקור הכספים וחוקיותם 99 העדר תעוד מסודר לכספים שנאספו לשם מימון הסכמי הפצוי 101 חוסר היתעניינות מצד שמעוני בפרטי ההתחייבויות שלטענתו נילקחו כהלוואות 103 נושא גיוס הכספים ומקורות המימון – סיכום ומסקנות 104 מעמדם של פונטה ועופר בהקשר של עינייני הערייה 104 עופר השתמש במעמדו כאח של ראש העיר לקידום עניינים בעיריה 105 מעמד פונטה והשפעתו על נושאים ערוניים 106 סיכום ביניים 107 מעמדו של סופר כמנכ"ל ואופי מעורבותו בפרשה 107 אישום ראשון 109 ליבת המחלוקת 109 תשובת הנאשמים 110 ניתוח הראיות 111 קווים לדמותו של דוידי היזם 111 יחסי דוידי ושמעוני עובר לבחירתו של שמעוני כראש העיר 113 יחסי דוידי וגלאם 113 הבנת דוידי בתחילת כהונת שמעוני שיש חשיבות בהידוק הקשר עם שמעוני 114 סיכום ביניים 116 רכישת קול אשקלון – העברת מסר לשמעוני 117 הידוק הקשרים עם עופר – העברת מסרים לשמעוני 124 דוידי שיתף את עופר בענייניו מול הערייה והפעיל אותו 127 עופר נענה לכל פניות דוידי 128 הטענה להפעלת עופר מתוך יחסי החברות 128 שיחות ומפגשים אינטימיים בין שמעוני לדוידי 130 הקישור הצבורי בזמן אמת בין דוידי לשמעוני דרך עופר 132 סיכום ביניים 132 המתת 133 הכספים שהועברו מדוידי לעופר 134 הנכסים, העיסקאות ועמדת המאשימה בקשר לזכאות לדמי תיווך 135 מהלך בחינת הראיות 137 הטענה לפתיחת עסק תיווך ושימוש בו לצורך הסוואת העברת כספי שוחד 138 יחסי דוידי – עופר בהקשר של עיסקאות תיווך 139 בחינת העיסקאות 142 הקבוצה הראשונה – מאפיינים חריגים - נווה הדרים, הסטוק ונאות אשקלון 142 הקבוצה השניה – דמי תיווך מופרזים - לנדוור ופטריקס 143 הקבוצה השלישית – העידר פעילות תיווך – משרדי פאר 145 הקבוצה השלישית – העידר פעילות תיווך – שיווק יעדים 149 נתונים שנחשף אליהם דוידי עובר להעברת 150,000 ש"ח לעופר עבור שמעוני 152 דיווחים בתקשורת 152 מסרים מצד שמעוני, עופר ופונטה כלפי דוידי 153 הענות לפניות דוידי בנושא צימצום שטחי הפירסום עובר להעברת הסכום 153 הצהרת שמעוני שיעזור לדוידי ולא יפגע בו 153 הצורך החיוני בגיוס סכומים נוספים בסמוך לפני בקשת הכספים מדוידי 155 התרמית והסוואתה 157 לא היה כל צורך במשווק לפרויקט באותה עת 157 אין ראיות לפנייה של עופר לדוידי לשווק את הפרויקט 159 התרמית - לא הייתה סיבה ולא הייתה הצדקה לתת לעופר שיווק בלעדי 160 ההסכמה על שיווק בלעדי שתוארה אינה מתקבלת על הדעת 162 עירובו של דרור אלמלם – עתוי ותכלית 164 הטענה שהתבקשה וניתנה מקדמה בקשר לשיווק היא שקרית 169 מהלכי ההסוואה – תוכן הרישום בחשבונית ובספח השיק 173 מהלכי ההסוואה - פנייה לעו"ד בן יעקב 174 מהלכי ההסוואה - הסכם השיווק הכוזב 176 סיכום - העברת 150,000 ₪ - מתת מצד דוידי לשמעוני 178 לקיחת המתת על ידי שמעוני ועופר בצוותא חדא 178 שימוש בכספים שמקורם בדוידי ושולמו לעופר עבור תיווך–טענת המאשימה למתת 180 סיכום – העבירות הנובעות מהקשר הכספי בין דוידי לעופר 183 רכישת אתר האנטרנט אשקלון 10 והשבתתו 184 תביעות הדיבה והמגעים להסרתן כנגד מסירת שמות מדליפים מהלישכה 186 רכישת האתר על ידי דוידי 188 האם קיימת זיקה בין שני המהלכים מבחינת הנאשמים 191 בעד פעולה - האם ניתנה מתת בקשר עם תפקידו של שמעוני כראש העיר 193 צרכים קונקריטיים של דוידי כיזם 194 פוטנציאל המעורבות של שמעוני ומי מטעמו לקידום הצרכים היזמיים 195 התמורה 197 היבטים משפטיים 197 מרכיבי התמורה 199 התמורה הנטענת בהקשר היזמי 199 פאר – אי שיחרור ההיתר עקב הגשת ערר על כופר החניה – 5.14-10.14 199 סילו – פתח פריקה וטעינה – 9.14 202 שוויצריה הקטנה – 17.11.14 203 סילו – חתימה על היתר בניה – 1.15 204 פאר – בקשה להיתר - עיבוי עמודים – 2.15 211 סיכום ביניים – התמורה בהיבטים היזמיים 214 תמורה נטענת הקשורה לעניינים אישיים עיסקיים של דוידי 215 הקטנת הקפי הפירסום של הערייה במקומון אובייקטיבי -12.14 – 9.15 217 צימצום האכיפה על ידי הפיקוח העירוני לגבי מרכולי האחים דוידי 219 סיכום ביניים- התמורה בהיבטים האישיים עיסקיים 221 סיכום 222 אישום שני - מגנזי 223 תמצית האישום ותשובת הנאשמים 223 הערות מקדמיות ראייתיות 223 בחינת הראיות 226 המתת 226 הראיות הנוגעות למסירת 100,000 ₪ לפונטה על ידי חוסה בהוראת מגנזי 226 תמצית המחלוקת 226 הערות לעניין הערכת גרסאותיהם של חוסה ופונטה בנושא 227 חוסה 227 המעבר של חוסה מחוסר שתוף פעולה למעמד של עד מדינה 228 השיחה המקדימה עובר לחקירה 229 בקשות העזרה מצד חוסה במהלך החקירות מחמת קושי לזכור 230 הבעת חשש מצד חוסה שייחשב כמי ששיקר או שיטעה 231 פנטזיה – ביחס לרישום ב – 31.5.15 חוסה העלה השערות ללא קשר לזכרון 232 תוכן גירסתו של חוסה 233 במסגרת תפקידו העביר חוסה כספים לאנשים שונים בהוראת מגנזי 233 ההכרות עם פונטה 235 ההנחיות שקבל חוסה ממגנזי בהקשר של העברת הכספים 237 חוסה תיאר בעקביות את עצם העברת כספים לפונטה 238 היתייחסות לא עקבית מצד חוסה למספר הפעמים שנתן לפונטה כסף 239 זכרון חסר לגבי זמן ומקום ביחס למסירת הכסף במרינה וחוסר זכרון ביחס לסכום 240 המפגש ב – 28.5.15 עם פונטה במרינה בהרצליה ומסירת הכסף 241 היתייחסות חוסה לטענת פונטה שקבל מחוסה גרמושקה 243 תמיכה ראייתית - מסרונים ושיחות בין פונטה מגנזי וחוסה 244 תמיכה ראייתית  - הרישומים ביומן של חוסה 245 חוסר יכולת להסביר את הרישום הנוסף ביומן ב – 31.5.15 245 טענות הנוגעות לקבילות היומן 246 העברת כסף לפונטה בחניית המשרד באור יהודה – אירוע שאינו חלק מכתב האישום 247 סיכום ביניים 248 פונטה 249 גרסאות פונטה בעימות וחקירה 249 גירסתו הכבושה של פונטה בעדות 252 יחסי פונטה עם מגנזי וחוסה 252 טענת פונטה - תכלית ההגעה למרינה 252 הטענה למפגש בין מגנזי לפונטה במרינה 254 המפגש בין פונטה לחוסה 255 הפרכות בגירסה הכבושה לגבי הצורך בגרמושקה 256 טענות פונטה בקשר להעברת כסף במשרד באור יהודה – לא חלק מכתב האישום 257 סיכום ביניים 258 הפתק - ראיית הסיוע לעדות חוסה 258 סיכום ביניים – העברת 100,000 ₪ ממגנזי דרך חוסה לפונטה 261 הראיות הנוגעות לייעודו של הכסף עבור שמעוני 262 טובת ההנאה - סיכום 266 התמורה הנטענת 266 טענה למשוא פנים בדרך כלל – האם "שלח לחמך"? 268 סקירת האינטרסים של מגנזי באשקלון 269 בזיקה לתפקידו או בזיקה למעמדו – שוחד או הפרת אמונים? 270 סיכום 274 אישום שלישי – מילר 275 הטענות באישום ותשובת הנאשמים 275 טענות ההגנה לגבי מסגרת האישום 275 המתת 277 נסיבות העמדת הכסף 277 התכלית שלשמה נועד הכסף 279 האם מדובר בהלוואה או בהעמדת כסף ומשמעותו של הסכם ההלוואה 284 סיכום ביניים – טובת ההנאה 287 טענת המאשימה שלמילר היו אינטרסים עיסקיים באשקלון 288 אינטרסים בתחום ההתחדשות העירונית 289 השותפות העסקית עם פונטה 291 לוחות זמנים הקשורים לשותפות העסקית 293 דרגת הוודאות של המיזמים המתוכננים 295 אופי הקשר בין מילר לשמעוני 297 האם בעד פעולה הקשורה בתפקידו של שמעוני 298 סוף דבר 300 אישום רביעי – מירמה הפרת אמונים 302 הערות מבוא 303 בחינת הראיות 304 הטענה לבצוע בצוותא – ייחוס עבירת הפרת האמונים לפונטה 306 אישום חמישי – עבירות מס 309 שמעוני – האם הכספים שגוייסו מהוים הכנסה המחייבת דיווח 309 דוידי – ייחוס ההוצאה לחברה והגדלה במירמה של ההוצאות 311 הלבנת הון 313 הטענה ותשובת הנאשמים 313 היבטים משפטיים 313 הלבנת הון - סיכום 316 טענות ממשפחת ההגנה מן הצדק 317 סוף דבר 319 הכרעת דין באישום הראשון, אני מרשיעה את שמעוני ועופר בצוותא בעבירה של לקיחת שוחד ואת דוידי בעבירה של מתן שוחד, ביחס לסכום של 150,000 ₪ בהקשר של עסקת יעדים, ומזכה אותם מחמת הספק מיתר הסכומים.
  בסופו של דבר, אילו הייתי נידרשת להכריע  בשאלת אחריותו של פונטה לבצוע בצוותא של עבירת הפרת אמונים שהמוקד והדגש בה הוא על עצם ההמצאות של שמעוני במצב של ניגוד עניינים, אזי חרף מעמדו הפעיל של פונטה בכל הפעילות וחרף המעורבות המסוימת בנושא מילר, לא הייתי מוצאת הצדקה לייחס לו אחריות פלילית כשותף של שמעוני לעבירה.
...
תוכן עניינים מבוא 9 תמצית כתב האישום – המעורבים בכל אישום והעבירות המיוחסות להם 10 תמצית תשובת הנאשמים 12 העבירות בכתב האישום 12 עבירת השוחד - הערות משפטיות 12 על סוגי טובת ההנאה המבססים מתת 13 המרכיב האובייקטיבי והמרכיב הסובייקטיבי בטובת ההנאה 14 נבחר ציבור – סוגי טובות הנאה 15 טובת הנאה אחרת – מעורבות בכלי התקשורת 16 החלת העקרונות המשפטיים על הטענות בכתב האישום 19 עבירת הפרת האמונים - היבטים משפטיים 20 הבחנה בין שוחד לבין הפרת אמונים ובין עבירות אלה לבין מעשה שאינו פלילי 20 ביצוע בצוותא של עבירות שוחד והפרת אמונים המותנות בעושה מיוחד 22 עבירה המותנית בעושה מיוחד - ההבחנה בין לקיחת שוחד בצוותא לבין תיווך לשוחד 22 עבירה המותנית בעושה מיוחד –נסיבות המצדיקות אחריות בצוותא בהפרת אמונים 23 הערות מבוא ראייתיות 25 תוצרי האזנות הסתר ותוצרים מתיבות המיילים 25 עדי תביעה מקורבים 26 התנהלות הנאשמים בחקירותיהם 26 בחינת הראיות - כללי 30 התשלומים במסגרת הסכמי הפיצוי 30 גיוס הכספים בהקשר של הסכמי הפיצוי ותשלומם 30 העמדת כספים באופן פרטי על ידי איתמר שמעוני 32 פוטנציאל גיוס כספים מהוריו של שמעוני ושאלת הגיוס בפועל מההורים 36 פניית שמעוני לעופר ופונטה – הבנתו שיגייסו כספים ממקורות חיצוניים 38 המצב הכלכלי והמקורות הכספיים של עופר 38 המצב הכלכלי והמקורות הכספיים של פונטה 40 גיוס ותשלום כספים על ידי עופר 41 גיוס ותשלום כספים על ידי פונטה 43 סכום שנטען שמימן סופר 45 סיכום ביניים – מקורות מימון ידועים ועלומים 47 מודעות איתמר שמעוני ומעורבותו בגיוס הכספים 48 הערות מקדמיות 48 ידיעת שמעוני בזמן אמת שמקור הכספים שנותן עופר הוא מתשלומים מדוידי 49 הידיעה על פתיחת משרד התיווך בסמוך לפתיחתו 49 שמעוני היה מודע להכנסות של עופר מעיסוקו בתיווך 50 מודעות שמעוני למורכבות הפוטנציאלית הנובעת מעיסוקו של עופר בתיווך 51 המועד בו ידע שמעוני על קשריו העסקיים של עופר עם דוידי 51 ידיעת שמעוני על היחסים העסקיים בין דוידי לעופר עובר לתשלום שכה"ט על ידי עופר 59 טענת שמעוני שכשידע על הקשר העסקי נתן לעופר הנחיות בנוגע להכנסות מדוידי 60 מסמכי ניגודי העניינים - הערות 62 סיכום ביניים 64 פניית איתמר שמעוני לעופר ופונטה שיגייסו כספים מצדדים שלישיים 65 עיתוי הפנייה לפונטה 65 עיתוי הפניה לעופר 66 נתונים המשפיעים על השיח בין שמעוני לפונטה ועופר בנושא גיוס הכספים 69 התנהלות שמעוני מתאפיינת בשליטה מעורבות ומעקב 70 נתונים בהקשרם של פונטה ועופר להם היה שמעוני מודע 72 הטענה שסוכם ששמעוני לא יהיה מעורב 73 טענת שמעוני שנתן הנחיות ברורות בקשר לגיוס הכספים בתחילת התהליך 74 הטענה שלאחר מתן ההנחיות שמעוני לא עקב ולא עודכן 77 עדכון שמעוני באופן כללי בקשר לסכומי הכספים שגוייסו ומקורותיהם 80 עדכון שמעוני ומעורבותו בחודש מאי 2015 עובר לתשלום 300,000 ש"ח 81 הפגישה במסעדת ציפורה 85 פעילות העיקוב החסויה, העתירה לגילוי ראיה וההחלטות בהקשרה 85 תוכן השיחה בין שמעוני לפונטה 86 הפתק שנתפס ותוכן הרישומים בפתק 88 מודעות שמעוני לרישומים בפתק 91 איסוף גזרי הנייר על ידי העוקבת, הדבקתם ושמירת הפתק 95 טענות ההגנה – אין שרשרת מוצג לפתק המקורי 95 טענות ההגנה – המנעות מכוונת מאיסוף מצלמות האבטחה 96 טענות ההגנה - הטענה הכבושה לגבי איסוף נייר על ידי המאבטח אנדריי 97 טענותיו הכבושות של פונטה ביחס לפתק שהציג לשמעוני במסעדה 99 סיכום ביניים 99 החשש מפני עריכת חקירה לגבי מקור הכספים וחוקיותם 99 היעדר תיעוד מסודר לכספים שנאספו לשם מימון הסכמי הפיצוי 101 חוסר התעניינות מצד שמעוני בפרטי ההתחייבויות שלטענתו נלקחו כהלוואות 103 נושא גיוס הכספים ומקורות המימון – סיכום ומסקנות 104 מעמדם של פונטה ועופר בהקשר של ענייני העירייה 104 עופר השתמש במעמדו כאח של ראש העיר לקידום עניינים בעיריה 105 מעמד פונטה והשפעתו על נושאים עירוניים 106 סיכום ביניים 107 מעמדו של סופר כמנכ"ל ואופי מעורבותו בפרשה 107 אישום ראשון 109 ליבת המחלוקת 109 תשובת הנאשמים 110 ניתוח הראיות 111 קווים לדמותו של דוידי היזם 111 יחסי דוידי ושמעוני עובר לבחירתו של שמעוני כראש העיר 113 יחסי דוידי וגלאם 113 הבנת דוידי בתחילת כהונת שמעוני שיש חשיבות בהידוק הקשר עם שמעוני 114 סיכום ביניים 116 רכישת קול אשקלון – העברת מסר לשמעוני 117 הידוק הקשרים עם עופר – העברת מסרים לשמעוני 124 דוידי שיתף את עופר בענייניו מול העירייה והפעיל אותו 127 עופר נענה לכל פניות דוידי 128 הטענה להפעלת עופר מתוך יחסי החברות 128 שיחות ומפגשים אינטימיים בין שמעוני לדוידי 130 הקישור הציבורי בזמן אמת בין דוידי לשמעוני דרך עופר 132 סיכום ביניים 132 המתת 133 הכספים שהועברו מדוידי לעופר 134 הנכסים, העסקאות ועמדת המאשימה בקשר לזכאות לדמי תיווך 135 מהלך בחינת הראיות 137 הטענה לפתיחת עסק תיווך ושימוש בו לצורך הסוואת העברת כספי שוחד 138 יחסי דוידי – עופר בהקשר של עסקאות תיווך 139 בחינת העסקאות 142 הקבוצה הראשונה – מאפיינים חריגים - נווה הדרים, הסטוק ונאות אשקלון 142 הקבוצה השניה – דמי תיווך מופרזים - לנדוור ופטריקס 143 הקבוצה השלישית – העדר פעילות תיווך – משרדי פאר 145 הקבוצה השלישית – העדר פעילות תיווך – שיווק יעדים 149 נתונים שנחשף אליהם דוידי עובר להעברת 150,000 ש"ח לעופר עבור שמעוני 152 דיווחים בתקשורת 152 מסרים מצד שמעוני, עופר ופונטה כלפי דוידי 153 היענות לפניות דוידי בנושא צמצום שטחי הפרסום עובר להעברת הסכום 153 הצהרת שמעוני שיעזור לדוידי ולא יפגע בו 153 הצורך החיוני בגיוס סכומים נוספים בסמוך לפני בקשת הכספים מדוידי 155 התרמית והסוואתה 157 לא היה כל צורך במשווק לפרויקט באותה עת 157 אין ראיות לפנייה של עופר לדוידי לשווק את הפרויקט 159 התרמית - לא הייתה סיבה ולא הייתה הצדקה לתת לעופר שיווק בלעדי 160 ההסכמה על שיווק בלעדי שתוארה אינה מתקבלת על הדעת 162 עירובו של דרור אלמלם – עיתוי ותכלית 164 הטענה שהתבקשה וניתנה מקדמה בקשר לשיווק היא שקרית 169 מהלכי ההסוואה – תוכן הרישום בחשבונית ובספח השיק 173 מהלכי ההסוואה - פנייה לעו"ד בן יעקב 174 מהלכי ההסוואה - הסכם השיווק הכוזב 176 סיכום - העברת 150,000 ₪ - מתת מצד דוידי לשמעוני 178 לקיחת המתת על ידי שמעוני ועופר בצוותא חדא 178 שימוש בכספים שמקורם בדוידי ושולמו לעופר עבור תיווך–טענת המאשימה למתת 180 סיכום – העבירות הנובעות מהקשר הכספי בין דוידי לעופר 183 רכישת אתר האינטרנט אשקלון 10 והשבתתו 184 תביעות הדיבה והמגעים להסרתן כנגד מסירת שמות מדליפים מהלשכה 186 רכישת האתר על ידי דוידי 188 האם קיימת זיקה בין שני המהלכים מבחינת הנאשמים 191 בעד פעולה - האם ניתנה מתת בקשר עם תפקידו של שמעוני כראש העיר 193 צרכים קונקרטיים של דוידי כיזם 194 פוטנציאל המעורבות של שמעוני ומי מטעמו לקידום הצרכים היזמיים 195 התמורה 197 היבטים משפטיים 197 מרכיבי התמורה 199 התמורה הנטענת בהקשר היזמי 199 פאר – אי שחרור ההיתר עקב הגשת ערר על כופר החניה – 5.14-10.14 199 סילו – פתח פריקה וטעינה – 9.14 202 שוויצריה הקטנה – 17.11.14 203 סילו – חתימה על היתר בניה – 1.15 204 פאר – בקשה להיתר - עיבוי עמודים – 2.15 211 סיכום ביניים – התמורה בהיבטים היזמיים 214 תמורה נטענת הקשורה לעניינים אישיים עסקיים של דוידי 215 הקטנת היקפי הפרסום של העירייה במקומון אובייקטיבי -12.14 – 9.15 217 צמצום האכיפה על ידי הפיקוח העירוני לגבי מרכולי האחים דוידי 219 סיכום ביניים- התמורה בהיבטים האישיים עסקיים 221 סיכום 222 אישום שני - מגנזי 223 תמצית האישום ותשובת הנאשמים 223 הערות מקדמיות ראייתיות 223 בחינת הראיות 226 המתת 226 הראיות הנוגעות למסירת 100,000 ₪ לפונטה על ידי חוסה בהוראת מגנזי 226 תמצית המחלוקת 226 הערות לעניין הערכת גרסאותיהם של חוסה ופונטה בנושא 227 חוסה 227 המעבר של חוסה מחוסר שיתוף פעולה למעמד של עד מדינה 228 השיחה המקדימה עובר לחקירה 229 בקשות העזרה מצד חוסה במהלך החקירות מחמת קושי לזכור 230 הבעת חשש מצד חוסה שייחשב כמי ששיקר או שיטעה 231 פנטזיה – ביחס לרישום ב – 31.5.15 חוסה העלה השערות ללא קשר לזיכרון 232 תוכן גרסתו של חוסה 233 במסגרת תפקידו העביר חוסה כספים לאנשים שונים בהוראת מגנזי 233 ההיכרות עם פונטה 235 ההנחיות שקיבל חוסה ממגנזי בהקשר של העברת הכספים 237 חוסה תיאר בעקביות את עצם העברת כספים לפונטה 238 התייחסות לא עקבית מצד חוסה למספר הפעמים שנתן לפונטה כסף 239 זיכרון חסר לגבי זמן ומקום ביחס למסירת הכסף במרינה וחוסר זיכרון ביחס לסכום 240 המפגש ב – 28.5.15 עם פונטה במרינה בהרצליה ומסירת הכסף 241 התייחסות חוסה לטענת פונטה שקיבל מחוסה גרמושקה 243 תמיכה ראייתית - מסרונים ושיחות בין פונטה מגנזי וחוסה 244 תמיכה ראייתית  - הרישומים ביומן של חוסה 245 חוסר יכולת להסביר את הרישום הנוסף ביומן ב – 31.5.15 245 טענות הנוגעות לקבילות היומן 246 העברת כסף לפונטה בחניית המשרד באור יהודה – ארוע שאינו חלק מכתב האישום 247 סיכום ביניים 248 פונטה 249 גרסאות פונטה בעימות וחקירה 249 גרסתו הכבושה של פונטה בעדות 252 יחסי פונטה עם מגנזי וחוסה 252 טענת פונטה - תכלית ההגעה למרינה 252 הטענה למפגש בין מגנזי לפונטה במרינה 254 המפגש בין פונטה לחוסה 255 הפרכות בגרסה הכבושה לגבי הצורך בגרמושקה 256 טענות פונטה בקשר להעברת כסף במשרד באור יהודה – לא חלק מכתב האישום 257 סיכום ביניים 258 הפתק - ראיית הסיוע לעדות חוסה 258 סיכום ביניים – העברת 100,000 ₪ ממגנזי דרך חוסה לפונטה 261 הראיות הנוגעות לייעודו של הכסף עבור שמעוני 262 טובת ההנאה - סיכום 266 התמורה הנטענת 266 טענה למשוא פנים בדרך כלל – האם "שלח לחמך"? 268 סקירת האינטרסים של מגנזי באשקלון 269 בזיקה לתפקידו או בזיקה למעמדו – שוחד או הפרת אמונים? 270 סיכום 274 אישום שלישי – מילר 275 הטענות באישום ותשובת הנאשמים 275 טענות ההגנה לגבי מסגרת האישום 275 המתת 277 נסיבות העמדת הכסף 277 התכלית שלשמה נועד הכסף 279 האם מדובר בהלוואה או בהעמדת כסף ומשמעותו של הסכם ההלוואה 284 סיכום ביניים – טובת ההנאה 287 טענת המאשימה שלמילר היו אינטרסים עסקיים באשקלון 288 אינטרסים בתחום ההתחדשות העירונית 289 השותפות העסקית עם פונטה 291 לוחות זמנים הקשורים לשותפות העסקית 293 דרגת הוודאות של המיזמים המתוכננים 295 אופי הקשר בין מילר לשמעוני 297 האם בעד פעולה הקשורה בתפקידו של שמעוני 298 סוף דבר 300 אישום רביעי – מרמה הפרת אמונים 302 הערות מבוא 303 בחינת הראיות 304 הטענה לביצוע בצוותא – ייחוס עבירת הפרת האמונים לפונטה 306 אישום חמישי – עבירות מס 309 שמעוני – האם הכספים שגוייסו מהווים הכנסה המחייבת דיווח 309 דוידי – ייחוס ההוצאה לחברה והגדלה במרמה של ההוצאות 311 הלבנת הון 313 הטענה ותשובת הנאשמים 313 היבטים משפטיים 313 הלבנת הון - סיכום 316 טענות ממשפחת ההגנה מן הצדק 317 סוף דבר 319 הכרעת דין באישום הראשון, אני מרשיעה את שמעוני ועופר בצוותא בעבירה של לקיחת שוחד ואת דוידי בעבירה של מתן שוחד, ביחס לסכום של 150,000 ₪ בהקשר של עסקת יעדים, ומזכה אותם מחמת הספק מיתר הסכומים.
באישום השני אני מרשיעה את שמעוני ופונטה בעבירה של הפרת אמונים בצוותא, עבירה על סעיף 284 +29 לחוק העונשין.
באישום הרביעי אני מרשיעה את שמעוני ופונטה בעבירה של הפרת אמונים בצוותא, עבירה על סעיף 284 +29 לחוק העונשין.
באישום החמישי אני מרשיעה את שמעוני בשימוש במרמה עורמה ותחבולה, עבירה על סעיף 220(5) לפקודת מס"ה. אני מרשיעה את דוידי בשימוש במרמה עורמה ותחבולה, עבירה על סעיף 220(5) לפקודת מס"ה ובהכנה וקיום של פנקסי חשבונות כוזבים, עבירה על סעיף 220 (4) לפקודת מס"ה. אני מזכה את הנאשמים מיתר העבירות שיוחסו להם.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

באישום הנוסף הורשע הנאשם בעבירה של תקיפת קטין על ידי אחראי.
עברו הפלילי של הנאשם מלמד כי לפניי אדם אשר אינו ירא את החוק, אינו מכבד את החוק ונציגיו, את רכוש הציבור והאלימות והשמוש בכוח הזרוע אינם זרים לו. מעבר להרשעות הנוספות, גם כתב אישום שלפניי מעיד כי הנאשם נוהג באלימות באופן תדיר ולא מדובר במעשה תקיפה חד פעמי, הזר לאורחותיו.
הנאשם אכן לא ביצע או היה שותף לביצוען של עבירות נוספות מאז תיק זה נולד ובא לעולם, ונקודה זו תעמוד לזכותו.
...
בהתחשב בפגיעה המשמעותית בערך המוגן, בנסיבות ביצוע העבירות ובענישה הנוהגת בפסיקה, אני קובע שמתחם העונש ההולם אישום זה נע בין מספר חודשי מאסר ועד שנת מאסר בפועל ממש.
סיכומו של דבר, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הנדרשים, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: שמונה (8) חודשי מאסר לריצוי בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

מאידך, הסנגור טוען, כי יש להטיל על הנאשם עונש שיתחשב בנסיבותיו הקשות, ובעובדה שהנאשם לא הובן כראוי ע"י רשויות הטיפול, ולנוכח נטילת האחריות, חלוף הזמן, אי העמדה לדין של השותפים ואי פתיחת תיקים חדשים.
נסיבות שאינן קשורות בבצוע העבירה לפי סעיף 40י"א לחוק העונשין – ניתן לתת משקל לנסיבות הבאות שאינן קשורות בבצוע העבירה, במסגרת גזירת העונש בתוך המיתחם: הנאשם לא ריצה עונשי מאסר, ועברו הפלילי מסתכם בעבירת רכוש משנת 2010; מצבו המשפחתי הרפואי והאישי קשה ביותר, והוא התומך העקרי במשפחתו בכוחותיו הדלים; שליחתו למאסר נוסף, לאחר ששהה זמן ארוך במעצר (כימעט 3 חודשים) יביא לדרדור מצבו; לא ניפתחו בעיניינו תיקים חדשים לאורך התקופה הארוכה של ההליך הפלילי וכן לא הפר את התנאים; נטילת אחריותו הייתה חלקית.
...
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 80 ימי מאסר בניכוי מלא של ימי מעצרו בתיק זה (1.9.2017 עד 22.11.2017) משמעות הדבר שסיים לרצות את עונשו; 5 חודשי מאסר, שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם כל עבירת רכוש מסוג עוון בתוך שנתיים מהיום; פיצוי למתלונן באישום השני בסך 1,000 ש"ח. הפיצוי ישולם עד ליום 1.2.2020.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

זאת מן הטעם שביחס לאפשרות היתרחשות העבירה הנוספת אזי אם "היה מודע לכך, העבירה השונה או הנוספת חדלה מלהיות סטייה בעיניו, והוא תורם להתרחשותה מתוך מחשבה פלילית כשותף, במעמד זהה למעמדו בנוגע לעבירה המקורית, ועליו לשאת באחריות הפלילית לארוע העברייני כולו, לפי כללי השותפות" (ש"ז פלר יסודות בדיני עונשין כרך ב 338 (1987)).
סעיף 34א מחדש ומוסיף כי אף בהעדר ידיעה בפועל, עלול המבצע בצוותא לשאת באחריות כלפי עבירה שביצע שותפו אשר חרגה מהתכנון המקורי של השותפים בתנאי כי "בנסיבות הענין, אדם מן היישוב יכול היה להיות מודע לאפשרות עשייתה" (ע"פ 2895/07 פרחי נ' מדינת ישראל, פסקה 5 (25.10.2007); דנ"פ 1294/96 משולם נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(5) 1, 36-35 (1998)).
...
בהתייחס לרפורמה בעבירות ההמתה, תחילה טען המערער בהודעת הערעור ונימוקיה כי הרפורמה מצמצמת את מידת אחריותו, אולם בדיון שלפנינו בא-כוח המערער הבהיר כי "הרפורמה לא פועלת פה לטובתו". מנגד, לעמדת המשיבה יש לדחות את הערעור ולהותיר את הרשעת המערער בעבירת הרצח על כנה.
בא-כוח המערער הבהיר בדיון לפנינו כי אינו חולק על מסקנה זו של בית המשפט המחוזי, ועל כן איני רואה להרחיב על אודותיה.
לאחר שאיפשרנו לבא-כוח המערער להגיש "השלמת טיעון" בעניין זה וכן עיינו בתגובת בא-כוח המשיבה, החלטנו ביום 17.4.2023 לדחות את הבקשה לעיכוב נוסף במתן פסק הדין.
סוף דבר אף כי המערער הוא לא זה שביצע את הדקירה הממיתה בגבו של המנוח הוא היה מודע בכוח ובפועל לאפשרות התרחשות עבירת הרצח במהלך ניסיון השוד, באופן המוביל לאחריותו בעבירת הרצח כמבצע בצוותא.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ראו לעניין זה דברים שנאמרו בע"פ 4791/20 מדינת ישראל נ' רואד טאלב (נבו 26.11.2020): "אחריות הפועלים בצוותא חדא לקידומה של מטרה פלילית משותפת תלויה אך ורק בקיום הסינרגיה העבריינית, ולא בחלקו האינדיוידואלי של כל מבצע ומבצע. גם מי שחלקו בעבירה הוא קטן בהשוואה לזה של שותפיו לדבר העבירה יישא באותה אחריות פלילית כאחד ממבצעיה העקריים של העבירה. לשאלה "מי עשה מה?" יכול שתהא השלכה אך ורק לעניין העונש אשר יושת על כל מבצע ומבצע.
אכן, קיימות ראיות המקימות חשדות כבדים, נוכח הקשר בין טלפון הרוצחים לבין טלפון המשיב, שיחה שבעקבותיה יצא האופנוען לסייר בקירבת ביתו של המנוח, בטרם אותר המנוח על ידי הרוצחים (בשלב זה איני נכנסת לגודל שטח הכסוי ולעסקים נוספים שיש באזור, כפי שטען הסנגור, שכן הראיה לכאורה היא חוות דעת המהנדס, שאותה לא סתר המשיב ששמר על זכות השתיקה).
...
על כן, אני קובעת כי קיימות כנגד משיב זה ראיות לכאורה להוכחת המיוחס לו בכתב האישום.
אני מקבלת בחלקן את טענות הסניגור.
לצד זאת אני מקבלת את הטענה כי העובדות הללו, דהיינו, שמשיב 4 (בהנחה שהוא זה שהחזיק בטלפון ובאופנוע), יצא לסיורים סמוך לבית המנוח (הגם שלא ממש ליד) ביום הרצח, לא בהכרח מצביעה על מסקנה בלעדיה אין כי היה שותף לתכנון לבצע פשע כנגד המנוח.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו