מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אבדן תכשיטים בפוליסת ביטוח דירה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

להלן בקצרה טענות הצדדים; לטענות התובע- רכש מהנתבעת פוליסה לביטוח דירה ותכולתה הכוללת תכשיטים וחפצי ערך, וזאת לאחר שביום 17.7.14 ערכה הנתבעת סקר באמצעות המומחים מחברת "גמולב", אשר בחנו את מבנה הדירה ותכולתה ובכלל זה העריכו את שוים של השעונים והתכשיטים אשר היו בידיו.
למשמע עדות התובע, מצאתי אותה כגירסה שאינה קוהרנטית, ואשר עולות ממנה סתירות רבות לעניין השרשרת והתליון נשוא התביעה, תוך שמחקירת הנתבעת את הארוע אף נתגלו ממצאים המעלים חשדות כבדים ביותר באשר לאמיתותה ואף יכול וקבלת פיצוי מחברת ביטוח "מגדל" בעבור אובדן תכשיטים במסגרת ארוע פריצה בשנת 2005 אשר בטוחו במסגרת הפוליסה נשוא תביעה זו; לטענת התובע, ביום 8.6.15,בעודו בחוף הים, אבדה שרשרת זהב ועליה תליון מגן דוד משובץ ביהלומים, ששוויה הכולל הוערך בסך של 54,000 ₪ (פרטי מספר 4 בסקר גמולב), והמבוטחת אצל הנתבעת בהתאם לפוליסת ביטוח שתחילתה מיום 13.7.14 ועד 31.7.15, הכפופה להוראות חוק חוזה ביטוח התשמ"א -1981 (להלן:"החוק").
...
לטענות הנתבעת- דין התביעה להידחות מאחר ואין לה כל חבות כלפי התובע בגין האירוע הנטען, והמוכחש; לדבריה, בדיקות מקיפות שנערכו העלו שנעשתה הכשלה בבירור החבות וכי האירוע הנטען נגרם בנסיבות שונות.
לאחר פניית התובע בבקשה לקבל פיצוי כספי, נערכה חקירה, כנהוג במקרים אלה, אשר העלתה מסקנה ולפיה עסקינן בתביעה כוזבת תוך שהתובע העלים פרטים מהותיים כדי לזכות בתגמולי ביטוח בכוונת מרמה ובחוסר תום לב ושלא כדין.
מכל האמור, הגעתי לכלל מסקנה שהתובע לא הוכיח את קיומו של מקרה האירוע כלל ועיקר, תוך שעדותו רצופה סתירות, אי אמיתות ואף גרוע מכך, ומשכך אין צורך בקביעת כלל מיוחד השולל זכות שמלכתחילה לא צמחה (ראה לעניין זה מיגל דויטש, פרשנות הקודקס האזרחי , כרך א עמוד 95) ועסקינן במקרה מובהק החוסה תחת סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 1981- (להלן:"החוק") הפוטר את המבטחת ממתן כיסוי, והקובע כדלהלן: "הופרה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23 (ב) או שנעשה דבר באמור בסעיף 24 (ב) או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה פטור המבטח מחובותו". הוראת סעיף 25 לחוק חלה בחמישה מקרים הנגועים בכוונת מרמה והכוללים בין היתר מרמה בהודעה על קרות מקרה הביטוח ומסירת עובדות כוזבות או העלמת עובדות בקשר למקרה (ראה לעניין זה ע"א 33/94 קלי נגד סהר חברה לביטוח בע"מ , פורסם בנבו).
במקרה דנן, התרשמתי כי אין מסקנה אחרת זולת כך שהתובע, ביודעין, פעל ברמאות כלפי הנתבעת, וזאת כפי שככל הנראה עשה בעבר גם ביחס לאירוע הפריצה בשנת 2005.
סוף דבר; מכל האמור הגעתי לכלל מסקנה שהתובע לא הוכיח את קיומו של מקרה הביטוח תוך שפעל למסירת מידע כוזב וביודעין, ומכאן, פטורה הנתבעת מחבותה על פי הפוליסה, ובהתאמה דין התביעה להידחות במלואה, וכך הנני מורה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הרקע 1.1 התובע רכש מהנתבעת פוליסת ביטוח לתכולת דירתו שתוקפה מיום 20.10.15 ועד ליום 30.9.16.
כך, התובע "לא זכר" האם ביטל את הפוליסה אחרי הארוע דנן (עמ' 3 ש' 25-26), "לא זכר" האם חיפש את התכשיטים יחד עם אנשים נוספים או פנה לאנשים נוספים לסייע בחיפוש מלבד אמו (עמ' 5 ש' 24-26), "לא זכר" לתאר את חפוש התכשיטים בבית אמו (עמ' 6 ש' 1-3), ו"לא זכר" מה אמר לאימו כשהתקשר אליה מיד כשסיים את שיחת הטלפון עם החוקר (שם, ש' 21-22).
כל העובדות הנוגעות לתכשיטים ואובדנם - בידיו של התובע, ועליו להוכיחן; משלא הובאו ראיות ברורות ביחס למועד היתרחשות הארוע שהוא עילת התביעה – ונוכח סמיכות הזמנים, הוכח כי התביעה היתיישנה.
...
3.2 מקובלת עליי טענת הנתבעת בסיכומיה כי בטרם יבחן בית המשפט את הראיות שהוגשו מטעם נתבע בהליך אזרחי (כפי שהרחיב התובע בסיכומיו) – על בית המשפט לבדוק האם התובע הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו.
טענת התובע ביחס לטעם בעטיו אשתו לא הגיעה להעיד (כי "לא נעים לה" – עמ' 5 ש' 3) אינו מקובל עליי ואינו סביר בעיניי; אני קובעת כי התובע לא הביא את אשתו כעדה בתביעתו הואיל וידע כי היא תמסור גרסה שונה מהגרסה שהוא מסר ועל כן נמנע מכך.
נוכח עדות יחידה, לא אמינה, של בעל הדין (התובע), הימנעותו מהבאת עדים רלוונטיים (אשתו ואמו), אף התנהלותו תוך מהלך בירור התביעה בידי הנתבעת (אותה לא הכחיש לפניי), אני סבורה כי התביעה לא הוכחה.
4.5 יחד עם זאת, אני סבורה כי די בהעדר בסיס ראייתי להוכחתה של התביעה כדי להביא לדחייתה, ואין צורך לדחותה מחמת התיישנותה.
התוצאה 6.1 אשר על כן, ועל יסוד המפורט לעיל, אני דוחה את התביעה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2013 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

תביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין תכשיטים בשווי 15,500 ₪, שבוטחו על ידי הנתבעת במסגרת פוליסת ביטוח דירה.
אין בידי לקבל את טענת התובעים לפיה דבריה של התובעת סויגו כאשר אמרה לחוקר כי סיפרה לבעלה על הארוע באותו ערב, והוסיפה את המילים "אני חושבת". או את הטענה כי גם התובע בחקירתו השיב לשאלה האם התובעת סיפרה לו על אובדן התכשיטים בטלפון במילים "כמה שזכור לי כן". לו אכן היה הארוע מתרחש כפי שהעידה התובעת, וכפי שהעיד התובע עצמו במהלך עדותו, היינו שהתובעת יצאה מן המקלחת נסערת ומיד הגיע בעלה והחל לחפש במקלחת ולפרק את הסיפון, לא היה הדבר נשמט מזיכרונו חודש לאחר מכן, כאשר דיבר עם הסוכן.
...
אין בידי לקבל את טענת התובעים לפיה דבריה של התובעת סויגו כאשר אמרה לחוקר כי סיפרה לבעלה על האירוע באותו ערב, והוסיפה את המילים "אני חושבת". או את הטענה כי גם התובע בחקירתו השיב לשאלה האם התובעת סיפרה לו על אובדן התכשיטים בטלפון במילים "כמה שזכור לי כן". לו אכן היה האירוע מתרחש כפי שהעידה התובעת, וכפי שהעיד התובע עצמו במהלך עדותו, היינו שהתובעת יצאה מן המקלחת נסערת ומיד הגיע בעלה והחל לחפש במקלחת ולפרק את הסיפון, לא היה הדבר נשמט מזכרונו חודש לאחר מכן, כאשר דיבר עם הסוכן.
לאור הסתירות המהותיות שנפלו בעדויות התובעים כמפורט לעיל, אני קובעת כי התובעים לא הרימו את נטל השכנוע המוטל עליהם להוכיח את עצם התרחשות האירוע הנטען.
לא הוכח כי התכשיטים אבדו, ולפיכך דין התביעה להידחות.
אשר על כן, התביעה נדחית.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2013 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

העתירה זו תביעה לתגמול על פי פוליסת ביטוח דירה שהתובע רכש מאת הנתבעת מתקופה בין 1.7.2011 ל – 30.6.2012 .דובר בנזק של אובדן תכשיט בדירה ביום 27.9.2011.
...
מעבר לאמור לא שוכנעתי כלל שבית המשפט חייב לפרש את הסעיף.
מכלל הראיות בתיק מסקנתי היא שאיש אינו יודע כיצד העגיל אבד.
לאור כל האמור, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע 20,000 ₪ ועוד 1000 ₪ הוצאות הדיון.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2009 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

סעיף 1 לפרק ה' לפוליסה מגדיר את מקרה הביטוח כדלקמן: "נזק מלא או חלקי שנגרם בתאונה לרכוש המבוטח (כהגדרתו להלן) בעת הימצאו בדירה המבוטחת, או באופן ארעי מחוצה לה בתוך השטח הגיאוגרפי. בתנאי מפורש שאותו נזק אינו מוצא מכלל ביטוח בסייגים להלן, אינו נכלל במקרה הביטוח לפי פרק ב' "ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי "מקיף" ואינו נכלל בסייגיו.
בעת שהנתבעת ביטחה את התכשיטים בביטוח "כל הסיכונים", מטבע הדברים לקחה בחשבון גם אבדן התכשיטים בעת שיהיו מחוץ לדירה באופן אירעי.
...
אשר על כן, אני דוחה את טענת הנתבעת בדבר זהות התכשיטים והעדר קבלות רכישה.
סבור אני שיש לדחות את טענתה זו של הנתבעת מהסיבות כדלקמן: 1) טענת התרמית אינה מופיעה במכתב הדחייה ששלחה הנתבעת לתובע; 2) התהיות אותן מעלה הנתבעת בסיכומיה מעלים לכל היותר חשד כלפי התובע, כפי שציינה הנתבעת במכתב הדחייה.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן: 1) את הסך 60,100 ₪ בתוספת הפרישי הצמדה ורבית מיום 4.10.2006 ועד ליום התשלום בפועל; 2) את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; 3) שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ + מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו