מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אחריות העיריה לליקויי בניה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

(1) הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו (2) הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזק (3) הוא הרשה או אישרר את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק (4) הוא היה אחראי מכח חיקוקו לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבלן עצמאי (5) הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא כדין" בעניינינו, לא ניתן לאמר שאחד מבין חריגים אלה חל – ולכן, דין התביעה כנגד הערייה בגין ליקויי הבניה להדחות.
...
לאחר ששקלתי את כלל נסיבות באתי לכלל מסקנה כי יש להטיל פיצוי בשיעור אחיד לכל אחד מהדיירים.
בסופו של יום התוצאה היא כי התביעות כנגד נתבעים אלה נדחו ועל התובעים לשאת בהוצאות נתבעים אלה.
לפיכך אני קובע כי כל אחד מהתובעים ישלם לכל אחד מהנתבעים הנקובים מעלה ברישת פיסקה זו סך של 500 ₪ (חיוב אחד על כל בית אב).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

יתרה מזו, הטענה בדבר נטילת אחריות אישית בעדות רפי סופר אינה נכונה, היות והלה בתצהירו טען מפורשות כי אין להטיל עליו אחריות אישית ובחקירתו הנגדית השאלות שהוצגו ועליהן ענה כוונו לעניין חלוקת האחריות בינו כקבלן (היינו החברה) לבין הדיירים, הערייה וכו', וכך באו הדברים: "ש. לפי מה שכתבת בתצהיר, האם הבנתי נכון שעמדתך היא שליקויים שהם, לשיטתך, באחריות הדיירים בגלל תיחזוקה לא נכונה, או ליקויים בגלל הערייה בשל נקוז או ליקויים שהם כתוצאה מתכנון של האדריכל או דברים שיש עליהם היתר בנייה, וכו', הם לא באחריותך, אלא באחריות גורמים אחרים?
...
הנני מחייבת את הנתבעת 1 (עיריית צפת) לשלם לתובעים 6-7 (משפחת פלוטקין) פיצוי בסך של 10,648 ₪.
הנני מחייבת את העירייה לבצע את כל ההשלמות עליהן הורה המומחה ואשר מפורטות בסע' 143 לעיל, וזאת תוך 90 יום מיום קבלת פסק הדין.
כמו כן, הנני מחייבת את הנתבעת 2 לשאת בהוצאות התובעים, באופן חלקי וזאת לאור הפערים בין סכום התביעה לסכום שנפסק, כך שישולם סך של 20,000 ₪ בגין הוצאות משפט וסך של 20,000 ₪, כולל מע"מ, בגין שכ"ט עו"ד. הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ס' 9 לנספח ב במיפרט מכר: "אין החברה אחראית לגוונים של הפריטים והתאמתם ההדדית. הדבר אמור לגבי פריטים המסופקים על יד החברה והן לגבי פריטים המסופקים ע"י הקונה.". ס' 10 לנספח ב' במיפרט המכר: "אין החברה אחראית לאספקת פריטים, מוצרים או חומרים אשר נבחרים על יד הקונה ואשר אזלו ממלאי הספק והחברה, במקרה זה יסופקו פריטים, מוצרים או חומרים שווי ערך". ס' 23: "באבן טבעית, ריצוף וחפוי יתכנו הבדלי מירקם, גוון, גידים, "עיניים" וכו', ואין לראות בכך ליקוי.
מכתב מיום 26.3.12 מעירית קריית ביאליק ממוען לועד הבית ברח' סתוונית 4 שם נכתב כי הערייה אינה אחראית על אף אחת מהסיבות אותן מונה היזם שמעכבות לכאורה את מסירת הפרויקט ואיכלוסו, כי בסיור שנערך במקום נמצא שטרם הושלמו עבודות רבות והמתחם כולו אינו ראוי לאיכלוס.
בקביעת שיעור הפיצויים בגין עגמת נפש בגין ליקויי בניה יילקחו בחשבון, בין היתר, טיב הנכס שבו נפלו הליקויים – האם מדובר בדירת מגורים, במבנה עסקי או אחר; מה טיב הליקויים, מידת חומרתם, מידת השפעתם על חיי היומיום בדירה; היתנהלות הצדדים עובר להליך המשפטי ובמהלכו; עלות תיקון הליקויים ועוד (ע"א 5602/03 - אבי ושרה סגל ואח' נ. שו"פ לישראל בע"מ (ניתן ביום 28/2/05).
...
כך למשל ניתנה ההזדמנות לבצע את תיקוני הריצוף בדירה מה שבסופו של דבר אך הגדיל את היקף הליקוי בגין פריט זה. כמו כן, מטענות הצדדים עולה בירור כי התובעים איבדו את אמונם בנתבעים וכי מערכת היחסים ביניהם עוינת.
בשים לב לכל האמור לעיל ומשקבעתי אחריותם של הנתבעים 1-2 , יש לחייבם בפיצוי התובעים בנזקיהם כפי שפורט לעיל.
סוף דבר, אני מחייבת את הנתבעים 1-2 ביחד ולחוד, לשלם לתובעים את הסכומים הבאים : פיצוי (כולל פינוי) בהתאם לחוו"ד מומחה סך של 60,283 ₪; איחור במסירה: 3,150 ₪; ירידת ערך: 2,500 ₪; נזק לא ממוני - עגמת נפש סך של 5,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעת טוענת לדחיות, מניעות ועיכובים, בגינם היתה רשאית מכוח הוראות ההסכם, לדחות את מועד המסירה כדלקמן: 84 ימים בגין שינויים שהזמינו התובעים; 60 ימים בגין העיכוב בפתוח שהיה באחריות עירית מודיעין; 40 ימים בגין מגיפת הקורונה; 30 ימים בגין התארגנות; ו-60 ימים בגין תקופת הגרייס החוזית.
הנתבעת זנחה בסיכומים את טענותיה לעניין זכוי בסך 943 ₪, בגין אבדן סט ברז אמבטיה, לפיכך יש לחייבה גם בסכום זה. עגמת נפש בחישוב פיצוי בגין עוגמת נפש יש להביא בחשבון בין היתר את טיב הליקויים; מידת חומרתם; מידת השפעתם על שגרת חיי המשתמשים בנכס; היתנהלות הצדדים עובר להליך המשפטי ובמהלכו; ועלות תיקון הליקויים (ע"א 6540/05 סולל בונה בע"מ נגד אברמוביץ אבנר ואח' [פורסם בנבו] (1.12.2008)).
...
אין בידי לקבל טענת הנתבעת בסיכומים, לפיה מדובר בהתחשבנות בין התובעים לקבלן.
בשקלי שיקולים אלה, החלטתי כי בנסיבות העניין, לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש על הרף הנמוך, בסך 5,000 ₪.
סוף דבר הנתבעת תשלם לתובעים סך של 87,365 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעות אינן מכחישות את הטענה לעיתוי מסירת הדירה לתובעת וביחס למועדים שנקבעו בהסכם, אך טוענות שהעיכוב במסירת הדירה נבע מגורמים שאינן בשליטתן, עיכוב בעבודות הפיתוח שהיו באחריות עריית הרצליה ("הערייה").
הנתבעות מכחישות את הטענה לליקויי בנייה שנותרו בדירה, וטוענות שהשוני בגוון האריחים שבדירה איננו ליקוי אלא ביטוי לאופי האריחים.
בחוות הדעת, מראה המהנדס לופו כיצד עמדו הנתבעות בקשר רצוף עם הערייה לפחות משנת 2016, וכיצד פעלו לתיאום בין היתקדמות עבודות הבנייה להתקדמות עבודות הפיתוח.
...
בין מכך או בין מכך – הטענה נדחית.
גם טענה זו של התובעת – נדחית.
אשר על כן אני דוחה את התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו